НПАОП 0.00-1.27-97Правила атестації фахівців неруйнівного контролю


Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 6 травня 1997 року N 118

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

2 вересня 1997 р. за N 374/2178

З метою вдосконалення механізму атестації фахівців неруйнівного контролю НАКАЗУЮ :

1. Затвердити зміни і доповнення до Правил атестації фахівців неруйнівного контролю, затверджених наказом Комітету від 23.07.96 N 126, державна реєстрація від 25.11.96 за N 654/1679, і викласти зазначені Правила в редакції, що додаються.

2. Зазначені Правила набувають чинності з 1 вересня 1997 року і є обов'язковими до виконання всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та галузевої належності.

3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

3.1. До 1 вересня 1997 року визначити потреби міністерств, підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах.

3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств і відомств.

3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог Правил роботодавцями, посадовими особами і працівниками.

4. Технічному управлінню, після реєстрації в Міністерстві юстиції України, подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці відповідні матеріали для включення Правил до банку даних автоматизованого інформаційного фонду.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці подати замовлення на видання Правил необхідним тиражем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С. О.

Голова Комітету

С. П. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

від 6 травня 1997 р. N 118

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

2 вересня 1997 р. за N 374/2178

Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю (далі - Правила) є обов'язковими для працівників, які виконують неруйнівний контроль металу та зварних з'єднань при виготовленні, монтажі, експлуатації, реконструкції та ремонті об'єктів, що підпорядковані Держнаглядохоронпраці України.

Вимоги даних Правил є обов'язковими для підприємств, установ, організацій незалежно від їх відомчої належності та форми власності, юридичних та фізичних осіб.

2.1. Кваліфікація - наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити неруйнівний контроль.

2.2. Неруйнівний контроль (далі - НК) - випробовування об'єкта з використанням фізичних методів контролю, які не порушують властивостей об'єкта та його придатності до використання за призначенням.

2.3. Метод НК - метод, який використовує визначений фізичний принцип НК (наприклад, ультразвуковий контроль).

2.4. Фахівець НК - особа, яка виконує НК об'єктів (зварних з'єднань, металів, інших матеріалів тощо).

2.5. Атестація - сукупність дій, що включають перевірку теоретичних, технологічних і практичних знань та навичок фахівця щодо конкретного методу НК, складання протоколу за результатами перевірки і оформлення кваліфікаційного посвідчення.

2.6. Атестація на технічну компетентність - визначення технічної компетентності уповноваженого органу в проведенні атестації фахівців з НК.

2.7. Технічна компетентність уповноваженого органу - сукупність ознак, що включають наявність належного обладнання, нормативно-методичної документації та кваліфікації персоналу цього органу, які дозволяють на професійному рівні проводити атестацію фахівців з НК.

2.8. Акредитація - офіційне визнання технічної компетентності уповноваженого органу в проведенні атестації фахівців з НК об'єктів, підпорядкованих Держнаглядохоронпраці України.

2.9. Дозвіл - документальне підтвердження офіційного визнання технічної компетентності в проведенні атестації фахівців з НК (визначених методів контролю) об'єктів, підпорядкованих Держнаглядохоронпраці України.

2.10. Незалежний орган з атестації (Орган з сертифікації персоналу) - Незалежна компетентна організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України здійснювати підготовку і атестацію фахівців з НК згідно з вимогами цих Правил.

2.11. Уповноважений орган - компетентна організація, яка не залежить від підприємств, де працюють фахівці, які атестуються, уповноважена Незалежним органом з атестації здійснювати підготовку до атестації та проведення кваліфікаційного іспиту.

2.12. Атестаційний (екзаменаційний) центр - компетентна організація, яка не залежить від підприємств, де працюють фахівці, які атестуються, уповноважена Незалежним органом з атестації здійснювати підготовку та проведення кваліфікаційного іспиту.

2.13. Атестаційна комісія - група кваліфікованих фахівців з НК, уповноважена Незалежним органом з атестації проводити кваліфікаційний іспит кандидатів, в результаті якого визначається кваліфікація кандидатів, необхідна для виконання конкретного методу НК.

2.14. Кваліфікаційний іспит - іспит, що проводиться екзаменаційною комісією, на якому виявляються загальні та спеціальні знання, а також практичні навички кандидата.

