НПАОП 0.00-4.14-94Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

16 березня 1994 р.

№ 19

Про затвердження Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 12” травня__1994 р.

за № 94/303

Керівник реєструючого органу

(підпис)

На виконання Закону України “Про охорону праці” та постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 року № 135 “Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, що додається.

2. Запропонувати міністерствам, відомствам, а також, концернам, корпораціям, іншим об`єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом, вжити необхідних заходів щодо поліпшення нормотворчої діяльності з питань охорони праці в галузі та організації виконання вимог цього Положення структурними підрозділами центрального апарату, базовими (головними) організаціями, експертними групами, окремими творчими колективами-розробниками нормативних актів про охорону праці.

3. Начальникам галузевих управлінь /відділів/ та інших структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці забезпечити безпосереднє керівництво роботою підконтрольних міністерств, відомств, базових організацій щодо опрацювання нових, перегляду чинних державних нормативних актів про охорону праці згідно з законодавством та цим Положенням.

4. Покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету методичне керівництво роботою щодо організації нормотворчої діяльності відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці”, рішень Уряду та цього Положення.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Ткачука С.П.

Голова комітету

А.Ф.Дюба

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною працi

вiд 16 березня 1994 р. № 19

Зареєстровано

В Міністерстві юстиції України

“12” травня 1994 р.

за № _94/303

Керівник реєструючого органу

(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
про опрацювання, прийняття, перегляд та
скасування державних мiжгалузевих i галузевих
нормативних актiв про охорону працi

1.1. Це положення визначає порядок опрацювання та прийняття нових, перегляду i скасування чинних державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi вiдповiдно до вимог Закону України "Про охорону працi" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.94 № 135 з цього питання.

1.2. Положення є обов'язковим для виконання усiма центральними та мiсцевими органами державної виконавчої влади, а також пiдприємствами, установками i органiзацiями незалежно вiд форм власностi.

2.1.1. Опрацювання проектiв державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi (далi – ДНАОП) здiйснюється пiд керiвництвом i за безпосередньою участю фахiвцiв Держнаглядохоронпрацi, Держатомнагляду, органiв та закладiв санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ та органiв державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони МВС.

2.1.2. Системний i комплексний пiдхiд до органiзацiї нормотворчої дiяльностi, удосконалення наявної нормативної бази з питань безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища забезпечується шляхом створення мережi головних та базових органiзацiй з цього питання.

2.1.3. Нацiональний науково-дослiдний iнститут охорони працi виконує щодо базових органiзацiй мiнiстерств, вiдомств концернiв, корпорацiй та iнших об'єднань пiдприємств, створених за галузевим принципом (далi – мiнiстерства) функцiю головної органiзацiї, яка координує роботу у даному напрямку, надає методичну допомогу фахiвцям базових органiзацiй, органiзує пiдвищення квалiфiкацiї, а також опрацьовує проекти державних міжгалузевих i окремих галузевих нормативних актiв.

Головнi (базовi) органiзацiї з питань гiгiєни працi, пожежної, ядерної, радiацiйної безпеки та порядок опрацювання i затвердження нормативних актiв з цих питань визначаються вiдповiдними органами державного нагляду, до компетенцiї яких належать зазначенi питання.

2.1.4. Базовi органiзацiї з питань нормотворчої дiяльностi в сферi охорони працi визначаються в кожнiй галузi народного господарства рiшеннями вiдповiдних мiнiстерств, як правило, iз складу науково-дослiдних, проектно-конструкторських та iнших органiзацiй i пiдприємств галузi, що спецiалiзуються у певних сферах дiяльностi, мають найвищий науково-технiчний потенцiал i укомплектованi досвiдченими кадрами з питань безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища. Якщо у рiзних напрямках дiяльностi або пiдгалузях працює декiлька базових органiзацiй, то одна з них визначається головною в данiй галузi.

2.1.5. Державний нормативний акт про охорону працi може опрацьовуватися також окремою органiзацiєю-розробником або творчим колективом, групою фахiвцiв (далi – органiзацiя-розробник), якi спроможнi якiсно виконати роботу. Призначення такої органiзацiї розробником ДНАОП здiйснюється мiнiстерством за погодженням з вiдповiдним органом державного нагляду за охороною працi, або безпосередньо органом нагляду.

