НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

  1. Добивання сальників компенсаторів і арматури дозволяється виконува­ти у разі надлишкового тиску в трубопроводах до 0,02 МПа (0,2 кгс/кв.см) і за тем­ператури теплоносія до +45°C.

Замінювати сальникову набивку компенсаторів дозволяється тільки після пов­ного спорожнення трубопроводу.

  1. Підтягувати нарізне з'єднання сальника арматури або фланцеве з'єднан­ня необхідно поступово, по черзі, з діаметрально протилежних боків (у цьому разі працівник повинен стояти збоку від можливого викидання струменя води або па­ри).

  2. Розпочинати ремонт арматури на трубопроводах пари і гарячої води, яка не має або має нечітку технологічну нумерацію, заборонено.

  3. Штуцери контрольно-вимірювальної апаратури необхідно підтягувати, якщо тиск не перевищує 0,3 МПа (3 кгс/кв.см), тільки гайковими ключами, розмір яких відповідає граням елементів, що підтягуються, щоб запобігти пошкодженню штуцерів (застосовувати для виконання цієї роботи інші ключі, а також подовжу­вальні важелі заборонено).

Перед тим, як розпочати підтягування штуцерів, необхідно перевірити стан видимої частини різі, особливо на штуцерах повітряних клапанів.

Під час підтягування нарізного з’єднання працівник повинен стояти з проти­лежного боку від струменя води або пари, які можуть з’явитись у разі зривання рі­зі.

  1. Прогрівання і пуск паропроводів необхідно виконувати згідно з місце­вою інструкцією або за спеціальною програмою.

  2. Під час прогрівання паропроводу спочатку необхідно відкривати дре­нажі, потім поступово і обережно байпаси (парові вентилі). У разі виникнення гід­равлічних ударів прогрівання необхідно припинити до повного зникнення їх і вжи­ти заходів щодо усунення причин, що викликали ці удари.

  3. Перед прогріванням паропроводу під час пуску теплової мережі додат­ково необхідно перекрити конденсаційні горщики.

  4. У разі засмічення проходу дренажного штуцера під час прогрівання або підвищення тиску в паропроводі штуцер необхідно продути швидким закриванням та відкриванням вентиля.

Якщо засмічення проходу дренажного штуцера неможливо усунути продуван­ням, необхідно повністю перекрити паропровід і прочистити дренажний штуцер.

Працівник, який продуває дренажний штуцер, повинен стояти з боку, проти­лежного виходу конденсату або пари, і виконувати цю роботу в рукавицях.

  1. Продування паропроводів необхідно виконувати згідно з інструкцією, затвердженою керівником монтажної, ремонтної або пусконалагоджувальної орга­нізації (дільниці) і узгодженою з керівником підприємства (цеху).

Тимчасові трубопроводи, спеціально прокладені для продування паропрово­дів, не повинні торкатись дерев’яних конструкцій, щоб запобігти виникненню по­жежі. Вони мають лежати вільно (з урахуванням теплових подовжень), не створю­ючи надмірного тиску на перекриття та інші конструкції.

У місцях обслуговування тимчасовий трубопровід повинен покриватись ізо­ляцією. Опору для кінцевої частини труби, що виходить за межі споруди, потрібно надійно закріпити. Місце випускання пари необхідно вибирати таким чином, щоб у небезпечній зоні не було механізмів, обладнання та людей.

Для регулювання продування на початку ділянки паропроводу, що підлягає продуванню, необхідно установити парову засувку. Перед початком продування увесь паропровід необхідно покрити тепловою ізоляцією, а нерухомі опори - на­дійно закріпити. Тимчасові засоби підмощування біля паропроводу необхідно де­монтувати.

Безпосередньо перед початком продування дренажі повинні бути закриті, щоб уникнути засмічування. Відкривати парову засувку потрібно поступово.

З появою ознак гідравлічних ударів необхідно негайно припинити подавання пари у паропровід і повністю відкрити всі дренажі.

Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводів, повинні наглядати за його станом, а також за станом рухомих опор і підвісок.

Територію у місці виходу випускної труби тимчасового трубопроводу, про­кладеного для продування паропроводу, необхідно обгородити і на її межах виста­вити наглядачів.

Працівники, які беруть участь у продуванні паропроводу, повинні користува­тись засобами індивідуального захисту органів слуху.

