НПАОП 0.00-5.07-94Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 20 жовтня 1994 р. № 107

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 березня 1995 р. за № 59/595  
Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду

  від 1 жовтня 2007 року № 232

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (далі - Правила).

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.2. Відповідальність за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів покладається наказом суб'єкта господарювання на працівника відповідного фаху, якому підпорядкований персонал (крім стропальників), що обслуговує крани, після перевірки у нього знань Правил, відповідних інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) з ремонту та обслуговування кранів, інструкцій заводів-виробників по монтажу та експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

(пункт 1.2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.3. Відповідальність за утримання крана в справному стані може бути покладена власником тільки на одну особу. Якщо власник в своєму штаті має самостійні служби по обслуговуванню механічного та електричного обладнання кранів, то особи, відповідальні за утримання кранів в справному стані можуть бути призначені окремо по механічній та електричній частині.

1.4. Дата і номер наказу про призначення особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані, а також прізвище, ім'я, по батькові та підпис його повинні міститись в паспорті крана.

Ці відомості заносяться в паспорт крана до його реєстрації у територіальних органах Держгірпромнагляду, а також кожного разу після призначення нової особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
 праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.5. При передачі крана в оренду, організація, яка відповідає за утримання його в справному стані, вказується в договорі про передачу крана.

Якщо відповідальність покладена на орендаря, то він організує обслуговування крана відповідно до Правил та видає наказ про призначення особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.6. Якщо власник кранів не в змозі забезпечити утримання їх в справному стані і призначити особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані, він укладає договір на технічне обслуговування їх з підприємством (організацією), яке має необхідні умови утримання кранів в справному стані та дозвіл органів держнаглядохоронпраці на їх експлуатацію. Згідно з договором це підприємство (організація) призначає особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані. Взаємовідносини між ним і обслуговуючим персоналом та відповідальними працівниками власника визначаються договором. Суб'єкт господарювання створює умови для виконання цим відповідальним працівником покладених на нього обов'язків.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.7. У випадку, коли працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, призначається власником, а обслуговуючий персонал (кранівники, слюсарі і монтери) іншим підприємством (організацією), указаним в п. 1.6, то взаємовідносини між ними обумовлюються договором між власником та цим підприємством (організацією).

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.8. На час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності працівника, відповідального за утримання кранів в справному стані, виконання його обов'язків покладається наказом на працівника, який заміщує його за посадою (без занесення його прізвища в паспорт крана).

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

1.9. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен знати: будову вантажопідіймального обладнання; Правила; Інструкцію для працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані; інструкції заводів-виготівників по монтажу та експлуатації кранів; інструкції обслуговуючого персоналу та керуватися при роботі вказівками, що містяться в них. Працівник, на якого покладені обов'язки відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів з електричним або паровим приводом, повинна також знати відповідно Правилами устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г." (зі змінами) (далі - ПУЕ), ПБЕЕС, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі - ПТЕ), та забезпечувати виконання їх при експлуатації кранів. 

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

(назва розділу 2 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. № 232)

2.1. Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, зобов'язаний забезпечити:

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.1.1. Утримання вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей, кранових колій, якщо останні також знаходяться під його наглядом, в справному стані шляхом проведення регулярних оглядів та ремонтів в установлені графіком строки, систематичних перевірок за правильним веденням журналу періодичних оглядів та своєчасного усунення виявлених несправностей, а також регулярного особистого огляду вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей.

2.1.2. Обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів, колисок для підіймання людей навченим та атестованим персоналом, який має необхідні знання та достатні навики по виконанню покладених на них робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу.

2.1.3. Виконання кранівниками інструкцій по обслуговуванню вантажопідіймальних кранів.

(підпункт 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.1.4. Своєчасну підготовку до технічного огляду вантажопідіймальних машин.

2.1.5. Вивід кранів в ремонт відповідно до графіка.

2.1.6. Виконання приписів органів держнаглядохоронпраці.

2.1.7. Зберігання паспортів та технічної документації на вантажопідіймальні крани, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, колиски для підіймання людей, а також ведення журналів періодичної перевірки знань, обслуговуючого крани персоналу.

2.2. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен забезпечити обслуговування кранів постійно закріпленим персоналом та не допускати перехід кранівників для роботи з одного крана на інший без його відома.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

При необхідності переведення кранівників з одного крана на інший того ж типу, але іншої моделі або з іншим приводом працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, зобов'язаний ознайомити кранівника з особливостями будови та обслуговування такого крана, а також перевірити його практичні навики. Переведення кранівника або його помічника на кран з паровим приводом, якщо він не має посвідчення на обслуговування крана з таким приводом, може бути проведене тільки в порядку, передбаченому Правилами.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

Переведення кранівників з крана одного типу на кран іншого типу (наприклад, з баштового на мостовий) допускається тільки після навчання та атестації їх в порядку, установленому Правилами.