2.1.6. Опрацювання, прийняття, перегляд, скасування i видання державних нормативних актiв про охорону працi здiйснюється вiдповiдно до перспективного (п'ятирiчного) та уточненого (рiчного) зведених планiв, що затверджуються органами державного нагляду за охороною працi згiдно з їх компетенцiєю.

Проекти зведених планiв складаються шляхом узагальнення вiдповiдних галузевих планiв, а також пропозицiй мiнiстерств, мiсцевих органiв державної виконавчої влади, структурних пiдроздiлiв i працiвникiв органiв державного нагляду, громадських та iнших органiзацiй щодо удосконалення нормативних актiв про охорону працi. Галузевi плани пiдлягають попередньому узгодженню з вiдповiдним органом державного нагляду та затверджуються мiнiстерствами.

На пiдставi зведеного i галузевих планiв формується вiдповiдний роздiл з питань нормотворчої дiяльностi у Нацiональнiй та галузевих програмах полiпшення безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища.

Галузевi плани подаються на затвердження у червнi, а зведений – у жовтнi того року, що передує визначеному планом перiоду.

2.1.7. Плани опрацювання та орiєнтовнi строки видання державних нормативних актiв систематично публiкуються в журналi "Охорона працi", iнших виданнях, а також передаються видавництвам для включення в тематичний план видавничих робiт на наступний рiк.

2.1.8. Вимоги окремих нормативних актiв, якi набрали чинностi в iнших державах i вiдповiдають потребам України, можуть бути визначенi чинними вiдповiдно до рiшення органу державного нагляду України без проходження певних етапiв розробки, передбачених цим Положенням. Додатки або змiни до них опрацьовуються за необхiдностi в загальному порядку.

2.2.1. Опрацювання державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв про охорону працi проводиться за такими стадiями:

– пiдготовка до опрацювання ДНАОП;

– опрацювання i затвердження технiчного завдання;

– опрацювання першої редакцiї проекту ДНАОП;

– опрацювання остаточної редакцiї проекту ДНАОП;

– затвердження i включення ДНАОП до державного реєстру;

– видання та iнформацiя про ДНАОП.

2.3.1. На стадiї пiдготовки визначаються доцiльнiсть опрацювання даного нормативного акта, черговiсть робiт, можливi виконавцi проекту, джерела та обсяги фiнансування тощо. Базова органiзацiя розглядає заявки на розробку, що надiйшли вiд органiв управлiння, пiдприємств, установ, органiзацiй, окремих пiдприємств (власникiв), а також органiв державного нагляду за охороною працi, вивчає пропозицiї про необхiднiсть розробки, враховує результати власного аналiзу попереднього нормативного акта щодо вiдповiдностi вимогам сьогодення, додержання визначених для нього строкiв дiї тощо.

Приймається в установленому порядку рiшення про включення даного нормативного акта до плану опрацювання ДНАОП.

2.3.2. Проводиться збирання робочих матерiалiв або пред'являється i аналiзується початковий варiант проекту ДНАОП (за його наявностi).

2.3.3. Для опрацювання нормативного акта рiшенням керiвника вiдповiдної базової (головної) органiзацiї створюється робоча група, до якої поряд iз власними спецiалiстами за необхiдностi можуть бути залученi фахiвцi iнших компетентних органiзацiй i пiдприємств. Один iз членiв робочої групи призначається керiвником розробки.

У випадку опрацювання ДНАОП окремою органiзацiєю-розробником робоча група створюється наказом керiвника цiєї органiзацiї.

2.4.1. Технiчне завдання на опрацювання ДНАОП розробляє базова органiзацiя (органiзацiя-розробник).

2.4.2. У технiчному завданнi повиннi бути передбаченi:

– пiдстава для опрацювання ДНАОП;

– строки початку та закiнчення робiт;

– мета i головнi завдання ДНАОП;

– характеристика об'єкта нормативного регулювання;

– структура ДНАОП;

– взаємозв'язок з iншими правовими нормами та нормативними документами;

– джерела iнформацiї, що повиннi бути використанi;

– етапи опрацювання, строки виконання та виконавцi.

2.4.3. До технiчного завдання додається:

– перелiк органiзацiй, яким надсилається проект нормативного акта на вiдзив (з врахуванням заявок заiнтересованих органiзацiй);

– перелiк органiв, яким надсилається проект на узгодження.

