НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубопроводів і обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого без просту­кування зварних швів.

Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування, обдування котла та продування нижніх точок, а також у разі несталих та аварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце.

  1. Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропроводах, ка­мерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живильних трубопроводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідомити про це начальника зміни цеху (блоку, району) і керівника (виконавця) робіт для вжиття необхідних заходів.

Небезпечну зону необхідно обгородити і вивісити застережний знак безпеки «Обережно! Небезпечна зона», а біля входу до неї - заборонний знак безпеки «Вхід (прохід) заборонено».

  1. Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну роботу механі­змів або пристроїв за відсутності огороджень або у разі їх несправного стану. Забо­ронено також прибирати поблизу механізмів, які не мають запобіжних огороджень.

  2. Під час чищення, прибирання і змащування обертових або рухомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородження або просовувати крізь них руки; не дозволяється також намотувати на руку або пальці обтиральний мате­ріал під час обтирання зовнішньої поверхні працюючих механізмів.

  3. Для обтиральних матеріалів використовуються бавовняні або лляні ган­чірки.

  4. Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфоль та інші ма­теріали під паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки після повного зупинення обладнання.

У газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовими приводами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені.

  1. Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові і рухомі ме­ханізми заборонено.

  2. Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанційного керу­вання) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електродвигунів напру­гою до 1000 В, якщо вони установлені в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричні килими, а у вогких примі­щеннях - ізолювальні підставки.

  3. Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з пошкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів, труб, тросів, мокрих мотузок тощо), що стикаються з цими проводами, а також наступати на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено.

  4. Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і не мати не­справних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блокування, захисту та сигналізації.

  5. Обладнання дозволяється ремонтувати тільки за умови виконання техні­чних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в дію (пуск двигуна, подавання пари або води тощо), а також самочинне переміщування або рух.

Після закінчення очищення або ремонту обладнання необхідно переконатись у тому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні предмети.

  1. Капітальні й середні ремонти обладнання необхідно проводити за ППР або технологічною документацією (технологічними картами, інструкціями та тех­нічними умовами на ремонт), що містить конкретні вимоги з охорони праці під час підготовки до роботи та у процесі її проведення.

У ППР повинні бути визначені такі вимоги:

• забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання;

 • безпечне розміщування машин і механізмів;

 • наявність місць і засобів кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів під час проведення робіт на висоті;

 • забезпечення засобами контейнеризації і тарою для переміщування по­штучних і сипких матеріалів;

 • забезпечення вантажозахоплювальними пристроями (вантажними стро­пами, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габа­ритів вантажу, що переміщується, умов стропування і монтажу;

 • забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що розби­раються, під час проведення демонтажу конструкцій;

 • улаштування захисних перекриттів або козирків під час проведення су­міщених робіт по одній вертикалі.

Крім того, у ППР повинні зазначатись:

 • номенклатура пристроїв, приладів і засобів індивідуального і колектив­ного захисту працівників;

 • засоби підмощування, що призначені для виконання певного виду робіт або певної операції;

 • шляхи й засоби піднімання працівників на робочі місця.

  1. У виробничих приміщеннях допустима найвища температура повітря у робочій зоні в теплу пору року не повинна перевищувати:

 1. на постійних робочих місцях:

+28°C - у разі виконання легких робіт;

+27°C - у разі виконання робіт середньої важкості;

 1. на тимчасових робочих місцях:

+30°C - у разі виконання легких робіт;

+29°C - у разі виконання робіт середньої важкості.

  1. За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин обладнання і неможливості забезпечення зазначених у пункті 4.18 цього розділу граничних тем­ператур працівники повинні бути захищені від можливого перегрівання шляхом за­стосування таких запобіжних заходів, як повітряне душування, примусова венти­ляція, місцеве кондиціювання повітря, використання термозахисних костюмів та інших засобів індивідуального захисту, а також регламентація часу роботи та від­починку.

  2. Під час проведення ремонтних робіт, пов'язаних з монтажем або демон­тажем обладнання та трубопроводів, а також із заміною елементів обладнання, ви­конується передбачена ППР або технологічною картою послідовність операцій щодо забезпечення стійкості елементів обладнання, що залишились або щойно установлюються, і запобігання падінню його демонтованих частин.

  3. Збіг болтових отворів під час збирання фланцевих з'єднань необхідно пе­ревіряти за допомогою ломів або оправок.

  4. Для відмивання і знежирювання деталей та обладнання необхідно вико­ристовувати пожежобезпечні технічні мийні засоби. Ці роботи забороняється ви­конувати із застосуванням легкозаймистих речовин (гасу, бензину, бензолу, ацето­ну тощо), а також хлорпохідних вуглеводнів (трихлоретилену, дихлоретану тощо).

