НПАОП 27.4-1.08-07Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 1. № 41

12.03.2008


Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„ 22” травня 2007р. за № 362

„ 15” травня 2007 р.

НПАОП 27.4-1.08-07

за № 504/13771

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИДЛЯ ВИРОБНИЦТВ З ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ПУДРИ, ГАЗО- І ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЮТА ЙОГО СПЛАВІВ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю на діючих підприємствах, що проектують, будують чи реконструюють підприємства, цехи, відділення, дільниці з виробництва, використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів і виготовлення виробів з них методами порошкової металургії незалежно від відомчого підпорядкування підприємства, а також при проектуванні і виготовленні обладнання для них.

 2. Правила передбачають вимоги до території підприємств, виробничих приміщень, технологічних процесів, виробничого обладнання, вимоги щодо сировинних матеріалів і готової продукції, застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, вимоги щодо забезпечення пожежо- і вибухобезпеки, захисту від статичної електрики, влаштування аспірації, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення, виконання яких є необхідним і обов'язковим для забезпечення безпечних умов праці, захисту виробничого та навколишнього середовища в процесі

виробництва та використання алюмінієвої пудри, порошків алюмінію і його сплавів методами розпилення розплавів металу, а також при виготовленні виробів з цих порошків методами порошкової металургії.

 1. Вимоги Правил є обов'язковими для всіх посадових осіб і працівників, які виконують роботи щодо проектування, будівництва і реконструкції цехів, дільниць, відділень з виробництва та використання алюмінієвої пудри і порошків алюмінію і його сплавів, а також для всіх працівників, що виконують роботи з експлуатації, монтажу, налагодження та ремонту обладнання цих підприємств.

Розділ 2. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕНН

Я

НПАОП - НАПБ - СНиП -

ОНТП -

ВНТП -


Строительные нормы и правила (Будівельні норми і правила СРСР);

Общесоюзные нормы технологического проектировання (Загальносоюзні норми технологічного проектування);


Ведомственные нормы технологического проектирования (Відомчі норми технологічного проектування);

ДБН

ГОСТ

ДСТУ

СН

СН


Міждержавний стандарт (Г осударственный стандарт СССР);

Державний стандарт України;

Строительные нормы, утвержденные Госстроем СССР (Будівельні норми, затверджені Держбудом СРСР);

Санитарные нормы, утвержденные МОЗ ССС

(Санітарні норми, затверджені МОЗ СРСР);

СП -

Санітарні правила;

ДСП -

Державні санітарні правила України;

ДСН -

Державні санітарні норми України;

ССБТ -

Система стандартов безопасности труда (СССР);

ССБП -

Система стандартів безпеки праці України;

ГДК -

Граничнодопустима концентрація шкідливих речовин;

НКГВ -

Нижня концентраційна границя вибуховості;

Держгірпромнагляд - Державний комітет України з промислової

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1. Проектування, будівництво та реконструкція підприємств, цехів, відділень, дільниць з виробництва та використання алюмінієвої пудри, порошків алюмінію і його сплавів методами розпилення розплавів металу газом чи водою високого тиску, а також виробництв з виготовлення виробів з цих порошків методами порошкової металургії і експлуатація цих виробництв повинні проводитись у відповідності до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про об'єкти підвищеної небезпеки”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодексу законів про працю України, вимог цих Правил, згідно з вимогами чинних державних будівельних норм, норм технологічного проектування, міждержавних та державних стандартів,

санітарних норм та правил, вимог пожежної безпеки перелік яких наведений у додатку.

  1. Зміни в технологічних схемах і конструкції обладнання повинні узгоджуватись з проектною організацією-автором проекту і розробниками технології чи із заводом, який виготовляє обладнання, а також з територіальним органом Держгірпромнагляду. Проектні організації повинні здійснювати авторський нагляд за впровадженням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві чи реконструкції виробництва.

  2. Прийняття в експлуатацію об'єктів, які заново побудовані чи реконструйовані, незалежно від підпорядкування підприємства повинно проводитися згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 (НПАОП 45.2-2.01-04), та постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 №409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж” (НПАОП 45.2-7.01-97).

  3. На кожному підприємстві на підставі проекту виробництва повинен бути складений і затверджений керівником підприємства перелік небезпечних місць. Небезпечні місця повинні бути означені за допомогою написів і попереджувальних знаків.

