НПАОП 0.03-4.02-94Положення про медичний огляд працівників певних категорій

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 45 від 31.03.94Зареєстровано в Міністерстві

м.Київюстиції України

21 червня 1994 р. за № 136/345

Про затвердження Положення про порядок проведеннямедичних оглядів працівників певних категорій

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ№ 139 від 07.06.99 )

На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про медичний огляд працівників певних категорій, що додається.

2. Вважати такою, що не застосовується, Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів працівників та медичних оглядів водіїв індивідуальних транспортних засобів (додаток 3) до наказу МОЗ СРСР від 29 вересня 1989 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" в частині, що стосується медичних оглядів працівників.

МіністрЮ. П. Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 31 березня 1994 р. № 45

ДНАОП 0.03-4.02-94

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний огляд працівників певних категорій

1. Загальні положення

1.1. Розроблене відповідно до Закону України "Про охорону праці" (ст.19).

1.2. Положенням встановлюються:

–єдиний порядок організації та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року;*

–обов'язки, права і відповідальність власника або уповноваженого ним органу (далі–власник) підприємства, установи, організації, працівника, органу і закладу Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування збитків, визначення ступеню втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв'язку з професійними захворюваннями регламентуються відповідними законодавчими і нормативними актами.

1.4. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують:

–власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

– органи і заклади Міністерства охорони здоров'я України: лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на території обслуговування яких знаходяться підприємства, установи, організації, колгоспи, радгоспи, фермерські, орендні, кооперативні, малі, спільні підприємства, об'єкти харчової промисловості, дитячі і дошкільні заклади та інші об'єкти.

1.5. Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

1.6. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психо-фізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних та ін.), які становлять загрозу зараження працівників, продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.

1.7. Періодичні медичні огляди:

– проводяться для осіб, котрі зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів"), а для осіб віком до 21 року – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. № 387 "Про заходи по удосконаленню медико–санітарної допомоги підліткам", а також відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 № 1238 та наказу МОЗ України від 28.11.97 № 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390; ( Абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 139 від 07.06.99 );

– забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;

– можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі, або у випадках, коли він звернувся за медичною допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально–профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

1.8. Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в "Картку особи, яка підлягає медичному огляду" (далі Картка – додаток 2), що є вкладишем до "Медичної картки амбулаторного хворого" (форма 025/У–87), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.87 р. № 1338 "Про введення нової форми медичної картки амбулаторного хворого", і зберігається в лікувально–профілактичному закладі, який проводить медичні огляди.

При переході на інше підприємство Картка надсилається в лікувально–профілактичний заклад, який обслуговує працівників цього підприємства.

1.9. Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом (додаток 3), який складається у чотирьох примірниках (для лікувально–профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету і санітарно–епідеміологічної станції).

1.10. На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково–дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

1.11. Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

2. Порядок організації медичних оглядів власником

Власник:

2.1. Разом із санітарно–епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додатки 4, 5), і складає в двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в санепідстанції. Один примірник списку направляється в лікувально–профілактичний заклад, другий залишається на підприємстві (у відповідального за організацію медогляду органу).

2.2. Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми (додаток 6).

2.3. Знайомить особу, яка приймається на роботу, з притаманними конкретній професії шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами, з нормативними актами з охорони праці.

2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів, частково відшкодовує витрати на обстеження і лікування працівників в профпатологічних центрах, клініках науково–дослідних інститутів, медичних інститутів (університетів), обстеження умов праці з складанням санітарно–гігієнічних характеристик, професійну реабілітацію осіб з профзахворюваннями.

2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки, погоджені з лікувально–профілактичними закладами, призначає відповідальних за організацію медогляду.

2.6. Сприяє створенню або покращенню матеріально–технічної бази медико–санітарних частин, лікувально–профілактичних закладів для проведення медичних оглядів, клінічних та інших досліджень.

2.7. Виділяє приміщення для проведення медоглядів.

2.8. Направляє працівників на медогляд в лікувально–профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження.

2.9. Забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками згідно з формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, та бланками–направленнями на медогляди (додаток 6).

2.10. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо–профілактичних заходів.

2.11. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.

2.12. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медоглядів працівників.

2.13. Проводить аналіз показників стану здоров'я працівників.

