НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

 1. У лабораторії можна користуватись тільки тим скляним посудом, що не має надколів, тріщин, гострих країв.

 2. Роботи, проведення яких може супроводжуватись бурхливим протікан­ням хімічного процесу, розбризкуванням гарячих або шкідливих речовин, а також роботи під вакуумом необхідно виконувати у витяжних шафах на листах або під­донах, а під час їх проведення користуватись захисними щитками, гумовим фарту­хом та рукавицями.

 3. Працювати з полум'яфотометром потрібно під тягою.

 4. Посудини, призначені для роботи під вакуумом (колби Бунзена, табульо- вані ексикатори тощо), необхідно попередньо випробувати під запобіжним сітчас­тим ковпаком за допомогою повітряного насоса.

 5. Прилади та апарати, що використовуються для одержання газів, повинні бути зібрані таким чином, щоб у разі припинення роботи приладу або апарата газ, що в ньому утворюється, міг виходити через газопромивники.

Для виявлення витікання газу потрібно користуватись мильним розчином; для цього не дозволяється використовувати відкритий вогонь.

У разі виявлення в приміщенні запаху газу необхідно негайно закрити газові крани, припинити користування електровимикачами (тумблерами), посилити вен­тиляцію і (за потреби) викликати аварійну службу.

 1. Речовини, що легко розкладаються, та легколеткі рідини (перекис водню, перекис натрію і калію, ефіри, спирти, ацетон, сірковуглець, бензол тощо) необхід­но зберігати у темному холодному місці в невеликих кількостях.

 2. У робочих приміщеннях хімічної лабораторії дозволяється зберігати не більше 1 кг горючих речовин кожної назви і не більше 4 кг від їх загальної кількос­ті. Зазначені речовини необхідно тримати в герметично закритому посуді в спеціа­льній шафі або металевому ящику, на яких має бути знак безпеки «Обережно! Лег­козаймисті речовини».

Контроль за безпечним зберіганням і використанням вибухонебезпечних і го­рючих речовин покладається на призначеного наказом відповідального працівника.

 1. Користуватись відкритим вогнем під час переливання або перекачування горючих речовин, а також у разі екстрагування з використанням горючих речовин заборонено.

У разі потреби для підігрівання горючих речовин необхідно використовувати водяні бані або електричні нагрівники закритого типу.

 1. Роботи, пов’язані з використанням органічних розчинників, необхідно проводити у витяжній шафі.

 2. Випадково розлиту горючу речовину необхідно засипати піском і приб­рати дерев'яною лопаткою або пластмасовим совком. Використовувати для цієї ме­ти сталеві лопатки (совки) заборонено.

 3. Заборонено гасити водою палаючі речовини, що не розчиняються у воді (бензин, скипидар, ефір, мастила тощо).

 4. Ремонт і контроль ізоляції електрообладнання та електроприладів у хімі­чній лабораторії повинні виконувати працівники електричного цеху.

 5. Металеві корпуси електрообладнання та приладів (сушильні шафи, му­фельні печі, кондуктометри, pH -метри тощо), що живляться від мережі напругою 220 В, повинні бути заземлені.

Користуватись електроплитками з відкритою спіраллю заборонено.

 1. Електронагрівальні прилади необхідно установлювати на відстані понад 300 мм від стін на столах, захищених сталевими листами і покритих теплоізоляцій­ним матеріалом.

 2. Штепсельні вилки світильників напругою 12 і 42 В не повинні підходити до розеток електричної мережі напругою 127 і 220 В, а розетки напругою 12 і 42 В повинні відрізнятись від розеток мережі напругою 127 і 220 В. На всіх розетках по­винні бути написи із зазначенням номінальної напруги.

Вмикати в одну розетку кілька електронагрівальних приладів заборонено.

 1. У разі виявлення дефектів в ізоляції проводів, несправності їхніх пуска­чів, рубильників, штепселів, розеток, штепсельних вилок та іншої арматури, а та­кож у разі порушення заземлення та огороджень роботу необхідно негайно припи­нити до усунення несправності.

Переносити (пересувати) увімкнені прилади і ремонтувати обладнання, що пе­ребуває під напругою, заборонено.

У випадку займання проводів або електроприладів їх необхідно знеструмити і загасити вогонь за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

 1. Вмикати нові прилади та електрообладнання, а також збільшувати кіль­кість світильників і електронагрівальних приладів необхідно тільки з дозволу кері­вництва електроцеху (електрослужби).

 2. Не дозволяється залишати без нагляду увімкнені електроприлади.

