НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

109


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці

від 05.09.2003 р. № 173

ДНАОП0.00-1. 35-03

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Київ

1. РОЗРОБЛЕНО:

Відкритим акціонерним товариством “Український центр екології, безпеки і охоронипрацінафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз") з участюфахівцівЦентра сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу Кисельова В.И. і Безіменного В.Ю.

2. ВНЕСЕНО:

Управлінняморганізації державного нагляду в нафтогазовом та хімічному комплексах Державного комітету України з нагляду за охороноюпраці.

3. ВВЕДЕНО:

З введенням в дію цих Правилвважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техніки безпекиприбудівництві магістральнихсталевихтрубопроводів", затверджених Міністерством будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР 11.08.81. (НАОП 1.1.21-1.03 - 81).

Стор.

1.

Галузь застосування.....................................................................................

1

2.

Нормативніпосилання.................................................................…...........…

1

3.

Терміни і визначення……………………………………………….........……….

8

4.

Позначення та скорочення……………………………………………........…....

9

5.

Загальні положення. Організація будівництва..........................................

10

5.1.

Загальніорганізаційні вимоги........................................................................

10

5.2.

Інструктаж інавчання..................................................................................

11

5.3.

Організація будівельного майданчика і робочих місць...............................

12

5.4.

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць............................

14

5.5.

Облаштуванняжитловихпольовихмістечок…………...…………........……

14

6.

Вантажно-розвантажувальні і транспортніроботи………...……..............…

15

6.1.

Загальнівимоги………………………………………………........……...........…

15

6.2.

Вантажно-розвантажувальніроботи………………………………...........……

16

6.3.

Транспортніроботи…………………………………………………..…........…...

17

6.4.

Складування труб………………………………...........……………….…………

20

7.

Інженерна підготовка траси………………...........……………….......…………

21

7.1.

Розбиттятраси……………………………….........………………………………

21

7.2.

Планування смуги відводу…...……………………….........…………………....

21

7.3.

Упорядкуваннятимчасових доріг…........…………………………....…………

21

8.

Земляніроботи……………………………….......………………………...……..

22

8.1.

Загальнівимоги…………………….....………………………………..........……

22

8.2.

Риття траншеї і котлованів без кріплення…………..........……….....……….

23

8.3.

Риття траншеї і котлованів з кріпленнями….......…………………………….

24

8.4.

Роботавгірськихумовах.......………………………………………………..…

25

8.5.

Роботав кар'єрах (заготівля ґрунту)………….......………………………..…

26

8.6.

Роботав скельних ґрунтах….........………………………………….…………

26

9.

Зварювально-монтажніроботи……………........…..………………..………..

27

9.1.

Загальнівимоги…........……………………………………………….....……....

27

9.2.

Заготівлясекцій на зварювально-монтажній базі…..........…………………

28

9.3.

Зварюваннянеповоротних стиків..........………………………………...……

35

9.4.

Газове різання ізварювання………........………………………………………

36

9.5.

Термітнезварювання………………………………….......……………….……

38

9.6.

Роботаз паяльною лампою………...……………….........……………………

39

9.7.

Промислова гама-дефектоскопія зварнихз'єднань….........…...............…

39

9.8.

Рентгенівська дефектоскопія зварнихз'єднань……….......….........………

42

9.9.

Вимоги безпекипри роботізультразвуковимдефектоскопом.................

43

10.

Ізоляційно-укладальні роботи………………………………………................

44

10.1.

Загальнівимоги………………………………….......………….......……………

44

10.2.

Приготуванняґрунтовкиібітумноїмастики................................................

45

10.3.

Очищенняіґрунтовкатрубопроводів………………………......…………….

46

10.4.

Нанесення на трубопровід ізоляційного покриття……….......……….........

47

10.5.

Укладаннятрубопроводіввтраншею..........................................................

49

10.6.

Експлуатація очисних і ізоляційних машин..................................................

