НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

  1. Під час спалювання вугілля, здатного до самозаймання (вихід летких ре­човин понад 30 %), необхідно за графіком і за потреби контролювати загазованість на окис вуглецю на бункерній галереї паливоподавання і в зоні бункерів.

За наявності загазованості понад ГДК потрібно вивести працівників з бункер­ної галереї у безпечне місце і вжити необхідних заходів щодо виявлення жевріючо­го палива або такого, що димить, і його ліквідації.

 1. Обслуговування котельних установок

  1. Обладнання котельних установок повинно відповідати вимогам НПАОП 40.3-1.05-89, НПАОП 0.00-1.20-98, Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водог­рійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°C, за­тверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за № 655/1680 (далі - НПАОП 0.00-1.26-96), та інших чинних нормативно-правових актів.

  2. Запобіжні і вибухові клапани котла (пароводяного тракту, топки і газохо­дів) повинні або мати відводи для видалення пароводяної суміші і вибухових газів у разі спрацювання клапанів за межі робочого приміщення у місця, безпечні для працівників, або бути відгородженими відбійними щитами з боку можливого пере­бування людей.

  3. Заклинювати запобіжні клапани працюючих котлів або збільшувати на­тиск на тарілки клапанів шляхом збільшення маси вантажу або будь-яким іншим способом заборонено.

Тягарі важільних запобіжних клапанів повинні бути застопорені і запломбова­ні так, щоб не допустити самочинного їх переміщування.

  1. Доступ до форсунок котла повинен бути вільний і зручний для обслугову­вання та ремонту.

На отворах для установлення форсунок повинні бути екрани, щоб уникнути опіків у випадку зворотного удару полум'я.

Під час введення в дію щойно встановленої форсунки пару і мазут необхідно подавати поступово, щоб переконатись у щільності вузла кріплення колодки.

  1. На працюючому котлі люки і лази повинні бути закриті.

Дозволяється під час обходу і огляду обладнання відкривати оглядові лючки й

вічка тільки за умови сталого режиму горіння і підвищеного розрідження у топці котла. Під час відкривання лючка або вічка необхідно перебувати збоку від них у захисних окулярах.

  1. Запалювати паливо в топках, коли відкриті лази й вічка, заборонено. У ко­тлах, що працюють під наддувом, повинні бути передбачені пристрої, що запобі­гають розриву скла оглядових лючків.

Працівники, які проводять огляд, повинні надягати захисні окуляри.

  1. Перед розпалюванням котла усі ремонтні роботи на ньому необхідно при­пинити, закрити наряди і вивести працівників, які не беруть участі у проведенні ро­зпалювання.

  2. У разі продування нижніх точок котлів спочатку необхідно відкрити пов­ністю перший вентиль за ходом середовища, що продувається, а потім поступово другий. Після закінчення продування потрібно спочатку закрити другий за ходом вентиль, а потім перший.

  3. Під час раптового припинення подавання газу в котельню вимикальні пристрої на вводі газопроводу в котельню і біля котлів повинні бути закриті, а про­дувальні газопроводи на виведеному з роботи газопроводі - відкриті.

  4. Під час огляду котла або проведення будь-яких робіт на ньому забороне­но перебувати навпроти відкритих вічок і люків для шурування.

  5. Перед проведенням імпульсного (термохвильового) та інших видів очи­щення поверхонь нагріву котла і регенеративних повітропідігрівників усі праців­ники повинні бути виведені із зони розміщення елементів котлоагрегата, що підля­гають очищенню.

Проводити огляди і ремонт у цій зоні під час очищення елементів котлоагре- гата заборонено.

  1. Перед обдуванням поверхонь нагріву котла повинна бути збільшена тяга і забезпечений сталий режим горіння.

  2. Механізоване обдування котла стаціонарними обдувальними пристроями повинно проводитись відповідно до вимог спеціальних інструкцій, а у разі їх відсу­тності обдування дозволяється проводити вручну.

  3. Під час проведення ручного обдування котла працівники повинні надяга­ти захисні окуляри, рукавиці і каски з пелериною.

  4. Перед обдуванням котла повинна бути перевірена надійність гідрозатво- ра у пристроях неперервного видалення шлаку і золи з топки.

