НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

 • за умови закритих шиберів перед компресором і після газової турбіни;

 • після ретельної вентиляції газоходів від шкідливих газів і перевірки по­вітря на загазованість;

 • з дотриманням вимог пунктів 9.12і 9.13 розділу IVцих Правил.

  1. Зовнішні огляди повітроводів і газоходів повинні проводити не менше двох, а внутрішні огляди і ремонт - не менше трьох працівників з дотриманням ви­мог глави 9 розділу IVцих Правил.

  2. Під час обслуговування систем подавання газоподібного палива до ГТУ необхідно дотримуватись вимог НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нор­мативно-правових актів, що застосовуються у відповідній галузі.

  3. Паливопроводи повинні бути герметичними. У місцях можливих виті­кань (біля кранів, вентилів) необхідно установити спеціальні пристрої для відве­дення палива з них у безпечне місце.

  4. Підтягувати сальникові ущільнення і фланцеві з’єднання на арматурі і вузлах паливоподавання дозволяється тільки на непрацюючому обладнанні.

  5. У разі виведення у ремонт вузлів паливоподавання необхідно відділити їх від паливопроводів заглушками.

  6. У разі виведення у ремонт ділянки паливопроводу його необхідно від'єд­нати, спорожнити, очистити (промити, продути) і відділити заглушками.

  7. Під час експлуатації ГТУ вогневі роботи на відстані до 10 м від вузлів паливоподавання потрібно проводити за нарядом з дотриманням заходів щодо створення безпечних умов праці (установлення засобів пожежогасіння, перевірка повітря у приміщенні на загазованість тощо).

  8. Обслуговування котлів-утилізаторів і газоводяних теплообмінників не­обхідно проводити згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.26-96 та інших чинних нор­мативно-правових актів.

  9. Робота ГТУ на «сухий» теплоутилізаційний пристрій дозволяється тільки у випадках, передбачених технічними умовами. У цьому разі не допускається під­вищення температури продуктів згоряння після ГТУ понад +500°C.

  10. Обслуговування блока допалювальних пристроїв необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 та інших чинних нормативно-правових актів.

Потрібно також дотримуватись вимог пунктів 1.3, 1.4і 1.5 розділу VIIцих Правил.

  1. Гасити пожежу, що виникла на працюючій ГТУ, можна тільки вуглекис­лотними або пінистими вогнегасниками, а не водою.

  2. У разі виникнення пожежі у блоці внутрішніх підшипників необхідно зу­пинити ГТУ і подати у порожнину блока вуглекислоту.

  3. У разі виникнення пожежі під час пуску ГТУ в газоході необхідно різко підняти навантаження. Якщо збити полум'я не вдається, ГТУ необхідно зупинити.

У газохід необхідно подавати вуглекислоту. Якщо пожежа продовжується, то через люки потрібно подати піну від піногенератора.

  1. У разі виникнення пожежі під теплоізолювальним кожухом ГТУ «легко­го» типу ГТУ необхідно негайно зупинити і подати вуглекислоту.

  2. У разі виникнення пожежі в теплоутилізаційному пристрої ГТУ потрібно негайно зупинити і за наявності системи обмивання подати воду.

Якщо пожежа продовжується, а також за відсутності системи обмивання, не­обхідно відкрити люки і подати піну від піногенератора.

 1. Заходи безпеки під час роботи з вогнестійкими мастилами

  1. У разі застосування в системах регулювання турбін з метою підвищення пожежобезпеки замість турбінного мастила вогнестійких синтетичних мастил «Ив- виоль-3» і ОМТИ необхідно дотримуватись вимог спеціальних інструкцій заводів- виробників і «Типовой инструкции по приемке, хранению и эксплуатации огнес­тойкого турбинного масла ОМТИ», затвердженої Міненерго СРСР 18 грудня 1990 року.

Вогнестійке мастило «Иввиоль-3» - токсична речовина, яка у випадку потрап­ляння в шлунково-кишковий тракт людини, проникнення крізь шкіру, вдихання пари і аерозолів діє паралітично. За ступенем дії на організм людини - це помірно небезпечна речовина: клас небезпеки - 3, ГДК у повітрі робочої зони 1,5 мг/куб.м.

Вогнестійке мастило ОМТИ має ступінь небезпеки того самого класу, що й мінеральне мастило, не діє паралітично і має ГДК у повітрі робочої зони 5 мг/куб. м.

  1. Система регулювання, що працює на вогнестійкому мастилі, повинна за­довольняти підвищеним вимогам щодо контролю за щільністю фланців і вентилів під час монтажу й експлуатації.

