НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


3. Терміни і визначення

Аварійна ситуація- станпотенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом. (ДНАОП 0.00-4.33-99).

Вибух- швидке перетворення речовин (вибухове горіння), що супроводжується виділенням енергії і утворенням стислих газів,здатнихвиконувати роботу (ПУЭ).

Вибухонебезпечна суміш- суміш з повітрям горючих газів, парЛЗР, горючихпилуабо волокон зНКМЗне більше за 65г/м3 припереході їхузваженийстан, якаприпевній концентраціїздатнавибухатипривиникненні джерела ініціювання вибуху (ПУЭ).

Вибухонебезпечна зона-приміщення або обмежений простір в приміщенні або зовнішнійустановці, в якому є або можуть утворитися вибухонебезпечні суміші (ПУЭ).

Нижня концентраційна межа запалення-мінімальна концентрація горючих речовин в повітрі,приякій можестатисязапалення суміші від її зіткнення з джерелом запалення, в об'ємнихпроцентах.

Вогневіроботи- роботиіззастосуваннямвідкритого вогню,іскроутворенням, нагріваннямспоруд,обладнання, інструменту, матеріалів до температур запалення (самозаймання)газо- і (паропило) повітряної суміші і інших горючих речовин, поява яких в небезпечних концентраціях можлива в зоні впливу цихробіт.

Небезпечна зона-простір, в якому можлива дія на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничогочинника (ДСТУ 2293-99).

Технічний коридор- це земельнадільниця,в межахякогопроходить системапаралельно прокладених трубопроводів і комунікацій, обмежений з обохсторінохоронними зонами.

4. Позначення та скорочення

АТК - автотранспортнаколона;
АТП-автотранспортнепідприємство;
БМУ -будівельно-монтажнеуправління;
БУ -будівельнеуправління;
ВО - виробниче об'єднання;
ГДК -гранично допустимаконцентраціяшкідливих речовин в повітрі;
ГРС- газорозподільна станція;
ДАБК -державний архітектурно-будівельний контроль;
ДВЗ- двигун внутрішнього згоряння;
ЕХЗ- електрохімічний захист;
ЗІЗ -засобиіндивідуального захисту;
ЗІЗОД- засоби індивідуального захисту органів дихання;
ІТП -інженерно-технічні працівники;
КД-керівнийдокумент;
КС -компресорна станція;
КЦ- компресорний цех;
ЛЗР - легкозаймистарідина;
ЛЕП- лінія електропередачі;
МВС - міністерство внутрішніх справ;
МТ -магістральний трубопровід;
МТЛ- механізованатрубозварювальналінія;
МНС- міністерство надзвичайних ситуацій;
НД- нормативна документація;
НКМЗ -нижня концентраційна межа запалення;
НПС - нафтоперекачувальна станція;
ПАУ- польоваавтозварювальна установка;
ПВР -план виконанняробіт;
ПВЛ - польова випробувальна лабораторія;
ПКБО -пакет бетоннихобважнювачів;
ППР- план провадженняробіт;
ПСГ- підземне сховище газу;
ПТЕ -правила технічної експлуатації;
ПТБ- правила техніки безпеки;
РБД -ремонтно-будівельнадільниця;
РУМТ -районнеуправліннямагістрального трубопроводу;
СЗС -складально-зварювальний стенд;
УГБ-установкагоризонтального буріння.

5. Загальні положення. Організація будівництва

5.1.Загальні організаційні вимоги

5.1.1. Ці Правила викладенівідповідно до сучасної технології проведення робіт, складу машин і механізмів, що використовуються під часбудівництва магістральних трубопроводів. Будівельні організації на основі цих Правил з урахуванням місцевих умов повинні розробитиі затвердити інструкції щодо безпечного ведення робіт.

5.1.2. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні і будівельні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень згідно із санітарно-гігієнічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

5.1.3. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні та будівельні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію за умови проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

5.1.4. При змінах технологіїпроведення робіт або застосуванні непередбачених цими Правиламинових матеріалів, машин, механізмів і пристосування повинні розроблятисянові інструкції, які відповідають умовам робіт, що змінилися.

