НПАОП 60.3-1.35-03Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Продовження додатка 1

Об'єкти, будівлі и споруди

Мінімальна відстань, м, від оси

газопровід

нафтопровід и нафтопродуктопровід

клас

I

II

IV

III

II

I

Умовний діаметр, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 и менше

Біл. 300

300 і менше

Біл. 300 до 500

Біл. 500 до 1000

Біл. 1000 до 1400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9. Автоматизовані електростанції з термоелектрогенераторами; апаратура зв'язку, телемеханіки й автоматики.

Не менш 15 від крайней нити

10. Магістральні зрошувальні канали і колектори, ріки і водоймища, уздовж яких прокладається трубопровід; водозабірні споруди і станції зрошувальних систем.

25

25

25

25

25

25

25

25

75

100

150

200

11. Спеціальні підприємства, споруди, площадки, охоронні зони; склади вибухових і вибухонебезпечних речовин, кар'єри корисних копалин, видобування на яких виконується з застосуванням підривних робіт, склади зріджених пальних газів.

За узгодженням із зацікавленими організаціями і відповідними органами Державного нагляду

12. Повітряні лінії електропередач високої напруги, паралельно яким прокладається трубопровід; повітряні лінії електропередач високої напруги, паралельно яким прокладається трубопровід в обмежених умовах траси; опори повітряних ліній електропередач високої напруги при пересиченні їх трубопроводом; відкриті і закриті трансформаторні підстанції і закриті розподільні пристрої напругою 35 кВ і більше.

У відповідності до вимог «Правил устройства електроустановок» затверджений Міненерго СРСР

13. Земляний амбар для аварійного випуску нафти і конденсату з трубопроводів.

50

75

75

75

100

100

50

50

30

30

50

50

14. Кабелі міжміського зв'язку і силові електрокабелі.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15. Щогли (вежі) та споруди багатоканального радіорелейного зв'язку трубопроводів, що не обслуговуються, термоелектрогенератори.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16. Підсилювальні пункти кабельного зв'язку, що не обслуговуються, у підземних термокамерах.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17. Притрасові постійні шляхи, призначені тільки для обслуговування трубопроводів.

Не менш 10Продовження додатка 1

Примітки:1. Відстані, вказані в таблиці, потрібно приймати: для міст і інших населених пунктів від проектної міськоїмежіна розрахунковийтермін20-25 років; для окремих промислових підприємств, залізничних станцій, аеродромів, морських і річкових портів і пристаней, гідротехнічнихспоруд, складів горючих ілегкозаймистихматеріалів, артезіанськихсвердловинвідкордоніввідведених ним територій з урахуванням їх розвитку; для залізниць - від підошви насипу або брівки виїмки з боку трубопроводу, але не менше за 10мвідкордонусмуги відведеннядороги; для автомобільних доріг - від підошви насипу земляного полотна; для всіх мостів - від підошви конусів; для будівлі іспоруд, що стоять окремо- від найближчих виступаючих їхчастин.

2. Під будівлею абоспоруду, що окремо стоять,потрібно розуміти будівлю абоспоруду, розташовану поза населеним пунктом на відстані не менше за 50мвід найближчих виступаючих їхчастин.

3. Мінімальні відстані від мостів автомобільних доріг та залізниць з прольотом 20мі менше слід приймати такі ж, як від відповідних доріг.

4.Привідповідному обґрунтуванні допускається скорочувати вказані вгр. 3-9 таблиці (за винятком поз. 5, 8, 10, 13-16) і вгр. 2 тільки для поз. 1-6 відстані від газопроводів не більш ніж на 30%приумові віднесеннядільницьтрубопроводів до II категоріїз100%-ним контролем монтажних зварнихз'єднаньрентгенівськими абогаммапроменями і не більш ніж на 50%приумові віднесення їх до категорії В,прицьому вказані в поз. 3 відстані допускається скорочувати не більш ніж на 30%приумові віднесеннядільницьтрубопроводів до категорії В.

Вказані в поз. 1, 4 і 10 відстані для нафтопроводів інафтопродуктопроводівдопускається скорочувати не більш ніж на 30%приумові збільшення номінальної (розрахункової) товщини стінки труб на таку величину впроцентах, на яку скорочується відстань.

5. Мінімальні відстані від осі газопроводів до будівель іспорудприназемномупрокладанні, передбачені в поз. 1, потрібно приймати збільшеними в 2 рази, в поз. 2-6, 8-10 і 13- в 1,5 рази. Ця вимогавідноситьсядодільницьнадземногопрокладанняпротяжністю понад 150 м.

6. Відстані до об'єктів, відсутніх в цій таблиці, потрібно приймати за узгодженням з відповідними органами Державного нагляду і зацікавленими організаціями.