50

11.

Будівництво переходів черезприроднііштучні перешкоди.....................

51

11.1.

Загальнівимоги…………………………………………....................................

51

11.2.

Будівництво переходів через залізниці і шосейні дороги...........................

51

11.3.

Переходи через водні перешкоди……….....................…..……........…........

53

11.4.

Підводні земляніроботи………………..........…............................................

54

11.5.

Підводнезварюванняі різання. …………..………………….......…..............

55

11.6.

Прокладанняпідводних трубопроводів.......................................................

55

11.7.

Баластування трубопроводу.........................................................................

57

11.8.

Будівництво повітряних переходів………..........................……................…

58

12.

Електрохімічний захист трубопроводів від корозії.......................................

61

12.1.

Загальнівимоги……………………………………………...............…........……

61

12.2.

Спорудженняповітряних і кабельних ліній електропередачі......................

62

12.3.

Монтаж, наладка і електричнівимірювання………..........….........................

63

12.4.

Установки електрохімічного захисту………………...…………......................

64

13.

Очищенняпорожнини і випробування трубопроводів.................................

65

13.1.

Загальнівимоги………………………………………………..............................

65

13.2.

Очищенняпорожнини трубопроводів………………………...........................

66

13.3.

Випробування трубопроводів на міцність.....................................................

67

14.

Капітальнийремонт і реконструкція магістральних трубопроводів............

68

14.1.

Загальнівимоги…………………………………………………...............….……

68

14.2.

Заходи безпеки під час виконання земляних робіт......................................

69

14.3.

Заходи безпеки під час підіймання і укладання трубопроводу...................

70

14.3.

Заходи безпеки під час очищення і протикорозійної ізоляції трубопроводу..............................................................................................................

71

14.4.

Заходи безпеки під час очищення і випробування трубопроводу............

72

15.

Заходи безпеки під часпрокладання лупингамагістрального трубопроводу в технічному коридоріз діючимтрубопроводом..............................

73

16.

Роботав умовах болотистої місцевості…..........………...................………

76

17.

Експлуатація машин, механізмів та інструментів………….…..................…

77

17.1.

Загальнівимоги………………………………………………..................….…....

77

17.2.

Експлуатація бульдозера………………………................................................

80

17.3.

Експлуатаціяодноківшевихекскаваторів………...........................................

80

17.4.

Експлуатаціяроторноготраншейного екскаватора……...............……......

81

17.5.

Експлуатація кранів-трубоукладачів……………………..........................……

82

17.6.

Експлуатація пересувних компресорів…………………..................………….

83

17.7.

Експлуатаціянаповнювальнихагрегатів.......................................................

83

17.8.

Експлуатація інструменту…………………………………....................…….....

84

Додатки.
Додаток1. Мінімальні відстані від осі підземних і наземних (у насипу) трубопроводів до населених пунктів, окремих промислових і сільськогосподарських підприємств, будівель і споруд (витяг з СНиП 2.05.06-85)…………

85

Додаток2. Мінімальні відстані від КС і ГРС магістральних газопроводів, НПС нафтопроводів, нафтопродуктопроводів або конденсатопроводів до населених пунктів, підприємств, будівель і споруд (витяг з СНиП 2.05.06-85) ......

88

Додаток3. Таблиця 1. Відстані міжМТ що будуються паралельно до діючих,водномутехнічному коридоріпринадземному, наземному і комбінованомупрокладаннітрубопроводів (витяг з СНиП 2.05.06-85)....

Таблиця 2. Відстані міжМТщо будуються паралельно до діючих водномутехнічному коридоріприпідземномупрокладаннітрубопроводів (витяг з СНиП 2.05.06-85)..........................................................

91

91

Додаток4. Таблиця 1. Гранична кількість труб (секцій) діаметром до 500 мм, що перевозяться на рухомому складі ….
Таблиця 2. Гранична кількість труб (секцій) діаметром більш ніж 500 мм, що перевозяться на рухомому складі.......................