У діючих цехах, відділеннях, дільницях повинні бути паспорти (сертифікати) на технологічне обладнання, а на підприємстві -сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації хімічних речовин, що використовуються або виробляються на виробництві.

  1. На діючих підприємствах згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від

 1. № 255, зареєстрованим в Мін’юсті України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), та Типовим положенням про кабінет охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191, зареєстрованим в Мін’юсті України 08.10.97 за № 458/2262 (НПАОП 0.00-4.29-97), повинні бути створені служби охорони праці та обладнані кабінети охорони праці.

  1. На всіх діючих підприємствах і тих, що вводяться в дію, згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованим в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), і Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 № 132, зареєстрованим в Мін’юсті України 07.02.94 № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93), повинні бути розроблені і затверджені керівником підприємства відповідні інструкції:

а) з охорони праці для робітників кожної професії та за видами робіт;

б) технологічні з обслуговування устаткування;

в) робочі щодо ведення технологічних процесів, очищення та ремонту устатковання.

Вищезазначеними інструкціями у відповідності до установленого порядку повинні бути забезпечені всі працівники. Крім того, комплект інструкцій повинен розміщуватись на робочих або в спеціально відведених місцях. Комплектом таких інструкцій повинні бути також забезпечені посадові особи, які проводять інструктажі та навчання з питань охорони праці.

  1. При змінах в технологічних процесах, схемах комунікацій або умовах праці, а також при застосуванні нових матеріалів чи обладнання у технологічних інструкціях та інструкціях з охорони праці повинні бути внесені необхідні зміни та доповнення в установленому порядку.

  2. Науково-дослідні та експериментальні роботи на діючих підприємствах повинні проводитися за спеціально розробленими відповідальним за безпеку цих робіт працівником та затвердженими керівником підприємства тимчасовими інструкціями, що передбачають порядок організації та безпечне виконання таких робіт.

  3. На кожному підприємстві у відповідності до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Мін’юсті України 30.06.99 за № 424/3717

(НПАОП 0.00-4.33-99), повинні бути розроблені плани локалізації аварійних ситуацій і ліквідації аварій. Плани локалізації аварійних ситуацій і ліквідації аварій повинні щорічно до початку календарного року переглядатись і затверджуватись керівником підприємства в установленому порядку.

При змінах в технологічних процесах або умовах праці, що обумовлюють зміни можливої аварійної ситуації, в план локалізації аварійних ситуацій і аварій повинні бути внесені необхідні зміни та доповнення в установленому порядку до того часу, як ці зміни будуть впроваджені.

Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій повинні бути вивішені на технологічних дільницях, вивчені виробничим персоналом, який буде брати участь у ліквідації аварії, та особовим складом аварійно- рятувальних підрозділів.

  1. З урахуванням специфіки виробництва та вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), повинні бути розроблені і затверджені наказами керівника підприємства положення підприємства про навчання з питань охорони праці, сформовані плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

  2. На кожному підприємстві повинен бути складений і затверджений

керівником підприємства перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідно одержати дозвіл Держгірпромнагляду згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 “Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами”.

  1. Посадові особи і працівники, в службові обов’язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки та робіт, що потребують професійного добору згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим в Мін’юсті України 25.01.95 за № 18/554 (НПАОП 0.03-8.06-94), при прийнятті на роботу повинні проходити на підприємстві попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань не рідше одного разу на рік.

  2. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватись за нарядом- допуском. Перелік осіб, які мають право на видачу нарядів-допусків, повинен визначатись і затверджуватись керівником підприємства.

  3. Працівники та посадові особи повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170, зареєстрованим в Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), та Типовими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв, затвердженими постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань, Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 12.01.81 № 47/П-2 (НПАОП 0.00-3.03-81). Порядок користування та перевірки спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту повинен бути викладений у відповідних інструкціях з охорони праці з урахуванням конкретних умов, де вони застосовуються. Для очищення спецодягу від пилу повинні бути передбачені приміщення і механізми, при влаштуванні яких повинні бути враховані вибухо- пожежонебезпечні властивості пудри та пилу алюмінію та його сплавів.

