НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено наказом Державного комітету Украіни по нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 102

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЮТЮНОВОГО ТА ТЮТЮНОВО- ФЕРМЕНТАЦіЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ДНАОП 1.8.10.-1.20-97

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва,

1997

Розроблені Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ «НТЦхарчопром»

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: А.П. Сазонов (голова комісії), В.І. Левченко, Г.А.

Прочаковський, М.А. Саган, А.О. Кучашвілі, Л.О. Вінниченко

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

 • Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у тютюновій промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 10.02.75 р.;

 • ОСТ 18-424-84 Процеси підготовки тютюну на тютюнових фабриках. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом СРСР 05.03.84.;

 • ОСТ 18-423-84 Устаткування для тютюнової промисловості. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом 05.03.84.

Дата введення 01.10.9

7 ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництв, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі підприємств).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

  1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 № 2695-ХІІ.

  2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 № 3747-ХІІ.

  3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 № 19 та зареєстроване Міністерством України 12.05.94 № 94/303.

  4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 № 16.

  5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України

 1. 128.

  1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 № 104.

  2. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Дер-жгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

  3. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

  4. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагля-ду СРСР 26.12.90 № 3.

  5. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

  6. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

  7. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохорон-праці України 03.08.93 № 73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 № 140.

  8. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядо-хоронпраці України 11.10.93 № 94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 № 154.

  9. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 № 123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 № 196.

  10. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 23.09.94 № 263/121 та зареєстрований Міністерством юстиції України 25.01.95 № 18/554.

  11. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 136/345.

  12. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 № 132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 № 20/229.

  13. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов’язки головного державного інспектора України 14.07.95 № 400 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 № 290/755.

  14. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

  15. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

  16. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

  17. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мін-харчопрому СРСР 12.11.85.

  18. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 04 04 94 № 30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 № 95/304.

  19. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623.

  20. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 31.03.94 № 46, та зареєстрований Мінюстом України

 1. 176/385.

  1. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров’я України 29.12.93 № 256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 № 51/260.

  2. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241, та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93. № 194.

  3. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 № 133.

  4. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

  5. НАОП 0.00-1.28.97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Держнаглядохоронпраці України 13.01.97 № 5.

  6. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

  7. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров’я СРСР № 3223-85. 2.79. ГОСТ 12.4.121­83. ССБТ. Противогазы промышлен-ные фильтрующие. Технические условия.

 1. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтрующепог-лощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

 2. ГОСТ 12.4.166-85. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

 3. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие Технические условия.

 4. ГОСТ 17770-86. ССБТ. Машины ручные. Требования к вибрационньм

характеристикам.

 1. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

 2. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственних

испытаний средств измерений.

 1. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведом-ственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

 2. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.

 3. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.

 4. ГОСТ 21130-75. Изделия злектротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

 5. ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые

неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

 1. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

 2. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.

 3. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

 4. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие

технические условия.

 1. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия.

 2. СНиП ІІ-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

 3. СНиП ІІІ-4-80*.Техника безопасности в строительстве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

 4. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР

17.12.85.

 1. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

 2. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кон-диционирование.

Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.

 1. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

 2. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

 1. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

 1. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

 2. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Затверджений Держбудом СРСР

17.12.85.

 1. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. Затверджений Держбудом СРСР

01.07.89.

 1. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений Держбудом СРСР 10.12.85.

 2. СНиП И-39-79. Железные дороги колеи 1520 мм. Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 № 107.

 3. ВБН 8.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуків з тиском насичених парів не више 93.3 кПа. Затверджений Міністерством Украіни в справах будівництва і архитектури 1994.

 4. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84 № 72.

 5. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86.

 1. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверджені Держбудом СРСР 21.01.70.

 2. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 26.05.72.

 3. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству мол-ниезащиты зданий и сооружений. Затверджена МЫенерго СРСР, 1987.

 4. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в пищевой промышленности. Технологические регламенты. Требования к содержанию и оформлению. Затверджена Мінхарчопромом СРСР, 1982.

 5. Норми технологічного проектування тютюнових фабрик. Затверджені

Мінхарчопромом СРСР 04.12.85.

 1. НАОП 1.8.10-3.10-73. Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітников тютюновоі промисловості. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 12.03.73.

 2. НАОП 1.8.10-5.51-78. Типові іструкціі з технки безпеки для робітників, які обслуговують імпортне сигаретне устаткування. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 28.06.78.

 3. НАОП 1.8.10-5.53-72. Типові інструкціі з техніки безпеки та промисловоі санітаріі для робітників тютюновоі промисловості .Затверджені Мінхарчопромом СРСР

11.12.72.