 3. У випадку припинення подавання електроенергії всі електроприлади не­обхідно негайно вимкнути.

 4. Зберігати і установлювати безпосередньо у робочих приміщеннях лабо­раторій балони з отруйними та горючими газами, а також з газами, що підтриму­ють горіння, заборонено.

 5. Газові балони, газові редуктори і рукави газорозбірних постів необхідно експлуатувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

 6. Під час роботи з балонами потрібно уникати ударів по них і не забруд­нювати їх мастилом або жиром.

 7. Відкривати вентилі редукторів необхідно повільно та плавно, стоячи збо­ку від редуктора. Безпосередньо перед вентилем у момент його відкривання не по­винні перебувати працівники і не повинно бути незакріплених предметів.

 1. Вимоги щодо безпечного обслуговування теплових мереж

 1. Теплові пункти потрібно розміщувати в окремих ізольованих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією. Якщо довжина приміщення тепло­вого пункту перевищує 12 м, приміщення повинно мати не менше двох виходів.

Габарити теплових пунктів повинні забезпечувати можливість нормального обслуговування обладнання (теплообмінних апаратів, перекачувальних пристроїв, арматури, трубопроводів тощо).

 1. У підземних теплових камерах площею від 2,5 до 6 кв.м повинно бути не менше двох люків, розміщених по діагоналі, а якщо площа камер становить 6 кв.м і більше - не менше чотирьох люків.

Спускатись у камери потрібно стаціонарними металевими сходами і скобами- східцями, розміщеними безпосередньо під люками.

 1. Для переміщування обладнання та арматури в теплових пунктах повинні бути інвентарні підіймально-транспортні пристрої.

Для випадків, коли неможливо використати інвентарні пристрої, мають бути передбачені такі стаціонарні підіймально-транспортні пристрої:

 • якщо маса вантажу, що переміщується, становить від 0,1 до 1,0 т - моно­рейки з ручними талями та кішками або підвісні ручні однобалкові кра­ни;

 • від 1,0 до 2,0 т - підвісні ручні однобалкові крани;

 • понад 2,0 т - підвісні електричні однобалкові крани.

Дозволяється використовувати пересувні підіймально-транспортні засоби.

 1. Під час обслуговування підземних теплопроводів, камер та каналів необхід­но дотримуватись вимог глави 9 розділу IVцих Правил.

 2. Розпорядженням по району теплових мереж за майстрами та слюсарями не­обхідно закріплювати відповідні ділянки теплової мережі з точним визначенням меж обслуговування.

Оперативне обслуговування теплової мережі району протягом зміни повинен здійснювати черговий диспетчер району, а у центральній диспетчерській службі мережі - черговий диспетчер служби.

 1. Обходи (об'їзди) теплотраси без спускання працівників у підземні споруди повинна здійснювати група не менше ніж з двох працівників.

Під час спускання в камеру або проведення в ній робіт необхідно дотримува­тись вимог глави 9 розділу IV цих Правил. У бригаді має бути не менше ніж три працівники.

Під час обходу (об’їзду) теплотраси працівники, крім слюсарних інструментів, повинні мати: ключ - для відкривання люка камери; гачок - для відкривання камер; огородження - для установлення їх біля відкритих камер і на проїзній частині ву­лиці; засоби освітлювання (акумуляторні ліхтарі, ручні світильники напругою до 12 В у вибухозахищеному виконанні); газоаналізатор, а також бути забезпечені си­гнальними жилетами.

Бригада працівників протягом зміни повинна регулярно підтримувати зв'язок з черговим диспетчером району і повідомляти йому про виконану роботу, а у разі виявлення небезпечних для працівників та цілісності обладнання дефектів - вжива­ти заходів щодо негайного виведення обладнання з роботи.

 1. Роботи, пов’язані з пуском водяних і парових теплових мереж, а також з ви­пробуванням мережі або окремих її елементів та конструкцій, необхідно проводити за програмою, затвердженою головним інженером теплових мереж (електростан­ції).

Під час пуску щойно побудованих магістральних мереж, що відходять безпо­середньо від колекторів ТЕЦ (у разі використання для промивання трубопроводів мережних і підживлювальних насосів ТЕЦ), і під час проведення випробувань ме­реж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру програми робіт необхідно узгоджувати з головним інженером електростанції, а за необхідності - із спожива­чами.

У програмах виконання робіт потрібно передбачати необхідні заходи щодо безпеки працівників.

