НПАОП 24.0-3.03-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та шших засобш щдишдуалъного захисту працівникам х!м!чних виробництв. частина 2

1

2

3

4

5

6

2.42. ВИРОБНИЦТВО ЕПОКСИДНИХ СМОЛ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Й УТИЛІЗАЦІЯ МОНОНІТРОХЛОРБЕНЗОЛУ

532

8152.1

Апаратник

Костюм

Яж Ят

12

конденсації

Фартух прогумований

Яж Ят

6

8152.1

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

12

перегонки

Рукавиці

Ми

1

8159.2

Апаратник

На зовнішніх роботах

підготовки

узимку додатково:

сировини та

Куртка на утепленій

Тн

36

відпускання

підкладці

напівфабрика­

тів і продукції

8152.2

Апаратник

спалювання

8153.2

Апаратник

фільтрації

8154.1

Оператор

дистанційного

пульта керуван­

ня у хімічному

виробництві

533

1222.2

Майстер цеху

Костюм

З Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

На зовнішніх роботах

дільниці

узимку додатково:

1222.2

Начальник

Куртка на утепленій

Тн

36

зміни

підкладці

2.43. ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ В АЕРОЗОЛЬНІЙ УПАКОВЦІ 534


8152.2


Апаратник

варіння

Апаратник

приготування

хімічних

розчинів


З Ми

З

З

Ми

Ми

ЗН


12

6

6

12

чергові до зносу до зносу до зносу


Костюм Г оловний убір Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці

Окуляри захисні або щиток захисний Респіратор газопилозахисний При роботі з отрутохіміка­тами додатково:

Білизна натільна На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці


8151.2


З


6

36


Тн


535


8154.1

8229.2

8251.2

8151.2

8229.2

8223.2


Апаратник

полімеризації

Грунтувальник

Друкар по

жерсті

Колорист

Лакувальник

Машиніст

лакувальних

машин


З Ми Ми Он Ми


12

12

чергові

1

до зносу до зносу


Халат

Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавички трикотажні Протишумові навушники або протишумові вкладиші Респіратор газопилозахисний На зовнішніх роботах узимку додатково:1

2

3

4

5

6

8229.2

Пресувальник

Куртка на утепленій

Тн

36

9322

Сушильник

жерсті

підкладці

536

7221.2

Вальцювальник

Костюм

З Ми

12

7223.2

Налагоджуваль-

Черевики шкіряні

Ми

12

ник устаткуван-

Рукавиці

Ми

1

ня у виробницт-

Рукавички трикотажні

Ми

1

ві аерозольних

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

пакувань

Протишумові навушники або

до зносу

7223.1

Налагоджува- льник холод- ноштампуваль-

протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

ного устатку-

Куртка на утепленій

Тн

36

вання

підкладці

7221.2

Різальник

Різальнику:

металу на

Напівкомбінезон замість

З Ми

12

ножицях і

костюма

пресах

7221.2

Штампуваль­

ник

537

8231.2

Вирубник

Костюм

З Ми

12

заготовок та

Фартух

З

6

виробів

Черевики шкіряні

Ми

12

8231.3

Різальник

Рукавиці

Ми

3

еластомерів,

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

гумових та

Протишумові навушники

до зносу

азбестових

або протишумові вкладиші

виробів

8211.2

Шліфувальник

1

2

3

4

5

6

538

8334.2

Водій наван-

Комбінезон

З Ми

12

тажувача

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Ми

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

539

8251.2

Друкар

Костюм

З Ми

12

плоского друку

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

540

3113

Електромеханік

Костюм або халат

З Ми

12

2145.2

Інженер з

Черевики шкіряні

Ми

12

механізації та

Рукавиці

Ми

3

автоматизації

На зовнішніх роботах

виробничих

узимку додатково:

процесів

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Начальник

підкладці

виробництва

Електромеханіку

3115

Старший

додатково:

