НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальнихМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 892

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2127/24659

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових ме­реж і тепловикористовувальних установок

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Прези­дента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації сис­теми центральних органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних устано­вок, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила тех­ники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей», затверджені Державною інспекцією з енергетичного нагляду Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 15 червня 1972 року.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохо- тва О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр


й

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації тепломе­ханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

установок ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 4

 2. Визначення термінів та скорочень 4

 3. Загальні вимоги охорони праці 6

ГУ. Загальні вимоги безпеки під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок 9

 1. Територія, приміщення та робочі місця 9

 2. Вимоги до обладнання 13

 3. Вимоги до розпізнавального кольору трубопроводів і написів на них 14

 4. Обслуговування обладнання 16

 5. Механізоване навантажування, розвантажування та переміщування вантажів 19

 6. Ручне навантажування, розвантажування та переміщування вантажів 22

 7. Зварювальні та інші вогневі роботи 22

 8. Радіографічна дефектоскопія обладнання 23

 9. Проведення робіт у резервуарах та підземних спорудах. Газонебезпечні роботи 24

 10. Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів 29

 11. Ремонт обертових механізмів 32

 12. Теплоізоляційні та обмурувальні роботи 34

 13. Обслуговування компресорів і повітропроводів 36

 14. Земляні роботи 36

 1. Організаційні заходи 39

 1. Загальні вимоги. Працівники, які відповідають за забезпечення проведення робіт, їхні права та обов'язки 39

 2. Видавання наряду (розпорядження) 43

 3. Порядок видавання та оформлення наряду 47

 4. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи 49

 5. Нагляд під час проведення робіт. Зміни у складі бригади 52

 6. Оформлення перерв у роботі 53

 7. Закінчення роботи. Приймання робочого місця. Закривання наряду 55

 8. Робота працівників, які перебувають у відрядженні 55

 1. Вимоги безпечного обслуговування паливно-транспортного обладнання 56

 1. Обслуговування залізничного господарства 56

 2. Розвантажування твердого палива 60

 3. Обслуговування складів твердого палива 63

 4. Обслуговування паливоподавання 65

 5. Обслуговування мазутного господарства 68

 6. Робота в резервуарах мазутного господарства 71

 1. Вимоги безпечного обслуговування котельних установок 71

 1. Обслуговування пилоприготувальних установок 71

 2. Робота в бункерах 74

 3. Обслуговування котельних установок 75

 4. Безпечне виконання робіт усередині топок, газоходів, повітроводів і барабанів котлів та на димових трубах 78

 5. Безпечне обслуговування систем шлакозоловидалення та золовідвалів 81

 6. Безпечне обслуговування електрофільтрів 83

 1. Вимоги безпечного обслуговування турбінних установок 84

 1. Обслуговування парових турбоагрегатів 84

 2. Безпечне обслуговування газотурбінних та парогазових установок 89

 3. Заходи безпеки під час роботи з вогнестійкими мастилами 91

 1. Вимоги безпечного обслуговування систем водопостачання 93

 1. Обслуговування споруд та систем технічного водопостачання 93

 2. Експлуатація водоймищ-охолодників, бризкальних установок та градирень 94

 1. Вимоги безпечного обслуговування хлораторних установок 95

 1. Загальні вимоги 95

 2. Робота з рідким хлором 96

 3. Робота з хлорним вапном 97

 1. Вимоги безпеки під час хімічного очищення обладнання 98

 2. Вимоги безпечного обслуговування обладнання хімічних цехів і споруд з очищення стічних вод 99

 1. Обслуговування реагентного господарства та установки з гідразинної обробки води 99

 2. Вимоги безпечної роботи в хімічних лабораторіях 102

 1. Вимоги щодо безпечного обслуговування теплових мереж 108

 2. Вимоги безпечного обслуговування пристроїв теплової автоматики, тепломеханічних вимірювань та захистів 113

 3. Вимоги безпечної роботи з ртутними приладами 117

Додаток 1 124

Додаток 2 125

Додаток 3 127

Додаток 4 130

Додаток 5 132

Додаток 6 132

Додаток 7 133

Додаток 8 134ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 892

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2127/24659

ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

І. Сфера застосування

 1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію та експлуатацію теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики і теплотехнічних вимірювань паливно-транспортних, котло­турбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів, теп­ловикористовувальних установок та опалювальних котелень.