 1. Гідропневматичне промивання трубопроводів і випробування мереж на роз­рахунковий тиск і розрахункову температуру необхідно проводити за нарядом під безпосереднім керівництвом начальника району (цеху) або його заступника.

Допускається виконувати промивання під керівництвом іншого керівника або спеціаліста району (цеху), призначеного розпорядженням начальника району (це­ху).

 1. У разі пуску теплових мереж теплопроводи необхідно заповнювати водою під тиском, що перевищує статичний тиск теплової мережі, яка заповнюється, не більше ніж на 0,2 МПа (2 кгс/кв. см) за умови від'єднання систем споживачів.

Незалежно від джерел водопостачання трубопроводи теплових мереж необ­хідно заповнювати водою з температурою до +70°C.

 1. Працівники, які здійснюють контроль за повітряними клапанами у тепло­вій камері під час заповнення мережі, мають перебувати збоку від фланцевих з'єд­нань. Арматура повинна мати відводи, що спрямовані в бік приямка. Відстань від кінця відводу до верху приямка має бути не більше 50 мм.

Відкривати і закривати повітряні клапани необхідно маховиками вручну без застосування замість важелів ключів та інших пристосувань.

Відкривати повітряні клапани під час повторних продувок після заповнення теплової мережі потрібно особливо обережно, не допускаючи скидання значної кі­лькості води.

 1. Під час гідропневматичного промивання теплових мереж і проведення ви­пробувань теплової мережі на розрахунковий тиск системи споживачів і теплові пункти необхідно від’єднати.

Не дозволяється одночасно проводити гідропневматичне промивання тепло­вих мереж і систем споживачів.

 1. Проводити ремонтні та інші роботи на ділянках теплової мережі під час їх гідропневматичного промивання заборонено.

Заборонено перебування працівників, які безпосередньо не беруть участі у промиванні, поблизу трубопроводів, що підлягають промиванню.

 1. Місця скидання водоповітряної суміші із трубопроводів, що підлягають промиванню, необхідно обгородити і не допускати наближення до них сторонніх осіб.

Трубопроводи, з яких скидають водоповітряні суміші, по всій довжині мають бути надійно закріплені.

 1. У разі використання шлангів для підведення стисненого повітря від комп­ресора до трубопроводів, що підлягають промиванню, їх необхідно з'єднувати зі штуцерами спеціальними хомутами. На штуцерах має бути насічка, щоб уникнути сповзання з них шланга. На кожному з’єднанні повинно бути не менше двох хому­тів. Потрібно наглядати за щільністю і міцністю з’єднань шлангів зі штуцерами протягом всього періоду промивання.

Використовувати шланги, що не розраховані на необхідний тиск, заборонено.

Зворотний клапан на повітропроводі необхідно добре притерти та перевірити на щільність гідропресом.

 1. Не допускається перебування працівників у камерах і прохідних каналах ділянки теплової мережі, що підлягає промиванню, у момент подавання повітря у трубопроводи, що промиваються.

 2. Перед початком проведення випробувань теплової мережі на розрахунко­вий тиск необхідно ретельно видалити повітря з трубопроводів, що підлягають ви­пробуванню.

 3. Під час проведення випробування теплової мережі на розрахункову темпе­ратуру від неї необхідно від'єднати системи опалення дитячих і лікувальних уста­нов, системи опалення з безпосереднім приєднанням, відкриті системи гарячого водопостачання, калориферні установки, а також неавтоматизовані закриті системи гарячого водопостачання.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теп­лові пункти і місцеві системи споживачів необхідно від’єднати від мережі, що під­лягає випробуванню.

У випадку порушення щільності вимикальної арматури на тепловому пункті споживачів необхідно від’єднати від теплової мережі засувками, що містяться у камерах приєднання їх до цієї мережі, або заглушками, установленими на теплових пунктах.

 1. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параме­три теплоносія відповідальний працівник абонента повинен організувати постійне чергування абонентських працівників на теплових пунктах і в системах спожива­чів.

Крім того, під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункову температуру необхідно організувати постійний нагляд за всією теплотрасою, для чого вздовж траси за вказівкою керівника випробувань і з урахуванням місцевих умов розставити наглядачів зі складу працівників, які експлуатують теплові мере­жі, і абонентів, а також відповідних служб промислових підприємств.

Особливу увагу потрібно приділяти ділянкам теплової мережі у місцях руху пішоходів і транспорту, ділянкам безканального прокладання, а також ділянкам, на яких раніше траплялися випадки корозійного руйнування труб.