На котлах, обладнаних пристроями періодичного видалення шлаку і золи, за­боронено проводити одночасно обдування котла та видалення шлаку і золи.

  1. Якщо під час обдування гази і зола вибиваються з обдувального люка і топка темнішає або з'являється сторонній шум, продування необхідно припинити.

  2. Під час обдування котла стисненим повітрям відкривати повітряний вен­тиль до введення труби в топку і видаляти трубу з топки до закриття вентиля забо­ронено.

Відкривати лючки необхідно на себе, стоячи збоку від них, у захисних окуля­рах і рукавицях.

  1. Під час обдування котла пароводяною сумішшю відкривати лючки і віч­ка на тому боці топки, що обдувається, заборонено.

  2. Під час продування водовказівних приладів операції з продування необ­хідно виконувати в такій послідовності:

 • поступово відкривати на невеликий кут нижній продувальний вентиль;

 • закрити нижній (водяний) швидкодіючий кран на 8-10 с, після чого зно­ву його відкрити;

 • закрити верхній (паровий) швидкодіючий кран на 8-10 с, а потім знову відкрити;

 • закрити нижній продувальний вентиль.

Продувальна пароводяна суміш повинна видалятись у лійку, що закрита кри­шкою з отвором для дренажної трубки і розташована після нижнього продувально­го вентиля.

Під час продування працівник повинен перебувати збоку від водомірного скла і виконувати всі операції у захисних окулярах і брезентових рукавицях.

  1. За наявності на котлі залишених для тимчасової експлуатації ділянок та згинів трубопроводів (паропроводів, живильних, водоопускних, перепускних, па­ровідвідних труб), що не обігріваються і відпрацювали свій ресурс, необхідно скласти і затвердити в установленому порядку перелік цих місць.

Доступ працівників у ці місця під час роботи котла повинен бути обмежений.

Небезпечні місця необхідно позначати застережними плакатами. Обходи об­ладнання необхідно виконувати за затвердженим маршрутом.

Проводити ремонтні роботи в цих місцях на працюючому або на сусідньому котлі заборонено, якщо не забезпечена безпечна відстань.

 1. Безпечне виконання робіт усередині топок, газоходів, повітроводів і бараба­нів котлів та на димових трубах

  1. Роботи в топках котлів, призначених для спалювання газу, а також в газо­ходах відносяться до газонебезпечних і повинні виконуватись відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нормативно-правових актів, що засто­совуються у відповідній галузі.

Роботи в елементах котельної установки, а також у повітроводах і газоходах повинні проводитись за умови:

 • перекриття їх від діючого обладнання і трубопроводів пари, води, мазу­ту, газу і повітря відповідно до вимог пунктів 10.6-10.8, 10.12і 10.13 ро­ зділу IVцих Правил і установлення заглушок на вимикальній арматурі мазуту і газу;

 • вентилювання їх від шкідливих газів і перевірки повітря на відсутність шкідливих речовин, газу і на достатність кисню;

 • зняття напруги з електродвигунів тягодуттьових установок.

  1. Під час проведення робіт усередині елементів котельної установки, газо­ходів та повітроводів з використанням переносних електричних світильників кіль­кість ламп має бути не менше двох і вони повинні живитись від різних джерел на­пругою 12 В.

Допускається також здійснювати освітлення акумуляторними і батарейковими ліхтарями.

  1. Усередині топки котла допускається застосовувати світильники загально­го освітлення з електролампами розжарювання напругою до 220 В.

Електропроводка повинна бути виконана захищеним проводом (в металорука- вах, металевих трубах) або кабелем із захисною оболонкою.

Світильники повинні розміщуватись на висоті понад 2,5 м над робочими міс­цями, якщо нижче - мають вживатись заходи, що перешкоджають доступу праців­ників до ламп.

За недостатньої освітленості всередині топки котла допускається використан­ня прожектора напругою 220 В, установленого поза топкою котла у недоступному для працівників місці з обов'язковим заземленням його корпусу.

Приєднувати до мережі і вимикати з неї освітлювальні прилади та електроус­тановки напругою понад 12 В повинні працівники електричного цеху (електрослу- жби).

  1. Заборонено допуск працівників до елементів котельної установки, газохо­дів і повітроводів до закінчення очищення стін топки і елементів труб від шлаку, золи та осередкових залишків.