 2. Під час виконання зазначених робіт необхідно керуватись іншими норма­тивно-правовими актами, стандартами, нормами та інструкціями заводів - вироб­ників обладнання.

 3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців і працівників під час екс­плуатації обладнання електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів, теплови­користовувальних установок та опалювальних котелень.

ІІ. Визначення термінів та скорочень

У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

Безпечна відстань - найменша допустима відстань між працівником і джере­лом небезпеки, що необхідна для безпечного виконання робіт.

Бригада - двоє і більше працівників, включно з виконавцем робіт або праців­ником, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядачем).

Виробничі працівники - працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування облад­нання, транспортних засобів, споруд, будівель тощо) та їх забезпеченням.

Виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально призначених будів­лях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність працівників, пов'язана з участю в різних ви­дах виробництва.

ГДК - граничнодопустима концентрація.

ГТУ - газотурбінна установка.

«Дозволяється», «Допускається», «Може» - означають, що ця вимога Пра­вил застосовується винятково як вимушена.

Допуск - комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються допус- качем, після виконання яких бригада має право стати до роботи на робочому місці, куди вона допускається за нарядом-допуском або розпорядженням.

Допускач - працівник, який допускає до роботи за нарядом-допуском.

Допуск первинний - допуск до роботи за нарядом-допуском або розпоря­дженням, що здійснюється вперше.

Допуск повторний - допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась ро­бота цією самою бригадою за цим нарядом.

КВП - контрольно-вимірювальні прилади.

Керівники, спеціалісти - керівники підприємств, установ і організацій (далі - підприємства), їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організо­вують роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж та тепловикористовувальних установок.

Клапан вибуховий запобіжний - пристрій, що запобігає руйнуванню елемен­тів котла, системи пилоприготування від тиску вище допустимого значення під час вибуху.

Механізми обертові - насоси, вентилятори, димососи, млини, живильники, дробарки тощо з електричним або іншим приводом.

Місця газонебезпечні - приміщення (споруди, дільниці тощо), у повітрі робо­чої зони яких можливе виділення шкідливих речовин понад граничнодопустиму концентрацію або утворення вибухонебезпечних сумішей, а також підземні спору­ди, що розташовані ближче 15 м від підземних газопроводів.

Наряд-допуск - складене на спеціальному бланку завдання на безпечне про­ведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні за­ходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт.

Небезпечна зона - простір, у якому є можливість впливу на працівника небез­печних та (або) шкідливих виробничих факторів.

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок їх властивостей за наявності певних факторів мо­жуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних за­собів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин, і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залеж­новід ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небе­зпечних речовин.

НЗС - начальник зміни станції.

Оперативні (чергові) працівники - працівники, які перебувають на чергу­ванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних переми­кань.

Оперативно-виробничі працівники - працівники, спеціально навчені і підго­товлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання.

Підготовка робочого місця - виконання технічних заходів щодо створення безпечних умов проведення робіт на робочому місці.

Підземні споруди - теплові камери, прохідні та напівпрохідні канали, колек­тори, тунелі і колодязі.

Постійне робоче місце - місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50 % або більше двох годин безперервно). Якщо при цьому робота проводиться в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона.

ППР - проект проведення робіт.

Робоча зона - простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або площадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників.

Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності, який виконує роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж та тепловикористовувальних установок.

Розпорядження - письмове або усне завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце і час, заходи безпеки (якщо вони потрібні), а також пе­релік працівників, яким доручено її виконувати.

ТАВ - теплова автоматика та вимірювання.

Теплова мережа - трубопроводи, призначені для транспортування пари або гарячої води до споживачів тепла і повернення конденсату пари та відпрацьованої гарячої води в системи теплопостачання.

Теплова установка - узагальнене поняття обладнання (пристроїв), призначе­ного для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії.

Тепловий вузол - комплекс пристроїв, призначених для приєднання систем теплоспоживання до теплової мережі з метою керування ними та забезпечення від­повідного режиму теплоспоживання.

Тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопо­стачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо.

Тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання (пристроїв), яке використовує теплову енергію гарячої (мережної) води чи пари для опалення, вен­тиляції, гарячого водопостачання, технологічних чи комунально-побутових потреб.

Тепломеханічне обладнання (ТМО) - теплосилове механічне та водопідгото- вче обладнання, а також пристрої теплової автоматики і теплотехнічних вимірю­вань, що встановлені на цьому обладнанні.

ТЕЦ - теплоелектроцентраль.

ІІІ. Загальні вимоги охорони праці

 1. Роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

 2. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці в робочих зо­нах, де існує потенційна можливість виникнення вибухонебезпечного середовища під час виконання робіт, відповідно до Вимог до роботодавців стосовно забезпе­чення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості Украї­ни від 05 червня 2013 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 червня 2013 року за № 1071/23603 (НПАОП 0.00-7.12-13).

 3. Посадові особи та працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про поря­док проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 4. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва зобов’язаний розроби­ти та затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00­8.24-05).

 5. Роботодавець зобов’язаний за власні кошти організувати проведення меди­чних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (поперед­ній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних ка­тегорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 тра­вня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 6. Роботодавець зобов’язаний розробити та затвердити перелік робіт, вико­нання яких потребує професійного добору, відповідно до Переліку робіт, де є пот­реба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здо­ров’я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за № 18/554.

 7. Забороняється залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких ро­біт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жін­ками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку ва­жких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороня­ється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охо­рони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністер­стві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійсню­вати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких ре­чей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Роботодавець зобов’язаний організувати опрацювання і затвердити норма­тивні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міні­стерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 2. Роботодавець зобов’язаний організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охоро­ною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 ро­ку № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

 3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити організацію проведення навчання і перевірки знань пожежної безпеки відповідно до чинного законодавства.

 4. Роботодавець зобов’язаний організувати розслідування та вести облік не­щасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю­вань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 30 листопада 2011 року № 1232.

 5. Роботодавець зобов’язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

 6. Роботодавець зобов’язаний забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

 7. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечну експлуатацію електроус­таткування відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, затвер­джених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (далі - НПАОП 40.1-1.01-97), та Правил безпечної експлуа­тації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 ро­ку за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

 8. Системи опалення, вентиляції і кондиціювання повітря виробничих при­міщень повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

 9. Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, ком­плектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників здійсню­ється відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеці­альним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охо­рони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00­4.01-08).

 1. Для запобігання захопленню рухомими (обертовими) частинами механіз­мів працівники повинні працювати в спецодязі, застебнутому на всі ґудзики. Засу­кувати рукава спецодягу і закачувати халяви чобіт заборонено.

Під час проведення робіт з отруйними і агресивними речовинами, під час очищення від золових наносів, розшлакування поверхонь нагрівання котлів, спус­кання золи з бункерів, а також під час проведення електрогазозварювальних, обму- ровувальних, ізоляційних робіт, під час розвантажування і навантажування сипких і курних матеріалів брюки надягати поверх чобіт (навипуск).

Перебуваючи у приміщеннях з діючим енергетичним обладнанням, у колодя­зях, камерах, каналах, тунелях, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, усі працівники повинні надягати захисні каски. Волосся необхідно підбирати під кас­ку.

 1. Під час експлуатації газового господарства, котельних установок, інших теплових установок, що працюють на природному газі або іншому газі, який вико­ристовується як паливо, крім вимог цих Правил, необхідно дотримуватись вимог відповідних розділів Правил безпеки систем газопостачання України, затвердже­них наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98), та (або) інших чинних нор­мативно-правових актів, що застосовуються у відповідній галузі.

 2. Під час виконання робіт на висоті, у тому числі верхолазних робіт, необ­хідно дотримуватись вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висо­ті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00­1.15-07).

 3. Роботодавець зобов’язаний призначити відповідальним за безпечну екс­плуатацію та справний стан устаткування теплових установок і мереж підприємст­ва технічного керівника (технічного директора, головного інженера, головного енергетика, технолога, механіка) або особу зі складу інженерно-технічних праців­ників (теплотехнічного, теплоенергетичного профілю), яка пройшла перевірку знань цих Правил та затверджена відповідним наказом (розпорядженням) по підп­риємству.

Завантажити