НПАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництв

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 серпня 2001 р. N 1094

Київ

Деякі питання розслідування

та обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1363 від 12.09.2002

N 1402 від 04.09.2003 )

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

Постаново Кабінету Міністрів Україини від 25 серпня 2004 г. № 1112

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випад­ків, професійних захворювань

і аварій на виробництві;

перелік обставин, за яких настає страховий випадок дер­жавного соціального страхування

громадян від нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання.

2. Внести до Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою

Кабі­нету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2001 р.,

№29, ст. 1313), такі зміни:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті потер­пілого, що настала за обставин,

за яких настає страховий випа­док державного соціального страхування громадян від нещас­ного

випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких визначено Кабінетом

Міністрів України»;

2) пункти З і 4 виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 «Деякі питання

розслідування та обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань і аварій на

виробництві» (Офі­ційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1625);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. № 1363 «Про внесення зміни до

Положення про порядок роз­слідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних

захворювань

і аварій на виробництві» (Офіційний вісник Украї­ни, 2002 р., № 38, ст. 1773);

пункт 79 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р.,

№37, ст. 1981).

  1. Міністерству охорони здоров'я разом з іншими заінтересованими центральними

  2. органами виконавчої влади розроби­ти і затвердити до 1 жовтня 2004 року:

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості;

Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних харак­теристик умов праці.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести до 1 жовтня 2004 р.
власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Надати право роз'яснювати вимоги Порядку розслідуван­ня та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворю­вань і аварій на виробництві:

Державному комітету з нагляду за охороною праці — щодо розслідування та ведення обліку нещасних

випадків і аварій на виробництві;

Міністерству охорони здоров'я — щодо розслідування та ве­дення обліку хронічних професійних

захворювань і отруєнь.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" Кабінет Міністрів

Українип о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві;

перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного

соціального страхування громадян від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і

Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити своєчасне доведення до підприємств, установ та

організацій вимог Положення про порядок розслідування та ведення

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

виробництві та перелік обставин, за яких настає страховий випадок

державного соціального страхування громадян від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання;

внести у тримісячний термін до своїх нормативно-правових

актів з питань розслідування та обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві зміни, що

випливають із цієї постанови.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р.

N 623 "Про Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на

підприємствах, в установах і організаціях" (ЗП України, 1994 р.,

N 1, ст. 1);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р.

N 923 "Про внесення змін і доповнень до Положення про

розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань

і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" (Офіційний

вісник України, 1998 р., N 25, ст. 922);

пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня

1999 р. N 1988 "Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,

N 43, ст. 2154).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2001 р. N 1094

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань і

аварій на виробництві

1. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи

та організації незалежно від форми власності (далі -

підприємства), на осіб, у тому числі іноземців та осіб без

громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими

ними особами, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької

діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману

працю (далі - роботодавці), на осіб, які забезпечують себе роботою

самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, а також на осіб, у тому числі іноземців

та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового

договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються

до праці (далі - працівники).

2. Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань),

що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за

кордоном, проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами України.

3. Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби,

Державний департамент з питань виконання покарань, МНС

встановлюють за погодженням з Держнаглядохоронпраці порядок

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на підвідомчих підприємствах, у військових

частинах, підрозділах, організаціях з урахуванням вимог цього

Положення щодо осіб, які не перебувають з ними у трудових

відносинах.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402

від 04.09.2003 )

4. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

що сталися з учнями і студентами навчальних закладів під час

навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в

навчальному закладі, визначається МОН.

Розслідування та облік

нещасних випадків

5. Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану

здоров'я, поранення, травми, у тому числі отримані внаслідок

тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні

захворювання і гострі професійні та інші отруєння, теплові удари,

опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,

блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження,

отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси,

зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з

тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори, що

призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день

чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу

(легшу) роботу терміном не менш як на один робочий день, а також

випадки смерті на підприємстві (далі - нещасні випадки).

До гострих професійних захворювань і гострих професійних

отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом

не більше однієї робочої зміни) впливу небезпечних факторів,

шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних

речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним

фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем

людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні

захворювання тощо.

Гострі професійні отруєння спричиняються в основному

шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

6. За висновками роботи комісії з розслідування визнаються

пов'язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про

нещасні випадки (додаток 1), що сталися з працівниками під час

виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у

відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

перебування на робочому місці, на території підприємства або

в іншому місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту

приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен

фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового

розпорядку, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час

відпустки, у вихідні та святкові дні;

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту,

одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання

заходів особистої гігієни;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі

підприємства або на транспортному засобі іншого підприємства, яке

надало його згідно з договором (заявкою), за наявності

розпорядження роботодавця;

використання власного транспортного засобу в інтересах

підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до

встановленого порядку;

провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює

потерпілий, тобто дій, які не входять до кола виробничого завдання

чи прямих обов'язків працівника (надання необхідної допомоги

іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або

рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності

розпорядження роботодавця тощо);

ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на

виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються

підприємством;

надання підприємством шефської допомоги;

перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на

території вахтового селища, у тому числі під час змінного

відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням

потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього

небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

прямування працівника до(між) об'єкта(ми) обслуговування за

затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням

роботодавця;

прямування до місця відрядження та в зворотному напрямку

відповідно до завдання про відрядження.

7. За висновками роботи комісії з розслідування визнаються

пов'язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 також

про випадки:

природної смерті працівників під час перебування на підземних

роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція,

технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників,

копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших

підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під

землею) або протягом чотирьох годин після виходу на поверхню

внаслідок гострої серцево-судинної недостатності;

самогубства працівників плавскладу на суднах морського та

рибопромислового флоту в разі перевищення терміну перебування їх у

рейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смерті

внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних та шкідливих

виробничих факторів.

