НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Під час піднімання труб працівників необхідно відвести від кінців секції.

  1. Ходити по зневодненому золошлаковому пляжу допускається тільки у виняткових випадках у супроводі другого працівника (у цьому разі той, хто йде попереду, повинен жердиною перевіряти міцність намитого шару).

  2. Ходити по золошлакопроводах, а також по свіжонамитому золошлаково­му пляжу заборонено.

  3. У разі промірювання глибини відстійного ставка, установлення шандора на водовідвідних спорудах тощо працівники, які виконують роботу з човна, ката­марана або плота повинні мати рятувальні засоби (жилети, пояси тощо).

Не дозволяється на відстійному ставку виконувати роботи з промірювання глибини, установлення шандор та інші, що пов’язані з використанням човнів, пон­тонів або плотів, якщо швидкість вітру більше 9,8 м/с або за висоти хвилі понад 0,35 м.

  1. У разі проведення робіт у нічну зміну робочу зону на золошлаковідвалі необхідно освітлювати.

  2. Шахти водоскидних колодязів повинні мати справні ґрати.

  3. Поблизу місць забирання і скидання води і по периметру золошлаковід- валу в місцях можливого перебування людей необхідно вивішувати знаки безпеки про заборону купання, вживання води та ловлення риби.

  4. Шламонагромаджувачі шкідливих і токсичних речовин, що містяться на золошлаковідвалі, необхідно обгородити і позначити застережними знаками безпе­ки.

  5. Перебувати без спеціальних індивідуальних засобів захисту на золошла- ковідвалах, де радіаційний фон (гама-випромінювання) перевищує 30 мікрорентген на годину, заборонено.

 1. Безпечне обслуговування електрофільтрів

  1. Перед початком ремонту механічної частини і чищення секцій електрофі­льтрів і перед тим, як розпочати ремонт механізмів струшування секцій, працівни­ки електричного цеху повинні вимкнути їхню електричну частину і вивісити засте­режні і заборонні знаки безпеки на апаратах керування електродвигунами, механі­змами струшування, вібраторами, обігріванням бункерів та ізоляторів.

Вивішувати застережні знаки безпеки на люках електрофільтрів і механізмах повинні працівники цеху, які обслуговують електрофільтри.

  1. Проводити випробування і регулювати механізм струшування електрофі­льтрів, коли необхідно часто вмикати і вимикати електродвигун, дозволяється без розбирання електричної схеми. У цьому разі зі складу бригади потрібно призначи­ти наглядача за електродвигуном і його пусковим пристроєм для унеможливлення випадкового вмикання електродвигуна.

  2. Внутрішній огляд і ремонт електрофільтрів необхідно проводити тільки після вимкнення їхньої електричної частини, заземлення їхньої коронувальної сис­теми, вентиляції секцій, завершення відбирання проб газу на вміст вибухонебезпе­чних і токсичних газів, вимкнення димососів і закриття їхніх напрямних апаратів.

  3. Перед початком проведення робіт у бункері необхідно струсити з електро­дів налиплу золу, вимкнути обігрівання воронки бункера, вимкнути вібратори і зві­льнити бункер від золи.

Під час проведення робіт у верхній частині електрофільтрів необхідно відкри­ти додаткові верхні люки.

  1. Працювати в електрофільтрах необхідно у протипилових респіраторах із застосуванням рятівних поясів, дотримуючись вимог глави 9 розділу IVцих Пра­вил.

 1. Вимоги безпечного обслуговування турбінних установок

 1. Обслуговування парових турбоагрегатів

  1. Зовнішні напірні мастилопроводи, розміщені в зоні гарячих поверхонь, необхідно обладнати спеціальними щільними захисними коробами з листової сталі. Нижня частина коробів повинна мати схил для стікання мастила у збірний трубоп­ровід, який не залежить від колектора аварійного зливання і поєднаний з ємністю аварійного зливання мастила.

Під час проведення ремонтів короби необхідно перевіряти на щільність шля­хом заповнення їх водою.

  1. Мастилопроводи, розміщені зовні короба, необхідно відділити від гарячих поверхонь металевими захисними екранами, а їхні фланці розмістити у спеціаль­них кожухах із зливом з них мастила у безпечне місце.

