НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

- подальше продування трубопроводу здійснювати повітрям або газом.

13.2. 8. Продування з пропускомеластичних роздільниківвиконується на трубопроводах, що монтуються на опорах. Еластичні роздільникипотрібно пропускати під тискомстислого повітря або природного газу зшвидкістю не більше за 10 км/ годпо дільницях протяжністюне більше за 10 км.

13.2.9. Продування без пропускуметалевих очиснихпоршнів допускається застосовувати на переходах через водні перешкоди, на дільницяхз різко пересіченимрельєфом місцевості і в будь-яких умовах в трубопроводах діаметром менше за 219 мм. Протяжність дільниці, що продувається в цих випадках повиннабути не більше за 5 км.

13.2.10. Кінець трубопроводу, підготовленого до очищенняпорожнини, щоб уникнути його зміщення і вібрації, повиненбути надійно закріплений.

13.2.11. Забороняється випускати газ зтрубопроводу у бік населених пунктів, підприємств, лісів, автомобільних доріг і залізниць, будов, ліній електропередач, стогів сіна та ін. Від місця випуску газу до перерахованихоб'єктів відстань повиннабути не менше за 1000 м.Проведення очищенняпорожнини з використанням газу або повітря в нічний час (в темний період діб) забороняється. Цей період потрібно використати для накопичення стислого повітря або газу в ресивері і длявідпочинку вільних від чергування учасників роботи.

13.2.12. Під час очищенняпорожнини трубопроводів промиванням такожвстановлюється охоронна зона. Розміри охоронної зони в обидві сторонивід осі трубопроводу -25 мі в напрямі вильотупоршня-роздільника -100 мрегламентовані однаковими для всіх діаметрів.

13.2.13. На трубопроводах великогодіаметра, прокладених по пересіченіймісцевості, під час очищенняпорожнини промиваннямі звільненнівід води, на дільницітрубопроводу за поршнем-роздільником можуть утворюватисязони глибокого вакууму. Тому всяке розкриттятрубопроводу уверхніх по рельєфу дільницяхдо повногозакінчення процесу видаленняводи (вихід поршня-роздільника) забороняється.

13.3. Випробування трубопроводів на міцність

13.3.1. Випробування магістральних трубопроводів на міцність дозволяється виконувати після повної готовності дільниці або всього трубопроводу (повного засипання, облаштування або кріплення на опорах, очищення порожнини, установки арматури, приварювання катодних кабелів і надання виконавчої документації на об’єкт згідно вимог СНиП III– 42-80.

13.3.2. Для проведення випробування на міцність підземних трубопроводів встановлюється охоронна зона, розміри якоїзалежно від способувипробування, тиску випробування і діаметра трубопроводу наведенів додатку7.

13.3.3. Дільницятрубопроводу, яка підлягає випробуванню, відключається від суміжних дільницьсферичними заглушками або лінійною арматурою. Вимірюванняпараметрів випробування повиннопроводитися дистанційно приладами, винесеними за межіохоронної зони.

13.3.4. Порядок випробування, час і величина випробувального тискувизначаються проектом і повиннівідповідати даним наведеним у додатку8.

13.3.5. Під часвипробування трубопроводу повітрям або газом тискпідіймається плавно до 0,3 від випробувального, але не вище за 20 кгс/см 2(2 МПа), післячого подача повітря або газу припиняється і дається дозвіл на первинний обхід траси. Подача повітря або газу до випробувального тиску продовжується, якщодефектів під час оглядуне виявлено. Виявленідефекти підлягають усуненню післязниження тискудо рівня, який забезпечуєбезпеку виконання ремонтних робіт. Повторнийобхід траси дозволяєтьсятільки післязниження тискувід випробувального до робочого.

14. Капітальний ремонт і реконструкція магістральних трубопроводів

14.1.Загальні вимоги

14.1.1. Капітальний ремонт трубопроводівповинен проводитисяпід керівництвом відповідального працівника,якийпройшовперевіркузнань правилвиконанняробіт та допущеногодо керівництва цимироботами.