5.1.5. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконаннявимог цихПравил в межах покладених на них завдань і функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, виннів порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.1.6. До складу магістральних трубопроводів входять:

- трубопровід (від місця виходу з промислу підготовленої до подальшого транспорту товарної продукції) з відгалуженнямиі лупінгами, запірноюарматурою, переходами через природні і штучні перешкоди, вузлами підключення НПС, КС, УЗРГ, ПСГ, вузлами пуску і приймання очисних пристроїв, конденсатозбірникамиі пристроямидля введення метанолу умовним діаметром до 1400 мм (включно) з надмірним тиском середовища не вище 10 МПа (100 кгс/см2);

- установки електрохімічного захисту трубопроводів від корозії, лінії і спорудитехнологічного зв'язку, засоби телемеханікитрубопроводів;

- лінії електропередачі, призначені для обслуговування трубопроводів і пристроюелектропостачання і дистанційного управління запірноюарматурою і установками електрохімічного захисту трубопроводів;

- протипожежні засоби, протиерозійніі захисні спорудитрубопроводів;

- місткостідля зберігання і розгазуванняконденсату, земляні амбари для аварійного випуску нафти, нафтопродуктів, конденсату і зрідженихв углеводнів;

- будівлі і спорудилінійної служби експлуатації трубопроводів;

- дороги і вертолітні майданчики, розташовані вздовж траситрубопроводу, і під'їзди до них, пізнавальні і сигнальні знаки місцезнаходження трубопроводів;

- перекачувальні і наливні станції, резервуарні парки, КСі ГРС;

- станції підземного зберігання газу (СПЗГ);

- пункти підігрівання нафти і нафтопродуктів.

5.1.7. Припроектуванні і будівництві (реконструкції) магістральних трубопроводів необхідно керуватися СНиП 2.05.06-85*. Для забезпечення безпечних умов будівництва, експлуатації, реконструкції і виключенняможливості пошкодження МТі їх об'єктів, навколоних встановлюються захисні (Додаток 1-3) та охоронні зони відповідно до вимог “Правил охорони магістральних трубопроводів”.

5.1.8. Не допускається прокладаннямагістральних трубопроводів:

по територіях населених пунктів, промислових і сільськогосподарських підприємств, аеродромів, залізничних станцій, морських і річкових портів, пристаней;

в тунелях спільно з електричними кабелями, кабелями зв'язку і трубопроводами іншогопризначення;

по мостах залізниць і автомобільних доріг всіх категорій і в однійтраншеї з електричними кабелями, кабелями зв'язку і іншими трубопроводами, за винятком випадків прокладання:

- кабелю технологічного зв'язку даного трубопроводу на підводних переходах (в одній траншеї) і на переходах через залізниці і автомобільні дороги (в одному футлярі);

- газопроводів діаметром до 1000 ммна тискдо 2,5 МПа (25 кгс/см 2) і нафтопроводів і нафтопродуктопроводівдіаметром 500 ммі менше по неспалимих мостах автомобільних доріг III, IV, V, III-n і IV-n категорій. Прицьому дільницітрубопроводів, що укладаються на мості і на підходах до нього, на відстанях, вказаних в додатку1, потрібно відносити до I категорії.

5.1.9. Розслідування аварій і нещаснихвипадків, які пов'язані збудівництвом магістральних трубопроводів, здійснюється відповіднодо діючого ДНАОП 0.00-4.03-01, а також ДБН В.1.2-1-95.

5.1.10. Здача - приймання об'єкта проводиться в порядку, встановленомуДНАОП 0.00-4.02-92, ДБН А.3.1-3-94 і ДБН А.3.1-4-95 та оформляється актом.

5.1.11. Небезпечні зони будівельного майданчика слід огороджувати згідно з ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.4.059-89) і позначати знаками безпеки і написами встановленої за ГОСТ 12.4.026-76* форми.

5.1.12. За безпечність конструкцій, якість будівельно-монтажних і ремонтних робіт, а також відповідність об’єктів магістральних трубопроводів цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форм власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

5.2. Інструктаж і навчання

5.2.1. Всі працівники, в тому числі посадови особи і спеціалісти, мають пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до ДНАОП 0.00 - 4.12 – 99.

5.2.2. Роботодавець на основі ДНАОП 0.00 – 4.12 – 99 , з урахуванням специфіки виробництва, опрацьовує і затверджує Положення про навчання з питань охорони праці, яке діє в межах підприємства.

5.2.3. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою проходять на підприємстві спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань нормативних актів пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ Б.02005 – 94.