 1. Ремонт обертових механізмів

  1. Підготовка до ремонту обертових механізмів повинна проводитись згід­но з умовами виконання робіт, зазначеними у наряді. У цьому разі механізм необ­хідно зупинити, напругу з електродвигуна механізму та електроприводів арматури зняти.

Якщо робота на механізмі пов’язана з можливим торканням до його обертових частин, кабель живлення електродвигуна необхідно заземлювати відповідно до ви­могНПАОП 40.1-1.01-97 та НПАОП 40.1-1.21-98.

Якщо робота на механізмі не пов'язана з торканням до обертових частин меха­нізму, та у разі роз’єднання з’єднувальної муфти заземлювати кабельну лінію не потрібно.

У разі одночасного проведення робіт на обертовому механізмі і на електрод­вигуні муфту необхідно розчепити. Цю роботу необхідно виконувати за нарядом на ремонт обертового механізму.

Штурвали приводів керування арматурою потрібно замкнути на замок з допо­могою ланцюгів або інших пристроїв і пристосувань.

На виведених з роботи приводах і пусковому пристрої механізму необхідно вивішувати знаки безпеки про заборону подавання напруги і оперування запірною арматурою, а на місці проведення робіт - настановчий знак безпеки «Працювати тут!».

  1. Під час виведення у ремонт обертових механізмів з електроприводом знімати напругу з електродвигуна та електроприводів арматури повинні оперативні або оперативно-виробничі електротехнічні працівники.

  2. Під час пробного увімкнення або балансування обертового механізму не­обхідно оперувати кнопкою аварійного вимикання електродвигуна механізму.

Біля кнопки аварійного вимикання має стояти спеціально призначений пра­цівник, який за сигналом керівника робіт повинен негайно вимкнути механізм.

  1. Перед пуском обертового механізму, у тому числі й перед проведенням його випробування, потрібно скласти муфту зчеплення, установити всі огороджен­ня рухомих частин, зняти знаки безпеки, прибрати інструмент, матеріали та вивес­ти працівників з місця проведення робіт.

Керівник робіт повинен здати наряд начальнику зміни цеху. У разі виконання роботи за проміжним нарядом його необхідно здати працівнику, який видав наряд.

Після проведення випробувань механізму, якщо виникла необхідність продо­вження робіт на ньому, робоче місце знову повинно готуватись згідно з умовами виконання робіт, що передбачені нарядом.

  1. Під час балансування ротора обертового механізму установлювати бала­нсувальні вантажі дозволяється тільки після його закріплення, що унеможливлює обертання ротора.

  2. Перед проведенням статичного балансування роторів димососів або вен­тиляторів на спеціальних балансувальних верстатах необхідно установлювати під­пори, щоб перешкодити падінню ротора.

  3. Проводити роботи всередині вентилятора, димососа дозволяється тільки після перекривання низхідного газоходу міцним настилом та вжиття заходів, що унеможливлюють обертання ротора.

  4. Пристосування, що використовуються для виймання роторів тягодуттьо- вих машин, повинні відповідати вимогам нормативних документів заводів - вироб­ників тепломеханічного обладнання.

Із зони, де проводять виймання ротора тягодуттьових машин, необхідно виве­сти працівників.

  1. Ремонтні роботи на тягодуттьових машинах на висоті понад 1,3 м необ­хідно проводити з риштувань та помостів.

  2. Під час замінювання броні і наплавлювання лопаток тягодуттьових ма­шин кришки корпусів повинні бути відкриті.

  3. Усі зварювальні роботи, що проводяться безпосередньо на роторі тяго- дуттьових машин, необхідно виконувати із заземленим ротором.

  4. Під час наплавлення лопаток тягодуттьових машин необхідно уникати пропалювання металу та потрапляння розплавленого металу на електрозварника.

Наплавлення лопаток тягодуттьових машин без виймання ротора необхідно виконувати за наявності вентиляції, що забезпечує необхідний повітрообмін, і під контролем наглядача, який повинен перебувати ззовні тягодуттьової машини.

Електрозварник, що перебуває всередині тягодуттьової машини, повинен ви­конувати роботу із застосуванням рятувального пояса і рятувальної мотузки, кінець якої має бути у наглядача, та застосовувати засоби захисту від ураження електрич­ним струмом.

Наглядач повинен мати групу II з електробезпеки і за необхідності користува­тись однополюсним вимикачем електрозварювальної мережі, який має знаходитись ззовні тягодуттьової машини.