14.1.2. Ремонтні ігазонебезпечні роботина магістральних трубопроводах, що входять в перелікробіт підвищеноїнебезпеки,повинні проводитися після оформлення згідно з ДНАОП 0.00-5.12-01 “Наряда-допускуна організацію і виконанняробіт підвищеноїнебезпеки" і “Наряда-допускуна проведеннягазонебезпечних робіт". Вони передбачають виконаннякомплексузаходів щодо підготовки і безпечного виконанняробіт.

14.1.3. Наряд-допуск на проведення газонебезпечної роботи видається на кожне робоче місце і вид робіт кожній бригаді, яка виконує такі роботи, і він дійсний протягом однієї зміни.

Якщо робота виявилися не закінченою, а умови проведення не погіршились і характер роботи не змінився, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну тій же бригаді із підтвердженням можливості проведення роботи для кожної наступної зміни підписами відповідальних осіб.

14.1.4. Наряди-допускиоформляються в двох примірниках. Виправленняунарядах-допускахне допускаються. Всі наряди-допускита плани організації робітповиннібути пронумеровані і враховані в спеціальномужурналі.Термін зберігання закритогонаряда-допуску(з усіма додатками) та плану організації робіт 1 рік.

14.1.5. Допочатку робітробітники,зайнятіремонтом трубопроводу, згідно НАОП 1.1.21-1.02-85, НАОП 1.1.23-1.01-88повиннібути проінструктовані щодо безпечних методів і прийомівробіт особою, відповідальною за їх виробництво, з обов'язковим записом про це в "Журналі реєстраціїінструктажів на робочому місці".

14.1.6. У разівведеннянових прийомівробітз ремонту трубопроводів,застосуваннюнових матеріалів, нових видів ремонтно-будівельних машин і механізмів, по яких безпечні прийоми і методиробітне передбаченідіючиминормативно-технічними документами з охоронипраці, потрібно їх розробити іпогодитиувстановленомупорядку.

14.1.7. Контроль повітряного середовища в траншеї по параметрах згідно з ГОСТ 12.1.005-88повиненвиконуватися кожний раз передпочаткомі в процесі проведення зварювальних,вогневихі ізоляційнихробітчерез кожні 2 години.

14.1.8.Якщов процесіроботив стінках траншеїз'явилисятріщини, працівникиповинніїї негайно покинути. Стінку з тріщинами потрібно обрушити, ґрунтвидалити івжити заходи проти обвалення ґрунту (укріпити стінкитраншеї, зрізати ґрунт для збільшення укосівтаін.).

14.1.9. Для забезпечення можливостішвидкого виходупрацюючихзтраншеї необхідно згідно з НАОП 1.1.21-1.02-85 встановлювати сходи зісхилом1:3 з планками через 0,15-0,25м зрозрахунку 2сходівна 5 чоловік, працюючих в траншеї, івлаштовувати виходи (неменш двох) з протилежнихсторін.

14.1.10. Під час зупинок для переходу через траншею потрібно встановлювати інвентарний місток шириною, згідно з ГОСТ 26887-87, не менше за 0,8м зпоручнями висотою1м,що має не менше заодну проміжнуопору. Проміжна опора неповинна спиратисяна трубу і зачіпатиїї.

14.1.11. ДиспетчерРУМТ повиненмати стійкий постійний,двостороннійрадіотелефоннийзв'язок з майстром ремонтної колони (бригади).

Майстер ремонтної колони (бригади)повиненматистійкийрадіозв'язок здільницямирозкривних, очисних,відновних(зварювальних), ізоляційнихробітідільницею по засипці і рекультивації.

14.1.12.Під час нещасноговипадку згідно з ДНАОП 0.00-4.03-01 необхідно надати першу допомогу потерпілому,викликати швидкумедичну допомогу, повідомити про це безпосередньому начальнику і зберегтибеззміниобстановкуна робочому місці до розслідування,якщо цене створюєзагрозу дляпрацюючих і неприведе доаварії.