Трубопроводи, якими здійснюється транспортування вогнестійкого мастила, повинні мати коричневе забарвлення з трьома жовтими кільцями.

  1. Мастилобаки системи регулювання і змащування та картери підшипників повинні мати витяжну вентиляцію, щоб запобігти викиданню аерозолів у примі­щення турбінного відділення. Викид після ексгаустера повинен бути виведений на 1 м вище покрівлі турбінного відділення.

  2. Тиск охолоджувальної води у мастилоохолоджувачах повинен перевищу­вати тиск мастила на 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) або схема охолодження повинна бути двоконтурною.

  3. Одночасно з пуском мастилонасосів повинен вводитись в дію ексгаустер, а в разі його зупинення - резервний ексгаустер.

Ексгаустер повинен бути зупинений не раніше ніж через 15 хв після зупинен­ня мастилонасоса, і тільки після зупинення ексгаустера дозволяється розкривати вузли мастилосистеми.

  1. Оперативні і виробничі працівники повинні мати на робочих місцях філь­трувальні протигази, які вони мають надіти у разі потрапляння вогнестійкого мас­тила на гарячі поверхні й виділення диму.

  2. Працівники, які виконують роботу із застосуванням вогнестійкого масти­ла типу «Иввиоль-3», зобов’язані суворо дотримуватись правил особистої гігієни:

 • прийшовши на роботу, зняти особистий одяг і взуття й надягнути спец­одяг та взути спецвзуття (комбінезон або брюки з курткою з бавовняної тканини, натільну білизну, шкарпетки, черевики на гумовій монолітній підошві або гумові чоботи), а у випадку проведення робіт, під час вико­нання яких можливий прямий контакт з вогнестійким мастилом, - надя­гнути також нарукавники, фартухи, гумові рукавиці на основі натураль­ного каучуку або квалітексу і взути гумові чоботи;

 • харчуватись і палити - лише після ретельного миття рук теплою водою з милом;

 • після закінчення зміни зняти і повісити спецодяг у шафу для робочого спецодягу та прийняти душ. Чистий одяг зберігати в окремій шафі.

 • замінювати спецодяг відразу після ліквідації наслідків аварійного вики­дання або витікання мастила, якщо таке трапляється;

 • рукавиці вимити перед їх зніманням, а підошви взуття - протерти, вихо­дячи з робочого місця.

Під час перерв у роботі і після їх закінчення забруднені засоби індивідуально­го захисту ретельно вимити гарячою водою з милом або тринатрійфосфатом.

У разі потрапляння вогнестійкого мастила на шкіру це місце витерти сервет­кою, а потім вимити кілька разів теплою водою з милом.

  1. Працівники, які виконують роботи із застосуванням вогнестійкого масти­ла ОМТИ, повинні працювати у спецодязі (комбінезоні або брюках з курткою з ба­вовняної тканини) і спецвзутті.

Під час розбирання окремих дуже забруднених мастилом вузлів потрібно пра­цювати у фартухах з текстовініту.

Працівники, які зачищають баки з мастилом і прибирають велику кількість мастила, яке витекло внаслідок порушення герметичності мастилосистеми, повинні працювати в гумових чоботях і рукавицях.

  1. У процесі експлуатації системи регулювання турбіни, що працює на вог­нестійкому мастилі, дотримуватись таких вимог:

 • щодня протирати підлогу мийними розчинами з використанням волося­них щіток на відмітці обслуговування і нульовій відмітці всередині ого­родження мастилобака системи;

 • щотижня протирати мийним розчином поручні, штурвали засувок, а та­кож проміжні площадки і сходові переходи турбінного відділення;

 • періодично, не рідше одного разу на місяць, у приміщенні турбінного відділення проводити контроль повітряного середовища на вміст вогне­стійкого мастила;

 • деталі, вузли, контрольно-вимірювальні прилади і пристрої автоматики, що передаються для ремонтних і налагоджувальних робіт в інші цехи або для зберігання, необхідно ретельно відмивати від вогнестійкого мас­тила;

 • ремонтувати, налагоджувати і перевіряти в лабораторії контрольно- вимірювальних приладів прилади контролю параметрів вогнестійкого мастила потрібно окремо від інших приладів. Ці роботи повинні викону­вати спеціально проінструктовані працівники із застосуванням окремого від спільного інструментального господарства комплекту необхідних ін­струментів, який після закінчення роботи необхідно відмити від масти­ла.

  1. Відмивати деталі та інструмент від вогнестійкого мастила потрібно 5%- ним розчином тринатрійфосфату або емульгатором ОП-7.