92

93

Додаток5. Форма акту приймання в експлуатацію трубозварювальної бази ....

94

Додаток6. Типова схема тимчасового сховища джерел випромінювання.....................................................................................................................

95

Додаток7. Розміри охоронної зони під час випробування на міцність підземних трубопроводів…………………….........

96

Додаток8. Параметри випробування на міцність дільниць магістральних трубопроводів ................................................

97

Додаток 9. Форма дозволу на виконанняробітв охоронній зоні
магістрального трубопроводу.....................................................................

99ДНАОП0.00-1ХХ - 03
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ПІД ЧАСБУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
МАГІСТРАЛЬНИХТРУБОПРОВОДІВ

Датавведення______._________._____
числомісяць рік

1. Галузь застосування

Правила безпеки під час будівництва і реконструкції магістральних трубопроводів (далі – Правила) поширюються на підприємства, установи, організації, які здійснюють будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та капітальний ремонт об’єктів магістральних трубопроводів та працівників, які виконують ці роботи.

Вимоги цихПравил не розповсюджуютьсяна трубопроводи, що прокладаються на території міст та інших населених пунктів, в морських акваторіях і промислах, а також на трубопроводи, призначені для транспортування газу, нафти, нафтопродуктів і зрідженихвуглеводневих газів, що надаєкорозійний вплив на метал труб або охолодженого до температури нижче мінус 40 С.

2. Нормативні посилання

Уданих Правилах є посилання на діючів Україні наступнінормативні документи з будівництва магістральних трубопроводів і безпеки праці під часїх експлуатації.

п/п

Позначення

Назва нормативного документа

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

Правила охорони ліній зв’язку.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №135 від 29.01.96.

2

Правила охорони електричних мереж.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №209 від 04.03.97.

3

Правила охорони магістральних трубопроводів.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1774 від 16.11.02

4

ДНАОП0.00 -1.03 -02

Правилабудовиі безпечної експлуатаціївантажопідіймальнихкранів.

Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.02, № 409

5

ДНАОП0.00 -1.07-94

Правилабудовиі безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94, № 104

6

ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестаціїзварників.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96,№ 61, зареєстровані в Мінюсті 31.05.96, № 262/1287.

7

ДНАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах.

Затверджені наказом Держгірнагляду України від 25.03.92 №171.

8

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України.

Затверджені наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 15.05.98 №254, зареєстровані в Мінюсті 25.05.98, №318/2758.

9

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України, від 9.01.98 № 4, зареєстровані в Мінюсті 10.02.98 № 93/2533.

10

ДНАОП 0.00-1.27-97

Правила атестаціїфахівцівнеруйнівного контролю.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 6.05.97 № 118, зареєстровані в Мінюсті 2.09.97 № 374/2178

11

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охоронипраціна автомобільному транспорті.

Затверджені наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 13.01.97 №5

12

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустано-вок електрообладнання спеціа-льних установок.

Затвердежені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 №272

13

ДНАОП 0.00-4.02-92

Положенняпро порядокприйняттяв експлуатацію закінчених будів-ництвом об'єктів державного замовлення.

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України №449 від 6.12.93

14

ДНАОП 0.00-4.03-01

Положенняпро порядок розсліду-вання та веденняобліку нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

ЗатвердженепостановоюКабінету Міністрів України від 21.09.01 № 1094

15

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положенняпронавчанняз питань охоронипраці.

Затверджене наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 17.02.99 №27, зареєстроване в Мінюсті 21.04.99 за № 248/3541.

16

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положенняпро розробку інструкцій з охоронипраці.

Затверджене наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 07.04.98 №9, зареєстроване в Мінюсті 17.04.98 за №226/2666.