14.1.13. На ремонтнихдільницях згідно з СНиП ІІІ - 4-80* повиннібути організовані місця для їди, відпочинку і сну (вагончик), яківхолодний часповинніопалюватися. Увагончикуповиннібутиумивальники, душ, сушарки.

14.1.14. Ремонт трубопроводу потрібно виконувати в світлий час діб.Під часпродовженняробітв темний час дібповиннабути забезпечена необхідна освітленість робочих місць згідно з ГОСТ 12.1.046-85.

14.1.15. Працівникиповиннібути забезпечені спецодягом і спецвзуттям,засобамиіндивідуального захисту і запобіжним пристосуванням згідно з типовими нормами безкоштовної видачі одягу, спецвзуття і іншихзасобів індивідуальногозахисту.

14.1.16. На місці виконанняробітремонтною колоною (ланкою, бригадою) постійноповиненчергувативахтовійавтотранспорт.

Транспортнізасоби, призначені для перевезення людей, згідно з НАОП 5.1.11-1.10-82повиннібути справними і підлягати щоденному контролю технічногостану.

14.1.17. Взимку дляроботинадільницяхз поперечнимисхиламиі наузгір'яхнагусениціземлерийних івантажопідіймальнихмашин потрібно приварити скоби протибічногоковзання.

14.1.18. Доуправлінняі технічного обслуговування будівельних машин допускаються тільки особи, які мають право науправління машиноюданого типу.

Всі машиниповинніексплуатуватися відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

14.1.19. Переїзд землерийних і інших машин наддіючимикомунікаціями допускається тільки по спеціально обладнаних переїздах, в місцях, вказаних вПВР.Ці переїздивлаштовують із збірних залізобетоннихплит. Надільницях,дедіючі комунікаціїзаглиблені меншеза0,8м,повинні бутивстановлені знакизнаписами,якіпопереджають проособливунебезпеку.

14.2. Заходи безпеки під час виконання земляних робіт

14.2.1. Розробляти ґрунт механізмами згідно з НАОП 1.1.23-1.16-79 на відстані ближче за 2 м від підземних комунікацій забороняється. У безпосередній близькості від комунікацій розробляти ґрунт дозволяється тільки вручну. Користуватись при цьому ударними інструментами (лом, кирка тощо) не дозволяється.

14.2.2.Під часрозробці і планування ґрунту двома і більш машинами, якійдутьодна за одною, необхіднодотримувативідстань між ними не менше за 10м.

14.2.3. Щоб уникнутипошкодженнятрубопроводуковшемекскаватора, непристосованим дляповного розкриття,необхідно розробляти ґрунтнавідстані 0,15-0,20мдоверхньої ібічної утворюючої труби.

14.2.4.Якщо під час розкриттятрубопроводуз'явиласятеча нафти (нафтопродуктів), необхідно припинитирозкривни роботи, заглушитиекскаватор і працюючі поблизу виходунафти(нафтопродуктів) механізми. Персоналу пітизнебезпечної зони,доповістипро те, що трапилось керівникуробіті диспетчеруРУМТ і вжити заходи щодозапобіганнярозтікання нафти (нафтопродуктів). Місце розливу нафти (нафтопродуктів)повиннебутиобгороджено попереджувальними знаками і написами згідно з ГОСТ 12.4.026-76:"З вогнемне наближатися!”, “ Не палити ! ”, "Небезпечно, нафта (нафтопродукти)!”,а в нічний час виставлені сигнальні ліхтарі.

14.2.5.Під час розкриттятраншеї екскаваторомґрунт повиненвикидатися на відстань не менше за 0,5мвід брівки траншеї в сухих іпов'язанихґрунтах і не менше за 1мв піщаних і зволоженихґрунтах.

14.2.6.Під час роботиекскаватора недозволяєтьсявиконувати які-небудь іншіроботиз боку траншеї, що розробляється ізнаходитисялюдям ближче за 5мвід зони максимального висунення ковша.