  2. Проводити роботи в топці за наявності в ній навислих брил шлаку або це­гли, що загрожують обрушенням, заборонено.

  3. Збивати навислі брили в топці котла необхідно через лази, люки і вічка пі­сля попереднього заливання їх водою.

Шлакові нарости і шлакові утворення, що залишились на стінках, а також з верхніх частин топки дозволяється збивати, перебуваючи у топці.

Перед тим, як залізати у топку котла, необхідно збиті брили залити водою і переконатись у надійності опори в топці для ніг.

Очищення котла і його елементів потрібно виконувати за ходом димових газів.

Збивати шлак зі стін у топці котла потрібно зверху вниз.

Не дозволяється працівникам перебувати нижче ділянки, що підлягає очищен­ню.

  1. Велику кількість шлаку в топці котла збивати не зразу по всій ширині, а спочатку пробити невелику вертикальну борозну і нею направляти вниз летку золу, поливаючи її водою, потім поступово розширювати борозну і продовжувати спус­кання золи.

Очищення топки одночасно кількома борознами заборонено, щоб уникнути сповзання шлаку.

  1. Під час заливання водою гарячої золи і шлаку працівник повинен перебу­вати на такій відстані від них, щоб пара, яка утворилась, не могла потрапити на нього.

Заливати гарячу золу і шлак працівники повинні тільки розпиленою водою, спрямовуючи її подалі від своїх ніг та ніг інших працівників. Працівники повинні виконувати цю роботу у теплому спецодязі, касці з пелериною і в захисних окуля­рах.

  1. Під час заливання шлаку і золи та очищення топки один з працівників по­винен перебувати ззовні топки біля лазу, щоб мати можливість наглядати за пра­цівниками, які виконують роботу всередині топки.

  2. Під час проведення робіт усередині топки в ній одночасно мають перебу­вати не менше двох працівників.

  3. Під час очищення топки заборонено працювати в газоходах і на поверх­нях нагріву котла, що розміщені у конвективній шахті.

  4. Працівники, які виконують роботу в топці і на конвективних поверхнях нагріву котла, що спалює мазут, повинні бути проінструктовані про шкідливість відкладень, що утворюються, та обмивальних вод і про необхідність користуватись під час роботи респіраторами, кислото- та лугостійкими рукавицями.

  5. Влізати у топку або конвективну шахту котла дозволяється тільки через лаз, через який не проходять зварювальні кабелі, газопідвідні шланги або проводи освітлювальної мережі.

  6. Перед початком проведення робіт всередині топки котла (у випадку, коли необхідно провести аварійний ремонт котла без попереднього очищення топки) не­обхідно ужити заходів щодо запобігання падінню шлаку і цегли на працівників.

  7. Перед підніманням кубів трубчастого повітропідігрівника необхідно по­передньо з’єднати верхні й нижні трубні дошки, враховуючи масу куба і накопиче­них в ньому золи і дробу.

  8. Під час проведення ремонтних робіт на регенеративних обертових повіт- ропідігрівниках заборонено перебувати під пакетами холодної набивки під час установлення або виймання пакетів, а також усередині бочки ротора у разі його пе­реміщування.

Ротор потрібно повертати за допомогою спеціальних пристосувань.

  1. До початку проведення робіт усередині барабана котла необхідно відкри­ти обидва люки.

Перед допуском працівників у барабан котла у барабані необхідно провести вентиляцію і перевірити повітря на достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20% від об'єму), а також на вміст водню і сірчистого газу (концентрація вод- ню в барабані не повинна перевищувати 1/5 нижньої межі його займистості, а сір­чистого газу - значення ГДК).

Температура повітря всередині барабана котла на відстані 0,7 м від люка не повинна перевищувати +45°C.

  1. Вентиляція барабана котла повинна виконуватись переносним вентиля­тором або повітродувною установкою, розміщеною ззовні барабана біля одного з відкритих люків барабана або будь-якого тимчасово звільненого штуцера.

Для підвищення інтенсивності вентиляції робочих місць під час роботи в ниж­ніх барабанах повинні бути відкриті люки також і у верхніх барабанах.

  1. Очищати барабан і з’єднувальні труби повинні не менше ніж два праців­ники.