7.Прирозташуваннібудівель іспорудна відмітках вище за відмітки нафтопроводів інафтопродуктопроводівдопускається зменшення вказаних в поз. 1, 2. 4 і 10 відстаней до 25%приумові, що прийняті відстаніповиннібути не менше за 50м.

8.Принадземномупрокладаннінафтопроводіві нафтопродуктопроводівмінімальні відстані, що допускаються від населених пунктів, промислових підприємств, будівель іспоруддо осі трубопроводів, потрібно приймати за табл. 4 як для підземних нафтопроводів, але не менше за 50м.

9. Для газопроводів, що прокладаються в лісових районах, мінімальні відстані від автомобільних доріг і залізниць допускається скорочувати на 30%.

10. Відстань не менше за 10мвідпритрасовихдорігповиннаприйматися з урахуваннямрозташуванняспоруд, вказаних в поз. 8 і 9.

11. Вказані в поз. 7 мінімальні відстані від підводних нафтопроводів інафтопродуктопроводівдопускається зменшувати до 50 %приумові укладання цих трубопроводів всталевихфутлярах.

12. Газопроводи та інші об'єкти,зяких можливий викид або витік газу в атмосферу,повиннірозташовуватися за межами смуг повітряних підходів до аеродромів івертодромів.

Додаток 2
до пункту 5.1.7 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Мінімальні відстані від КС і ГРС магістральних газопроводів, НПС нафтопроводів, нафтопродуктопроводів або конденсатопроводів до населених пунктів, підприємств, будівель і споруд
(витяг із СНиП 2.05.06-85)

Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Міста та інші населені пункти; колективні сади із садовими будиночками; дачні селища; окремі промислові і сільськогосподарські підприємства, тепличні комбінати і господарства; птахофабрики; молокозаводи; кар'єри розробки корисних копалин; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на кількість автомобілів понад 20; установки комплексної підготовки нафти і газу та їх групові і збірні пункти; будинки з масовим скупченням людей (школи, лікарні, клуби, дитячі сади і ясла, вокзали та ін.), що окремо стоять; житлові будинки 3-поверхові і вище; залізничні станції; аеропорти; морські і річкові порти і пристані; гідроелектростанції; гідротехнічні споруди морського і річкового транспорту I-IV класів; щогли (вежі) і споруди багатоканальної радіорелейної лінії технологічного зв'язку трубопроводів; щогли (вежі) і споруди багатоканального радіорелейного зв'язку Міністерства зв'язку СРСР і інших відомств; телевізійні вежі.

500

150

500

175

700

200

700

250

700

300

700

350

500

100

500

125

100

150

200

2. Мости залізниць загальної мережі та автомобільних шляхів I і II категорій із прольотом понад 20 м (при прокладанні нафтопроводів і нафтопродуктопроводів нижче мостів за течією); склади легкозаймистих і пальних рідин і газів з обсягом збереження понад 1000 м3; автозаправні станції; водопровідні споруди, що не відносяться до магістрального трубопроводу.

250

150

300

175

350

200

400

225

450

250

500

300

250

100

300

125

100

150

200

3. Залізниці загальної мережі (на перегонах) і автошляхи I-III категорій, що стоять окремо: житлові будинки 1-2-поверхові; будинки лінійних обхідників; цвинтаря; сільськогосподарські ферми та обгороджені ділянки для організованого випасу худоби; польові стани.

100

75

150

125

200

150

250

200

300

225

350

250

75

75

150

100

50

75

100

Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Мости залізниць промислових підприємств, автомобільних шляхів III, IV, III-п, IV-п категорій із прольотом понад 20м.

125

100

150

125

200

150

250

200

300

225

350

250

100

75

150

125

100

150

200

5. Залізниці промислових підприємств.

75

100

100

75

150

100

175

150

200

175

250

200

50

50

100

75

50

75

100

6. Автомобільні шляхи IV, V, III-п и IV-п категорій.

75

50

100

75

150

100

175

150

200

175

250

200

50

50

100

75

20

20

50

(але не менше 100 м від найближчого резервуара, резервуарного парка)

7. Нежилі і підсобні будівлі (сараї та ін.), що стоять окремо; устя що нафтових, газових і артезіанських свердловин, що буряться і експлуатуються; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на 20 автомобілів і менше; очисні споруди, і насосні станції каналізації.

50

50

75

75

150

100

200

150

225

175

250

200

50

30

75

50

30

50

75

8. Відкриті розподільні пристрої 35, 110, 220 кВ електропідстанцій, що живлять КС і НПС магістральних трубопроводів і інших споживачів.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9. Відкриті розподільні пристрої 35, 100, 220 кВ електропідстанцій, що забезпечують КС і НПС магістральних трубопроводів.