14.2.7. Під частривалихзупинок, в темний час діб і в кінцізміни дільницятрубопроводу, щоремонтується повиннаспиратися належкі.Як лежкіможуть бути використані гідравлічні, механічні кріпи-опори, атакожметалеві або дерев'янібрусся.

14.2.8.Плануваннявалика трубопроводу (у тому числі і після зимової засипки), який експлуатується, потрібно виконувати по спеціально розробленій і узгодженій з експлуатуючою організацією технологічній карті, яка виключає наїзд механізмів (скрепер, грейдер,планувальник та ін.) надіючийтрубопровід.

Ущільнення й трамбування ґрунту над засипаним трубопроводом виконується до його заповнення продуктом, який транспортується. В зимовий період штучне ущільнення ґрунту не виконують.

14.2.9. Перед засипкою трубопроводуособа, відповідальна за проведенняробіт, повинна пересвідчитися у відсутностілюдей і сторонніх предметів в траншеї.

14.3. Заходи безпеки під час підйому і укладанню трубопроводу

14.3.1. Число і вантажопідйомністьтрубоукладачівабо іншихвантажопідіймальнихмеханізмів, атакожпорядок підіймання і розстановкиповинні відповідати ПВР.Забороняється підіймати трубопровідодним трубоукладачем.

14.3.2. Перед підйомом трубопроводу необхідно:

- перевірити справністьприводівнайближчих лінійних засувок і у разі необхідності їх відремонтувати;

- оглянути ретельно всі механізми і пристосування, які застосовуються в процесі підйому;

- перевіритистанканатів, блоків і гальмовихпристроївкранів-трубоукладачів ііншихвантажопідіймальних механізміві пристосування, м'яких рушників,тролейних підвісок;

- перевірититермінивипробуваньвантажозахоплювальногопристосування;

- встановитивантажопідйомнімеханізмивздовжтраси.

14.3.3.Післяперевірки готовності дороботибригади,підіймальнихмеханізмів і пристосування, зв'язку (телефонною і радіо) і наявності черговихвідексплуатуючої організаціїунайближчихлінійнихзасувок керівникробітз дозволу диспетчера може приступити до підіймання трубопроводу. Запит і дозвіл повинні оформлятися телефонограмою.

Керівник повинен інформувати диспетчера про закінчення робіт телефонограмою.

14.3.4. Підіймання (опускання) трубопроводу потрібно проводити плавно,без ривків.

14.3.5.Під часремонту зукладаннямтрубопроводу наопори, як опори повиннізастосовуватися дерев'яні бруси, залізничні шпали або опори-кріпитипуКР. Кількість опорі відстані між ними визначається розрахунком в залежності від діаметра трубопроводу, що ремонтується, висоти його підіймання, температури продукту, що перекачується.Опори повинні бутирозташовані на відстані не менше за 3мвідпоперечного шва.

14.3.6.Переміщувати,видалятиіукладати опорипід трубопровід слід баграми за спеціальні скоби на опорах ітількипісля повного гальмуванняпідіймального механізму.

14.3.7. Забороняється виконуватироботипо підійманню іукладаннютрубопроводу під часожеледі, туману, вітрузшвидкістю вище за 6м/с. Після зливи, затяжних дощів або сильного вітру керівникробіт зобов'язанийпересвідчитися у відсутностінебезпечних порушень стійкості укосів,окремих виступів,утворенняпідмивів траншеїі тількипісля цьогопочинати роботи.

14.3.8. У разі аварійної ситуації керівникробітзобов'язаний повідомити про те, що трапилося диспетчеруРУМТ (якийорганізує закриття найближчих лінійних засувок), і тількипісляцього приступити до ліквідації порушення герметичності трубопроводу і локалізації розливу нафти (нафтопродуктів) відповідно до плану ліквідації можливих аварій, якій заздалегідь розробляється відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99.

