НПАОП 40.1-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції
України 10. 02. 98 за № 93/2533.

Дата введення 20.02.1998ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВПередмова

1. РОЗРОБЛЕНО: Національним науково-дослідним інститутом охорони праці

2. ВНЕСЕНО:Управлінням по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці,

будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

3.ВВЕДЕНО:Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84р. і переглянутих в 1988 р.; видання 4. Енергоатомвидав, Москва, 1989 р.

Редакційна комісія:

Сорокін І. Д. (голова комісії), Мельничук Л. О., Андрєєв С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. У., Громадський Ю. С., Кононенко А. О.

Відповідальні виконавці:

Ясинський В. М., Гажаман В. І., Єліпашев В. М.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

1.1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги, щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.

1.1.4. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги“Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках / Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджених Міненерго СРСР 12.02.81.

1.1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 та зареєстрованим в Мінюсті України 14.07.95 за № 219/755.

1.1.6. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.

1.1.7. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів в Україні.

Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов‘язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація - замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку.

Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і російською) мовою.

Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.

1.1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов’язкове дотримання також вимог СНиП-III-4-80* “Техника безопасности в строительстве ”.

1.1.9. Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

Скорочення, термін

Визначення

АВР

Автоматичне включення резерву

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

АТС

Автоматична телефонна станція

БЕМЩ

Безпечна експериментальна максимальна щілина - максимальна щілина між фланцями оболонки, через який не проходить передача вибуху з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації суміші в навколишній атмосфері

БМО

Будівельно-монтажна організація

ВРУ

Відкрите розподільче устаткування

ЕМП

Електромагнітне поле

ЗРУ

Закрите розподільче устаткування

ВЧ – зв’язок

Високочастотний зв’язок

ЗДТУ

Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв’язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв’язку і телемеханіки)

КЗ

Коротке замикання

КЛ

Кабельна лінія електропередавання

КЛЗ

Кабельна лінія зв’язку

КРУ (КРУЗ)

Комплектне розподільче устаткування внутрішньої (зовнішньої) установки

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

КТП

Комплектна трансформаторна підстанція

МТС

Місцева телефонна станція

НПП

Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний пункт

РЗАіТ

Релейний захист, автоматика і телемеханіка

ПБ

Правила безпеки

ПВЕ

Правила влаштування електроустановок

ПЛ

Повітряна лінія електропередавання

ПЛЗ

Повітряна лінія зв’язку

ПТЕ

Правила технічної експлуатації

ППР

Проект проведення робіт

ПВВРЕ

Правила випробування вибухонебезпечного рудникового електрообладнання

ПС

Підстанція

РУ

Розподільче устаткування

ТАВ

Пристрої теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керування

ТП

Трансформаторна підстанція

ТУ

Технічні умови

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Два і більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем

Вторинні (допоміжні) кола

Сукупність рядів затискачів і електричних проводів, що з’єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювання, захисту і сигналізації

“ Допускається”, “може”

Означає, що вказані вимоги Правил застосовуються як виняток, як вимушені (за місцевими умовами)

Допуск

Комплекс заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право приступити до роботи

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота за даним нарядом

Електроустановка

Установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія

Електроустановка без місцевих чергових працівників

Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслуговують ОВБ або оперативно-ремонтні працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її дільниця, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ

Електроустановка

до 1000В

Електроустановка напругою до 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка

понад 1000 В

Електроустановка напругою 1000 В та понад 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електрообладнання

Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; всі види захисту електроустановок

Зона впливу

електричного поля

Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м

Зона екранування

Простір поблизу будівель і споруд, що перебувають в електричному полі, а також заземлення металоконструкцій, фундаментів під обладнанням силових трансформаторів і великогабаритних об’єктів, в якому напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м

Комутаційний апарат

Електричний апарат, призначений для комутації електричного кола (вимикач, вимикач навантаження, роз’єднувач, відокремлювач, автомат, рубильник, пакетний вимикач, запобіжник тощо)

Машини

вантажопідіймальні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей, на які поширюються “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом тощо

Механічний замок

Замок, що замикається ключем або знімною ручкою

Напруженість

неспотвореного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначається в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи

Наряд-допуск (наряд)

Складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи

Нарядно-допускна

система

Комплекс заходів, що забезпечує безпечне проведення робіт в електроустановках.

Складається з організаційних і технічних заходів.