У виняткових випадках з дотриманням необхідних заходів пожежної безпеки допускається використовувати розміщені в закритій тарі з матеріалу, що не б'ється, горючі рідини (розчинники, бензин тощо) у кількостях, необхідних для разового використання, але не більше 1 л.

  1. Відігрівати замерзлі трубопроводи з горючими, вибухонебезпечними і шкідливими речовинами, а також їхню арматуру необхідно вологою парою або га­рячою водою. Ці роботи не дозволяється виконувати із застосуванням джерела те­пла з відкритим вогнем.

  2. Місця, небезпечні для проходу або перебування в них пішоходів, необ­хідно обгородити і вивісити застережні знаки безпеки згідно з чинним законодав­ством.

  3. Очищення світильників і замінювання перегорілих електроламп, розмі­щених на висоті до 2,5 м, можуть виконувати працівники технологічних цехів, які мають групу з електробезпеки не нижче II, за умови забезпечення зручного і безпе­чного доступу до світильників.

Замінювати плавкі вставки, оглядати і ремонтувати освітлювальну мережу, а також замінювати лампи і очищувати світильники на висоті понад 2,5 м повинні працівники електричного цеху.

  1. У місцях, що не мають стаціонарного освітлення, обслуговування облад­нання повинно здійснюватись із застосуванням достатньої кількості справних пе­реносних акумуляторних ліхтарів та електричних світильників із захисною сіткою навколо лампи. Ці ліхтарі та світильники повинні передаватись між змінами.

  2. Переносні ручні електричні світильники в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних приміщеннях повинні живитись від мережі напругою до 42 В, а за особливо несприятливих умов, коли загроза ураження елек­тричним струмом посилюється через тісноту, незручність виконання роботи, мож­ливість торкання працівника до металевих заземлених елементів, - напругою до 12 В.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки дозволяється користуватись перено­сними електричними світильниками напругою 220 В.

 1. Механізоване навантажування, розвантажування та переміщування вантажів

  1. Навантажувально-розвантажувальні роботи проводяться механізованим способом за допомогою підіймально-транспортного обладнання або засобів малої механізації.

Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, пов'язаних з використанням засобів залізничного або автомобільного транспорту, необхідно до­тримуватись вимог Правил охорони праці під час виконання навантажувально- розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, затверджених наказом Дер­жавного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого на­гляду від 18 грудня 2007 року № 311, зареєстрованих у Міністерстві юстиції Укра­їни 28 грудня 2007 року за № 1419/14686 (НПАОП 63.21-1.22-07), Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Державного коміте­ту України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 31 груд­ня 2008 року № 308, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2009 року за № 103/16119 (НПАОП 0.00-1.22-08), Правил будови і безпечної екс­плуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та інших чинних нормативно- правових актів.

  1. Перебування у траншеї під час опускання до неї труб та інших елементів обладнання і арматури, а також перебування під обладнанням і вузлами трубопро­водів до завершення їх закріплення забороняється.

  2. На електрифікованих залізницях підніматись на дахи вагонів, цистерн, на­вантажених платформ, напіввагонів і контейнерів для виконання будь-яких робіт дозволяється тільки після вимкнення контактної мережі та її заземлення.

  3. Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на відкри­тому рухомому складі поблизу електрифікованої залізниці необхідно стежити, щоб працівники та інструмент, яким вони користуються, а також вироби, що наванта­жуються (розвантажуються), були на відстані понад 2 м від струмовідних частин контактної мережі, яка перебуває під напругою.

Роботу на рухомому складі, розміщеному на відстані від 2 до 4 м від струмові- дних частин контактної мережі, дозволяється проводити без знімання напруги і за­землення контактної мережі, але під наглядом спеціально призначеного працівни­ка.

За більшої відстані від струмовідних частин нагляд не потрібен.

Розвантажувати цистерни з паливом, кислотами і лугами під проводами кон­тактної мережі заборонено.

  1. Працівники перевозяться справними та спеціально для цього призначени­ми транспортними засобами.

Не дозволяється перевезення працівників поза кабіною автомобіля-самоскида, автомобіля-цистерни, трактора, а також іншими спеціалізованими автомобілями (самохідними машинами і механізмами, вантажними причепами, напівпричепами, вантажними моторолерами тощо), конструкція яких не пристосована для переве­зення людей.

  1. Перевозити вибухові, горючі, сильнодіючі отруйні, легкозаймисті та інші небезпечні вантажі, а також знешкоджену тару з-під них необхідно з дотриманням вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та інших чинних нормативно-правових актів.

  2. Зливати кислоти та інші небезпечні вантажі з цистерн або розвантажувати їх у тарі необхідно з дотриманням вимог пункту 1.14 розділу XIIцих Правил.