 1. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параме­три теплоносія заборонено:

 • виконувати роботи на ділянках, що підлягають випробуванню;

 • перебувати працівникам у камерах, каналах, тунелях і спускатись в них;

 • стояти навпроти фланцевих з'єднань трубопроводів та арматури;

 • усувати виявлені несправності.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теп­лоносія заборонено різко підвищувати тиск, а також заборонено його підвищення понад граничне значення, передбачене програмою випробувань.

Температура води у трубопроводах під час проведення випробувань на розра­хунковий тиск не повинна перевищувати +40°C.

Під час проведення випробувань на розрахункову температуру обходити ка­мери і тунелі необхідно по верху траси.

Контролювати стан нерухомих опор, компенсаторів, арматури, фланців тощо необхідно через люки, не спускаючись у камери.

 1. Заборонено проводити випробування одночасно на розрахунковий тиск і на розрахункову температуру.

 2. Для проведення роботи у трубопроводі необхідно створити безпечні умови праці: забезпечити відсутність газу у самому трубопроводі та в камерах теплової мережі.

 3. Залазити в трубопровід для огляду і очищення його від сторонніх предме­тів дозволяється тільки на прямолінійних ділянках завдовжки не більше 150 м, як­що діаметр трубопроводу не менше 0,8 м. У цьому разі необхідно забезпечити з обох кінців ділянки трубопроводу вільний вихід.

Відгалуження, що має ділянка, перемички та з'єднання з іншими трубопрово­дами повинні бути надійно від’єднані.

Для огляду і очищення трубопроводу необхідно призначати не менше трьох працівників, двоє з яких повинні перебувати біля обох виходів з трубопроводу та наглядати за тими, хто працює.

Працювати у трубопроводі потрібно у брезентовому костюмі та рукавицях, у чоботях, наколінниках, захисних окулярах та касці. Кінець рятувальної мотузки за­побіжного пояса повинен бути в руках наглядача з боку входу в трубопровід. На­глядач з боку виходу з трубопроводу повинен мати ліхтар для освітлення виходу.

 1. Приміщення теплових пунктів, в яких немає постійних оперативно- виробничих працівників, необхідно замикати на замок, а ключі зберігати у точно встановлених місцях і видавати працівникам, які зазначені в списку, затверджено­му начальником району теплової мережі (цеху електростанції).

 2. Між тепловою мережею (електростанцією) і абонентом має бути визначена межа обслуговування обладнання, з якою працівники повинні бути ознайомлені під підпис.

 3. Під час проведення поточних ремонтних робіт на тепловому пункті за тем­ператури теплоносія менше +75°C обладнання необхідно перекрити головними за­сувками, установленими на тепловому пункті.

За температури теплоносія теплової мережі більше +75°C ремонт і заміну об­ладнання на тепловому пункті дозволяється проводити тільки після виведення з дії системи головними засувками на тепловому пункті та засувками на відгалуженні до абонента (у найближчій камері).

Засувки на відгалуженні до абонента (у найближчій камері) та систему опа­ленняповинні виводити з дії працівники, у віданні яких перебуває це обладнання.

Не дозволяється проводити ремонт арматури без нумерації, а також за наряда­ми, у яких не зазначені номери вимикальних, спускових, а також тих засувок і вен­тилів, що підлягають виведенню у ремонт.

Не дозволяється проводити роботи на арматурі трубопроводів, що не мають дренажів і повітряних клапанів, а також у випадку, коли з дренажів капає вода, на­гріта до температури більше +45°C.

 1. Для заміни корпусу елеватора необхідно зняти болти з двох найближчих фланців вставки перед елеватором.

Не дозволяється виймати конус елеватора відтягуванням ділянок труби перед елеватором.

 1. У разі введення в дію теплового пункту та системи, що живляться парою, необхідно попередньо відкрити дренажі та прогріти трубопроводи й обладнання зі швидкістю, що не допускає виникнення гідравлічних ударів.

 2. Роботи з шурфування підземних прокладок потрібно проводити відповідно до вимог глави 14 розділу IVцих Правил.

 3. У випадку розривання трубопроводу і розтікання гарячої води небезпечну зону необхідно обгородити, виставити наглядачів, на огородженні установити зна­ки безпеки, а вночі - сигнальне освітлення.

 4. Під час проведення демонтажу окремих ділянок трубопроводів необхідно стежити, щоб решта трубопроводів перебувала у сталому положенні. Консольні кі­нці трубопроводів, що висять, повинні спиратись на тимчасові стояки.

Не дозволяється під час укладання великогабаритних вузлів трубопроводів за­лишати без закріплення відгалуження, що нависають.