Кожухи фланцевих з'єднань повинні охоплювати фланці, а також розміщені поруч зварні шви і ділянку труби завдовжки від 100 до 120 мм від шва.

  1. Під час проведення випробувань автомата безпеки працівникам, які безпо­середньо не беруть участі у проведенні випробувань, заборонено перебувати на площадці обслуговування турбіни.

Перевірку автомата безпеки шляхом збільшення частоти обертання ротора не­обхідно проводити за програмою, затвердженою головним інженером електростан­ції.

Перед початком проведення випробувань автомата безпеки необхідно проінс­труктувати працівників, які беруть участь у випробуваннях, із записом про це у журналі інструктажів.

Керувати проведенням випробувань повинен безпосередньо начальник цеху або його заступник, який повинен слідкувати за частотою обертання ротора турбі­ни за тахометром. Решту працівників, які беруть участь у проведенні випробувань, потрібно розставити так, щоб у потрібний момент можна було швидко вимкнути агрегат.

Перевірку автомата безпеки за наявності у головної парової засувки байпаса необхідно проводити за умови закритої засувки через байпас.

  1. Перед початком перевірки автомата безпеки шляхом збільшення частоти обертання ротора потрібно перевірити його ручне вимикання за номінальної часто­ти обертання, а також перевірити посадку стопорних і регулювальних клапанів.

У разі незадовільної посадки стопорних і регулювальних клапанів перевіряти роботу автомата безпеки шляхом збільшення частоти обертання ротора турбіни за­боронено.

  1. Якщо під час перевірки автомата безпеки частота обертання ротора турбі­ни зросла до рівня, за якого повинен спрацювати автомат безпеки, але він не спра­цював, турбіну необхідно негайно зупинити ручним вимикачем. Якщо не спрацю­вав ручний вимикач, турбіну необхідно зупинити швидким закриванням регулюва­льних клапанів і головної парової засувки (байпаса).

Дозволяється проводити повторне випробування автомата безпеки шляхом збільшення частоти обертання ротора тільки після виявлення і усунення несправ­ностей.

  1. Зупинена для ремонту турбіна повинна від'єднуватись від діючого облад­нання і загальноцехових трубопроводів пари, води, мастила відповідно до вимог пунктів 10.6та 10.7 розділу IVцих Правил.

  2. Для проведення робіт всередині конденсатора необхідно перекрити напір­ну і зливальну лінії циркуляційної води й відкрити атмосферний клапан і люки для неперервної вентиляції конденсатора.

Роботи всередині конденсатора повинні проводитись з дотриманням вимог пунктів 9.7-9.11, 9.13-9.15 розділу IVцих Правил.

  1. Спеціальні знімні вантажозахоплювальні пристосування для піднімання кришок циліндрів і роторів турбін перед початком проведення робіт необхідно оглянути. Після закінчення ремонту зазначених пристосувань потрібно поставити на них дату огляду.

  2. Важкі деталі (ротор, кришка циліндра), що знімаються з турбіни, потрібно укладати на козли і підкладки, щоб не допустити їх зісковзування, згідно з планом розміщення деталей і з урахуванням вимог пункту 1.15 розділу IVцих Правил.

Не дозволяється використовувати для підкладок шпали, оброблені антисепти­ками.

  1. Відгвинчувати болти і затягувати гайки фланцевих з'єднань рознімань циліндрів турбін необхідно за інструкцією заводу - виробника турбін.

  2. Під час розкриття і піднімання кришки циліндра турбіни необхідно:

 • користуватись наявними пристосуваннями (наприклад, балансиром);

 • відривати верхню половину циліндра (кришки) від нижньої за допомо­гою відтискних болтів;

 • переконатись у тому, що кришка перед підніманням надійно застропле- на;

 • піднімати кришку за командою відповідального працівника тільки після її ретельного вивіряння і за умови установлених напрямних болтів (сві­чок);

 • перевіряти під час піднімання кришки рівномірність переміщування її відносно фланця рознімання нижньої половини циліндра.

Під час перевірки рівномірності переміщування кришки, а також під час її пі­днімання класти руки на фланець рознімання під кришку, що піднімається, заборо­нено.