14.4. Заходи безпеки під час очищення і протикорозійної ізоляції

трубопроводів

14.4.1. Передпочатком очищенняі ізоляції необхідно:

- перевіритиміру загазованостітраншеї через кожні 100мза допомогоюгазоаналізатора;

- перевірити на відсутністьобривіві цілісність ізоляції на силовому кабелі очисної і ізоляційної машин;

- заземлити пересувну електростанцію;

- перевірити надійність контакту клеми “Земля" на очисній і ізоляційній машинах знульовоюжилою силового кабеля;

- перевірити кріплення і правильністьустановкизапобіжнихщитківробочоїчастиниочисної і ізоляційної машин;

- щоб уникнути порушення цілісності трубопроводу і поломки машини ретельно оглянути зовнішнюповерхнютруби і зробити відмітки хомутів,накладок,латок,вантузів іінших перешкод на трубопроводі.

14.4.2. Не допускаєтьсязнаходженняпрацівників в траншеї під часроботибудівельних машин.

14.4.3.Під час очищеннятрубопроводу щоб уникнути проникнення металевогопилуічастокізоляційного покриття до дихальних органів і очей машиністам очисної і ізоляційної машин потрібно користуватися індивідуальнимизасобами захисту(скафандрами, респіраторами, марлевими пов'язками, запобіжними окулярами).

14.4.4.Під часприготуванняґрунтовкислід користуватися розділом 10.2 цих Правил.

14.4.5. Рулони ізоляційних матеріалів іґрунтовкувтрасовихумовах необхідно перевозити в спеціально обладнаному транспорті (бортових машинах і тягачах, критих тентом).

14.4.6.Під часнанесенняґрунтовкивручну назовнішнюповерхню трубопроводу виконувати яку-небудь іншуроботу, пов'язану іззастосуванням відкритоговогню ближче за 50м відцієїдільниці,забороняється.

14.4.7. Забороняється палити і виконувати дії,ведучідо появи іскри в місцях приготування,зберігання, нанесенняґрунтовки,атакож під часнанесення ізоляції.

14.4.8. Робочий майданчик для приготуваннябітумноїмастики вибираєтьсязрозрахункуустановкикотлів на відстані 150-200мвід споруд і не менше за 50мвід траншеї іобладнуєтьсязручними під'їзними шляхами.

Навколокотлів на відстані до 5мне повинно бутилегкозаймистихматеріалів і сторонніх предметів.

14.4.13. Під часочищеннята ізоляції трубопроводу в траншеї необхідно:

-у разі виявлення витокупродуктузтрубопроводу негайно відключити кабель,живильнийочисну та ізоляційну машини ізупинити роботупересувної електростанції;

- вимкнути робочий орган машиниприпроході перешкод (хомути, муфти, латки,вантузита ін.);

- стежити, щоб силовийелектрокабельбувдосить видаленийвід деталей, що обертаються і вузлів машини;

- заміну різців і інші налагоджувальні, ремонтні і регулювальніроботина машиніпроводититількипіслязупинки очисної та ізоляційної машин,укладання трубопроводуналежкі івідключення живильногокабелю,при цьомунеобхідно вивісити плакат“Не включати -працюють люди!”.

14.5. Заходи безпеки під час очищення і випробування трубопроводу

14.5.1. Передпочаткомпродування або випробування на міцність і герметичність відремонтованоїдільницімагістрального трубопроводу повітрямповиннібути визначені і позначені знаками небезпечні зони, розміри яких указані вдодатку6.

14.5.2.Під часочищеннятрубопроводів усіх діаметрів водою охоронна зона встановлюється в 25мпообидвісторонивід трубопроводу і в 100мунапрямі вильоту поршня-роздільника.

14.5.3.Під часгідравлічних випробувань івидаленні водизтрубопроводівповиннібутивстановленіі позначені знаками небезпечні зони відповідно до данихдодатку6.

14.5.4. Весь персонал, що залучається до гідравлічних випробувань трубопроводу,повинен пройти позачерговийінструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки, ознайомитися з наказом про випробування трубопроводу, цілі, задачі та особливостімайбутніх випробувань, а такожпорядокдій і обов'язкипривиникненні аварійних ситуаційпривипробуваннях.