3. Порядок організації і проведення медоглядів закладуМіністерства охорони здоров'я України

3.1. Лікувально–профілактичний заклад:

3.1.1. Щорічно видає наказ про створення комісії для проведення медоглядів з визначенням терміну, місця проведення, переліку спеціалістів–лікарів, клінічних та інших досліджень. Очолює комісію заступник головного лікаря лікувально–профілактичного закладу, який має підготовку з професійної патології.

3.1.2. Розробляє, погоджує з власником і санепідстанцією план–графік проведення медоглядів.

3.1.3. Проводить медичний огляд працівників, клінічні та інші дослідження.

3.1.4. Залучає до медоглядів інших спеціалістів, проводить за показаннями додаткові клінічні дослідження, необхідні для оцінки стану здоров'я працівників.

3.1.5. Запитує в санітарно–епідеміологічних станціях санітарно–гігієнічні характеристики умов праці працівників.

3.1.6. Контролює додержання строків проходження медоглядів.

3.1.7. Робить висновок про стан здоров'я кожного працівника, який пройшов медогляд, за встановленою формою (додаток 2). Приймає рішення, відповідно до медичних протипоказань про можливість продовження роботи в даній професії для осіб, у яких виявлені загальносоматичні або професійні захворювання.

3.1.8. Інформує працівника про стан його здоров'я і можливість проводжувати роботу в своїй професії за результатами медичного огляду чи видають висновки про переведення на іншу роботу.

3.1.9. За медичними показаннями направляє працівника на обстеження в лікувально–профілактичні заклади, яким надано право встановлювати діагноз професійного захворювання.

3.1.10. Направляє працівника для уточнення або підтвердження діагнозу інфекційного чи паразитарного захворювання до інфекційної лікарні, відділення.

Документом, який підтверджує професійний характер інфекційного чи паразитарного захворювання, є "Картка епідеміологічного обстеження осередка інфекційного захворювання", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04.10.80 р. № 1080 (ф.357/У).

3.1.11. Направляє працівника за медичними показаннями на медико–соціальну експертну комісію (МСЕК).

3.1.12. Проводить:

а) один раз на рік медичний огляд осіб, котрі припинили роботу у виробництвах з шкідливими та небезпечними факторами, вплив яких може обумовити пізній розвиток професійних захворювань;

б) достроковий медичний огляд осіб, які перенесли тяжкі захворювання, травми, а також за рішенням власника, територіальної санепідстанції чи на вимогу працівника;

в) обов'язковий щорічний медичний огляд осіб віком до 21 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. № 387 "Про заходи по удосконаленню медико–санітарної допомоги підліткам";

г) аналіз та узагальнення результатів медичних оглядів, оформлення заключного акта (додаток 3), який надсилають в територіальну санепідстанцією, власнику та профспілковий комітет підприємства.

3.1.13. Визначає необхідність направлення працівників на стаціонарне, амбулаторне, санаторно–курортне лікування, в будинки відпочинку, профілакторії, на дієтичне харчування для оздоровлення та медичної реабілітації.

3.1.14. Протягом місяця по закінченні проведення медогляду направляє власнику поіменні списки осіб, яким протипоказана робота в несприятливих умовах праці.

3.1.15. Веде облік профзахворювань та профотруєнь у порядку, визначеному "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623.

3.1.16. Здійснює диспансерний нагляд за хворими на профзахворювання, які продовжують трудову діяльність, їх лікування та професійну реабілітацію (додаток 7).

3.1.17. Проводить з участю органів управління охорони здоров'я та санепідстанцій експертну оцінку медичних оглядів за методикою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.

3.2. Санітарно–епідеміологічний заклад:

3.2.1. Визначає один раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві контингент осіб, які підлягають медоглядам. При зміні технологічного процесу, введенні нових підприємств, технологій, робочих місць і професій (про що власник інформує територіальну санепідстанцію в кінці звітного року) контингент осіб, які підлягають медогляду, уточнюється щорічно.

3.2.2. Складає для власника, санепідстанції акт про визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 4), включаючи до нього також осіб, котрі припинили роботу у виробництвах, де можливий розвиток профзахворювання.

3.2.3. Направляє власнику розпорядження (додаток 5) щодо поіменного списку осіб, які підлягають медоглядам.

3.2.4. Здійснює нагляд за достовірністю обліку власником шкідливих і небезпечних факторів і речовин, робота з якими потребує проведення медичних оглядів.

3.2.5. Погоджує поіменні списки осіб, які підлягають медоглядам, та план–графік проведення медогляду.