 1. Перед початком проведення монтажу трубопроводів необхідно перевірити стійкість укосів і міцність кріплення траншей, у які будуть укладені трубопроводи, міцність кріплень стінок, а також необхідну за умовами безпеки крутість схилів та траншей, уздовж яких очікується переміщування машин.

 2. Перебувати працівникам у траншеї, камері, каналі (тунелі) під час опус­кання в них труб або інших елементів обладнання та арматури, а також стояти під обладнанням і вузлами трубопроводів, що установлюються, до остаточного їх за­кріплення заборонено.

 3. У тунелях повинна бути припливно-витяжна вентиляція.

Під час проведення робіт у тунелях за температури повітря понад +45°C пра­цівники повинні бути одягнені у теплий (ватяний) одяг.

Не дозволяється перебувати у тунелях за температури повітря понад +50°C.

 1. Після закінчення будівельно-монтажних робіт перед прийманням трубоп­роводів необхідно провести випробування їх на міцність і герметичність.

Крім того, конденсатопроводи і трубопроводи водяних теплових мереж необ­хідно промити, паропроводи продути парою, а трубопроводи водяних теплових мереж у разі відкритої системи теплопостачання та мережі гарячого водопостачан­ня - промити та продезінфікувати.

 1. Перед початком проведення випробувань керівник робіт повинен:

• перевірити виконання усіх підготовчих заходів;

 • організувати перевірку стану засобів вимірювань, необхідних для про­ведення випробувань;

 • проінструктувати всіх членів бригади про їхні обов'язки під час прове­дення кожного окремого етапу випробувань і про заходи безпеки;

 • перевірити від'єднання передбачених програмою відгалужень і теплових пунктів.

 1. Від’єднувати теплопроводи для ремонту необхідно відповідно до вимог виробничих інструкцій. За наявності складних схем теплопроводів потрібно вико­ристовувати бланки перемикань.

 2. Знижувати тиск і дренувати воду з трубопроводів потрібно через спускову арматуру - дренажі й повітряні клапани.

Знижувати тиск у трубах і дренувати їх шляхом послаблення частини болтів фланцевих з'єднань дозволяється лише тоді, коли неможливо випорожнити трубо­провід через спускову арматуру. Температура води, що дренується, у цьому випад­ку повинна бути менше +45°C.

Послаблювати болтові з'єднання необхідно з боку, протилежного перебуванню працівника, який виконує зазначені роботи.

 1. Не дозволяється під час проведення ремонту теплових мереж використову­вати демонтовані збірні залізобетонні і бетонні елементи тримальних конструкцій з наявними слідами пошкоджень.

 2. У разі виконання робіт, пов’язаних з прокладанням, ремонтом і переоблад­нанням підземних споруд теплових мереж в місцях можливого перебування людей, керівники теплових мереж повинні узгоджувати порядок проведення таких робіт з відповідальними службами місцевих органів виконавчої влади.

 1. Вимоги безпечного обслуговування пристроїв теплової автоматики, теп­ломеханічних вимірювань та захистів

 1. Вмикати і вимикати первинні (запірні) вентилі датчиків автоматики, КВП і захистів повинні працівники, які обслуговують ТМО. Обслуговувати інші вентилі, установлені перед датчиками автоматики, КВП і захистів, а також оглядати при­строї цеху ТАВ на ТМО та здійснювати внутрішній огляд теплових щитів, панелей тощо повинні працівники цеху ТАВ з відома працівників, які обслуговують ТМО.

 2. Огляд, налагоджування, ремонт пристроїв контролю і авторегуляторів, установлених на посудинах, трубопроводах і арматурі, необхідно проводити з до­триманням вимог пунктів 10.5-10.8, 10.12, 10.13, 10.17, 10.21 розділу IVцих Пра­вил.

 3. Комплексне випробування технологічних захистів після капітального ремо­нту або монтажу, налагоджування схем автоматики зі зніманням характеристик ос­новного і допоміжного обладнання та випробування комплектів автоматики необ­хідно проводити за спеціальними програмами із зазначенням в них заходів, що створюють безпечні умови праці під час проведення цих робіт.

 4. Від'єднувати датчики від трубопроводів (посудин) необхідно шляхом пере­кривання первинних (відбірних) вентилів, установлених на імпульсних лініях, без використання важеля. Якщо імпульсні лінії датчика під'єднані до різних відбірних пристроїв, необхідно перекрити первинні (відбірні) вентилі на всіх цих пристроях.

Завантажити