2.4.4. До перелiку органiв, з якими узгоджується проект ДНАОП, повиннi включатися:

– органiзацiя-замовник;

– вiдповiднi органи державного нагляду, мiнiстерства або iншi органи, до компетенцiї яких належить даний нормативний акт або окремi його вимоги;

– Нацiональний НДI охорони працi.

2.4.5. Технiчне завдання на опрацювання ДНАОП узгоджується з мiнiстерством, Нацiональним НДI охорони працi та затверджується заступником керiвника вiдповiдного органу державного нагляду. Термiн розгляду технiчного завдання узгоджуючим органом не повинен перевищувати двох тижнiв.

Змiни до технiчного завдання вносяться, узгоджуються і затверджуються в такому ж порядку, що й основний документ.

2.4.6. Базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) у двотижневий термiн пiсля затвердження технiчного завдання надсилає його органам, з якими узгоджувався цей документ, та керiвниковi розробки.

2.4.7. Якщо базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) має пiдготовлений початковий варiант нормативного акта, який може бути прийнятий як проект у першiй редакцiї, вона подає його разом з технiчним завданням. В такому разi допускається сумiщення стадiй розроблення ДНАОП.

2.4.8. Якщо базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) прийняла рiшення про використання нормативного акта iншої держави (або мiждержавного) як проекту ДНАОП, замiсть технiчного завдання на розроблення акта оформляються пропозицiї з обгрунтуванням необхiдностi його використання.

2.5.1. Проект ДНАОП розробляється вiдповiдно до договору, календарного плану i технiчного завдання.

2.5.2. Структура, змiст, викладення i оформлення ДНАОП залежать вiд вимог, призначення й головних завдань нормативного акта та визначаються органом, який його затверджує.

2.5.3. При опрацюваннi проекту використовуються досягнення науково-технiчного прогресу, результати науково-дослiдних проектно-конструкторських робiт, патентних дослiджень, свiтовий досвiд органiзацiї охорони працi, пiдвищення безпеки технологiчних процесів, виробничого устаткування, створення нешкiдливих для здоров'я умов працi. Враховуються данi про ефективнiсть попереднiх нормативiв аналогiчного спрямування, результати аналiзу травматизму, професiйної або виробничо обумовленої захворюваностi, пропозицiї заiнтересованих органiзацiй, власникiв пiдприємств тощо.

2.5.4. Одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП складається:

– пояснювальна записка;

– опис проекту, придатний для обробки за допомогою ЕОМ.

2.5.5. Пояснювальна записка повинна мiстити вiдомостi про:

пiдстави розроблення ДНАОП; головну мету i завдання проекту; скорочену характеристику нормативiв i вимог, якi мiстяться у проектi; його рiвень та взаємозв'язок з iншими державними мiжгалузевими i галузевими нормативними актами; пропозицiї щодо порядку введення в дiю i впровадження, строкiв дiї ДНАОП; джерела використаної iнформацiї, про органiзацiї, яким розсилався проект ДНАОП на вiдзив та на узгодження, а також iншi вiдомостi.

Пояснювальна записка повинна бути пiдписана керiвником базової органiзацiї (органiзацiї-розробника) та керiвником розробки.

2.5.6. Опис проекту ДНАОП складається у виглядi карти паспорта i повинен мiстити основну iнформацiю про нього: вид нормативного акта (правила, положення тощо), його позначення, найменування, галузь застосування, дату затвердження i введення в дiю, термiн дiї, перелiк взаємозв'язаних з ним iнших нормативних актiв, назву органiзацiї-розробника, перелiк органiв, з якими погоджено проект ДНАОП, внесенi змiни тощо.

2.5.7. Якщо при опрацюваннi проекту ДНАОП виникає необхiднiсть перегляду, змiни або скасування взаємозв'язаних з ним нормативних актiв, то базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) повинна одночасно з опрацюванням проекту ДНАОП пiдготувати обгрунтовану пропозицiю про їх перегляд, змiну або скасування.

2.5.8. Проект ДНАОП розглядається, як правило, на засiданнi науково-технiчної (наукової) ради чи секцiї ради органiзацiї-розробника, яка приймає протокольне рiшення про надiслання проекту ДНАОП на вiдзив або про продовження роботи над проектом.