Технічних заходів вживають під час підготовки робочого місця

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ)

Виїзна бригада оперативних чергових працівників, які навчені і допущені до виконання оперативних перемикань та окремих видів ремонтних робіт, передбачених виробничими інструкціями

Оперативне обслуговування електроустановок

Комплекс робіт з:

– ведення необхідного режиму роботи електроустановок;

– проведення перемикань, оглядів обладнання;

– підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску);

– технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв’язку

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані по обидва боки лінії від крайніх проводів за невідхиленого їх положення на відстані, м:

– для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ – 2

– для ПЛ 1–20 кВ – 10

– для ПЛ 35 кВ – 15

– для ПЛ 110 кВ – 20

– для ПЛ 154, 220 кВ – 25

– для ПЛ 330, 400, 500, ± 400 кВ – 30

– для ПЛ 750 кВ – 40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через водоймища (ріки, канали, озера тощо) що є повітряним простором над поверхнею водоймищ, обмеженим вертикальними площинами, які розташовані з обох боків лінії за невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстані 100 м, для несудноплавних – на відстані, передбаченій для встановлення охоронних зон вздовж ПЛ, що проходять суходолом

Охоронна зона кабельних ліній електропередачі і кабельних ліній зв’язку

1. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, обмежена вертикальними площинами, що розташовані з обох боків сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м

Працівники

адміністративно-технічні

Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань : диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові по будинку і щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад

Працівники

оперативно-ремонтні

Ремонтні працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок

Працівники ремонтні

Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках

Працівники електротехнічні

Працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки

Працівники

електротехнологічні

Працівники, посада або професія яких пов’язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов’язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу

Підготовка

робочого місця

Виконання технічних заходів з убезпечення проведення робіт на робочому місці для передавання електроенергії проводами, розташованими просто неба і прикріпленими за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо)

Повітряна лінія електропередачі

Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень – відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяжні ізолювальні підвіски, встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі, закріплені на проводах ПЛ, належать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до різного обладнання (комутаційних апаратів, розрядників, конденсаторів зв’язку та ін.), а також високочастотні загороджувачі не належать до ПЛ

Повітряна лінія під

наведеною напругою

ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що проходять по всій довжині або на окремих дільницях поблизу діючих ПЛ напругою 35 кВ і вище або поблизу контактної мережі електрифікованої залізниці змінного струму, і на відімкнених проводах котрих з різними схемами їх заземлення (у т.ч. і за відсутності заземлення і за найбільшого робочого струму діючої ПЛ (контактної мережі) наводиться напруга більше 42 В

“ Повинно”, “Необхідно”, “Слід”

Означають обов’язковість виконання вимог Правил

Працівник з групою

ІІ, ІІІ тощо

Працівник, який має групу з електробезпеки не нижче ІІ, ІІІ тощо

Приєднання

Електричне коло (обладнання та шини) одного призначення, назви і напруги, приєднане до шин РУ, генератора, щита, збірки, розміщене в межах електростанції, підстанції тощо.

Електричні кола різної напруги одного силового трансформатора (незалежно від кількості обмоток), одного двошвидкісного електродвигуна вважаються одним приєднанням. В схемах многокутників, полуторних та інших пристроях до приєднання лінії, трансформатора належать всі комутаційні апарати та шини, яки ми ця лінія або трансформатор приєднані до РУ

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком до струмовідних частин, які перебувають під робочою напругою або на відстані до цих струмовідних частин, меншій від допустимої

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів, що виконуються працівником на висоті 5 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основним засобом запобігання падінню працівника з висоти є запобіжний пасок.

Роботи на висоті

Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту , перекриттів або робочого настилу.

Роботи ремонтні

(ремонт)

Комплекс робіт з відновлення справності і роботоздатності обладнання і пристроїв. До ремонтних робіт, крім відновлювальних, належать різні види випробування, налагоджувальні роботи і окремі види технічного обслуговування, що входять до складу регламентних робіт

Роботи спеціальні

Роботи, до яких ставлять додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці.

До таких робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з безпечних методів і прийомів виконання спеціальних робіт і мають в кваліфікаційному посвідченні відповідний запис.

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації

Виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду або розпорядження.

Робоче місце

Дільниця електроустановки, на якій в разі вжиття всіх заходів безпеки (підготовка робочого місця, застосування засобів захисту, забезпечення безпечних відстаней тощо) дозволяється виконання роботи

Розпорядження

Завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання

Струмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально перебуває під напругою

Неструмовідна частина

Частина електроустановки, яка нормально не перебуває під напругою, але може опинитись під напругою в аварійних режимах роботи, – наприклад, корпус електричної машини

Технічне обслуговування

Комплекс робіт з підтримки роботоздатності обладнання в період його використання.

До технічного обслуговування електрообладнання належать: випробування обладнання і пристроїв, підтяжка контактних з’єднань, доливання ізоляційного мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо.

Частину робіт з технічного обслуговування відповідно до посадових інструкцій виконують чергові працівники

1.3.1. Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Для цього він повинен:

– призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі – особа, відповідальна за електрогосподарство);

– забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;

– затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;

– встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов’язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами – оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;

– забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі ПТЕ);

– забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);

– забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.

1.3.2. Фахівці служб охорони праці зобов’язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу ІV з електробезпеки.

1.3.3. Забороняється покладати на енергослужбу обов’язки, що не входять до її професійної компетенції.

2.1.1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також до вимог до електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.

2.1.2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

2.1.3. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати ці Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

Завантажити