3.2.6. Бере участь:

а) у підготовці і навчанні спеціалістів лікувально–профілактичних закладів;

б) у складанні заключного акта періодичного медогляду;

в) в експертній оцінці організації і якості медичних оглядів.

3.2.7. Направляє розпорядження щодо усунення виявлених порушень і недоліків в організації і проведенні медоглядів.

3.2.8. Розглядає питання про тимчасове зупинення медоглядів при порушенні даного Положення і відповідного наказу Міністерство охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" (додатки 1,2 цього наказу).

3.2.9. Складає санітарно–гігієнічні характеристики умов праці працівників, в т. ч. групові для деяких професій.

3.2.10. Веде облікову документацію згідно з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623. Проводить аналіз професійної захворюваності.

3.2.11. Подає на розгляд територіальних державних адміністрацій пропозиції з питань запобігання профзахворюванням.

3.3. НДІ медицини праці, гігієни праці і профзахворювань, кафедри медичних інститутів (університетів):

3.3.1. Розробляє:

а) нормативні і методичні документи з науково–організаційних основ проведення медичних оглядів, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення контингентів осіб, які підлягають медичним оглядам;

в) показники ризику розвитку професійних захворювань і критерії віднесення захворювань до виробничо обумовлених;

г) методи:

– профілактики, ранньої діагностики і лікування профзахворювань;

– медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

– вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

3.3.2. Проводить на договірних засадах з власником та за погодженням з лікувально–профілактичним закладом і санітарно–епідеміологічною станцією медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених оглядів згідно з додатком 3.

3.3.3. Здійснює підвищення кваліфікації фахівців з гігієни праці і професійної патології на курсах удосконалення, інформації і стажування, семінарах та ін. (на договірних засадах).

3.3.4. Виносить остаточне рішення про зв'язок захворювання з умовами праці працівника.

4. Права, обов'язки і відповідальність власника, працівника,закладу Міністерства охорони здоров'я

4.1. Власник:

4.1.1. Зобов'язаний:

– зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток;

– забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану–графіку, а також організувати позачерговий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;

– інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення нових виробничих процесів і робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці;

– виконувати висновки заключного акта медичного огляду (додаток 3);

– щорічно інформувати санепідстанції і лікувально–профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта минулого року;

– забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'язку зі зміною стану здоров'я;

– ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

– забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань;

– не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.

4.1.2. Має право:

– організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, вимогу санепідстанції;

– притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.

4.1.3. Несе відповідальність за:

– контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

– фінансування витрат, пов'язаних з організацією, матеріально–технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно–гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацією працівників;

– допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я;

– усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;

– облік професійних захворювань та отруєнь, що реєструються у працівників;

– відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням професійних обов'язків відповідно до "Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків", які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 472.

4.2. Працівник:

4.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

– про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;

– про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

– про забезпечення за рахунок власника оздоровчо–реабілітаційними заходами;

б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з професійною діяльністю згідно з "Правилами відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків".

4.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

4.2.3. Несе відповідальність за:

– несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;

– невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.

4.3. Лікувально–профілактичний заклад:

4.3.1. Має право:

– запитувати в інших лікувально–профілактичних закладах (за місцем проживання, спеціалізованих диспансерах та ін.) медичну документацію про стан здоров'я осіб, котрі підлягають медичним оглядам;

– запитувати у санепідстанцій санітарно–гігієнічну характеристику умов праці працівників;

– направляти до профпатологічних та інших спеціалізованих лікарень, центрів, відділень, клінік інститутів осіб, у яких виявлено підозру на профзахворювання, для обстеження і уточнення діагнозу захворювання;

– вимагати від профпатологічних відділень лікарень, центрів і клінік інститутів перегляду результатів обстеження для уточнення діагнозу і можливого встановлення зв'язку захворювання з умовами праці.

4.3.2. Зобов'язаний:

– знати умови праці, характер дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на здоров'я працівників;

– забезпечувати участь спеціалістів і виконання клінічних досліджень;

– вести диспансерний облік і зберігати медичну документацію, здійснювати лікувально–профілактичні заходи для осіб з професійними і загальносоматичними захворюваннями;

– проводити оцінку стану здоров'я осіб, які перебувають на диспансерному обліку, з метою встановлення можливого зв'язку захворювання з професійною діяльністю;

Завантажити