 1. Вимоги безпечного обслуговування систем водопостачання

 1. Обслуговування споруд та систем технічного водопостачання

  1. На приводах і пускових пристроях насосних агрегатів, що перебувають у ремонті, необхідно вивішувати плакати про заборону подавання напруги і оперу­вання запірною арматурою.

Електрична схема електроприводів має бути розібрана.

Працівники повинні спускатись у водоприймальні камери з дотриманням ви­мог глави 9 розділу IVцих Правил. Перед спусканням в камеру необхідно переко­натись у тому, що вхідні затвори щільно закриті і застопорені, в камері немає води, а у повітрі відсутні шкідливі речовини і достатньо кисню (вміст кисню має бути понад 20% від об’єму).

Працівники, які спускаються у камеру, повинні бути забезпечені рятувальни­ми поясами.

  1. Ремонтувати всмоктувальну лінію насосів за наявності на дні водоймища мулу завтовшки понад 30 см потрібно із засобів підмощування.

  2. Обігрівання замерзлих трубопроводів і приймачів насосів та видалення намерзлого льоду за допомогою гарячої води потрібно проводити з дотриманням необхідних заходів охорони праці, щоб уникнути опіків працівників.

Якщо намерзлий лід розчищають на низовому боці затворів, роботу потрібно проводити з підвісної люльки, що спускається у нижній б'єф, з використанням за­побіжного пояса.

  1. Під час прибирання сміття на обертових сітках або очищення їх від льоду працівники, які виконують цю роботу, повинні перебувати на відстані не менше 1 м від цих сіток.

  2. Внутрішній огляд трубопроводу дозволяється проводити за умови відо­кремлення ділянки, яку оглядають, повного її спорожнення і відкривання повітря­них клапанів у верхніх точках трубопроводу.

  3. Не дозволяється використовувати підвідні канали водозабірних споруд для розміщення плавних засобів, що не призначені для обслуговуванням цих спо­руд, а також скидати забруднені стічні води у ці канали.

  4. Галереї напірних трубопроводів повинні бути освітлені. Проходи між тру­бопроводами не повинні бути захаращені.

  5. Зону скидання відпрацьованої води у річку (водоймище) необхідно відго­родити до урізу річки (водоймища), а схили закріпити вимощенням, дерном тощо.

 1. Експлуатація водоймищ-охолодників, бризкальних установок та градирень

  1. Поблизу місць забирання води з водоймищ-охолодників і її скидання не­обхідно вивішувати застережні знаки безпеки про заборону купання.

  2. По периметру градирень необхідно улаштувати огородження заввишки не менше 1 м. На поручнях вивішувати застережні знаки безпеки про заборону купан­ня в градирнях.

  3. Для забезпечення проходу працівників через кювети, що відводять воду з території градирень і бризкальних установок, необхідно передбачати містки з по­ручнями.

  4. Вентилятори градирень необхідно обгородити.

На період проведення огляду і поточного ремонту градирень вентилятори не­обхідно вимкнути і застопорити. Дозволяється входити у дифузор тільки за вимк­неного вентилятора.

  1. Проходи через бризкальну установку між секціями повинні бути чистими.

Звільняти від льоду замерзлі сопла можна лише після того, як вимкнено лінію

живлення.

  1. Очищати сопла бризкальних установок необхідно з містків, переносних драбин або плотів.

  2. Працівники, які очищують бризкальні установки, повинні бути забезпече­ні рукавицями і гумовими чоботами.

  3. Внутрішній огляд водорозподільної системи або зрошувача градирні по­винні проводити не менше двох працівників.

  4. Для очищення від утворених мулу, шламу, накипу та інших відкладень зливні насадки, тарілочки і розбризкувальні сопла градирень потрібно зняти, зану­рити у 10-15%-ний розчин соляної або сірчаної кислоти, а потім промити чистою водою.

Виконувати ці роботи необхідно в одязі з кислотозахисної тканини, в прогу­мованих фартухах, гумових чоботях, гумових кислото- і лугостійких рукавицях і захисних окулярах.

Працівники, які виконують цю роботу, повинні знати властивості основних хімічних речовин, що застосовуються у виробничих процесах під час експлуатації ТМО і теплових мереж, та заходи безпечної роботи з нимизгідно з додатком 8 до цих Правил.

  1. Замінювати дерев’яні щити і азбестоцементні листи обшивки витяжної башти градирні необхідно з допомогою вантажопідіймального крана або лебідки.

Приймання дерев'яних щитів або азбестоцементних листів, що розбираються, і складування нових необхідно проводити на дерев’яному настилі, установленому в площині верхньої відмітки водорозподільної системи.

