НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи після пробного введен­ня в дію обладнання проводяться так само, як і у разі первинного допуску. У наряді керівник робіт повинен поставити свій підпис у тому самому рядку наряду, у якому розписується виконавець робіт, а оперативні працівники інших цехів (дільниць), що беруть участь у повторній підготовці робочого місця, повинні розписатись у рядку наряду як допускачі за нарядом.

  1. Випробування окремих елементів і вузлів ТМО у разі проведення компле­ксного ремонту виконується з дотриманням таких умов:

 • загальний наряд, виданий в цілому на агрегат, на кілька дільниць тепло­вої мережі тощо, під час проведення випробувань їхніх елементів або окремих ділянок повинен залишатись у керівника робіт;

 • усі роботи на елементі, що випробовується, або на дільниці теплової ме­режі припинити, а бригади вивести з робочих місць;

 • усі проміжні наряди у зоні елемента або ділянки, що випробовується, виконавці робіт за проміжними нарядами повинні здати з оформленням перерви у роботі;

 • бригади, що працюють на суміжних дільницях, можуть продовжувати роботу за умови відокремлення і відгородження цих дільниць від облад­нання, що випробовується, та створення безпечних умов праці для цих працівників;

• достатніми заходами для виведення з дії елемента, що випробовується, або ділянки теплової мережі є: установлення заглушок, розбирання схе­ми та перекривання запірної арматури згідно з вимогами цих Правил.

Випробування окремих елементів та вузлів ТМО дозволяється проводити піс­ля зробленої керівником робіт за загальним нарядом письмової заявки у спеціаль­ному журналі заявок, форма якого повинна бути розроблена на кожному підприєм­стві з урахуванням місцевих умов.

Таке випробування проводиться з дозволу начальника зміни електростанції (чергового диспетчера теплової мережі) під безпосереднім керівництвом начальни­ка зміни цеху (відповідального працівника зі складу оперативно-виробничих пра­цівників району теплової мережі) і за участю керівника робіт за проміжним наря­дом або іншого інженерно-технічного працівника, призначеного керівником робіт за загальним нарядом.

Хімічне очищення агрегату (обладнання), прогрівання турбіни для нанесення ізоляції та інші види робіт, які входять до обсягу капітального (середнього) ремон­ту обладнання і потребують введення в дію установки в цілому, виконуються за програмами, затвердженими головним інженером.

Ці програми повинні також передбачати заходи безпеки і місцезнаходження працівників, які мають виконувати цю програму.

Під час проведення зазначених робіт загальний наряд необхідно здати началь­нику зміни цеху, в якому проводяться роботи, з оформленням перерви в таблиці щоденного допуску до роботи.

Після закінчення цих робіт підготовку робочого місця і допуск керівника робіт за загальним нарядом для продовження ремонту проводити знову з оформленням у таблиці щоденного допуску. З дозволу керівника робіт за загальним нарядом керів­ники робіт за проміжними нарядами повинні проводити допуск бригад з оформ­ленням у таблиці цих нарядів.

  1. У разі необхідності під час проведення роботи здійснювати балансування обертових механізмів з електроприводом, випробовувати секції електрофільтрів, а також виконувати інші роботи, що потребують багаторазових пробних вмикань електрообладнання, дозволяється перерви в наряді не оформлювати, але кожного разу точно виконувати необхідні технічні заходи щодо вимикання електрооблад­нання.

На період вмикання електрообладнання і його перебування під напругою на­ряд повинен бути в оперативних працівників.

Усі ці роботи необхідно проводити під безпосереднім наглядом керівника ро­біт. За його вимогою через начальника зміни електроцеху або начальника зміни електростанції (чергового диспетчера теплової мережі) працівники електроцеху повинні розбирати і складати електричну схему, а вмикати і вимикати механізми повинні працівники, які обслуговують ці механізми.

  1. Після закінчення робочого дня робоче місце потрібно прибрати, а знаки безпеки, огородження та запірні пристрої залишити на місці.

Наряд необхідно здати оперативному працівнику (у теплових мережах - допу- скачу, призначеному згідно з вимогами пункту 1.10цього розділу). Необхідність повернення проміжного наряду визначає керівник робіт за загальним нарядом.