механік

Калоші діелектричні

Эн

чергові

3115

Теплотехнік

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

541

8159.3

Завантажувач-

Костюм

З Ми Пн

12

вивантажувач

Фартух прогумований

З

3

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Протишумові навушники

до зносу

або протишумові вкладиші

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

542

8229.2

Контролер

Халат

З Ми

12

Туфлі шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

Он

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

543

8232.2

Ливарник

Костюм

З Ми

12

пластмас

Головний убір

З

12

8232.1

Машиніст

Фартух прогумований

З

12

екструдера

з нагрудником

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

Респіратор газопилозахисний

до зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

544

1222.2

Майстер зміни

Костюм або халат

З Ми

12

1222.2

Начальник

Черевики шкіряні

Ми

12

дільниці

Рукавички трикотажні

Ми

1

1222.2

Начальник

На зовнішніх роботах

зміни

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

545

8152.2

Машиніст

Костюм

З Ми

12

мийних машин

Фартух прогумований

Вн

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

В

чергові

Рукавички трикотажні

Ми

1

Рукавички гумові

Вн

1

546

8229.3

Приймальник

Костюм

З Ми

12

сировини,

Фартух прогумований

Он

6

напівфабрика-

Черевики шкіряні

Ми

12

тів та готової

Рукавиці

Ми

1

продукції

Рукавички гумові

Он

чергові

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

547

8229.2

Складальник

Костюм

З Ми

12

продукції в

Головний убір

З

6

аерозольному

Черевики шкіряні

Ми

12

пакуванні

Рукавички трикотажні

Ми

1

9322

Укладальник-

На зовнішніх роботах

пакувальник

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

548

8123.2

Терміст

Костюм

Тт

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці

Тп

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

1

2

3

4

5

6

549

8223.2

Травильник

Костюм

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавиці КР Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К20

К80

К 20-Щ|20

К50Щ50

К50Щ20

ЗН

12

12

12

чергові

2

до зносу до зносу

2.44. ВИРОБНИЦТВО СУЛЬФАНОЛУ (ДЕТЕРГЕНТУ),

КАРБАМІДО-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ

550

8154.2

Апаратник

Костюм

К80

12

нейтралізації

Білизна натільна

З

6

8154.2

Апаратник

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

6

очищення газу

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

8152.1

Апаратник

перегонки

Рукавиці

На зовнішніх роботах

К80

2

8159.2

Апаратник

узимку додатково:

підготовки

Куртка на утепленій

Тн

36

сировини та

підкладці

відпускання

напівфабрика-

тів і продукції

8154.1

Апаратник

синтезу

8154.1

Апаратник

сульфування

8154.1

Апаратник

хлорування

1

2

3

4

5

6

551

7241.1

Електромонтер

Костюм

К80

9

з ремонту та

Білизна натільна

З

6

обслуговування

Черевики шкіряні

К20Щ20

9

електроустатку-

або чоботи гумові

вання

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Рукавиці

Електромонтеру

додатково:

Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка на утепленій підкладці

К80

Эн

Эн

Тн

1

чергові

чергові

36

552

2146.2

Інженер

Костюм

З Ми

12

1222.2

Майстер

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Старший

майстер

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах

К50Щ50

чергові

1222.2

Майстер

узимку додатково:

дільниці

Куртка на утепленій

Тн

36

1222.2

Майстер з ремонту приладів та апаратури

підкладці

3115

Механік

1222.2

Начальник

відділення

1222.2

Начальник

зміни

1

2

3

4

5

6

1222.2

Начальник цеху

1222.2

Заступник

начальника

цеху

553

2149.2

Інженер-

Халат

К20

12

лаборант

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

9

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

554

1222.2

Майстер

Костюм

К80

9

зміни

Білизна натільна

З

6

1222.2

Старший

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

майстер

Рукавички гумові

К50Щ50

3

зміни

На зовнішніх роботах

1222.2

Майстер з

узимку додатково:

ремонту тех-

Куртка на утепленій

Тн

36

нологічного

підкладці

устаткування

555

8163.2

Машиніст

Костюм

З Ми

12

холодильних

Черевики шкіряні

Ми

12

установок

Рукавиці

Ми

1

Протишумові навушники

до зносу

або протишумові вкладиші

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

1

2

3

4

5

6

556

9322

Підсобний

Костюм

К20

12

робітник

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

8290.3

Пробовідбір-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

ник

Рукавиці

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка на утепленій

Тн

36

підкладці

Штани на утепленій

Тн

36

підкладці

2.45. ВИРОБНИЦТВО ВИБІЛЮВАЧА, СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ

ЗАСОБІВ, ПРАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА АЛКІЛСУЛЬФАТІВ ДЛЯ СМЗ

557

8152.2

Апаратник

Костюм

З Ми

12

варіння

Г оловний убір

З

6

8151.1

Апаратник

Фартух прогумований

З

6

змішування

Черевики шкіряні

Ми

12

8154.2

Апаратник

Рукавиці

Ми

1

очищення газу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

8159.3

Апаратник

На зовнішніх роботах

уловлювання

узимку додатково:

жирів

Куртка на утепленій

Тн

36

8112.2

Бункерувальник

підкладці

8159.3

Завантажувач-

вивантажувач

8290.2

Зливальник -

розливальник

Завантажити