На території КС і НПС із дотриманням вибухо- і пожежонебезпечних розривів від будинків і споруджень

10. Лісові масиви порід:
а) хвойних;
б) листяних.

50
20

50
20

50
20

75
30

75
30

75
30

50
20

50
20

50
20

50
20

50
20

11. Вертодроми і посадкові площадки без базування на них вертольотів:
важких типу МІ-6, МІ-10;
середніх типу МІ-4, МІ-8;
легких типу МІ-2, КА-26,
(висота будинків і споруд трубопроводів, що знаходяться в смузі повітряних підходів вертольотів, не повинна перевищувати розміру площини обмеження висоти перешкод відповідно до вимог нормативних документів МЦПФ, затверджених у встановленому порядку).

100

75

60

100

75

75

150

150

150

200

200

200

225

225

225

250

250

250

100

75

60

100

75

60

100

75

60

100

75

60

100

75

75Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. Спеціальні підприємства, споруди, площадки, охоронні зони, склади вибухових і вибухонебезпечних речовин; кар'єри корисних копалин, видобування на яких виконується з застосуванням підривних робіт; склади зріджених горючих газів.

За узгодженням із зацікавленими організаціями і відповідними органами Державного нагляду

13. Повітряні лінії електропередачі високої напруги.

Відповідно до вимог «Правил устройства електроустановок», затверджених Міненерго СРСР

14. Факел для спалювання газу.

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

Примітки: 1. Відстані, зазначені над рисою, відносяться до КС, під рисою до ГРС.

2. Категорії НПС слід приймати: I категорія – при ємності резервуарного парку понад 100 000 м3; II категорія – при ємності резервуарного парку понад 20 000 до 100 000 м3включ. ; III категорія – при ємності резервуарного парку до 20 000 м3і НПС без резервуарних парків.

3. Відстані слід приймати: для будинків і споруд за поз. 1 – від будинку компресорного цеху; для НПС, ГРС і будинків і споруд за поз. 1-14 і для КС за поз. 2-14 – від огорожі станцій.

4. Щогли (вежі) радіорелейної лінії зв'язку трубопроводів допускається розташовувати на території КС і НПС, при цьому відстань від місця установки щогл до технологічного устаткування повинна бути не менше висоти щогли.

5. Щогли (вежі) багатоканального радіорелейного зв'язку, що не обслуговується, допускається розташовувати на території ГРС, при цьому відстань від місця установки щогл до технологічного устаткування газорозподільних станцій повинна бути не менше висоти щогли.

6. НПС повинна розташовуватися, як правило, нижче відміток населених пунктів та інших об'єктів. При розробленні відповідних заходів, що запобігають розливу нафти чи нафтопродуктів при аварії, допускається розташовувати зазначені станції на однакових відмітках чи вище населених пунктів та промислових підприємств.

7. Знак « - « у таблиці означає, що відстань не регламентується.

8. У разі розміщення на КС і ГРС одаризаційних установок віддаль до населених пунктів необхідно приймати з урахуванням гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосфері повітря населених пунктів, встановлених Міністерством охорони здоров’я.

9. Примітки 1-3 до таблиці 1 розповсюджуюються і на цю таблицю.

Додаток 3
до пункту 5.1.7 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Таблиця 1.Відстані між магістральними трубопроводами що будуються паралельно до діючих, в одному технічному коридорі при надземному, наземному і комбінованому прокладанні

трубопроводів. (витяг з СНиП 2.05.06-85)

Спосіб прокладання паралельних ниток газопроводів

Мінімальна відстань у світлі, м, між паралельними нитками газопроводів

на відкритій місцевості чи при наявності між газопроводами лісосмуги шириною менше 10 м

При наявності між газопроводами лісосмуги шириною понад 10 м

При умовному діаметрі газопроводу, мм

першої

другої

до 700

Біл. 700

до 1000

Біл.1000

до 1400

до 700

Біл. 700

до 1000

Біл.1000

до 1400

Наземний

Наземний

20

30

45

15

20

30

Підземний

20

30

45

15

20

30

Надземний

ײ

20

30

45

15

20

30

ײ

Надземний

40

50

75

25

35

50

ײ

Наземний

40

50

75

25

35

50


Примітка. При наявності на підземних газопроводах окремих наземних чи надземних дільниць довжиною не більше 100 м (переходи через яри та ін.) допускається зменшувати мінімальну відстань між паралельними нитками на цих дільницях до 25 м, а при віднесенні цих дільниць до II категорії зазначені відстані слід приймати як для підземного прокладання.
Таблиця 2.Відстані між магістральними трубопроводами що будуються паралельно до діючих, в одному технічному коридорі при підземному прокладанні трубопроводів.