2.15. Загальний іспит - іспит з основ визначеного методу НК.

2.16. Спеціальний іспит - іспит з технології НК визначеним методом у конкретному виробничому секторі.

2.17. Практичний іспит - іспит, який проводиться з метою перевірки практичних навичок. В ході іспиту кандидат повинен продемонструвати необхідні знання обладнання та уміння працювати з ним при проведенні НК визначених зразків, навички реєстрації та аналізу підсумкової інформації, уміння складати технологічні карти (методики) НК (в залежності від рівня кваліфікації).

2.18. Кандидат на атестацію з НК - це особа, яка виявила бажання або має потребу пройти атестацію та підтвердити кваліфікацію і яка працює під наглядом атестованого персоналу, накопичуючи необхідний досвід для отримання кваліфікації. Кандидати можуть займатися самостійною професійною діяльністю (в цьому випадку вони повинні особисто підтвердити наявність необхідного досвіду).

2.19. Роботодавець - організація, де кандидат працює постійно. Роботодавець одночасно може бути кандидатом.

2.20. Кваліфікаційне посвідчення - документ, який видається кандидату і підтверджує його кваліфікацію та право виконувати зазначені види робіт.

2.21. Зразок - вузол або деталь, що використовується для практичного іспиту.

2.22. Виробничий сектор - термін у системі сертифікації, який означає певну галузь або ділянку виробництва, технологічні лінії, в яких використовуються спеціалізовані технічні засоби НК.

3.1. Система визначення кваліфікації і атестації передбачає три рівні (I, II і III) кваліфікації фахівців з НК:

- радіаційний (RT);

- ультразвуковий (UT);

- вихрострумовий (ET);

- магнітний (МТ);

- візуально-оптичний (VT);

- капілярний (РТ).

Порядок атестації фахівців, регламентований цими Правилами, застосовується до інфрачервоної термографії, акустичної емісії та інших методів НК.

3.2. Фахівець будь-якого рівня кваліфікації атестується за конкретними видами та методами НК продукції (обладнання або його елементів), підпорядкованої Держнаглядохоронпраці України.

За результатами атестації фахівцю видається сертифікат та кваліфікаційне посвідчення.

3.3. Правила атестації фахівців з НК визначають:

- вимоги до загальної освіти, спеціальної підготовки і стану здоров'я кандидатів;

- вимоги до кваліфікації фахівців у галузі НК;

- структуру кваліфікаційного іспиту та процедуру атестації;

- порядок ведення реєстру фахівців, які проходили атестацію.

3.4. Фахівці з НК можуть виконувати контроль згідно з отриманим кваліфікаційним рівнем у тому виробничому секторі (додаток N 1), тими методами та тієї продукції (обладнання та його елементів), що зазначені у кваліфікаційному посвідченні і сертифікаті.

3.5. Допуск до виконання робіт з НК видає особа, відповідальна за контроль, яка призначається наказом керівника підприємства.

3.6. Відповідальність за результати НК несе фахівець, який підписав остаточний висновок про результати контролю.

4.1. До атестаційних органів відносяться: Незалежний орган з атестації, атестаційні (екзаменаційні) та учбові центри, атестаційні та екзаменаційні комісії.

4.2. Функції Незалежного органу визначаються в Положенні про нього, яке затверджується Держнаглядохоронпраці України.

4.3. Атестаційні та учбові центри НК створюються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, іншими юридичними особами.

4.4. Дозвіл на початок роботи атестаційних та учбових центрів НК видає Незалежний орган згідно з Положенням про Орган з сертифікації персоналу з НК та вимогами до учбових та атестаційних центрів.

4.5. Функції Атестаційних та Учбових центрів НК визначаються в Положенні про них, яке затверджується Незалежним органом. 

4.6. Атестаційні комісії створюються з кожного методу НК наказом керівника атестаційного центру і узгоджуються з Незалежним органом, списки членів комісії складаються за формою згідно з додатком N 2.

4.7. До складу екзаменаційних комісій Атестаційних центрів входять: 

Голова комісії - фахівець III рівня кваліфікації з визначеного методу НК;

Члени комісії:

- фахівець не нижче II рівня кваліфікації з визначеного методу НК для атестації фахівців І рівня і фахівець III рівня кваліфікації визначеного методу НК для атестації фахівців II рівня;

- фахівець не нижче II рівня кваліфікації з визначеного методу НК, представник галузі промисловості, в якій буде працювати кандидат, який атестується.