5.2.4. Працівники і спеціалісти, що безпосередньо пов”язані з експлуатацією електроустановок, проходять перевірку знань згідно з вимогами ДНАОП 0.00 – 1.21 – 98.

5.2.5. До виконання газонебезпечних та вогневих робіт допускаються працівники і спеціалісти, які пройшли навчання і перевірку знань згідно з вимогами ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98 та ДНАОП 0.00 – 5.11 – 85.

5.2.6. Інструкції з охорони праці на робочому місці розробляються відповідно до вимог ДНАОП 0.00 – 4.15 – 98.

5.3. Організація будівельного майданчика і робочих місць

5.3.1. Доробітпо будівництву та реконструкції об'єкта магістрального трубопроводу або йогочастин дозволяється приступатитількипісля виконаннянеобхідних огорожбудівельногомайданчика (охоронних, захисних або сигнальних) і створеннярозбивочної геодезичноїоснови.

5.3.2.Розташуванняна будівельному майданчику постійних і тимчасовихспоруд, механізованих установок,складів,мереженергопостачанняповинно відповідатибудівельному генеральному плану. Територія будівельного майданчика (смуга відведення, зварювальна база, база для приготуваннябітумної мастики та інше) повиннаматизагальнийстікповерхневихвод зарахуноквідповіднихсхилівівлаштування водовідвідних канав.Застій води на будівельному майданчику, під'їзних дорогах і в траншеях не допускається.

5.3.3. Для забезпечення безпеки руху транспортних і будівельних машин,вздовжтраси трубопроводу, щобудується, на смузі відведення під будівництвоповиннівлаштовуватися проїзди шириною не менше за 4,5м.Проїзд машин допускається тількипоза кордонамипризми обвалення траншей і котлованів. Гранична швидкість руху автомобілівповинна вказуватисянапопереджувальнихзнаках згідно з ГОСТ 10807-87 і знаків безпеки за ГОСТ 12.4.026-76.

5.3.4. Для переходу через траншеї і секції трубопроводу згідно з вимогами СНиП ІІІ - 4-80*повиннівстановлюватися інвентарні пішохідні містки шириною не менше за 0,8м, обладнаніпоручнямиі бортовими дошками іщо освічуютьсяв темний час доби. Для руху машин через траншеї требавлаштовуватитимчасові мости необхідної міцності.

Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцяхповиннабути не менше за 0,6м, а висота проходу - не менше за 1,8м.

5.3.5. Для спуску в котлованповиннівстановлюватися трапи зпоручнями згідно з вимогами ГОСТ 26887-87або влаштовуватися в ґрунтіпологіступінчасті спуски шириною не менше за 1,5м.

5.3.6. У місцях проведення робіт згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* повинні бути приміщення або місце для розміщення аптечок з медикаментами та засобів надання першої допомоги постраждалим. Керівнику робіт потрібно призначити з числа працюючих відповідального за стан кожної аптечки і забезпечити його навчання прийомам першої допомоги потерпілим.

5.3.7. Водні джерела для постачання питної води повинні використовуватися тільки з дозволу органів санітарного нагляду. Підносити воду до місць проведення робіт дозволяється тільки в закритих судинах, які потрібно розташовувати, згідно зі СНиП ІІІ - 4-80*, на відстані не більше 75 м по горизонталі і 10 м по вертикалі від робочих місць.

5.3.8. Тимчасовіскладидлязберігання пальногоі балонів з газами потрібновлаштовувати на віддалівід місця виконанняробітіжитлавідповідно до вимогдіючихПравил пожежної безпеки в Україні і ГОСТ 12.1.004-91*.

5.3.9.Під час виконання робітв темний час діббудівельні майданчики повиннібути освітлені відповідно до норм освітленості згідно з ГОСТ 12.1.046-85,приведенихв таблиці 1.

Таблиця 1. Норми освітленості (витяг з ГОСТ 12.1.046-85)

Роботи

Найменша освітленість,

лк

Висота підвіски

лампи,м

Потужність

лампи,вт

Загально будівельні

Вантажно-розвантажувальні на залізничному і автомобільному транспорті, атакожрозвантаження і навантаженнятруб на майданчиках в річкових портах.

Розвантаження трубзвагонів та
ізоляційно-укладальні.

Зварювально-монтажні.