  4. Всі працівники даних виробництв, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, повинні бути забезпечені лікувально- профілактичним харчуванням відповідно до НПАОП 0.00-2.03-77, НПАОП 0.00-1.55-77, молоком або рівноцінними продуктами згідно з НПАОП 0.00-4.36-87, а також газованою водою.

  5. На підприємствах (цехах, дільницях) повинні бути обладнані санітарно-побутові приміщення, а також пункти громадського харчування у відповідності до СНиП 2.09.02-85.

  6. Режим праці і відпочинку на підприємствах незалежно від форми власності повинен встановлюватись у відповідності до Кодексу законів про працю України.

  7. В разі аварії чи нещасного випадку на виробництві їх розслідування повинно проводитись відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

 1. № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

Розділ 4. ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВ. БУДИНКИ І СПОРУДИ

 1. Споруджувані нові виробництва повинні бути запроектовані так, щоб не порушувався поточний напрямок транспортування вантажів і не

створювались зустрічні та перехресні вантажні потоки. При проектуванні виробничих, адміністративних і побутових приміщень та комунікацій необхідно враховувати вимоги СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДБН СНиП 2.09.02-85, ДБН В.1.1-7-2002, СНиП 2.09.03-85, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05.01-85, СНиП 2.04.07-86, ДБН В.2.5-20-2001.

 1. При плануванні території, розміщенні будинків та споруд згідно з СНиП ІІ-89-80 повинна бути забезпечена санітарна захисна зона. Розмір санітарної захисної зони повинен визначатись у відповідності до ДСП 173­96.

Безпечність виробництва повинна відповідати вимогам ДСТУ 3273-95.

 1. Промислові майданчики, на яких розміщено виробництво порошків і пудр з алюмінію, а також виробництво з виготовлення алюмінієвої пасти та виробів з порошків, повинні бути огороджені і мати контрольно-пропускні пункти. На території повинні бути встановлені знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

 2. Вздовж будинків і споруд повинен бути забезпечений проїзд пожежної техніки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих в Мін’юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01-001-2004).

 3. Дороги, проїзди та підходи до будинків, споруд, пожежних гідрантів та пожежних водоймищ, а також підходи до пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні утримуватись справними і бути завжди вільними. Біля пожежних гідрантів повинні бути виставлені покажчики, які повинні освітлюватися в темний час доби.

 1. Облаштування, утримання, експлуатацію та ремонт залізничних колій, переїздів, рухомого складу, зв'язку, сигналізації та блокувань залізничного транспорту на території підприємства слід здійснювати у відповідності до НПАОП 63.21-1.09-88.

 2. Для цехів, що проектуються, наближення залізничних колій до виробничих будинків, складських та інших споруд повинно відповідати габариту наближення згідно з ГОСТ 9238-83 та габаритам, затвердженим для підприємств металургійної промисловості.

В діючих цехах при неможливості доведення габаритів до нормативних величин повинна бути сигналізація, що попереджає про порушення габаритів.

 1. Влаштування та експлуатація рейкового і безрейкового транспорту підприємств повинні відповідати вимогам НПАОП 27.0-1.01-87, ГОСТ 12.2.022-80 та ГОСТ 12.2.003-91.

Транспортні механізми мають бути забезпечені попереджувальними пристроями для подачі звукового чи світлового сигналу про їх запуск, аварію, зупинку чи пошкодження.

Біля прохідних підприємства, в цехах і на дільницях повинні бути вивішені схеми руху залізничного та інших видів транспорту по території підприємства, цеху, дільниці.

4.6 Об'ємно-планувальні рішення при проектуванні виробництв з виготовлення та використання пудри і порошків алюмінію та його сплавів, вогнезахисних пристроїв (протипожежні двері, перешкоди тощо) повинні бути розроблені у відповідності до СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.03-85, НАПБ А.01-001-2004 з урахуванням властивостей речовин і матеріалів, які використовуються чи створюються у виробничих процесах та дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002, забезпечувати необхідний ступінь вогнестійкості будинків, споруд та конструкцій.

 1. При розробці проекту повинні бути класифіковані:

-вибухопожежонебезпечні речовини, матеріали, суміші, гази, що використовуються або створюються у виробничих процесах, - відповідно до ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.041-89;

-шкідливі речовини - відповідно до ГОСТ 12.1.007-76;

-небезпечні та шкідливі виробничі фактори - відповідно до ГОСТ

12.0.003-74.