4.7. Екзаменаційні комісії створюються за методами НК.

4.8. Голова та члени екзаменаційних комісій повинні пройти перевірку знань нормативної документації (далі - НД) щодо атестації фахівців з НК в порядку, встановленому Незалежним органом.

5.1. Фахівець І рівня кваліфікації повинен знати:

5.1.1. Типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їхнього утворення у конкретних об'єктах контролю.

5.1.2. Принципи та основні відомості про методи НК.

5.1.3. Принцип роботи, органи управління та порядок налагодження апаратури, з якою буде працювати фахівець.

5.1.4. Основні положення методики (технології) та нормативну документацію з НК конкретних об'єктів, а також фактори, які впливають на достовірність виявлення дефектів.

5.1.5. Порядок оформлення результатів контролю відповідно до вимог НД.

5.1.6. Правила охорони праці.

5.2. Фахівець І рівня повинен вміти:

5.2.1. У відповідності з НД на контроль готувати засоби контролю до роботи, виконувати їх перевірку та налагодження, здійснювати контроль, виявляти та ідентифікувати знайдені дефекти, якщо це передбачено технологією НК виробів.

5.2.2. У випадках, якщо технологією контролю не передбачено вимірювання параметрів дефектів, фахівець І рівня кваліфікації фіксує параметри контролю, схеми монтажу установки, прив'язки джерела інформації до об'єкта контролю (наприклад, схему викладки рентгенівської плівки, схему монтажу конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані).

5.2.3. Готувати об'єкт (перевірка поверхні зони сканування, розмітка i т. ін.), перевіряти та налагоджувати апаратуру для контролю конкретних об'єктів згідно з вимогами технологічної інструкції.

5.2.4. Виконувати операції з пошуку дефектів та вимірювати їх параметри, якщо це обумовлено НД на контроль, визначати зони, у яких передбачається наявність дефектів.

5.2.5. Фіксувати на об'єкті та у відповідній документації зони, в яких виявлені дефекти або передбачається наявність дефектів, параметри дефектів.

5.2.6. Виконувати необхідну роботу з об'єктом після закінчення контролю (аналіз видів дефектів, їх класифікацію, бракування).

5.3. Фахівець II рівня кваліфікації повинен знати:

5.3.1. Визначення поняття якості та поняття контролю якості продукції, класифікацію методів контролю, види дефектів та браку, їх класифікацію.

5.3.2. Конструктивні особливості, технологію виготовлення, експлуатації та ремонту об'єкта контролю, типи дефектів, їх потенційну небезпеку та можливі зони утворення з урахуванням діючих навантажень та інших факторів.

5.3.3. Фізичні основи видів та методів НК.

5.3.4. Принципи будови та функціональні схеми апаратури для даного методу НК, включаючи правила перевірки якості витратних дефектоскопічних матеріалів.

5.3.5. Основні параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, способи їх виміру та метрологічного забезпечення.

5.3.6. Вимірювальні характеристики та ознаки знайдених дефектів.

5.3.7. Технологію контролю конкретних об'єктів даним методом (підготовка об'єкта, вибір основних параметрів, налагодження апаратури, проведення контролю, можливі причини помилкового бракування).

5.3.8. Порядок оформлення результатів контролю і зберігання документації.

5.3.9. Стандарти та інші НД з контролю конкретного виду об'єктів даним методом НК.

5.3.10. Правила охорони праці.

5.3.11. Інші можливі методи контролю об'єктів даного виду.

5.3.12. Порядок організації дільниць та робочих місць при контролі конкретних об'єктів.

5.3.13. Основні неполадки дефектоскопічної апаратури і можливі способи їх усунення в умовах підприємства, на якому здійснюється контроль.

5.4. Фахівець II рівня повинен вміти:

5.4.1. Перевіряти працездатність апаратури і налагоджувати її на задані параметри.

5.4.2. Виконувати операції з контролю об'єктів (продукції) даним методом та інтерпретувати його результати.

5.4.3. Оцінювати якість і робити остаточні висновки про якість об'єкта, який контролювався.