17

ДНАОП 0.00-4.20-94

Положенняпро порядок прове-дення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповід-ність їх нормативним актам про охоронупраці.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів Украї-ни №431 від 23.06.94

18

ДНАОП 0.00-4.33-99

Положенняз розробки планів лока-лізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.06.99 № 112, зареєстровані в Мінюсті 30.06.99 № 424/3717.

19

ДНАОП 0.00-5.03-95

Типоваінструкція з безпечного веденняробітдля кранівників (маши-ністів)стрілових самохідних(авто-мобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних)кранів.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 № 135, зареєстровані в Мінюсті 10.10.95 № 371/907.

20

ДНАОП 0.00-5.04-95

Типоваінструкція з безпечного веденняробітдлястропальни-ків (зачіплювачів),які обслуговуютьвантажопідіймальні крани.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 №135, зареєстровані в Мінюсті 10.10.95 № 372/908.

21

ДНАОП 0.00-5.06-94

Типоваінструкціядляосіб, відпові-дальних за безпечне проведенняробітз переміщеннявантажівкранами.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 №107, зареєстровані в Мінюсті 13.03.95 № 60/596.

22

ДНАОП 0.00-5.07-94

Типоваінструкція дляосіб, відповідальних заутримання вантажопідіймальнихкранів в справномустані.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 №107, зареєстровані в Мінюсті 13.03.95 № 59/595

23

ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з безпечного ведення газонебезпечних робіт.

Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

24

ДНАОП 0.00-5.12-01

Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухо-пожежоне-безпечних та вибухонебезпечних об’єктах

Затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.01 №255, зареєстровані в Мінюсті 23.06.01 за № 541/5732

25

ДНАОП 0.00-5.19-96

Типоваінструкція з безпечного веденняробітдля кранівників (машиністів) портальних кранів.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 №13, зареєстровані в Мінюсті 12.02.96 № 63/1088.

26

ДНАОП 0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язаніпроходитипопередню іперіодичнуперевіркузнаньз охоронипраці.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 №94, зареєстровано в Мінюсті 20.10.94 №154.

27

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелікробітз підвищеною небез-пекою.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123, зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 №196

28

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затверд-ження власником нормативних актів про охоронупраці, що діють на підприємстві.

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 №132, зареєстровані в Мінюсті 7.02.94 № 20/229.

29

ДНАОП 0.00-8.14-97

Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю.

Затверджені наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 15.08.97 №220, зареєстровано в Мінюсті 29.10.97 №514/2318

30

ДНАОП 0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки УкраїниНРБУ-97.

Затверджене наказом Мінохоронздоров’я України 14.07.97 №208.

31

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положенняпро медичний огляд працівників певних категорій.

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 №136/345.

32

ДНАОП 0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442.

33

ДНАОП 1.1.10-1.04-01

Правила безпечної роботи з іструментом та пристроями.

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.01 №252

34

ДНАОП 5.1.14-1.01-96

Правила охоронипраці прибудівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.07.96 №118, зареєстровані в Мінюсті 1.09.97 №124.

35

ДНАОП 5.1.30-1.06-98

Правила безпекипраці притехніч-ному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 18.05.98 №92.

36

ДНАОП 5.2.30-1.06-98

Правила безпеки під часробітна повітряних лініях зв'язку іпровідногомовлення.

Затверджені наказом Комітету понаглядуза охороноюпраціУкраїни від 1.10.98 №83.

37

ДНАОП 5.2.30-1.07-96

Правила безпекипри роботахна кабельних лініях зв'язку іпровідногомовлення.

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 №85.

38

НАОП 1.1.21-1.02-85

Правила безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів.

Затверджені Міннафто-промом СРСР 7.12.85.

39

НАОП 1.1.21-1.04-81

Правила пожежної безпекиприексплуатації магістральних нафтопро-водів.

Затверджені Міннафто-промом СРСР 26.10.81

40

НАОП 1.1.21-1.19-78

Правила техніки безпеки та промис-лової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопро-водів.