  1. Щоденний допуск до роботи повинні оформлювати в таблиці наряду вла­сними підписами допускач і виконавець робіт.

Оформлювати щоденний допуск до робіт, що виконуються за загальними на­рядами, не потрібно.

Щоденні допуск і закінчення роботи за проміжним нарядом письмово не офо­рмляються.

  1. Наступного дня бригада, яка виконує за нарядами припинену роботу, по­винна допускатись до роботи тільки після того, як допускач і виконавець робіт оглянуть робоче місце, проведуть інструктаж членам бригади і перевірять вико­нання заходів безпеки.

 1. Закінчення роботи. Приймання робочого місця. Закривання наряду

  1. Після повного закінчення роботи і прибирання робочого місця виконавець робіт повинен вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис у наряді і здати його керівникові робіт.

  2. Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт після повно­го закінчення роботи, повинен перевірити обсяг і якість її виконання, відсутність сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у рядку «Робота повністю закінчена» наряду, зазначивши дату і час.

У разі необхідності замість керівника робіт прийняти робоче місце і поставити підпис у наряді в рядку про повне закінчення робіт може працівник, який видавав або продовжував наряд.

  1. Відповідальний працівник зі складу оперативних працівників (у теплових мережах - оперативно-виробничих) повинен закривати наряд і зазначати годину й дату його закриття після особистого огляду робочих місць або огляду підлеглими працівниками, перевірки відсутності на них працівників, сторонніх предметів та після того, як керівник робіт поставить свій підпис у рядку «Робота повністю за­кінчена, робочі місця прибрані, бригада виведена, наряд закрито» наряду.

  2. Обладнання дозволяється вводити в роботу тільки після підпису керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи і закриття наряду відповідаль­ним працівником зі складу оперативних працівників, а також після видалення тим­часових огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв і відновлення на місці пос­тійних огороджень.

  3. Наряди, роботи за якими повністю закінчені, повинні зберігатись протя­гом 30 діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт - протягом одного року від дня їх закриття.

8. Робота працівників, які перебувають у відрядженні

 1. Під час проведення ремонтних, налагоджувальних та інших робіт на од­ному й тому самому обладнанні або споруді цеху електростанції (дільниці теплової мережі) одночасно кількома організаціями за договорами з підприємством керів­ництво цеху (дільниці) разом з керівництвом підрядних організацій зобов'язано ро­зробити суміщений графік робіт і спільні заходи щодо безпечного виконання робіт, які повинен затвердити керівник електростанції (теплової мережі).

Відповідальність за підготовку робочого місця, координацію дій щодо вико­нання суміщеного графіка робіт і спільних заходів щодо дотримання умов безпеч- ного виконання робіт і допуск до робіт відповідно до цих Правил несе керівництво електростанції (теплової мережі).

 1. Під час проведення робіт, зазначених у пункті 8.1 цього розділу, головним ремонтним підприємством із залученням субпідрядних організацій відповідаль­ність за виконання спільних заходів щодо безпечного виконання робіт несе головне ремонтне підприємство. Це підприємство разом із субпідрядними організаціями повинно розроблювати суміщений графік робіт, який затверджується керівництвом головного ремонтного підприємства.

На виділених для субпідрядних організацій дільницях відповідальність за ор­ганізацію, виконання заходів безпеки і дотримання їх працівниками несуть субпід­рядні організації.

Загальний наряд на проведення робіт головному ремонтному підприємству видає цех електростанції (дільниця теплової мережі), у підпорядкуванні якого пе­ребуває обладнання. Г оловному ремонтному підприємству надається право видава­ти проміжні наряди субпідрядним організаціям.

 1. У діючих цехах роботи поблизу ТМО, які проводяться ремонтно- будівельними підрозділами підприємств, повинні виконуватись за нарядом.

 2. Надання права працівникам, які перебувають у відрядженні, бути керівни­ками, виконавцями робіт, наглядачами та членами бригад повинен оформлювати керівник електростанції (теплової мережі) резолюцією на листі підприємства, що відрядило працівників, або окремим розпорядчим документом.

 1. Вимоги безпечного обслуговування паливно-транспортного обладнання

 1. Обслуговування залізничного господарства

  1. Залізничне господарство підприємств необхідно обслуговувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів та виробничих інструкцій, розробле­них на підставі нормативних документів.