5.4.4. Оформляти результати контролю і робити остаточні висновки.

5.4.5. Готувати (розробляти) технологічні карти контролю конкретних виробів у відповідності з діючими НД.

5.4.6. Давати остаточні висновки про якість об'єктів, що контролювалися фахівцями І рівня кваліфікації.

5.5. Фахівець III рівня кваліфікації та фахівець III рівня кваліфікації - адміністратор повинні знати:

5.5.1. Загальні питання НК.

5.5.2. Конструктивні особливості, технології виготовлення, експлуатації та ремонту об'єкта контролю, типи та види дефектів, можливі зони їх утворення з урахуванням тих навантажень, що діють на об'єкт, та інших факторів.

5.5.3. Фізичні основи методів контролю.

5.5.4. Системи контролю, що використовуються для перевірки об'єктів (продукції) визначеного виду.

5.5.5. Принципи будови, правила експлуатації апаратури для даного методу контролю, включаючи правила відбору та перевірки якості витратних дефектоскопічних матеріалів.

5.5.6. Основні параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, методи їх розрахунку та допуски на відхилення від номінальних значень.

5.5.7. Способи усунення факторів, що перешкоджають контролю та способам виділення і подання інформації, необхідної для оцінки результатів контролю.

5.5.8. Метрологічне забезпечення даного методу НК.

5.5.9. Характеристики, що вимірюються, та ідентифікаційні ознаки для поділу дефектів за класами та видами.

5.5.10. Технологію контролю різноманітної продукції даним методом.

5.5.11. Порядок розробки НД з контролю об'єктів.

5.5.12. Стандарти та інші діючі НД щодо методу контролю та апаратури для його застосування.

5.5.13. Порядок оформлення результатів контролю та зберігання документації.

5.5.14. Правила охорони праці.

5.5.15. Шкідливі екологічні фактори даного методу НК і способи запобігання їх впливу на довкілля та людину.

5.5.16. Принципи планування та організації роботи підрозділу НК.

5.5.17. Сучасний стан та перспективи розвитку даного методу НК.

5.6. Фахівець III рівня кваліфікації повинен вміти:

5.6.1. Перевіряти працездатність апаратури та налагоджувати її на задані параметри.

5.6.2. Виконувати операції контролю та інтерпретувати результати контролю.

5.6.3. Оцінювати якість за результатами контролю одним або кількома методами і робити остаточні висновки про технічний стан проконтрольованого об'єкта.

5.6.4. Оформляти результати контролю.

5.6.5. Для проведення технічної діагностики конкретних об'єктів (продукції) при їх виготовленні, експлуатації та ремонті, вибирати ефективні методи та системи НК.

5.6.6. Розробляти методики і технологічні карти контролю відповідно до діючих НД.

5.6.7. Робити остаточні висновки про технічний стан об'єктів.

5.7. Фахівець ІІІ рівня кваліфікації - адміністратор повинен вміти:

5.7.1. Інтерпретувати результати контролю.

5.7.2. Оцінювати якість за результатами контролю одним або кількома методами і робити остаточні висновки про якість проконтрольованого об'єкта.

5.7.3. Оформляти результати контролю.

5.7.4. Вибирати ефективні методи та системи НК конкретних об'єктів (продукції) при їх виготовленні, експлуатації та ремонті.

5.7.5. Робити остаточні висновки про технічний стан об'єктів.

5.8. Робота фахівця І рівня виконується під наглядом (у випадках контролю складних виробів) фахівця II або III рівня кваліфікації.

5.9. Фахівець І рівня відповідає за:

- роботу несправними засобами контролю, якщо в НД на контроль передбачено проведення перевірки цих засобів, дефектоскопічних матеріалів безпосередньо перед початком контролю фахівцем, який виконує контроль;

- порушення параметрів і невиконання умов налагодження апаратури або інших технологічних параметрів контролю, передбачених НД під час підготовки до роботи;

- недотримання технології, режимів і параметрів контролю, передбачених НД під час виконання робіт;

- пропуск дефектів, виявлення яких передбачено НД на контроль;

- помилки при вимірюванні параметрів дефектів.

Фахівець І рівня кваліфікації не має права робити висновок про якість проконтрольованого об'єкта (вузла, деталі, елемента).