2.5.9. Проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою та описом проекту надсилається на вiдзив органiзацiям, передбаченим технiчним завданням, включаючи вiдповiдний центральний профспiлковий орган.

Зазначені органiзацiї складають i надсилають вiдзив на адресу базової органiзацiї (органiзацiї-розробника) в мiсячний термiн з дня одержання або опублiкування проекту ДНАОП. Якщо вiдзив у зазначений термiн не надiслано, вважається, що зацiкавлена органiзацiя не має зауважень i пропозицiй до проекту.

2.6.1. Робоча група на пiдставi зауважень i пропозицiй, що мiстяться у вiдзивах, доопрацьовує проект ДНАОП, уточнює пояснювальну записку i опис проекту нормативного акта, готує зведення вiдзивiв.

2.6.2. До опрацьований проект ДНАОП разом з пояснювальною запискою до нього та зведенням вiдзивiв надсилається базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником) на узгодження.

Узгоджуючi органи повиннi розглянути проект ДНАОП i пiдготувати висновок у термiн, що не перевищує одного мiсяця вiд дня одержання проекту. Лист про узгодження або узгоджений проект ДНАОП пiдписується керiвником або заступником керiвника органiзацiї.

2.6.3. За наявностi суттєвих розбiжностей щодо проекту ДНАОП базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) провадить їх розгляд та усунення.

2.6.4. Остаточна редакцiя проекту ДНАОП пiсля врахування зауважень i пропозицiй узгоджуючих органiв обговорюється на засiданнi науково-технiчної (наукової) ради чи секцiї ради органiзацiї–розробника, яка приймає протокольне рiшення про подання його на затвердження органу державного нагляду за охороною працi.

Одночасно базовою органiзацiєю (органiацiєю-розробником) виконуються роботи щодо запису тексту нормативного акта, викладеного державною мовою, на магнiтну дискету (придатну для обробки на IBM-сумiсних комп'ютерах), а також щодо аутентичного його перекладу російською мовою.

2.6.5. Проект ДНАОП iз супровiдним листом, пiдписаним керiвником базової органiзацiї (органiзацiї-розробника), подається на затвердження у трьох примiрниках, виконаних державною мовою (оригiнал та двi копiї) i кожен з яких супроводжується аутентичним перекладом росiйською мовою.

Разом з проектом ДНАОП в остаточнiй редакцiї надсилається така документацiя:

– пояснювальна записка;

– опис проекту;

– оригiнали документiв, що пiдтверджують узгодження;

– зведення вiдзивiв;

– протокольне рiшення засiдання науково-технiчної (наукової) ради або секцiї ради базової органiзацiї (органiзацiї-розробника).

2.6.6. Для розгляду остаточної редакцiї проекту ДНАОП рiшенням вiдповiдного органу державного нагляду затверджується редакцiйна комiсiя. Фахiвцi вiд мiнiстерства, базової (головної) органiзацiї або органiзацiї-розробника включаються до складу редакцiйної комiсiї за поданням цих органiзацiй.

2.6.7. За необхiдностi голова редакцiйної комiсiї може прийняти рiшення про призначення експертизи проекту ДНАОП i надiслати його до вiдповiдної компетентної органiзацiї. У випадках, коли це доцiльно, експерти вiд незалежних компетентних органiзацiй можуть бути включенi до складу редакцiйної комiсiї.

Експертиза проекту виконується за рахунок коштiв, видiлених замовником на опрацювання ДНАОП.

2.6.8. Редакцiйна комiсiя розглядає проект ДНАОП у термiн, що не перевищує пiвтора мiсяця, i приймає протокольне рiшення про доцiльнiсть його затвердження або повернення на доопрацювання.

У разi проведення експертизи проекту ДНАОП зазначений термiн може бути продовжено на строк проведення експертизи, але не бiльш як на один мiсяць.

Якщо державний галузевий нормативний акт про охорону працi, опрацьований для потреб однiєї галузi, необхiдно поширити на пiдприємства, установи, органiзацiї iнших (сумiжних) галузей, редакцiйна комiсiя приймає з цього питання вiдповiдне протокольне рiшення. В ньому вказуються галузi (пiдприємства, виробництва), на якi доцiльно поширити дiю даного нормативного акта.