 1. Теплоізоляційні та обмурувальні роботи

  1. Теплоізоляційні роботи необхідно виконувати за умови відсутності вихо­ду пари, витікань, викидів горючих газів у зоні проведення робіт і за температури на поверхні обладнання до +60 °С.

Антикорозійні, фарбувальні та теплоізоляційні роботи на обладнанні та конс­трукціях необхідно проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Проводити теплоізоляційні роботи на обладнанні у разі несталого режиму йо­го роботи, а також у разі несталого режиму роботи сусіднього діючого обладнання, розташованого на небезпечній відстані від нього, заборонено.

  1. Дозволяється виконувати розбирання окремої ділянки ізоляції на діючо­му обладнанні для визначення нещільності за умови дотримання необхідних захо­дів безпеки (використання гаків на довгих держаках, перебування з боку, протиле­жного місцю виходу пари в атмосферу або витікання тощо).

  2. Не дозволяється проводити ізоляційні роботи на обладнанні під час його гідравлічного і пневматичного випробування, а також у зоні випробовування обла­днання або трубопроводів.

  3. Наносити ізоляційну мастику необхідно у гумових рукавицях і захисних окулярах.

  4. Роботи з мінеральною ватою і скловатою та виробами з неї необхідно проводити у захисних окулярах, протипиловому респіраторі і рукавицях з міцної тканини. Під час проведення цих робіт брюки надягати поверх чобіт (навипуск) і не засукувати рукава. Рукава та комірець спецодягу потрібно застебнути.

Роботи з рідким склом, теплоізоляційними та іншими матеріалами у вигляді мастик, до складу яких входить рідке скло, а також роботи з нанесення ізоляції і штукатурки з використанням вапняно-азбестоцементних, перлітових, вермикуліто- вих розчинів і мастик необхідно виконувати у гумових кислото- і лугостійких ру­кавицях і захисних окулярах.

  1. Різання теплоізоляційних виробів стаціонарною або переносною цирку­лярною пилкою повинні виконувати працівники, які пройшли відповідне навчання та інструктаж (цю роботу дозволяється виконувати лише у разі жорсткого закріп­лення пилки, установлення огороджень та за умови увімкненої витяжної вентиля­ції).

Під час проведення різальних робіт необхідно користуватись дерев’яними пі­дштовхувачами, а також уникати наближення рук до диска пилки, що обертається.

  1. Під час проведення теплоізоляційних робіт із застосуванням дроту кінці дротяного каркаса ізоляції і дротяних кріпильних деталей повинні бути загнутими і закритими шаром ізоляції. Залишати кінці дроту незагнутими, а також використо­вувати невідпалений дріт заборонено.

  2. Ізоляційні матеріали, що розвантажуються, необхідно складувати згідно з вимогами пункту 5.15цього розділу.

Сипкі ізоляційні матеріали необхідно складувати у штабелі заввишки до 1,2 м. Брати сипкі матеріали із штабелів необхідно тільки зверху.

  1. Подавання ізоляційних матеріалів на висоту необхідно механізувати.

Курні ізоляційні матеріали, мінеральну вату або скловату необхідно подавати

на місце проведення робіт у контейнерах або пакетах з дотриманням умов, що уне­можливлюють їх розпилювання.

  1. Не дозволяється під час розбирання ізоляції та обмурування ударяти по стінках трубопроводів і обладнання. Ізоляцію необхідно розбирати у напрямку тільки зверху вниз із застосуванням захисних окулярів, а також зволожувати, щоб уникнути пиловиділення.

  2. Під час розкроювання і різання листового металу і склопластиків руки необхідно тримати якомога далі від леза ножа ножиць і застосовувати захисні ру­кавиці, щоб уникнути порізу рук задирками і гострими краями.

  3. Перед початком пневматичного транспортування ізоляційних матеріалів необхідно переконатись у справності установки пневматичного подавання розчи­нів.

Працювати з несправними елементами установки пневматичного подавання розчинів, а також за відсутності або несправності манометрів, що показують тиск повітря, що транспортується, забороняється.

Шланги, якими подається розчин або мастика, не повинні бути перегнутими.

  1. Розчинопроводи після монтажу і надалі (не рідше ніж через кожні 3 мі­сяці) повинні проходити гідравлічне випробування тиском, що в 1,5 рази переви­щує робочий. Результати випробувань розчинопроводів необхідно оформлювати актом та робити відмітки у технічному паспорті.

  2. Не дозволяється ремонтувати розчинопроводи, що перебувають під тис­ком, а також підтягувати їхні фланцеві з'єднання.

