НПАОП 0.00-4.20-94Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 23 червня 1994 р. N 431

Київ

Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

 від 18 січня 1999 року N 57,

 від 1 березня 2006 року N 234

Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається.

Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, Урядові Криму, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання вимог цього Положення.

2. Державному комітетові по нагляду за охороною праці за погодженням з Міністерством у справах будівництва і архітектури та відповідними органами державного нагляду Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету з ядерної та радіаційної безпеки затвердити до 1 жовтня 1994 р. Методику проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про працю.

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

І. ДОЦЕНКО

Інд. 42 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 червня 1994 р. N 431

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці 

(У тексті Положення та додатку до нього слова "Держнаглядохоронпраці" та "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" замінено відповідно словами "Держпромгірнагляд" та "Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 234)

1. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (далі експертиза проектної документації з питань охорони праці). 

2. Основними завданнями експертизи проектної документації з питань охорони праці є:

визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону праці.

3. Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування.

Експертиза проектної документації з питань охорони праці на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

(пункт 3 доповнено абзацом другим  згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.99 р. N 57)

4. Експертизу проектної документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні центри Держпромгірнагляду з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах). 

(пункт 4 із змінами, внесеними  згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.99 р. N 57)

5. Для одержання експертного висновку на відповідність проектної документації з питань охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів: 

на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних засадах експертно-технічні центри Держпромгірнагляду;

на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту - безпосередньо з експертно-технічними центрами Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної записки до проекту.

(пункт 5 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України  від 18.01.99 р. N 57)

6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці, крім пов'язаних з будівництвом (реконструкцією, технічним переоснащенням), визначається згідно з тарифами, затвердженими Держпромгірнаглядом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок органу, що здійснює експертизу. 

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними  згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.99 р. N 578)

Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення), визначається згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308.

(пункт 6 доповнено абзацом другим  згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України  від 18.01.99 р. N 57)

7. Термін проведення експертизи проектної документації з питань охорони праці, як правило, не повинен перевищувати 30 календарних днів.

(пункт 7 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України  від 18.01.99 р. N 57)

8. Експертиза проектної документації з питань охорони праці проводиться згідно з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

9. За результатами експертизи проектної документації з питань охорони праці оформляється експертний висновок за формою, що додається.

10. У разі незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до Держпромгірнагляду.

11. Власник або уповноважений ним орган, який почав будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення засобів виробництва без позитивного експертного висновку несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Додаток N 1

до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

_____________________________________________________________________

(найменування територіального органу)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N

про відповідність проектної документації

нормативним актам з питань охорони праці

м. _________________

" " _____________ 199 р.

(назва проекту, адреса місця будівництва

та реконструкції виробничих об'єктів і

виготовлення засобів виробництва

який опрацьовано

(назва проектної організації)

її адреса

Проект подано

(власник, який подав на експертизу)

Експертний висновок зроблено згідно з договором від

199 р.

N

з таких документів:

I. Загальна характеристика

виробничого об'єкту

(зазначається призначення об'єкта, його потужність, основні

технічні рішення, методи (стадії) одержання продукту, відходи

виробництва, їх очистка, утилізація)

II. Оцінка проектних рішень з питань

охорони праці

Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями

(найменування органу Держпромгірнагляду, а також залучених

організацій, прізвища та ініціали фахівців)

виявлено такі порушення нормативних актів з питань охорони праці:

(частина проекту, номер креслення, назва нормативного акта і

номер пункту, які порушені)

III. Загальний висновок з проекту

На підставі вивчення поданих матеріалів

(назва органу Держпромгірнагляду)

вважає, що проектна документація

(назва проекту)

вимогам нормативних актів

(відповідає чи не відповідає)

з питань охорони праці.

Будівництво та реконструкція виробничих об'єктів і виготовлення засобів

виробництва

(дозволяється, забороняється, або може бути

розпочато за умови виконання таких заходів - зазначити необхідне)

Посада керівника органу

Держпромгірнагляду   ______________ _________________________

(підпис)   (прізвище та ініціали)

М.П.

_____________

7


Завантажити