Під час очищення кип'ятильних труб ручною шліфувальною електричною машиною з гнучким валом один працівник повинен наглядати за працівником, який виконує роботу в барабані, і мати біля себе комунікаційний апарат для вико­нання його вказівок, а також для вмикання електродвигуна у разі потреби.

Наявність наглядача обов’язкова і тоді, коли електродвигун має дистанційне керування.

  1. Під час очищення кип’ятильних труб головку шліфувальної електричної машини необхідно видаляти з труби після вимкнення електродвигуна. Повторне увімкнення електродвигуна необхідно виконувати лише після того, як головка буде знову заведена в трубу.

  2. Електродвигуни напругою понад 12 В і переносні понижувальні транс­форматори, до яких приєднуються переносні ручні світильники або електрифікова­ний інструмент, необхідно встановлювати ззовні барабана, біля лазу. Корпус і один з виводів обмотки нижньої напруги трансформатора повинні бути заземлені.

Електрообладнання, що використовується у цьому випадку, має відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.

  1. Під час перевірки змійовикових поверхонь нагріву шляхом прокочування кулі необхідно користуватись спеціальними уловлювачами куль.

  2. Зовнішні обстеження димових труб і газоходів повинні проводити не ме­нше двох працівників, внутрішні, а також ремонт - не менше трьох працівників з дотриманням вимог глави 9 розділу IVцих Правил.

  3. Роботи в газоходах та димових трубах необхідно проводити тільки після ретельної вентиляції місця роботи через відкриті люки і здійснення захисту від проникнення димових газів від працюючих котлів.

  4. Під час виконання робіт всередині топки котла, в газоходах за темпера­тури повітря понад +45°C працівники повинні бути одягнені у теплий спецодяг. Режим роботи і відпочинку в цьому разі повинен визначати керівник робіт.

Забороняється перебувати всередині топки котла і газоходах за температури понад +60°C. Температура вимірюється на відстані 0,7 м від стінки топки, газохо­ду.

  1. Внутрішній ремонт димових труб та газоходів повинен проводитись піс­ля перевірки відсутності шкідливих речовин у повітрі робочої зони та достатності вентиляції газоходу.

  2. У разі необхідності пересувань працівників усередині газоходів або ін­ших коробів потрібно перевірити міцність обшивки їх дна.

У разі виявлення послаблених місць або пошкоджень у дні короба необхідно укласти настил з дощок, а за наявності у коробах золи - видалити її.

На період проведення робіт вертикальні ділянки коробів повинні бути обгоро­джені, щоб уникнути падіння людей у місцях, де короби переходять з горизонталь­ного положення у вертикальне.

Працівники в газоходах повинні спускатись і підніматись по надійно закріп­лених драбинах і трапах.

  1. Шахту ходових сходів для піднімання і спускання працівників у димові труби необхідно захищати сітками з чотирьох боків по всій висоті і на 2,5 м вище рівня робочої площадки.

  2. Піднімання і спускання працівників по ригелях, розкосах або по тросу підіймача, а також одночасне піднімання або спускання з димової труби кількох працівників по скобах або по зовнішніх ходових сходах заборонено.

На труби, що мають світлофорні площадки, дозволяється одночасне підніман­ня або спускання працівників на різних рівнях між цими площадками за умови обов'язкового закриття люка на цих площадках.

  1. Під час проведення ремонтних робіт або обстежень з підвісних присто­сувань біля димової труби повинна бути обгороджена небезпечна зона, розташова­на навколо труби на відстані 1/10 її висоти, виміряної від цоколя.

На огородженнях повинні вивішуватись знаки безпеки про заборону входити в обгороджену зону. Над проходами і проїздами в межах небезпечної зони повинні установлюватись захисні навіси, бокові огородження, а також знаки безпеки, що забороняють прохід.

  1. Ремонтні роботи усередині димових труб повинні проводитись тільки пі­сля очищення їх від золи.

  2. Не дозволяється розбирати футеровку всередині димової труби одночас­но на двох і більше ярусах.

  3. Після закінчення робіт усередині топок, газоходів, повітропроводів і ба­рабанів котлів необхідно виконувати вимоги пункту 9.27 розділу IVцих Правил.

  4. Під час проведення робіт на димових трубах і газоходах для перенесення приладів, інструменту і пристосувань, кріпильних деталей та інших дрібних пред­метів необхідно використовувати спеціальну сумку, а для зберігання їх на ришту­ваннях або люльках - ящик або відро.