  3. Якщо розчин не проходить через з'єднання (стики) розчинопроводів, необхідно вимкнути компресор, розібрати несправний вузол і усунути пробку, що утворилася. Простукувати розчинопровід для усунення пробки заборонено.

  4. Перед тим, як виконати очищення барабана розчиномішалки, рубильник необхідно вимкнути, зняти запобіжники з електродвигуна розчиномішалки, зазем­лити кабель живлення електродвигуна і на рубильнику вивісити заборонний знак безпеки «Не вмикати! Працюють люди».

Барабан розчиномішалки необхідно закривати захисною сіткою з вічками роз­міром не більше 70х70 мм.

Під час роботи розчиномішалки просувати руки у барабан, а також розванта­жувати його на ходу заборонено.

Очищати приямок для завантажувального ковша розчиномішалки дозволяєть­ся тільки після фіксації ковша у піднятому положенні.

Не дозволяється працівникам перебувати під піднятим і незафіксованим ков­шем.

  1. Під час продування і чищення розчинопроводу необхідно працювати у захисних окулярах.

Під час продування розчинопроводу стисненим повітрям необхідно вивести із зони продувки на відстань понад 10 м усіх працівників, крім тих, хто безпосеред­ньо виконує цю роботу.

  1. Під час нанесення ізоляції на обладнання напилюванням необхідно вживати заходів, що унеможливлюють забруднення розміщеного поруч обладнан­ня.

 1. Обслуговування компресорів і повітропроводів

  1. Експлуатацію і ремонт компресорних установок і повітропроводів необ­хідно проводити відповідно до вимог «Правил устройства и безопасной эксплуата­ции стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 07 грудня 1971 року, та інших чинних нормативно-правових актів.

  2. Відповідальним за надійну і безпечну експлуатацію компресорної уста­новки і повітропроводів повинен призначатись працівник зі складу спеціалістів.

  3. До самостійної роботи з обслуговування компресорних установок необ­хідно допускати працівників віком не молодше 18 років, які пройшли навчання за відповідною програмою і мають право обслуговувати компресорні установки.

  4. Не дозволяється залишати без нагляду діючі компресори, крім повністю автоматизованих.

  5. Входити до приміщення компресорної установки стороннім особам забо­ронено.

Ззовні біля вхідних дверей компресорної установки необхідно установити си­гналізацію для виклику працівників, які обслуговують установку, а також вивісити заборонний плакат «Вхід стороннім заборонено».

 1. Земляні роботи

  1. Земляні роботи на території енергопідприємств, а також в охоронних зо­нах підземних комунікацій (електрокабелів, газопроводів тощо) потрібно проводи­ти згідно з вимогами цих Правил, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98, з ви­користанням плану (схеми) із зазначенням розміщення і глибини закладання кому­нікацій.

Перед початком проведення земляних робіт необхідно установити знаки або зробити написи, що показують розташування підземних комунікацій на місцевості.

  1. Земляні роботи в зоні діючих підземних комунікацій необхідно проводи­ти під безпосереднім наглядом керівника робіт за нарядом, а в охоронній зоні кабе­лю, що перебуває під напругою, діючого газопроводу, теплотраси, крім того, - під наглядом представника організації, що здійснює експлуатацію цього кабелю, газо­проводу або теплотраси.

  2. Розробляти ґрунт у безпосередній близькості (до 0,3 м) від діючих підзе­мних комунікацій дозволяється тільки лопатами, без різких ударів.

  3. У разі виявлення на місці проведення земляних робіт вибухонебезпечних матеріалів або боєприпасів роботу необхідно негайно припинити, працівників ви­вести у безпечну зону, вжити заходів щодо запобігання проникненню сторонніх осіб у небезпечну зону.

  4. У разі виявлення у траншеях або котлованах шкідливого газу земляні ро­боти в них негайно припинити, а працівників вивести з небезпечної зони.

Роботу дозволяється відновити тільки після припинення надходження газу у зону проведення робіт і видалення з неї наявного газу.

У разі необхідності проведення робіт у загазованій зоні дотримуватись вимог глави 9цього розділу.

  1. Використовувати відкритий вогонь і палити у траншеях на відстані до 50 м від газопроводу або місця можливого накопичення газу заборонено.

  2. Котловани і траншеї, що розробляються у місцях пересування людей або транспорту, необхідно обгородити і на огородженні установити застережні знаки безпеки, а вночі - сигнальне освітлення.