14.5.5.Упроцесі випробувань персонал, механізми йобладнання повинні знаходитисязамежамиохоронної зони.

14.5.6. Для контролю за процесом випробувань необхідно передбачити наземні постиспостереження,розташування яких установлюєтьсякомісією. Ці пости розташовуються: в найбільш низькій точці профілю траси, на початку і кінцідільниці, щовипробовується,а такожвмісцях переходів через водні перешкоди, автомобільні дороги і залізниці, з боку можливої появи людей, худоби та ін. Постиспостереження повинні матизв'язок із пунктомуправління випробуваннями.

На весь період випробувань на постахспостереженняповиннобути забезпечене цілодобове чергування спостерігачів. До складу кожної чергової зміниповинновходити не менш двох спостерігачів. Відлучатися зпостаспостереженнязабороняється.

14.5.7.Вимірюванняпараметрів випробуванняповиннопроводитися дистанційними приладами, винесеними за межіохоронноїзони.

Допускаєтьсявстановленняманометрів поблизу трубопроводу над поверхнеюземлі.Уцьому випадку для зняттяпоказівманометрівповиннізастосовуватися оптичнізасоби.

14.5.8.Під часпроведення випробувань у темний час діб робочі майданчики, постиспостереження,прилади,повинні бутиосвітлені.

14.5.9.Оглядтрубопроводу з метоювиявленнядефектів іпошкоджень дозволяється тількипісля зниженнятиску доробочого.

15. Заходи безпеки під час прокладання лупінга магістрального

трубопроводу в технічному коридорі з діючим трубопроводом

15.1. Під часбудівництва трубопроводу, що прокладається паралельно діючому,потрібно керуватися “Правиламиохорони магістральних трубопроводів”, “Інструкцією по виконанню будівельних робіт вохоронних зонах магістральних трубопроводів”, цими Правилами та проектом виконання робіт ПВР.

15.2. Будівельна організація повинна отримати,від експлуатуючої трубопровід організації, дані про фактичну глибину закладання трубопроводуі відобразити їху проекті виконання робіт,особливо виділивши місця, де заглиблення трубопроводунедостатнє .У проектівиконання робіт необхіднопередбачити заходи, що виключають можливість пошкодження діючого трубопроводу наїздами машині заходи безпеки працюючих.

15.3. Місцеположення кожної інженерної комунікації у технічному коридорі повинно бути чітко відмічене на місцевості розпізнавальними знаками відповідно до вимог “Правил охорони магістральних трубопроводів”. Знаки встановлює будівельна організація.

15.4. Порядок виконання будівельно-монтажних, транспортних, ремонтних і інших робіт на комунікаціях технічного коридору повинен узгоджуватися з усіма підприємствами які експлуатують комунікації, що знаходять у даному технічному коридорі.

В аварійних ситуаціях допускається приступати до відновних робіт без попереднього узгодження, вживши заходи до забезпечення збереження комунікацій, і повідомивши підприємства про виконання аварійних робіт в технічному коридорі.

15.5. Згідно з СН 452-73 смуги земельдля будівництва магістральних трубопроводів потрібно відводити дільницямивідповідно до черговості будівництва, передбаченої проектом. При цьомуширина смуги відведення для двох і більше трубопроводів приймається за даними таблиці 12 плюс відстань між осями крайніх трубопроводів, що приймається за даними таблиці 13.

Таблиця 12. Ширина смуги відводу для одного підземноготрубопроводу (в м)
(витяг з СН 452-73)

Діаметр трубопроводу, мм

На земляхнесільськогосподарського призначення або непридатних для сільського господарства, або земляхдержавного лісового фонду

На земляхсільськогосподарського призначення гіршої якості (у разі зняття й відновлення родючого шару)

До 426
Від 426 до 700
Від 721 до 1020
Від 1021 до 1220
Від 1221 до 1420

20
23
28
30
32

28
33
39
42
45

Завантажити