Прилади, інструменти і пристосування, що використовуються під час прове­дення робіт на димових трубах і газоходах, повинні бути прив'язані до запобіжного пояса працівника або до металевих деталей.

 1. Безпечне обслуговування систем шлакозоловидалення та золовідвалів

  1. Перед кожним відкриванням зовнішніх люків і затворів шлакових і золо- вих бункерів під час періодичного видалення шлаку і золи необхідно попереджува­ти машиніста котла про очікуване видалення шлаку і золи та необхідність підтри­мування збільшеного розрідження в топці котла.

Зола і шлак з обов'язковим заливанням їх водою повинні видалятись за умови нормальної роботи котла.

  1. Під час видалення золи і шлаку з топки котла і газоходів працівники, які виконують ці роботи, повинні перебувати збоку від люка.

  2. Відкривати шлакові, а під час проведення вагонеткового золовидалення і золові затвори необхідно тільки дистанційно, відвівши всіх працівників від затво­ра.

  3. У разі вагонеткового золовидалення відкривати золові і шлакові затвори потрібно повільно і тільки після змочування водою шлаку, золи та відкладень не- згорілих часток палива (пилу та золовинесення).

  4. Під час змочування шлаку водою і спускання його з комодів у канали гід- розоловидалення оглядові дверцята повинні бути зачинені.

  5. Підчищати і знімати насадки змивних і збуджувальних сопел за напору води більше 20 м дозволяється тільки після виведення їх з дії.

  6. Стояти навпроти вікон-вічок під час їх відчинення заборонено.

  7. Збивати шлак необхідно тільки за умови сталого режиму горіння і збіль­шення розрідження у топці та газоходах.

Не дозволяється видалення шлаку і золи за умови несталого топкового режиму і вибивання полум’я й золи з оглядових вікон-вічок. Не дозволяється також вида­лення шлаку і золи або обдування котла під час збивання шлаку у льотці котла.

Шлак потрібно збивати тільки спеціальними піками. Піка повинна мати з од­ного боку заварений в трубу наконечник, щоб не допустити осипання шлаку по трубі, а з другого - кулясту насадку.

Під час збивання шлаку необхідно стояти збоку, тримаючи піку на відльоті.

Не дозволяється під час проведення робіт упиратись в піку.

Піки необхідно зберігати у зафіксованому положенні, щоб унеможливити їх падіння.

  1. Не дозволяється збивати шлак, стоячи на площадках, що не мають достат­нього освітлення, а також на випадкових, не призначених для цього конструкціях (поручнях і щаблях драбин, трубах тощо).

  2. У разі необхідності виконувати шурування забитих золою золоспускових апаратів стояти потрібно збоку від відкритого лючка.

Під час видалення золи лючок необхідно закрити.

  1. Під час розшлакування шлаковидалячів котлів та усунення золових зато­рів у золоспускових трактах сухих золовловлювачів заборонено:

 • заходити всередину ванн і бункерів;

 • працювати, якщо знято перекриття каналів;

 • ставати на гарячий шлак і накопичення золи;

 • працювати на золоспусках без респіраторів.

  1. Для видалення золи або шлаку працівники повинні надягати рукавиці, захисні окуляри і захисну каску з пелериною. Брюки мають бути надягнені поверх чобіт (навипуск).

  2. Металовловлювачі або бункер пульпонасоса необхідно очищати тільки після перекриття каналів запірними пристроями, зупинення пульпонасоса і за від­сутності надлишкового тиску в металовловлювачі і бункері.

  3. Під час очищення каналів гідрозоловидалення їхні знімні перекриття не­обхідно знімати тільки в межах робочої зони. Під час перерв у роботі і після очи­щення каналів знімні перекриття необхідно встановити на місце.

  4. Під час обстеження й очищення каналів гідрозоловидалення необхідно використовувати переносні ручні світильники напругою до 12 В.

  5. Ремонт пульпопроводів та інших трубопроводів гідрозоловидалення не­обхідно проводити тільки за умови вимкнення насосів і спорожненого трубопрово­ду.

  6. У випадку розсування секцій шлакозолопроводів потрібно вживати захо­дів щодо зливання пульпи (золи або шлаку), що залишилась у трубопроводі.

Завантажити