Затверджені ЦК галузевої профспілки 11.12.78.

41

НАОП 1.4.10-1.04-86

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварю-вальних роботах .

Затверджені Мінхімма-шем СРСР 22.05.86.

42

НАОП 1.4.74-1.11-73

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектрич-ному різанні.

Затверджено ЦК профспілки робітників суднобудування 1973.

43

НАОП 5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і вироб-ничої санітарії при вантажно-роз-вантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771.

Затверджені Міністерc-твом шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

44

НАОП 5.1.21-1.08-80

Єдині правила безпеки на водолазних роботах.

Затверджені Мінмор-флотом СРСР, 1980.

45

ДСТУ 2293-99

Охоронапраці.Терміниі визна-чення основних понять.

46

ДСТУ 2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки.

47

ДСТУ 2456-94

Зварюваннядугове іелектрошла-кове. Вимоги безпеки.

48

ДСТУ 2489-94

Контактнезварювання. Вимоги безпеки.

49

ДСТУ 3413-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

50

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества.

51

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железнодо-рожной колеи 1520 (1524)мм.

52

ГОСТ 9356-75

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия.

53

ГОСТ 10807-87

Знаки дорожные. Общие техничес-кие условия.

54

ГОСТ 14651-78*

Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Основные пара-метры и технические требования.

55

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые.

56

ГОСТ 15836-79

Мастика битумно-резиновая изоля-ционная. Технические условия.

57

ГОСТ 23274-84

Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки.

58

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строите-льных площадок и участков произ-водства строительно-монтажных работ. Технические условия.

59

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия.

60

ГОСТ 25772-83

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

61

ГОСТ 25812-83

Трубопроводыстальные магис-тральные. Общие требования к защите от коррозии.

62

ГОСТ 26887-87

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

63

ГОСТ 12.1.003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

64

ГОСТ 12.1.004-91*

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

65

ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

66

ГОСТ 12.1.007-76*

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

67

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

68

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность.

69

ГОСТ 12.1.030-81*

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

70

ГОСТ 12.1.046-85

Нормы освещения строительных площадок.

71

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производст-венное. Общие требования безопасности.

72

ГОСТ 12.2.004-75*

ССБТ. Машины и механизмы спе-циальные для трубопроводного строительства. Требования безо-пасности.

73

ГОСТ 12.2.007.8-75*

ССБТ. Устройства электросвароч-ные и для плазменной обработки. Требования безопасности.

74

ГОСТ 12.2.011-75*

ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безо-пасности.

75

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопас-ности и методы испытаний.

76

ГОСТ 12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры.Общие требования безопасности.

77

ГОСТ 12.2.052-81*

ССБТ. Оборудование работающее с газообразным кислородом. Требо-вания безопасности.

78

ГОСТ 12.2.054-81*

ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности.

79

ГОСТ 12.2.062-81*

ССБТ. Оборудование производст-венное. Ограждения защитные.

80

ГОСТ 12.2.063-81*

ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная.Общие требова-ния безопасности.

81

ГОСТ 12.3.002-75*

ССБТ. Процессы производствен-ные. Общие требования безопас-ности.

82

ГОСТ 12.3.003-86*

ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

83

ГОСТ 12.3.009-76*

ССБТ. Работы погрузочно-разгру-зочные. Общие требования безо-пасности.

84

ГОСТ 12.3.012-77*

Работы водолазные. Общие требования безопасности.

85

ГОСТ 12.3.016-87

ССБТ. Строительство.Роботыантикоррозийные. Требования безопас-ности.

86

ГОСТ 12.3.020-80*

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

87

ГОСТ 12.3.038-85

ССБТ. Работы по тепловой изоля-ции оборудования и трубопроводов.

88

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работаю-щих. Общие требования и класси-фикация.

89

ГОСТ 12.4.013-85Е

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

90

ГОСТ 12.4.026-76*

Цвета сигнальные и знаки безопас-ности.