 1. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывообезопасность статического

злектричества, Общие требования.

 1. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического злектричества. Общие технические требования.

 2. Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу, підлягаючих обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією* і автоматичними установками пожежогасіння. Затверджений Державною комісією Ради Міністрів СССР по продовольству та закупівлям 07.06.90.

 3. Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи. Затверджено наказом МВС України 26.10.96 № 580.

 4. Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. Затверджено наказом МВС України 17.11.94 № 628.

 5. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації. Затверджений наказом МВС України 17.11.94 № 628 на підставі постанови Кабміна України 26.07.94 № 508.

 6. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. Затверджені наказом Держкоммістобудування України 05.10.94 № 48.

 7. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 25.06.96 № 125.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальні вимоги

   1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до видання Правил, встановлюються місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці (надалі — Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управління охороною праці відповідно до законів України Про охорону праці та Про пожежну безпеку.

План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні засоби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання адміністрація підприємства повинна опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду не пізніше шести місяців після введення Правил в дію.

   1. У разі відсутності у Правилах вимог, дотримання яких необхідне для забезпечення безпеки праці конкретно на даному підприємстві, керівник (надалі — власник) підприємства зобов’язаний вжити узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і Держпожнагляду відповідно до їх компетенції заходів, що забезпечують безпеку працівників.

   2. Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці і пожежної безпеки. Не дозволяється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів ‘без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та пожежну безпеку.

Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

   1. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду не дозволяється.

   2. Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і пожежної безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об’єктів.

   3. Відступ від вимог Правил при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні не допускається.

   4. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах, на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров’я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані у встановленому порядку.

   5. Не дозволяється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсікологічну експертизу.

   6. У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вжиття додаткових заходів безпеки, власник зобов’язаний завчасно повідомити про це органи державного нагляду, розробити і узгодити з ними заходи щодо захисту здоров’я та життя працівників, населення та охорони навколишнього природного середовища.

   7. Зміни і доповнення окремих пунктів Правил допускаються лише з дозволу Держнаглядохоронпраці та органів, що їх узгодили, у відповідності з Положенням про порядок опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

   8. На підприємствах наказом призначаються посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки:

 • електрогосподарства;

 • газового господарства;

 • парових і водогрійних котлів і іншого устаткування котельних;

 • посудин, що працюють під тиском;

 • пересувних транспортних засобів;

 • водопровідно-каналізаційного і вентиляційного господарства;

 • зварювальних апаратів та їх зберігання;

 • проведення вогневих робіт на спеціально виділених постійних місцях, їх підготовка і проведення;

 • іншого устаткування і робіт з підвищеною небезпекою.

Керівник підприємства призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Накази про призначення цих працівників видаються після перевірки у встановленому порядку знань ними відповідних нормативних актів щодо охорони праці та пожежної безпеки (правил, інструкцій, положень тощо).

   1. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпеку використання території та виробничих приміщень, безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, — утримання виробничих приміщень та робочих місць у відповідності з санітарно-гігіенічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

   1. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх до нормативних актів про охорону праці, пожежну безпеку та охорону навколишнього середовища, які діють в Україні.

   2. Заміна устаткування на інше, що має відмінні, ніж у того, що замінюється, виробничо-технічні характеристики (принцип дії, конструкцію, продуктивність, параметри технологічного процесу, розміри, масу тощо), або його перекомпонування, або зміна схеми обв’язки повинні виконуватися за проектом, узгодженим інженером з охорони праці підприємства, у необхідних випадках — галузевими науково-дослідними інститутами, і затвердженим у встановленому порядку.

Вносити зміни в конструкцію устаткування та в технічні параметри, наведені в паспорті, без узгодження з заводом-виробником, спеціалістами з охорони праці підприємства, а по устаткуванню з підвищеною небезпекою також з органами Держнаглядохоронпраці, не дозволяється.

   1. У випадку зміни технологічного процесу, заміни устаткування, виникнення аварійної ситуації, аварій або травмування працюючих технологічні регламенти та інструкції, нормативні акти з охорони праці підприємства необхідно переглянути і при потребі внести до них зміни, затвердити у встановленому порядку до закінчення терміну їх

дії.

   1. Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємств повинні відповідати вимогам, викладеним у додатках 1,2 та 11.

   2. Рівні шуму і вібрації на постійних робочих місцях не повинні перевищувати граничнодопустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90.

   3. Захист будівель і споруд від блискавки повинен виконуватись згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87.

   4. Власник створює на підприємстві службу охорони праці згідно з Типовим положенням.

Завантажити