2.7.1. Державний нормативний акт про охорону працi затверджується наказом вiдповiдного органу державного нагляду. Пiдставою для затвердження повинен бути висновок редакцiйної комiсiї, а також вiзи на нормативний акт голови цiєї комiсiї осiб, вiдповiдальних за розробку.

2.7.2. При затвердженнi нормативного акта визначається дата введення його в дiю (iз врахуванням часу, необхiдного на виконання пiдготовчих заходiв щодо впровадження ДНАОП), термiн дiї та галузi(пiдприємства, виробництва), на якi поширюється нормативний акт. Зазначенi данi заносяться до ДНАОП.

ДНАОП може затверджуватися без обмеження термiну дiї. Однак щодо будь-якого нормативного акта повиннi виконуватися вимоги законодавства про його перiодичний перегляд.

2.7.3. Затверджений нормативний акт про охорону працi пiдлягаяє включенню до державного реєстру ДНАОП, який ведеться Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi.

Iншi органи державного нагляду за охороною працi, за необхiдностi, ведуть облiк затверджених ними нормативних актiв.

2.7.4. ДНАОП, що пiдлягає включенню в державний реєстр, та його машиноорiєнтований опис подаються до Держнаглядохоронпрацi у чотирьох примiрниках (оригiнал i три копiї). Кожен примiрник повинен бути виконаний державною мовою з аутентичним перекладом росiйською мовою. Для можливостi машинної обробки ДНАОП подається, крiм того, текст нормативного акта, записаний на магнiтнiй дискетi державною мовою.

Оригiнал нормативного акта, як контрольний примiрник, та магнiтна дискета залишається у пiдроздiлi Держнаглядохоронпрацi, що зареєстрував ДНАОП. Другий примiрник зареєстрованого документа надсилається видавництву для друку, iншi примiрники повертаються органiзацiї-замовнику (основному користувачу) та вiдповiдному органу державного нагляду.

2.7.5. Змiст опису (карти-паспорта) нормативного акта вводиться в банк даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi України.

2.8.1. Данi про затвердження та введення в дiю державних нормативних актiв про охорону працi щоквартально публiкуються в покажчику ДНАОП, а також iнших виданнях органiв державного нагляду та в журналi "Охорона працi".

2.8.2. Органи державного нагляду за охороною працi тиражують I розповсюджують ДНАОП вiдповiдно до встановленого ними порядку. Без дозволу цих органiв державний нормативний акт про охорону працi не може бути повнiстю або частково вiдтворений, тиражований i розповсюджений.

3.1. Перегляд державних нормативних актiв про охорону працi проводиться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на десять рокiв.

Базова органiзацiя розпочинає роботу з перевiрки нормативного акта на вiдповiднiсть чинному законодавству України, положенням мiжнародних договорiв i угод та iншим нормативним актам, рiвню розвитку науки i технiки, досягнутому у сферi безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища на момент перевiрки; враховує данi про ефективнiсть дiї ДНАОП та про взаємозв'язанi з ним аварiї, випадки виробничого травматизму, професiйних захворювань тощо. За пiдсумками перевiрки подаються вiдповiднi пропозицiї до органу, який затвердив нормативний акт.

Роботи щодо перегляду нормативного акта включаються в установленому порядку до плану опрацювання ДНАОП.

Зазначенi роботи не проводяться, якщо за пiдсумками перевiрки нормативного акта прийнято рiшення про доцiльнiсть подальшого його застосування без перегляду i змiн.

3.2. Пiд час перегляду ДНАОП може розроблятися новий нормативний акт замiсть чинного або вноситися до нього змiни та доповнення. Ця робота повинна проводитися вiдповiдно до вимог роздiлу 2.

Переглянутий нормативний акт скасовується, а в новому вказується замiсть якого ДНАОП вiн опрацьований. В позначеннi нормативного акта змiнюються двi останнi цифри про рiк його затвердження.

3.3. Проекти змiн до ДНАОП опрацьовує базова органiзацiя (органiзацiя-розробник), яка розробляла цей нормативний акт.

У разi необхiдностi внесення змiн до нормативного акта, який опрацьовувався в iншiй державi i якому надано чинностi в Українi рiшенням вiдповiдного органу державного нагляду за охороною працi, проект цих змiн готується базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником),до компетенцiї якої належить нормативний акт.

Завантажити