Підготовчі, земляні,ізоляційні,електрозахисні роботи

5

3

10

25

10

4

5

4

5

4

5

4

5

от 4 до 5

200

300

150

150

2х200

2х300

2х300

2х300

2х300

Примітки:

1. Розрахунок освітлення виконаний для світильників зовнішньогоосвітлення типу, Н".

2. Освітленість повиннабути рівномірною без сліпучої дії освітлювального пристосування на працюючих. Позначення 2х200 і 2х300 означають, що на опорі потрібно розмістити два світильники з лампами по 200 або300 Вт.

5.3.10. Під час робітна схилах зкрутістюбільше за 35° необхідно застосовувати зйомни або змінни металеви підкови ізшипами, якінадягаютьсяна підошви взуття для зменшення ковзання. Під часроботинаукосахвисотою більше за 3мікрутістюбільше за 45°, апри вологихґрунтахкрутістюбільше за 30° необхідно закріплятися запобіжними поясами застальний штирабо надійну опору.Штир необхідно закладати увертикальнийшпур, пробурений на глибину 0,5мв скельних ґрунтах або на глибину 0,7му зв'язних ґрунтах.

5.3.11. Колодязі, шурфи і інші виїмки в ґрунті в місцях можливого доступу людей повиннібути закриті кришками, міцними щитами або огороджені. У темний час доби огорожі повиннібути освітлені (позначені) електричними сигнальними лампами напругоюне вище за 42 В.

5.3.12. Переміщення, установкаі роботамашин поблизу виїмок (котлованів, траншей, канав та ін.) з неукріпленими укосами дозволяєтьсятільки за межами призми обвалення ґрунту на відстані, встановленій ПВР.

Привідсутності відповідних вказівок в проекті виконання робіт, допустиму відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчих опор машин потрібно приймати згідно з вимогами СНиП ІІІ - 4-80* за даними таблиці 2.

Таблиця 2. Допустима відстань від основи укосу до опори машини.
(витяг з СНиП ІІІ - 4-80*)


Глибина
виїмки, м

Ґрунт

піщаний

супіщаний

суглинний

глинистий

Відстань по горизонталі від основи укосу до найближчої опори
машини, м

1
2
3
4
5

1,5
3
4
5
6

1,25
2,4
3,6
4,4
5,3

1
2
3,25
4
4,75

1
1,5
1,75
3
3,5

5.3.13. Під час грози всі роботипоза приміщеннями необхідно припинити, людей відвести в приміщення або укриття на відстань не менше за 25 мвід місць скупчення металу (штабель труб, трубопровід, зварювальна база, механізми). Забороняється під час грози знаходитися під високими деревамив лісі, біля стогів сінаі дерев в полі, блискавковідводів,стовпів, різних щогл і інших високих предметів, на піднесеній місцевості або на відкритих рівнинних місцях. Місця знаходження людей під часгрози повиннібути заздалегідьвизначені, а працюючі про це повідомлені.

5.3.14. До початку робіт у колодязі або глибокій траншеї поблизу діючих газопроводів і нафтопроводів, керівник робіт (майстер, виконавець робіт тощо) повинен перевірити газоаналізатором загазованість на робочому місці. У випадку виявлення газу недопустимої концентрації (більше 1%), колодязь (траншею) необхідно ретельно провітрити і повторно провести перевірку. Спуск робітників у колодязь (траншею) дозволяється тільки після усунення небезпечних умов. В місцях, де можлива поява газу, роботи повинні виконуватись трьома робітниками. Два із них ( страхуючі) залишаються на поверхні і слідкують за третім, який працює у колодязі (траншеї) та у випадку необхідності надають йому допомогу.

Працюючий у колодязі (траншеї) повинен користуватись шланговим протигазом і запобіжним поясом, кінець мотузки від якого повинен знаходитись в руках одного із страхуючих робочих. Страхуючі працівники повинні бути із такими ж ЗІЗ, як і працюючий у колодязі (траншеї) працівник.

5.4. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць

5.4.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори та небезпечні зони робочих місць встановлюють за ГОСТ 12.0.003-74 та СНиП ІІІ - 4-80*.

Небезпечні зони робочих місць слід огороджувати й позначати знаками безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76*, ГОСТ 12.4.059-89.

5.4.2. Приміщення і робочі місця повинні забезпечуватися штучним освітленням, достатнім для безпеки виконання робіт, перебування й переміщення людей.

Штучне освітлення у виробничих приміщеннях і на робочих місцях залежить від характеру робіт, що виконуються, і повинно забезпечити освітленість згідно з нормами СНиП ІІ - 4-79.