  3. Дозволяється рити котловани і траншеї з вертикальними стінками без кріплень у нескельових і незамерзаючих ґрунтах вище рівня ґрунтових вод і за від­сутності поблизу підземних споруд на глибину до:

 • 1 м - в насипних, піщаних та великоуламкових ґрунтах;

 • 1,25 м - в супісках;

 • 1,5 м - в суглинках та глинах.

  1. Дозволяється рити котловани і траншеї зі схилами без кріплень в неске- льових ґрунтах вище рівня ґрунтових вод (з урахуванням капілярного підняття) або в ґрунтах, що осушені за допомогою штучного водозниження, у разі глибини вий­ мання ґрунту і крутості схилівзгідно з додатком 5 до цих Правил.

  2. За ППР необхідно визначати крутість схилів виїмок завглибшки:

понад 5 м - в усіх випадках;

до 5 м - за гідрологічними умовами і видами ґрунтів, що не передбачені пунк­том 14.9 цього розділу.

  1. Під час проведення земляних робіт необхідно застосовувати інвентарні кріплення стінок котлованів або траншей, а у разі неможливості використання та­ких кріплень - кріплення, виготовлені за затвердженими в установленому порядку індивідуальними проектами.

  2. Установлювати кріплення стінок котлованів або траншей необхідно у напрямку зверху вниз у міру розробки ґрунту поступово на глибину до 0,5 м, а роз­бирати - у напрямку знизу вгору - у міру зворотного засипання ґрунту.

  3. Під час установлення кріплень стінок котлованів або траншей верхня частина кріплень повинна виступати над бровкою виїмки понад 15 см.

  4. Ґрунт, що виймають із котлована або траншеї, потрібно розміщувати на відстані понад 0,5 м від бровок виїмки.

  5. Не дозволяється розробляти ґрунт у котлованах і траншеях «підкопом».

  6. Валуни та каміння, а також відшарування ґрунту, виявлені на схилах, необхідно видалити.

  7. Дозволяється розробляти роторними і траншейними екскаваторами у зв'язаних ґрунтах (суглинках, глинах) траншеї з вертикальними стінками без кріп­лення на глибину до 3 м. Місця, що потребують перебування в них працівників, необхідно облаштовувати кріпленнями траншей або схилів.

  8. Проводити роботи в котлованах і траншеях зі схилами, що зазнали зво­ложення, дозволяється тільки після ретельного огляду керівником і виконавцем ро­біт стану ґрунту цих схилів і обвалення нестійкого ґрунту у місцях, де виявлені ко­зирки або тріщини (відшарування).

  9. Перед допуском працівників у котлован або траншею завглибшки понад 1,3 м необхідно перевірити надійність схилів або кріплень стін.

  10. Спускатись у котловани і траншеї можна тільки по драбинах з поручня­ми або по приставних драбинах відповідно до вимог пункту 2.4цього розділу.

  11. Взимку з настанням відлиги котловани і траншеї, що розробляються, необхідно оглядати і за результатами огляду вживати заходів щодо забезпечення надійності їхніх схилів або кріплень.

  12. У разі виймання ґрунту з виїмок за допомогою бадді необхідно влашту­вати захисні навіси-козирки для захисту працівників, які виконують роботу у виїм­ці.

  13. Під час розроблювання виїмок у ґрунті екскаватором з прямою лопатою висоту вибою визначати з таким розрахунком, щоб у процесі роботи не утворюва­лись козирки з ґрунту.

  14. Під час розроблювання, транспортування, розвантажування, планування і ущільнення ґрунту двома чи більшою кількістю самохідних або причіпних машин (скреперів, грейдерів, котків, бульдозерів тощо), що рухаються одна за одною, від­стань між ними повинна бути понад 10 м.

  15. Однобічно засипати котловани біля свіжозмурованих підпірних стін і фундаментів дозволяється тільки після вжиття заходів щодо забезпечення стійкості конструкції.

  16. Роботи, пов’язані з електропрогріванням ґрунту, необхідно проводити лише у виняткових випадках (у разі аварій, надзвичайних ситуацій тощо).

Під час проведення таких робіт ділянку ґрунту, що підлягає прогріванню, не­обхідно обгородити, встановити на огородженні застережні знаки безпеки, а вночі - освітлювати.

Відстань між огородженням і контуром ділянки, що прогрівається, повинна бути понад 3 м.

Завантажити