(витяг з СНиП 2.05.06-85)

Умовний діаметр трубопроводу, що проектується, мм

Мінімальна відстань між осями трубопроводу, що проектується і діючого підземних трубопроводів, м, на землях

Несільськогосподарського призначення чи непридатних для сільського господарства; Державного лісового фонду

Сільськогосподарського призначення (при знятті і відновленні родючого шару)

До 400 включ.

11

20

Біл. 400 до 700 включ.

14

23

Біл. 700 до 1000 включ.

15

28

Біл. 1000 до 1200 включ.

16

30

(для газопроводів)

32

32

(для нафтопроводів и нафтопродуктопроводів
діаметром 1200 мм)

Св. 1200 до 1400 включ.

18

32

(для газопроводів)


Примітка. Для гірської місцевості, а також для переходів через природні і штучні перешкоди, зазначені в таблиці відстані допускається зменшувати.

Додаток 4
до пункту 6.3.6 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Таблиця 1.Гранична кількість труб (секций) діаметром до 500 мм, що перевозяться нарухомому складі

Діаметр труби, мм

Товщина стінки, мм

Маса

1 м труби, кг

Гранична кількість труб (секцій), що перевозяться трубовозами
(у дужках зазначений тип тягача)

ПВ-93 (Урал-325), ПВ-94 (ЗИЛ-131), вантажопідйомність 9 т.

ПВ-204 (КрАЗ-255), вантажопідйомність 19 т.

БТ-361 (К-701),
вантажопідйомність

25 т.

ПТГ-251,
вантажопідйомність 25 т.

Довжина труб (секцій), м

12

24

36

12

24

36

12

24

36

12

24

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

25

4.0

2,07

361

180

120

763

381

254

1005

-

-

-

502

335

28

4.0

2,37

315

157

105

666

333

222

877

-

-

-

438

292

32

4.0

2,76

270

135

90

571

285

190

752

-

-

-

376

250

38

4.0

3,35

223

111

74

471

235

157

620

-

-

-

310

206

42

4.0

3,75

199

99

66

421

210

140

555

-

-

-

277

185

50

8.0

8,29

90

45

30

190

95

63

250

-

-

-

125

83

57

8.0

9,67

73

36

24

154

79

51

202

-

-

-

101

67

68

8,0

11,84

63

31

21

133

66

44

175

-

-

-

87

58

16,0

20,52

36

18

12

76

38

25

100

50

33

83

8,0

14,80

50

25

16

106

53

35

140

-

-

-

70

46

18,0

28,85

25

12

8

53

26

17

70

-

-

-

35

23

95

8,0

17,16

42

21

14

86

44

29

116

-

-

-

58

38

24,0

34,85

20

10

6

43

21

14

57

-

-

-

28

19

114

8,0

20,91

35

17

11

74

37

24

97

-

-

-

48

32

28,0

42,62

17

8

5

36

18

12

47

-

-

-

23

15


159

7,0

26,2

27

14

9

57

28

19

75

-

-

-

37

25

10,0

36,8

19

9

6

40

20

13

52

-

-

-

26

17

28,0

103,0

7

3

2

15

7

5

20

-

-

-

10

6

168

7,0

27,6

27

14

9

57

28

19

75

-

-

-

37

25

9,0

35,3

20

10

6

42

21

14

55

-

-

-

27

18

14,0

57,6

12

6

4

25

12

8

33

-

-

-

16

11

36,0

117,19

6

3

2

14

7

5

18

-

-

-

9

6

219

7,0

36,6

20

10

7

42

21

14

55

-

-

-

27

18

10,0

51,5

14

7

4

29

14

9

38

-

-

-

19

12

16,0

85,8

8

4

2

16

8

5

22

-

-

-

11

7

36,0

162,47

6

3

2

13

6

4

17

-

-

-

8

5

273

7,0

45,9

16

8

5

33

16

11

44

-

-

-

22

14

10,0

64,8

10

5

3

22

11

7

27

-

-

-

13

9

20,0

133,7

5

2

1

11

5

4

13

-

-

-

6

4

36,0

210,41

3

1

1

5

2

1

7

-

-

-

3

2

325

8,0

62,5

11

5

3

24

12

8

32

-

-

-

16

10

10,0

77,7

9

4

3

19

9

6

25

-

-

-

12

8

14,0

111,4

6

3

2

13

6

4

17

-

-

-

8

5

36,0

256,58

3

1

1

5

2

1

7

-

-

-

3

2

426

8,0

83,5

8

4

2

18

9

6

24

-

-

-

12

8

16,0

166,9

3

1

1

7

3

2

10

-

-

-

5

3

18,0

187,8

3

1

1

7

3

2

10

-

-

-

5

3

36,0

346,25

1

-

-

3

1

1

5

-

-

-

2

1

Завантажити