5.4.3. Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень та робочих місць повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88*, ГОСТ 12.1.007-76*, ДСН 3.3.6.042-99.

5.4.4. Рівні шуму й вібрації на постійних робочих місцях не повинні перевищувати гранично допустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83*, ГОСТ 12.1.012-90, ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99.

5.4.5. Захист будівель і споруд від блискавки повинен виконуватись згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87.

5.4.6. На робочих місцях працюючих повинна здійснюватися атестація умов праці згідно з ДНАОП 0.05-8.04-92 і Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестації підлягають робочі місця на яких технологічний процес, обладнання й матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.

5.5. Облаштування житлових польових містечок

5.5.1. Майданчик під житлове містечко повинен знаходитисяна рівніймісцевості, яка не затопляється, по можливості не схильній до дії пануючихвітрів, віддаленоївід заболочених місць, поблизу від енерго-, тепло -, і водопостачання, населеного пункту й дороги. Прирозміщенні містечкав лісі необхідно прибрати нестійкій сухостійнідерева.

5.5.2. До початку облаштування житлового містечканеобхідно провести наступні роботи:

- прибрати великі пні, валуни, спланувати територію так, щоб вона мала схил для стоку поверхневих вод;

- по периметру майданчика влаштувати водовідвідні канави;

- улаштувати в'їзди на територію містечка і виїзди;

- обнести майданчик огорожею.

5.5.3. Вагончики для житла, санітарно-побутових потреб та інші об'єкти на майданчику житлового містечка потрібно розташовувати за розробленим заздалегідь планом, враховуючи місцеві і кліматичні умови.

5.5.4. Один вагончик житлового містечка потрібно відвести для культмасових заходів і кутка з безпеки праці.

5.5.5. Освітленість майданчика містечка згідно з вимогами СНиП ІІ - 4-79 і СН 81-80 повинна бути не менше за 2 лк.

5.5.6. Металева обшивка і рами вагончиків, а також усе енергоустаткування повинні бути надійно заземлені згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98, ГОСТ 23274-84, ПУЭ і ПТЭ. Опір заземляючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Подача електроенергії у незаземлений вагончик забороняється. Стан електропроводки й заземлення потрібно перевіряти не рідше за один раз на три місяці із занесенням результатів перевірки в журнал огляду.

5.5.7. У разі використання в житлових польових містечках зрідженого газу (пропан-бутан) в балонах необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.20 - 98, зокрема керівництво будівництва зобов'язано призначити з числа інженерно-технічних працівників будівельної дільниці (колони) особу, відповідальну за стан газового господарства в містечку. Ця особа повинна бути навчена Правилам безпеки систем газопостачання в об'ємі роботи, яка нею виконується, після чого здати перевірочний екзамен і отримати відповідне посвідчення.

5.5.8. Керівництво будівництва (дільниці, колони тощо) зобов'язано забезпечити проживаючих в польових містечках працівників доброякісною питною водою.

6. Вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи

6.1.Загальні вимоги

6.1.1. Під час виконаннявантажно-розвантажувальних і транспортних робітпотрібно керуватися вимогами ДНАОП0.00-1.03-93, ДНАОП0.00-1.28-97, ДНАОП0.00-5.03-95, ДНАОП 0.00-5.04-95, ДНАОП 0.00-5.06-94, ДНАОП 0.00-5.07-94, ДНАОП 0.00-5.19-96, НАОП 5.1.11-1.22-90, ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*, ГОСТ 12.3.020-80,а також “ Правилперевезення вантажівавтомобільним транспортом України” і “Правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту”.

6.1.2. Транспортні і вантажопідйомні засоби та механізми повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91. Драбини, сходи, трапи повинні відповідати ГОСТ 26887-87.

6.1.3. Установлення, реєстрація, обстеження та приймання в експлуатацію вантажопідіймальних машин, механізмів та транспортного устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих правил.

6.1.4. Експлуатація і технічне обслуговування вантажопідіймальних машин і механізмів повинні здійснюватися згідно з виробничими інструкціями, розробленими будівельною організацією та затвердженими у встановленому порядку.

6.1.5. Електроустаткування, монтаж електричного кола та заземлення транспортних та вантажопідйомних засобів повинні відповідати вимогам “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” і “Правил устройства электроустановок”.

Завантажити