  1. У разі виявлення під час піднімання кришки перекошування або заїдання кришку необхідно опустити і знову вивірити кріплення її до гака підтягуванням або послаблюванням тросів. Довжину тросів регулювати гайками або талрепами підіймального пристосування.

  2. Під час піднімання кришки циліндра необхідно стежити за тим, щоб ра­зом з кришкою не піднімались ущільнювальні обойми, якщо вони за конструкцією не кріпляться до кришки турбіни і не виключена можливість їх падіння від по­штовхів під час подальшого піднімання.

У випадку, коли за незначної висоти піднімання кришки обойми не можуть бути вибиті ударами свинцевої кувалди по кришці, її подальше піднімання можли­ве тільки після виставлення кришки на підкладки і надійного закріплення обойми за кришку.

  1. Якщо діафрагми конструктивно кріпляться до кришки циліндра і за не­значної висоти піднімання кришки виявлено, що шурупи, що кріплять верхні поло­вини діафрагми, обірвані, подальше піднімання кришки припинити.

У цьому разі кришку циліндра необхідно підняти на висоту, необхідну для укріплення діафрагми, й установити на викладку. Після укріплення діафрагми мо­жна продовжити піднімання і подальше транспортування кришки циліндра турбі­ни.

  1. Виконувати будь-яку роботу під піднятою кришкою циліндра або діаф­рагмою заборонено.

  2. Шабрувати нижній фланець циліндра турбіни дозволяється лише за умо­ви, що кришка циліндра відведена у безпечне місце або виставлена на підкладки.

  3. Дозволяється перекантовувати кришки циліндра тільки під безпосеред­нім керівництвом керівника робіт.

Перед тим, як розпочати кантування, необхідно переконатись у відсутності на кришці незакріплених деталей (гайок, болтів, заглушок, інструменту тощо).

  1. Усі отвори паропроводів і дренажів, що приєднуються до циліндра тур­біни, після його розкривання необхідно зразу закрити дерев'яними пробками або кришками, а отвори горловини конденсатора закласти міцними дерев'яними щита­ми.

  2. У разі використання для нагрівання кріпильних різьбових з’єднань елек- тронагрівачів типу ТЕН їх необхідно заземлити.

Опір ізоляції між корпусом нагрівача і струмовідними частинами повинен бу­ти більше 2 МОм.

До роботи з електронагрівачами допускаються працівники, які мають групу з електробезпеки не нижче II. Вони повинні виконувати роботу в гумових діелектри­чних рукавицях.

Під час роботи з електронагрівачем заборонено:

 • розбирати його, не від’єднавши кабель живлення від мережі;

 • згинати або деформувати захисну трубку корпуса нагрівача;

 • установлювати електронагрівач в отвір шпильки із застосуванням ударів або значного зусилля;

 • нагрівати шпильку з глухим центральним отвором, глибина якого менша за робочу довжину електронагрівача;

 • переходити з одного місця на інше з увімкненим електронагрівачем;

 • рознімати цангові контакти струмовідних кабелів на працюючому елек- тронагрівачі;

 • залишати без нагляду увімкнений електронагрівач.

  1. Під час роботи з ежекційним нагрівачем кріпильних деталей циліндра турбіни багатополуменевий пальник повинен працювати без ляскоту і зворотних ударів. Усі з’єднання і канали пальника повинні бути герметичними. На місці про­ведення робіт мають бути листовий азбест, вогнегасник і металевий лист для регу­лювання полум’я пальника.

Перед початком проведення робіт із застосуванням ежекційного нагрівача усі роботи на проточній частині турбіни необхідно припинити, а працівників вивести у безпечне місце.

Пальник ежекційного нагрівача необхідно запалювати від полум'я на листі-

деці.

Під час роботи з ежекційним нагрівачем стояти навпроти полум'я, а також працювати у засмальцьованому одязі і замаслених рукавицях заборонено.

  1. У разі використання для прогрівання шпильок рознімань циліндрів тур­біни повітряних нагрівників уведення в отвір шпильки штуцера для подавання га­рячого повітря і видалення його після нагрівання необхідно проводити за умови перекритого вентиля подавання повітря.

Працівники, які виконують ці роботи, повинні бути в рукавицях і захисних окулярах.