2.3. Працівник, відповідальний за утримання в справному стані мостових кранів, повинен встановити порядок, при якому кранівник може приступати до роботи на крані тільки після одержання ключа або марки на право управління краном, та стежити за тим, щоб при огляді кранів слюсарями, електромонтерами та іншими особами, вони відбирали у кранівника ключ або марку на період перебування на крані.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.4. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен бути присутнім при контрольних перевірках (обстеженнях) кранів, що проводяться представниками територіальних органів Держгірпромнагляду та технічних оглядах, що проводяться особами, які здійснюють нагляд за вантажопідіймальними кранами.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.5. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, підготовляє крани до технічного огляду, при цьому перевіряється:

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.5.1. Стан металоконструкцій та їх зварних, клепаних, болтових з'єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок внаслідок корозії або ослаблення заклепочних та болтових з'єднань та інших дефектів), а також кабін, драбин, площадок та огорож.

2.5.2. Стан гака, деталей його підвіски (знос та відсутність тріщин в зіві, в нарізній частині та інших місцях).

2.5.3. Стан канатів та елементів їх кріплення.

Браковка сталевих канатів проводиться згідно з додатком № 10 Правил.

2.5.4. Стан ходових коліс, елементів гальм, барабанів, блоків, вісей, деталей їх кріплення, а також елементів підвіски стріли у стрілових кранів.

2.5.5. Стан ізоляції проводів та заземлення електричного крана з визначенням опору розтіканню струму.

2.5.6. Відповідність маси противаги та баласту у стрілового крана значенням, вказаним в його паспорті.

2.5.7. Стан кранової колії та відповідність її вимогам Правил.

2.5.8. Фактична відстань між гаковою підвіскою та упором при спрацюванні кінцевого вимикача механізму підіймання.

Роботи, передбачені пп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 можуть проводитись до технічного огляду. В цьому випадку результати оглядів та перевірок оформляються актом, підписаним особою, яка проводила огляд та перевірку.

2.6. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, може допускати в експлуатацію заново зареєстрований кран або кран, який змонтований на новому місці роботи, тільки після проведення технічного огляду його та наявності дозволу записаного в паспорт крана, а також за наявності навчених кранівників, стропальників (зачіплювачів), які пройшли в установленому порядку перевірку знань, працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.7. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен:

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.7.1. Установити порядок приймання та здавання змін кранівниками, виділити необхідний час кранівникам для огляду крана та змащення механізмів.

2.7.2. Закріпити за кранами слюсарів та електромонтерів для проведення оглядів і поточних ремонтів.

2.7.3. Розробити графік періодичних оглядів кранів та кранових колій.

2.7.4. Забезпечити проведення періодичних оглядів кранів слюсарями та електромонтерами відповідно до графіка.

2.7.5. Забезпечити слюсарів та електромонтерів журналом для записів результатів оглядів кранів (журнал періодичних оглядів), а кранівників - вахтовими журналами.

2.7.6. Стежити за наявністю на робочих місцях схем правильної обов'язки та зачіплювання вантажів. Такі схеми можуть видаватися кранівникам та стропальникам.

2.7.7. Забезпечити на крані позначення (або табличку з позначенням) реєстраційного номера, вантажопідіймальності та дати наступного випробування.

2.7.8. Контролювати забезпечення стропальників (зачіплювачів) випробуваними, справними, маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями та справною маркованою тарою.

2.7.9. Контролювати проведення оглядів та нівеліровок кранових колій відповідно до графіка та інструкції по будові та утриманню колій.

2.7.10. Не допускати без її дозволу перестановку тупікових упорів, кінцевих вимикачів та їх лінійок.

2.7.11. Проводити перевірку справності дії обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту баштових та стрілових самохідних кранів з записом в журнал періодичних оглядів.

2.7.12. Забезпечувати крани пристроями для замикання дверей кабіни та контролювати замикання їх персоналом.

2.7.13. Забезпечувати замикання та опломбування дверцят захисних панелей.

2.7.14. Не допускати без свого дозволу установку в кабіні баштового та інших кранів, які працюють на відкритому повітрі, електричних та інших опалювальних приладів.

2.7.15. Направляти стрілові самохідні крани на дільниці проведення робіт тільки за заявкою, в якій вказуються: прізвище працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, прізвища стропальників та номери їх посвідчень з указанням дати перевірки знань, напруги лінії електропередачі та відстані місця проведення робіт від лінії, за необхідністю виконання робіт поблизу лінії електропередачі. Вказані дані вписуються в дорожній лист, а за необхідністю роботи поблизу лінії електропередачі, - ці дані записуються в наряді-допуску. В дорожньому листі вказується, що кран знаходиться в справному стані.