8. Випадки зникнення працівника під час виконання трудових

(посадових) обов'язків розслідуються відповідно до цього

Положення. Якщо комісія з розслідування виходячи з конкретних

обставин дійде висновку, що зникнення працівника пов'язане з

можливістю нещасного випадку під час виконання трудових

(посадових) обов'язків, акт спеціального розслідування з такими

висновками комісії з розслідування видається сім'ї цього

працівника або його довіреній особі для звернення до суду із

заявою про оголошення працівника померлим. Після оголошення судом

працівника померлим роботодавець зобов'язаний відповідно до акта

спеціального розслідування визнати цей нещасний випадок пов'язаним

з виробництвом і скласти акт за формою Н-1.

9. Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілесних

ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання

чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків

незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються

відповідно до цього Положення. Такі випадки визнаються пов'язаними

з виробництвом і про них складається акт за формою Н-1, крім

випадків з'ясування потерпілим особистих стосунків, якщо з приводу

цих дій є висновок компетентних органів.

10. Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового

погіршення стану здоров'я працівника, крім випадків, зазначених у

пункті 7 цього Положення, визнаються пов'язаними з виробництвом і

про них складається акт за формою Н-1 за умови, що погіршення

стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи

шкідливих виробничих факторів або якщо потерпілий не проходив

медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що

виконувалась, була протипоказана потерпілому відповідно до

медичного висновку про стан його здоров'я.

11. Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території

підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для

відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами

внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування

працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням

роботодавцем наради, отриманням заробітної плати, обов'язковим

проходженням медичного огляду тощо, а також у випадках,

передбачених колективним договором (угодою), розслідуються згідно

з вимогами цього Положення.

Такі нещасні випадки визнаються пов'язаними з виробництвом і

про них складається акт за формою Н-1.

12. За висновками роботи комісії з розслідування не

визнаються пов'язаними з виробництвом і не складається акт за

формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками:

під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на

громадському, власному або іншому транспортному засобі, який не

належить підприємству і не використовувався в інтересах цього

підприємства;

за місцем постійного проживання на території польових і

вахтових селищ;

під час використання ними в особистих цілях транспортних

засобів підприємства без дозволу роботодавця, а також

устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися

внаслідок несправності цього устаткування, механізмів,

інструментів;

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими

отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,

зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не

викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або

порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або

якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи

наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи згідно з

установленим порядком;

під час скоєння ними злочинів або інших правопорушень, якщо

ці дії підтверджені рішенням суду;

у разі природної смерті або самогубства, за винятком

випадків, зазначених у пункті 7 цього Положення, що підтверджено

висновками судово-медичної експертизи та органів прокуратури.

13. Якщо за висновками роботи комісії з розслідування

прийнято рішення, що про нещасний випадок не повинен складатися

акт за формою Н-1, про такий нещасний випадок складається акт за

формою НТ (невиробничий травматизм) відповідно до Порядку

розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Повідомлення про нещасні випадки, їх

розслідування та ведення обліку

14. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його

виявив, або сам потерпілий повинні негайно повідомити

безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу

підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

Керівник робіт (уповноважена особа підприємства) у свою чергу

зобов'язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому,

у разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного

закладу;

повідомити про те, що сталося, роботодавця, відповідну

профспілкову організацію;

зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на

робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були

на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших

працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також

вжити заходів до недопущення подібних випадків.

15. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення

потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві без

направлення підприємства повинен протягом доби про кожного

потерпілого повідомити засобами зв'язку або надіслати екстрене

повідомлення за встановленою формою (додаток 2):

підприємство, де працює потерпілий;

відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань (далі - Фонд);

відповідну установу (заклад) державної

санітарно-епідеміологічної служби - у разі виявлення гострого

професійного захворювання (отруєння).

16. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний

випадок, крім випадків із смертельним наслідком та групових:

повідомляє про нещасний випадок відповідний робочий орган

виконавчої дирекції Фонду за формою, що встановлюється цим Фондом,

якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, - це

підприємство, у разі нещасного випадку, що стався внаслідок

пожежі, - відповідні органи державної пожежної охорони, а в разі

виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) -

відповідні установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної

служби;

організує його розслідування і утворює комісію з

розслідування.

17. До складу комісії з розслідування включаються: керівник

(спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа (спеціаліст),

на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з

питань охорони праці (голова цієї комісії), керівник структурного

підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілкової

організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового

колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом

профспілки, інші особи.

Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону

праці на місці, де стався нещасний випадок, до складу комісії з

розслідування не включається.

У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до

складу комісії з розслідування включається також представник

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

У разі виявлення гострого професійного захворювання

(отруєння) до складу комісії з розслідування включається також

спеціаліст відповідної установи (закладу) державної

санітарно-епідеміологічної служби та відповідного робочого органу

виконавчої дирекції Фонду.

На підприємствах, де немає структурних підрозділів або

головних спеціалістів, до складу комісії з розслідування

включається представник роботодавця.

На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту під

час плавання або перебування в іноземних портах комісія з

розслідування утворюється капітаном. Про це повідомляється власник

судна.

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь в

розслідуванні нещасного випадку.

18. У разі настання нещасного випадку з особою, яка

забезпечує себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати

нею внесків на державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання розслідування

організує відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду.

Головою комісії з розслідування призначається представник

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а до

складу цієї комісії включається потерпілий або його довірена

особа, спеціаліст з охорони праці відповідної місцевої

держадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування,

представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий.

19. Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб:

обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб,

які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це

можливо;

визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам

нормативно-правових актів про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного

випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з

Завантажити