Під час руху поїздів внутрішніми залізницями і в разі маневрової роботи до­тримуватись вимог інструкцій, узгоджених із залізницею станції примикання.

  1. Усі негабаритні місця необхідно позначати застережними написами і у ра­зі потреби освітлювати.

  2. Місця переходу працівників через залізничні колії і місця проїзду транс­порту необхідно обладнати переходами та переїздами.

Пішохідні доріжки потрібно влаштовувати у найзручніших місцях і забезпе­чувати вільний прохід. У місцях переходів через колії повинні бути настили на рів­ні висоти рейки.

Біля переходів необхідно установлювати спеціальні покажчики: «Прохід вздовж колії» і «Прохід через колії».

Мінімальна ширина переходів повинна бути не менше 1,5 м, для проходу з ва­нтажем - не менше 2 м.

  1. Доріжки для проходу працівників уздовж залізничних колій не повинні бути захаращені тимчасовими або постійними пристроями, що заважають вільному проходу.

  2. У місцях переїздів залізничних колій необхідно установлювати шлаг­бауми, сигналізацію, освітлення, обгороджувальні стовпчики або поручні і засте­режні знаки безпеки. На переїздах, що охороняються, повинен бути телефонний зв'язок з найближчою станцією або постом.

  3. Фарбування сигнальних пристроїв (шлагбаумів, стовпчиків, дорожніх зна­ків тощо) необхідно поновлювати не рідше двох разів на рік.

  4. Стрілочні переводи на незавантажених залізничних коліях залежно від ча­стоти і характеру руху, профілю колії тощо замикати на замки. Перелік цих стрілок повинен затверджувати головний інженер підприємства.

  5. Стрілочні пости та інші службові будівлі, розміщені на відстані до 3 м від осі колії, повинні мати двері з виходом у напрямку тільки вздовж колії.

Біля дверей стрілочних постів та інших будівель службового призначення з боку колії необхідно установлювати обгороджувальні бар’єри. Такі самі бар'єри потрібно установлювати також біля місць виходу на залізничні колії з-за рогу буді­вель і споруд, що заважають побачити поїзд, що наближається.

  1. Залізничні колії і проміжок між ними необхідно очищати від снігу, пали­ва, шлаку та інших предметів і матеріалів та постійно підтримувати чистоту в ме­жах встановленого габариту. На колодязях, що призначені для поглинання води, і водостічних жолобах необхідно зробити перекриття для забезпечення безпечного проходу.

  2. Під час снігопаду, коли неможливо вчасно вивезти увесь сніг, у місцях переходу і на коліях з інтенсивним рухом поїздів необхідно як тимчасовий захід у валах снігу, що лежить на міжколійї, влаштовувати через кожні 9 м проходи за­вширшки не менше 1 м.

  3. У разі ожеледиці необхідно посипати піском або золою постійні робочі місця у районах маневрових робіт і місця проходу людей.

  4. Стелажі і ящики для зберігання гальмових башмаків і запасних вагонних частин необхідно розміщувати вздовж колії на міжколійному проміжку. Прохід між вагонами, стелажами та ящиками повинен бути не менше 1 м.

Розміщувати гальмові башмаки і запасні деталі вагонів безпосередньо на землі заборонено.

  1. Розвантажені або підготовлені до завантаження біля залізничних колій вантажі необхідно укладати і закріплювати відповідно до вимог пункту 5.16 розді­ лу IVцих Правил так, щоб габарит приближення не порушувався.

  2. Вагони, що підлягають навантажуванню або розвантажуванню, а також порожні вагони, що установлені на відправних коліях, мають бути зчеплені і закрі­плені гальмовими башмаками.

Підкладати під колеса вагонів цеглу, каміння, дошки або будь-які інші пред­мети замість гальмових башмаків заборонено.

  1. Працівникам, які не обслуговують залізничний транспорт, заборонено перебувати на коліях, ходити між ними, а також переходити через колії в недозво- лених місцях.

  2. Працівники під час перерви у роботі не повинні залишатись на залізнич­них коліях. На час перерви працівників необхідно вивести з колій на узбіччя на ві­дстань не менше 2 м від крайньої рейки, а також прибрати з колій інструмент.