(підпункт 2.7.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.7.16. Забезпечити наявність на стрілових кранах попереджувальних написів ("Не стій під стрілою в зоні її можливого опускання", "Бережись повороту крана").

2.7.17. Проводити огляд кранів перед випуском їх із гаража та забезпечувати усунення виявлених несправностей.

2.8. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, контролює виконання встановленого Правилами порядку допуску обслуговуючого крани персоналу та інших робітників на кранові колії для виконання ремонтних та інших робіт тільки за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного ведення робіт.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.9. При експлуатації баштових, козлових та інших кранів, що працюють на будівництві, працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен вимагати наявність на кранах або дільницях робіт таблиць мас будівельних деталей (вантажів), схем способів безпечного стропування, обов'язки і зачіплювання вантажів та попереджувальних написів та плакатів.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.10. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, не повинен допускати до роботи та обслуговування кранів не навчених кранівників, їх помічників, слюсарів, електромонтерів та не допускати до роботи крани за відсутністю навчених та атестованих стропальників (зачіплювачів) або працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.11. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен систематично проводити інструктаж слюсарів з питань правильного утримання кранів.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.12. При інструктажі кранівників, а також слюсарів та електромонтерів, які обслуговують мостові крани необхідно звертати особливу увагу на:

2.12.1. Виконання установленого на даному підприємстві порядку застосування "марочної системи" обслуговування кранів.

2.12.2. Небезпеку виходу та ходіння по кранових коліях та посадки на кран не через посадочну площадку.

2.12.3. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі висоти підіймання вантажу.

2.13. При інструктажі кранівників автомобільних, гусеничних та пневмоколесних кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.13.1. Недопустимість установки кранів для роботи ближче 40 м від лінії електропередачі без наряду-допуску, який визначає умови безпечного виконання робіт.

(підпункт 2.13.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.13.2. Порядок установлення крана на додаткові опори на ухилах, укосах, з краю траншей та котловин.

2.13.3. Порядок перевірки гальм механізму підіймання вантажу та зміни вильоту стріли і можливі їх несправності.

2.13.4. Небезпечність перебування людей поблизу працюючого крана через можливість затиснення між неповоротною та поворотною частинами крана.

2.14. При інструктажі кранівників стрілових кранів на залізничному ходу необхідно звертати особливу увагу на:

2.14.1. Порядок установлення кранів на залізничних коліях в тому числі на криволінійних ділянках та поблизу електрифікованих ділянок.

2.14.2. Недопустимість роботи на несправних коліях.

2.15. При інструктажі кранівників стрілових самохідних кранів всіх типів (автомобільних, пневмоколесних, гусеничних, залізничних) звертати увагу на необхідність дотримання відстані між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні та габаритами наближення будівель або штабелів вантажів та іншими предметами не менше 1 м. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен ознайомити кранівників цих кранів з вказівками, що містяться в інструкціях заводу-виготівника про можливість суміщення операцій при роботі крана, а також опускання стріли з вантажем.

(пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.16. При інструктажі кранівників баштових кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.16.1. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі вантажопідіймальності (вантажного моменту) та обмежувачі висоти підіймання.

2.16.2. Необхідність дотримання відстані (не менше 700 мм) між елементами крана, які виступають, та штабелями вантажів, щодо яких кран переміщується.

2.16.3. Недопустимість заклинювання контакторів як через несправності електричних кіл, так і в інших випадках (наприклад, при падінні напруги в мережі).

2.17. При інструктажі кранівників магнітних та грейферних кранів необхідно звертати увагу їх на недопустимість:

2.17.1. Перебування людей в зоні проведення робіт.

2.17.2. Навантаження та розвантаження платформ, полувагонів, автомобілів при перебуванні в них людей.

2.17.3. Використання грейфера для підіймання людей та проведення робіт, на які він не розрахований.

2.18. При інструктажі кранівників кранів, які працюють на відкритому повітрі, необхідно звертати особливу увагу на:

2.18.1. Необхідність замикання дверей кабіни при закінченні роботи або виході з крана.

2.18.2. Недопустимість самовільної установки в кабінах кранів електронагрільних приладів.

2.18.3. Необхідність укріплення протиугінними пристроями за рейки баштових, козлових та портальних кранів, при закінченні роботи на них, при швидкості вітру більше вказаної в паспорті крана, а також при наближенні грози.

2.19. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, при проведенні інструктажу кранівника повинен роз'яснювати йому, в яких випадках при роботі крана, крім стропальника, на місці виконання робіт кранами має бути також сигнальник.

Завантажити