 1. На основі даних про характеристики вибуховості та займистості матеріалів, які використовуються чи виробляються у виробництві, пилу, що створюється, а також газовиділень, для кожного цеху, дільниці, приміщення повинні бути визначені:

-категорії виробництв і будинків з вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07-0.05-86) та ДБН В.1.1-7-2002;

-класи зон приміщень з вибухової, вибухопожежної і пожежної небезпеки відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 ”Про затвердження Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” (НПАОП

40.1-1.32-01).

 1. Ступінь вогнестійкості будинків, споруд та конструкцій, повиннен бути визначений в залежності від призначення приміщення, його висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку, категорії приміщень з вибухопожежної та пожежної небезпеки.

 1. Заходи забезпечення вибухопожежної безпеки, в тому числі шляхом обмеження кількості горючих речовин, що знаходяться у виробництві, ізоляцією горючого середовища, використанням засобів, які попереджують розповсюдження пожежі, повинні бути передбачені проектом відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004, ГОСТ 12.4.009-83, ДБН В.1.1-7-2002.

Приміщення, в яких виготовляються чи використовуються порошки і пудра, повинні бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого в Мін’юсті України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005). Автоматичні установки пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5.-13-98.

 1. Шляхи евакуації повинні забезпечити можливістьшвидкого виходу працівників з приміщень безпосередньо назовні. Виходи з приміщень повинні бути розташовані таким чином, щоб вони не були спрямовані в бік ближніх залізничних та підкранових колій або автомобільних доріг.

 1. У виробництві порошків і пудр повинні бути передбачені окремі приміщення для:

 • диспергування (пульверізації) розплаву;

 • виготовлення пудри шляхом розмолу порошку;

 • полірування пудри;

 • розсіювання (класифікації) порошків.

Зовнішні огороджувальні конструкції цих приміщень повинні мати елементи, що можуть бути легко скинуті (зруйновані), площа і влаштування яких повинні відповідати вимогам ОНТП 24-86, ДБН В.1.1-7-2002, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.03-85. Внутрішні стіни цих приміщень повинні

2

бути розраховані на навантаження не менше ніж 5 Н/м .

 1. Склади сировинних матеріалів та готової продукції повинні відповідати вимогам СНиП 2.11.01-85 і бути закритими, щоб унеможливити зволоження матеріалів та готової продукції.

 2. Приміщення, в яких використовуються чи створюються вибухонебезпечні, пожежонебезпечні чи шкідливі речовини, повинні бути обладнані системами аспірації та загальнообмінної вентиляції, які повинні забезпечувати локалізацію і видалення забрудненого повітря, шкідливих речовин від місць їх утворення і які повинні бути виконані у відповідності з СНиП 2.04.05-91 та вимогами цих Правил. Параметри повітряного середовища в робочій зоні виробничих приміщень повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6-042-99, вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони - вимогам ГОСТ 12.1.005-88, рівень шуму у виробничому приміщені - вимогам ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6-037-99, показники вібрації - вимогам ГОСТ 12.1.012-90 та ДСН 3.3.6-039-99.

 3. Приміщення, де в технологічних процесах використовуються чи утворюються вибухонебезпечні чи токсичні пари або гази, повинні бути обладнані системами автоматичного контролю їх концентрації у виробничій зоні і засобами сигналізації, що попереджують про підвищення концентрації їх до небезпечного рівня, відповідно до ДСТУ 3950-2000.

 1. В приміщеннях, де застосовуються або утворюються вибухонебезпечні чи токсичні пари або гази з питомою вагою меншою ніж

1 кг/м3, повинно бути забезпечено їх видалення з-під перекриття та інших зон можливого накопичення.

 1. В приміщеннях, де застосовуються або утворюються речовини з

питомою вагою пари або газу більшою ніж 1 кг/м3, а також застосовуються вибухо- та пожежонебезпечні порошкоподібні речовини та утворюється пил, влаштування підвалів, траншей, приямків, каналів під підлогою не дозволяється. У разі, якщо влаштування траншей, приямків чи каналів необхідне за умовами технологічного процесу, повинні бути виконані такі умови:

Завантажити