  3. Бутлі з кислотами, лугами та рідкими негорючими хімікатами перевозять­ся в корзинах або дерев’яних латах, що відповідають вимогам пункту 1.22цього розділу. Бутлі установлюються в кузові автомобіля і щільно закриваються.

Не дозволяється ставити корзини (або лати) з бутлями одна на одну (у два яруси) без міцних прокладок, що захищають нижній ярус від розбивання під час перевезення.

  1. Горючі рідини необхідно перевозити на автомобілях із застосуванням ме­талевої тари із щільно загвинченою пробкою. Перевозити такі рідини у бутлях, бі­донах, відрах і подібних їм ємностях заборонено.

  2. Експлуатувати навантажувачі необхідно з дотриманням вимог інструкцій заводів - виробників навантажувачів.

  3. Для навантажування і розвантажування штучних вантажів необхідно пе­редбачати з боку під'їзду транспортних засобів на висоті підлоги кузова транспорт­ного засобу спеціальні площадки (платформи, естакади, рампи) завширшки понад 1,5 м з кутом нахилу до 5°.

Ширина естакади, що призначена для пересування транспортних засобів, по­винна бути понад 3 м.

Естакади, рампи складів, під’їзних шляхів необхідно обладнати колесовідбій- ними запобіжними пристроями, щоб унеможливити з'їзд і перекидання транспорт­них засобів.

  1. Навантажувально-розвантажувальні роботи з важкими (масою понад 3 т) і довгомірними (завдовжки понад 6 м) вантажами, а також роботи, що виконуються за допомогою грейфера та інших механічних вантажозахоплювальних пристроїв, дозволяється виконувати за відсутності працівників у кузові транспортного засобу.

  2. Під час установлення транспортних засобів для виконання навантажува­льно-розвантажувальних робіт необхідно вживати заходів для запобігання само­чинному руху цих засобів.

  3. Площадки для проміжного складування вантажів необхідно розміщувати на відстані понад 2,5 м від залізничних колій і автомобільних доріг.

  4. Вантажі на площадці необхідно складувати таким чином:

 • цеглу в пакетах на піддонах - не більше ніж у 2 яруси; у контейнерах - в 1 ярус;

 • плиткові матеріали (плити азбестоцементні, листи азбестоцементні хви­лясті і плоскі) - у стопи заввишки до 1 м;

 • теплоізоляційні вироби і конструкції у контейнерах і піддонах - у шта­белі не більше ніж у 2 яруси;

 • дрібносортовий метал - у стелажі заввишки до 1,5 м;

 • великогабаритне і важке обладнання та його частини - в 1 ряд на підкла­дках;

 • чорні прокатні метали (швелери, двотаврові балки, сортова сталь) - у штабелі заввишки до 1,5 м з підкладками і прокладками;

 • листовий метал - у штабелі заввишки до 1 м. Установлювати металеві листи на ребро заборонено;

 • труби діаметром до 300 мм - у штабелі заввишки до 3 м на підкладках і прокладках з кінцевими упорами;

 • труби діаметром понад 300 мм - у штабелі заввишки до 3 м. Складуван­ня здійснюється у сідло без прокладок.

Нижній ряд труб необхідно укладати на підкладки, закріплювати інвентарни­ми металевими башмаками або кінцевими упорами, надійно закріпленими на підк­ладках.

  1. Вантажі (крім баласту, що розвантажується для шляхових робіт) необ­хідно розміщувати на відстані не менше 2 м від зовнішньої грані найближчої до вантажу залізничної рейки - для штабелів заввишки до 1,2 м, а у разі більшої висо­ти штабелів - на відстані не менше 2,5 м.

Укладені вантажі не повинні мати частин, що стирчать (дроти, ломи, шпали тощо).

 1. Ручне навантажування, розвантажування та переміщування вантажів

  1. Під час піднімання і переміщування вантажів вручну необхідно дотриму­ватися норм перенесення вантажів, установлених чинним законодавством.

  2. Дороги, якими переміщують вантажі, потрібно підтримувати у чистоті, не допускається їх захаращування.

  3. Під час застосування такелажних пристосувань (котків, сходів, тачок, ка­натів тощо), а також ломів, лопат тощо необхідно перевіряти їх справність перед початком проведення робіт.

  4. Під час навантажування труб, бочок і розвантажування їх з автомашин і платформ необхідно використовувати похилі площадки або лати з утриманням ва­нтажів канатами.

  5. Стояти потрібно збоку від вантажу, який піднімають або опускають по похилій площині.

  6. Канат, що застосовується для навантажування і розвантажування, необ­хідно підбирати з урахуванням маси вантажу.