91

ГОСТ 12.4.035-78*

ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.

92

ГОСТ 12.4.041-89

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильт-рующие. Общие технические тре-бования.

93

ГОСТ 12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

94

ОСТ 21-6-87

ССБТ. Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излу-чений при производстве. Техни-ческие условия.

95

ДБН А.3.1-3-94

Прийняттяв експлуатацію закін-чених будівництвом об'єктів. Основ-ніположення.

Затверджене наказом Держкоммістобудування України від 05.10.94 №48

96

ДБН А.3.1-4-95

Положенняпро гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, який вводиться і експлуатацію.

Затверджене наказом Держбуду України від 15.06.95 №122.

97

ДБН А.3.1-5-96

Організація будівельного виробництва.

Затверджені наказом Держбуду України від 03.04.96 № 49.

98

ДБН В.1.2-1-95

Положенняпро розслідування причин аварій (обвалів)будівель,споруд, їх,частині конструктивних елементів.

Затвердженезагальним наказомДержбуду Украї-ни і Держнаглядохорон-праці України від 25.04.95 №85/89

99

ДБН В.2.8-3-95

Технічна експлуатація будівельних машин.

Затверджені наказом Держбуду України від 07.07.95, № 134.

100

СНиП II -4-79

Естественное и искусственное освещение.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.80

101

СНиП III-4-80*

Техника безопасности в строитель-стве.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.81

102

СНиП III-42-80

Магистральныетрубопроводы. Правила производства и приемкиработ.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.81

103

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.83

104

СНиП 2.04.14-88

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.90

105

СНиП 2.05.06-85*

Магистральныетрубопроводы.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.86

106

СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Затверджене Держбудом СРСР 01.07.88

107

СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.86

108

СН 81-80

Инструкция по проектированию электрического освещения строите-льных площадок.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.81

109

СН 452-73

Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

Затверджене Держбудом СРСР 01.01.74

110

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні.

Затверджені наказомГУДПОМВС України 14.06.95 № 400, зареє-строванівМінюсті 14.07.95 за №219/755.

111

НАПБ Б.02005-94

Типове положенняпро спеціальненавчання, інструктажі і перевіркузнаньз питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і орга-нізаціях України.

Затверджене наказом МВС України від 17.11.94 №628, зареєстрованевМінюсті 22.12.94 за №307/517.

112

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

Затверджене постановою Головного державного лікаря України від 01.12.99 №37.

113

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми вироб-ничої загальної та локальної вібрації.

Затверджене постановою Головного державного лікаря України від 01.12.99 №39.

114

ДСН 3.3.6.042-99

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Затверджене постановою Головного державного лікаря України від 01.12.99 №42.

115

ДСП 6.074.120-01

Основні санітарні правила протира-діаційного захисту України (ОСПУ-01)

Затверджене постановою Головного державного лікаря України від 28.12.00 №120.

116

НП 306.4.06.050-2001

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБ ПРМ-2001).

Затверджені наказом комітету ядерного регу-лювання України від 23. 05.01 №18, зареєстровані в Мінюсті 13.06.01 № 591/5782.

117

НП 306.5.06.051-2001

Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів.

Затверджене наказом комітету ядерного регулювання України від 23.05.01 № 18, зареєстроване в Мінюсті 13.06.01 №592/5783.

118

Правила перевезеннявантажівавтомобільним транспортом України.

Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 №363, зареєстрованівМінюсті 20.01.98 за №128/2568.

119

ПУЭ - 85

Правила устройства электроустановок. /Шестое издание, переработанное и дополненное / Москва, Энергоатомиздат, 1985.

Затверджені Міненерго СРСР 06.07.84 Зміна №2

120

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей / М., Энергоатомиздат,1989.

Затверджені Міненерго СРСР 21.12.84.

121

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Затверджено постановою Мінпраці та Мінохоронздоров’я України від 01.09.92 №41

Завантажити