  3. Кожен працівник, який помітив небезпеку для життя людей або для руху поїздів, повинен подати сигнал зупинки поїзду або маневровому локомотиву.

  4. У разі виявлення несправностей залізничних колій, що загрожують без­пеці руху, рух на цій ділянці необхідно припинити, установити заборонні дорожні знаки і вжити заходів щодо усунення несправностей.

  5. Маневрову роботу повинна проводити бригада складачів поїздів або один складач, що визначається місцевою інструкцією.

Склад локомотивних бригад або бригад складачів повинен визначати керівник електростанції залежно від місцевих умов за узгодженням із залізницею станції примикання.

У всіх випадках експлуатації залізничного транспорту вузької колії маневру­вання необхідно виконувати за вказівками складача або зчіплювача, користуватись загальноприйнятими сигналами, зазначеними в інструкціях.

  1. Дозволяється обслуговувати маневрові локомотиви одному машиністу і одному складачу з урахуванням типу локомотива і місцевих умов.

  2. Дозволяється використовувати для проведення маневрової роботи у разі обслуговування одним машиністом тепловози тільки маневрових серій.

На тепловозах, які обслуговує один машиніст, повинні бути:

 • двосторонній радіозв’язок між машиністом і старшим оперативним пра­цівником у зміні цеху;

 • прямий радіозв’язок між машиністом і бригадою складачів;

 • реєструвальний швидкостемір (порядок знімання стрічки встановлюєть­ся за місцевою інструкцією);

 • локомотивна гіркова сигналізація з автоматичною локомотивною сигна­лізацією - для тепловозів, що працюють на маневрових гірках;

 • автоматична локомотивна сигналізація неперервної дії з перевіркою пи­льності працівників під час руху локомотива;

 • другий пульт керування тепловозом, установлений в кабіні з лівого бо­ку;

 • сигнальні лампи жовтого кольору, розміщені над кабіною тепловоза з лівого і правого боків, що сигналізують про місцеперебування машиніс­та;

 • дистанційний привод до автозчеплення тепловоза;

 • дзеркало заднього і переднього лівого виду.

Другий пульт і сигнальні лампи необхідно встановлювати на тепловозах, що працюють на ділянках подачі ручних сигналів складачем як з правого, так і з лівого боків за умови видимості.

У всіх випадках зчеплення тепловоза з вагонами надійність зчеплення, а також увімкнення автоматичного гальма повинен перевіряти складач або його помічник.

Забороняється машиністу і бригаді складачів змінювати подавання сигналів і керування тепловозом з правого або лівого пульта керування під час руху локомо­тива.

Допускається у виняткових випадках, що зазначені в інструкції і техніко- розпорядчому акті станції, змінювати бік, з якого подаються сигнали, і керування тепловозом під час руху, якщо бригади складачів перебувають на гальмових пло­щадках.

  1. Порядок проведення маневрів, що забезпечує безпечні умови руху в разі скорочених локомотивних бригад і бригад складачів, повинен бути викладений у місцевій інструкції з обслуговування маневрових локомотивів одним машиністом і зазначатись у техніко-розпорядчому акті.

У місцевій інструкції з обслуговування локомотива одним машиністом необ­хідно враховувати наявність кривих і негабаритних місць, умови видимості, обсяг роботи, а також зазначати обмеження під час проведення робіт одним працівником, граничну довжину поїзда і місцеперебування складача під час руху вагонами впе­ред.

  1. Здійснювати ручне гвинтове зчеплення вагонів, якщо немає буферних тарілок, заборонено.

  2. Перед початком проведення маневрових робіт у районі наступних пере­сувань необхідно оглянути колії і вагони, що підлягають зчепленню і відчепленню (перевірити, чи міцно закріплені борти платформ, чи закриті люки вагонів, чи не зсунулись вантажі у відкритому поїзді, чи справні зчіплювальні пристрої тощо).

Працівників, які перебувають поблизу колій, де передбачено проведення ма­неврових робіт, необхідно вивести у безпечне місце.

  1. Забороняється під час проведення маневрових робіт наближати локомо­тив або вагон до тупикового упору на відстань до 2 м.

  2. Швидкість маневрового локомотива встановлюється згідно з техніко- розпорядчим актом і висновками працівників дистанції колії.