Щити обшивки витяжної башти необхідно установлювати знизу догори.

  1. Елементи зрошувача і дерев’яні щити обшивки, що замінюються під час проведення ремонту, повинні оброблятись антисептиками, які не вимиваються (ки­слим хроматом міді, хромат-арсенатом або аміачним арсенатом міді).

Антисептування деревини повинно проводитись на спеціалізованих заводах під тиском в автоклавах.

  1. Під час просочування азбестоцементних листів, що використовуються для виготовлення щитів, кам’яновугільним пеком, попередньо розігрітим до тем­ператури +95°C, необхідно дотримуватись вимог «Санитарных правил при транс­портировании и работе с пеками», затверджених наказом МОЗ СРСР від 23 листо­пада 1973 року № 1131.

  2. Працівники, які обробляють воду мідним купоросом, повинні знати його властивості та бути забезпечені засобами індивідуального захисту: закритими за­хисними окулярами, гумовими рукавицями, респіраторами типу ШБ-1 «Лепесток», «Астра-2» тощо, головними уборами.

Після закінчення роботи з мідним купоросом необхідно прийняти душ.

 1. Вимоги безпечного обслуговування хлораторних установок

 1. Загальні вимоги

  1. Для запобігання біологічному обростанню водоводів, градирень, трубок конденсаторів турбін та інших теплообмінників системи водопостачання циркуля­ційну воду необхідно хлорувати. Хлорування потрібно проводити з подаванням хлорного розчину почергово в охолоджувальну воду, яка надходить в один - два конденсатори, щоб запобігти присутності активного хлору у воді каналів та у во- доймищах-охолодниках.

Залежно від схем, що застосовуються для хлорування води, найчастіше вико­ристовують рідкий хлор і хлорне вапно.

  1. У випадку потрапляння хлорного розчину на тіло працівника цю ділянку шкіри необхідно негайно промити водою з милом.

 1. Робота з рідким хлором

  1. Рідкий хлор, що надходить в залізничних цистернах, контейнерах-бочках та балонах, повинен задовольняти вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених наказом Держав­ного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12 березня 2010 року № 56, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2010 року за № 264/17559 (далі - НПАОП 0.00-1.23-10).

  2. Роботодавцем встановлюється контроль за порядком отримання, зберіган­ня, транспортування і експлуатації балонів з хлором.

  3. Схеми приєднання балонів необхідно регулярно контролювати, щоб запо­бігти потраплянню хлору у балони з аміаком для уникнення утворення сполук хло­ру і аміаку, що може спричинити вибух балонів.

  4. Усі роботи, пов’язані з приєднанням арматури і подаванням хлору, зні­манням заглушок з обладнання ємностей та трубопроводів, необхідно виконувати із застосуванням засобів захисту органів дихання.

Працівники, які проводять зливання рідкого хлору, повинні проходити спеціа­льний інструктаж та бути забезпечені фільтрувальними протигазами (на випадок аварії), захисними герметичними окулярами, гумовими рукавицями і прогумова­ними фартухами.

  1. Для захисту органів дихання від хлору необхідно використовувати проми­слові фільтрувальні протигази за умови, що концентрація пари хлору у повітрі буде менше 0,5 % від об’єму, а у випадку більш високої або неконтрольованої концент­рації хлору - ізолювальні дихальні апарати, саморятівники та ізолювальні костюми.

  2. На дверях приміщень складу хлору і хлораторної установки потрібно ви­вішувати застережні знаки безпеки «Обережно! Отруйні речовини» і «Працювати з використанням засобів захисту органів дихання!».

Ці приміщення необхідно оснастити автоматичними системами виявлення хлору відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.23-10.

Перед тим, як працівники увійдуть у приміщення, необхідно увімкнути венти­ляцію.

  1. У приміщенні складу хлору і хлораторної установки виконувати роботи, не пов’язані з обслуговуванням цієї установки, а також роботи із застосуванням ві­дкритого вогню заборонено. У таких приміщеннях заборонено також палити, бо під час паління зменшується чутливість до хлору та збільшується можливість отру­єння ним.

  2. Усі робочі місця у приміщеннях складу хлору і хлораторної установки не­обхідно забезпечити інструкціями з обов’язковим описом в них властивостей хлору та способів захисту від отруєння ним, а також дій працівників під час аварійних си­туацій.

  3. На робочих місцях повинні бути розчини для нейтралізації хлору: 2 %-ний розчин гіпосульфіту і 0,5 %-ний розчин питної соди.