5.10. Фахівець II рівня кваліфікації:

- контролює та оцінює якість продукції;

- керує роботою фахівця І рівня кваліфікації;

- підписує остаточний висновок про якість об'єкта після виконання контролю, який проводить фахівець І рівня згідно з НД;

- проводить підготовку фахівців І рівня кваліфікації;

- бере участь в атестації фахівців І і II рівнів кваліфікації;

- розробляє технологічні картки контролю відповідно до НД на контроль конкретної продукції згідно із своєю кваліфікацією;

- проводить інспекційний контроль продукції, яка контролювалася фахівцями І і II рівнів кваліфікації;

- таврує (маркірує) деталі, які контролювалися, якщо це вимагається НД на контроль.

5.11. Фахівцю III рівня кваліфікації може бути присвоєна кваліфікація:

- фахівець III рівня кваліфікації з НК;

- фахівець III рівня кваліфікації з неруйнівного контролю - адміністратор (III А).

5.12. Фахівець III рівня кваліфікації:

- контролює та оцінює якість продукції згідно з НД;

- організовує роботу по НК;

- керує роботою фахівців І і II рівнів кваліфікації;

- подає висновок про якість продукції за результатами контролю, який виконаний фахівцями І і II рівнів кваліфікації;

- веде підготовку фахівців I, II і III рівнів кваліфікації;

- бере участь в атестації фахівців I, II і III рівнів кваліфікації;

- розробляє стандарти, норми, методики, а також технологічні картки контролю згідно з діючими нормативно-технічними документами з контролю конкретної продукції відповідно до своєї кваліфікації:

- узгоджує технологічні картки, які розроблені фахівцями II рівня;

- проводить інспекційний контроль продукції, яка контролювалася фахівцями І і II рівнів кваліфікації.

5.13. Фахівець III рівня кваліфікації - адміністратор:

- організовує роботу з НК;

- керує технічною роботою фахівців I та II рівнів кваліфікації та інтерпретує результати НК технологічного обладнання, що виконали фахівці І та II рівнів;

- подає висновок про якість продукції за результатами контролю, який виконаний фахівцями I та II рівнів кваліфікації;

- узгоджує технологічні карти, які розроблені фахівцями II рівня кваліфікації;

- отримує кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка із записом кваліфікації фахівця III рівня - адміністратора (III А).

5.14. Фахівець II рівня кваліфікації повинен знати та уміти все, що відноситься до практичної діяльності фахівця I рівня, а фахівець III рівня - все, що відноситься до практичної діяльності фахівця II рівня.

6.1. Кандидат, який атестується на один із трьох рівнів кваліфікації, повинен мати повну загальну освіту, відповідну теоретичну і практичну підготовку з НК та виробничий стаж роботи з НК, що підтверджуються відповідними посвідченнями або довідками.

6.2. Вимоги до освіти та спеціальної підготовки, дотримання яких є обов'язковим при атестації фахівця на відповідний рівень кваліфікації, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Вимоги до освіти та спеціальної підготовки

Рівень кваліфікації

Освіта

Вимоги до

Спеціальної підготовки з видаванням

документа (свідоцтво, диплом, довідка)

І

Повна загальна

середня освіта

Підготовка в учбових центрах або за місцем

роботи у підрозділах НК згідно з програмою,

затвердженою керівництвом підприємства

та узгодженою з Незалежним органом затестації

І І

Повна загальна

середня освіта,

вища освіта, от-

римана в навча-

льному закладі І

та II рівня

акредитації

Підготовка у профтехучилищах, навчальних

закладах І та II рівнів акредитації або в

учбових центрах згідно з програмами,

узгодженими з Незалежним органом з атестації

III

Вища

Підготовка або перепідготовка з неруйнівного

контролю у ВУЗах та інститутах підвищення

кваліфікації. Необхідні знання можуть бути

отримані особою з вищою освітою самостійно

в процесі роботи фахівцем II рівня

кваліфікації в галузі НК не менше 4 років та

участі в розробці НД з неруйнівного контролю

6.3. Програма спеціальної підготовки фахівців з конкретного методу НК розробляється учбовими центрами на основі типових екзаменаційних програм (додаток N 3) з даного виду та методу НК відповідного рівня кваліфікації, розроблених Незалежним органом.

Завантажити