  3. Працівникам, які проводять маневрові роботи, заборонено:

 • сідати на приступки гальмової площадки або спеціальні приступки ва­гонів чи локомотивів і сходити з них, якщо швидкість руху перевищує 3 км/год, а також у місцях розміщення стрілочних переводів і на переїз­дах;

 • переходити колії перед поїздом або локомотивом, що рухається;

 • пролазити під вагонами;

 • проходити між розчепленими вагонами, якщо відстань між ними не пе­ревищує 5 м;

 • ставати і сідати на колії.

Особливої обережності потрібно дотримуватись під час переходу через колії і руху вздовж колій за несприятливих метеорологічних умов (під час ожеледиці, ту­ману, снігопаду, завірюхи тощо).

  1. Працівники, які виконують маневрові роботи, можуть розташовуватись лише на гальмових площадках або приступках вагонів і локомотивів, а також на приступках, суміщених з драбинами на цистернах, тримаючись за поручні.

  2. Під час проведення маневрових робіт для проходу через колію, що за­йнята поїздом, що рухається, необхідно користуватись тільки гальмовими площад­ками вагонів. Працівники, які не виконують маневрові роботи, повинні обходити поїзд, що стоїть, або локомотив на відстані не менше 3 м.

  3. Стояти на приступках вагонів і приступках гальмової площадки у нега­баритних місцях, на коліях навантажування або розвантажування заборонено.

  4. Сигнал машиністові локомотива про готовність стрілки до пропускання поїзда, що рухається, необхідно подавати тільки після переведення стрілки, закри­вання її на закладку і виходу стрілочника за межі колії.

Притримувати ногою стрілочний балансир під час руху поїзда по стрілці забо­ронено.

  1. Під час подавання вагонів у цех на шляхи навантажування- розвантажування складач поїзда повинен йти попереду вагонів узбіччям полотна, попереджаючи людей про рух поїзда. Швидкість руху не повинна перевищувати 3 км/год.

  2. Маневрові роботи з вагонами, навантажування або розвантажування яких не завершено, проводити тільки за узгодженням з працівником, який керує наван­тажувально-розвантажувальними роботами.

  3. Під час експлуатації та огляду локомотивів і поїзда на електрифікованих залізничних коліях необхідно дотримуватись вимог пунктів 5.3і 5.4 розділу IVцих Правил.

  4. Залишати без нагляду на залізничних коліях локомотиви, що перебува­ють у робочому стані, заборонено.

 1. Розвантажування твердого палива

  1. Розвантаження твердого палива з вагонів здійснюється після повної зупи­нки і закріплення вагонів гальмовими башмаками, відчеплення і відведення локо­мотива на відстань не менше 5 м за межі розвантажувального пристрою.

Під час проведення розвантажування твердого палива вагоноперекидачами за­кріплювати вагони гальмовими башмаками не потрібно. Дозволяється у разі відсу­тності працівників у розвантажувальному пристрої не відчіплювати локомотив від поїзда, що розвантажується, якщо від локомотива проводиться відбирання стисне­ного повітря для відкривання і закривання люків вагонів.

Під час подавання вагонів локомотивом безпосередньо у бункери котельні ві­дчіплювати вагони перед їх розвантажуванням не потрібно. Розвантажувати паливо у такому разі починати після того, як за допомогою сигналу отримано дозвіл на ро­звантажування.

  1. Тип розвантажувального пристрою визначається залежно від виду та ви­трати палива.

  2. Роботи з розвантажування твердого палива проводяться під керівництвом машиніста вагоноперекидача. Під час проведення розвантажування палива, крім машиніста вагоноперекидача, повинен бути начальник зміни (бригадир вантажни­ків).

  3. Вагони з паливом перед тим, як розпочати розвантажування, необхідно оглянути. Якщо кришки люків та їхні кріплення, борти або запірні механізми не­справні, вжити заходів щодо створення безпечних умов для розвантажування ваго­нів.

  4. Отвори для скидання палива з вагонів у бункери незалежно від способу розвантажування необхідно перекрити ґратами з вічками розміром 240 х 240 мм.

  5. Розвантажувати паливо з осередками горіння у бункери сирого вугілля в котельнях або складати його у штабелі на зберігання заборонено.

Завантажити