Швидкість опускання вантажу повинні регулювати працівники, які перебува­ють у кузові автомашини (на платформі).

  1. Не дозволяється одночасне розвантажування автомашини або платформи і прибирання (перенесення в інше місце) раніше спущених вантажів.

  2. Наповнений бутель повинні переносити двоє працівників. Бутель разом з корзиною (латами) розміщувати у спеціальному дерев'яному ящику з ручками або переносити на спеціальних ношах з отвором посередині і латами, в які бутель по­винен входити разом з корзиною на 2/3 висоти.

На короткі відстані і сходами дозволяється переносити бутлі у корзинах двом працівникам тільки після попередньої перевірки дна корзини і ручок на міцність.

Допускається перевозити бутлі на спеціальних візках.

  1. Під час перекочування дерев’яних бочок по землі підштовхувати їх необ­хідно біля обручів, тягнути за краї бочки не дозволяється.

Важкі бочки необхідно переміщувати на роликах або котках.

  1. У виробничих приміщеннях переносити вручну довгомірні вантажі до­зволяється лише у разі незначного обсягу робіт.

Довгомірні вантажі необхідно переносити за допомогою спеціальних захоп- лювальних пристосувань у вигляді кліщів.

Дозволяється переносити довгомірні вантажі на плечах кількома працівника­ми однакового зросту. Під час перенесення і скидання таких вантажів працівники, які їх переносять, повинні стояти з одного боку вантажу.

Переносити вантаж на держаках лопат, ломах тощо заборонено.

  1. Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт уночі всі робочі місця повинні бути освітлені.

 1. Зварювальні та інші вогневі роботи

  1. Електрозварювальні, газополум’яні та інші вогневі роботи необхідно про­водити з дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 ро­ку за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

  2. Вогневі роботи на обладнанні, розміщеному в зоні діючого устаткування і у виробничих приміщеннях, необхідно проводити занарядом-допуском(далі - на­ряд), форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил.

У рядку «Виконати заходи щодо підготовки робочих місць» наряду зазнача­ються, крім заходів щодо підготовки робочих місць і заходів безпеки, також заходи щодо забезпечення робочого місця первинними засобами пожежогасіння відповід­нодо вимог чинного законодавства.

Оформлений наряд є одночасно дозволом на проведення вогневих робіт.

Вогневі роботи, що проводяться у спеціально відведених і обладнаних місцях у цехах, майстернях і на відкритих площадках, виконуються без оформлення наря­ду. Місця проведення таких робіт повинні бути обгороджені і мати відповідні на­писи.

  1. Під час проведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечному облад­нанні (мазутних резервуарах, газопроводах, газорозподільних пунктах, мастилоп­роводах, бункерах з пилом тощо) наряд повинен погоджувати головний інженер підприємства, а заходи пожежної безпеки, зазначені в наряді, - посадова особа, від­повідальна за пожежну безпеку підприємства.

  2. У разі виникнення аварій зварювальні та інші вогневі роботи дозволяється виконувати без оформлення наряду, але обов'язково під безпосереднім наглядом начальника цеху (підрозділу) або за його вказівкою під наглядом іншого відповіда­льного інженерно-технічного працівника цього цеху (підрозділу).

 1. Радіографічна дефектоскопія обладнання

  1. Використання у складі виробничого обладнання радіоізотопних приладів має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з викори­стання джерел іонізуючого випромінювання, з дотриманням Вимог та умов безпе­ки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іоні­зуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 21 вересня 2010 року № 121, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 950/18245, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки Укра­їни, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 ро­ку за № 552/10832(дСП 6.177-2005-09-02).

  2. Норми радіаційної безпеки, порядок проведення робіт, облік, зберігання і видавання дефектоскопів, утримання приміщень, заходи особистої профілактики, система організації, обсяг і порядок проведення радіаційного контролю, включаю­чи розроблення заходів щодо попередження і ліквідації аварій, повинні відповідати вимогам Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), та Норм радіаційної безпеки Украї­ни (доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення) (далі - НРБУ-97/Д-2000), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12 липня 2000 року № 116.

 2. Проведення робіт у резервуарах та підземних спорудах.

Г азонебезпечні роботи.

  1. Організація і проведення газонебезпечних робіт у резервуарах та підзем­них спорудах повинні відповідати вимогам розділів 1, 4, 6, 7 НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нормативно-правових актів, що застосовуються у відповід­ній галузі.

  2. Безпосередньо перед спусканням у резервуар, підземну споруду, перед тим, як увійти до газонебезпечного приміщення, необхідно перевірити в них вміст небезпечних і шкідливих речовин у повітрі робочої зони і достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20% від об’єму).

Завантажити