  4. Ремонтувати хлорні апарати під тиском газу заборонено. Якщо їх необ­хідно відремонтувати, потрібно попередньо припинити подавання хлору і видалити його залишки.

  5. Обладнання хлораторних установок перед початком ремонту необхідно очистити шляхом інтенсивного промивання гарячою водою і продути сухим повіт­рям до повного видалення хлору.

  6. У разі надходження балонів різних марок і різної довжини під'єднувати їх до одного колектора заборонено.

  7. У хлораторних установках для недопущення потрапляння води у хлор необхідно дотримуватись таких вимог:

 • повітря, що надходить від компресора для перекачування хлору, повин­но бути висушене;

 • посудини після проведення гідравлічного випробування повинні бути сухими;

 • у спрацьованих посудинах і хлоропроводах повинен зберігатись надли­шковий тиск газу.

Під час вимкнення ежекторів необхідно уникати потрапляння води в газову лінію.

  1. Місця витікання хлору можуть бути виявлені:

 • газоаналізатором;

 • за обмерзанням місця витікання;

 • за низькою температурою посудини, що визначається дотиком;

 • за густою білою хмарою, що утворюється у разі наближення до місця витікання хлору вати, змоченої нашатирним спиртом (аміачною водою).

  1. У разі виявлення витікання хлору в приміщенні потрібно вимкнути вен­тиляцію.

  2. Розшукувати місця витікання хлору і ліквідовувати їх повинні не менше ніж два працівники. Цю роботу вони мають виконувати у протигазах (за умови від­критих виходів з приміщень).

  3. Усі працівники хлораторних установок зобов'язані під час чергування мати при собі справний, відповідного розміру протигаз. Решту часу протигаз пот­рібно зберігати в особистій закритій шафі.

  4. Біля входу у приміщення складів хлору і хлораторної установки в опеча­таному заскленому ящику необхідно зберігати 2-4 резервних протигази найбільш поширених розмірів.

  5. Тривалість захисної дії фільтрувальних коробок протигазів визначається за графіком, але не рідше двох разів на місяць. Результати перевірки потрібно за­писувати до спеціального журналу.

  6. Як допоміжний засіб індивідуального захисту органів дихання працівни­ків, якщо вони раптово потрапили в середовище з підвищеним вмістом хлору, не­обхідно використовувати змочені у воді хустки або частини одягу.

 1. Робота з хлорним вапном

  1. Хлорне вапно необхідно зберігати в спеціальному складському приміщен­ні під навісом.

  2. Приміщення, в якому виготовляють вапняне молоко, повинно мати венти­ляцію, що забезпечує шестикратний обмін повітря за годину.

  3. Хлорування необхідно проводити в окремому сухому приміщенні з доста­тньою вентиляцією і освітленням.

Наявність води на підлозі приміщення не допускається.

  1. Під час проведення робіт з хлорним вапном необхідно уникати його роз­сипання і потрапляння на шкіру і одяг.

  2. Розсипане на підлогу хлорне вапно необхідно залити розчином гіпосуль­фіту із содою і змити водою в дренаж.

  3. Працівники, які виконують роботу із застосуванням вапна, повинні надя­гати протипиловий респіратор, бавовняний костюм, прогумований фартух, захисні герметичні окуляри, гумові рукавиці і гумове взуття.

Допоміжними засобами індивідуального захисту органів дихання під час про­ведення робіт із застосуванням хлорного вапна можуть бути багатошарові марлеві пов'язки.

 1. Вимоги безпеки під час хімічного очищення обладнання

 1. Роботи з хімічного очищення теплосилового обладнання потрібно проводи­ти за програмою, затвердженою роботодавцем.

 2. У разі проведення хімічного очищення обладнання відповідальним за підго­товку схеми, організацію проведення хімічного очищення обладнання і безпечні умови праці працівників, призначених виконувати ці роботи, є начальник цеху, у віданні якого перебуває це обладнання.

 3. Відповідати за проведення інструктажу з охорони праці під час роботи з хі­мічними реагентами та за процес хімічного очищення обладнання повинен началь­ник хімічного цеху, а за проведення інструктажу з охорони праці та за проведення пароводокисневого очищення котлів - начальник котельного (котлотурбінного) це­ху.

 4. У разі проведення хімічного очищення обладнання спеціалізованою органі­зацією відповідальність за проведення хімічного очищення і безпеку працівників, внесених до наряду, покладається на керівника робіт цієї організації.

 5. До початку проведення хімічного очищення в зоні обладнання, що підлягає промиванню, та в зоні насосів промивання необхідно:

Завантажити