Не дозволяється прогрівати шпильки відкритим полум'ям газового пальника.

  1. Під час демонтажу дефектних лопаток турбіни із застосуванням електро­зварювання ротор необхідно заземлити.

Не дозволяється демонтувати лопатки турбін за допомогою вантажопідійма­льного крана.

  1. Під час розкривання і закривання підшипників потрібно дотримуватись таких заходів безпеки:

 • кришки і вкладиші потрібно стропувати за повністю загвинчені римбол- ти, що щільно прилягають до поверхні кришки;

 • у разі викочування нижнього вкладиша підшипника під час центрування по напівмуфтах для піднімання ротора на невелику висоту необхідно використовувати скобу, установлену на розніманні підшипника. Вивер­тати вкладиш потрібно за допомогою лома і римболтів. Братись за краї вкладиша руками заборонено. Протирати розточку корпуса дозволяється тільки після вжиття заходів щодо унеможливлення зісковзування вкла­диша.

Не дозволяється міняти прокладки під вкладишем опорного підшипника без належного закріплення вкладиша.

  1. Перед тим, як розпочати перезаливання вкладишів підшипників бабітом, форми необхідно просушити.

Перезаливання вкладишів підшипників необхідно проводити у захисних оку­лярах, прогумованому фартусі і рукавицях.

Під час знежирювання вкладишів каустичною содою і травлення їх кислотою дотримуватись відповідних вимог розділу XIIцих Правил.

  1. Виймати і установлювати ротор турбіни необхідно спеціальними при­строями.

Перед початком піднімання напівмуфти сусідніх роторів потрібно розсунути настільки, щоб виступ однієї половини вийшов із заточки іншої.

Положення ротора під час піднімання після натягування краном тросів повин­нобути горизонтальним, що визначається на початку піднімання ротора за одноча­сністю відривання шийок ротора від вкладишів, а після піднімання на незначну ви­соту - за рівнеміром, установленим на одну із шийок вала.

За наявності перекосів, заїдань і зачіплювань піднімання ротора негайно при­пинити.

  1. Під час розбирання пристроїв регулювання і захисту потрібно дотриму­ватись таких заходів безпеки:

 • у разі розбирання автоматичного стопорного клапана потрібно відгвин­тити два діаметрально протилежних болти на розніманні колонки, уста­новити замість них дві подовжені шпильки з нарізами по всій довжині і тільки після цього розпочати відгвинчування решти болтів, обережно розпускаючи пружину довгими шпильками з нарізами;

 • вийняти дросельний клапан після стропування його за повністю загвин­чену з'єднувальну напівмуфту;

 • послаблювати пружини відцентрового регулятора під час його розби­рання потрібно рівномірно з обох боків.

  1. Під час посадки деталей турбін з натягом способом глибокого охоло­дження необхідно надягати рукавиці і працювати із застосуванням спеціальних пристосувань.

У разі використання рідкого азоту для охолодження деталей необхідно врахо­вувати можливість утворення вибухонебезпечної суміші - рідкої азотно-кисневої суміші із вмістом кисню понад 30%.

Щоб унеможливити утворення вибухонебезпечних сумішей необхідно попе­редньо ретельно очистити деталі, що охолоджуються, а також ванну від мастила і жирових забруднень і в процесі охолодження здійснювати контроль за підвищен­ням концентрації кисню в азоті.

  1. Перевіряти та зачищати гребені кінцевих або діафрагмових ущільнень необхідно в рукавицях.

  2. Перед початком прокручування ротора турбіни вручну (під час центру­вання) необхідно перевірити відсутність на ньому незакріплених деталей, стати но­гами на горизонтальне рознімання турбіни або на площадку, установлену на рівні горизонтального рознімання.

Прокручування ротора вручну потрібно проводити за командою виконавця робіт або призначеного ним працівника зі складу бригади.

Перед початком прокручування ротора турбіни краном ремонтні роботи на проточній частині турбіни необхідно припинити, а працівників вивести у безпечне місце.

Стояти біля натягувального троса під час прокручування ротора краном забо­ронено. Намотувати трос необхідно рівномірно, без набігання, уникаючи його за­щемлення.

  1. Під час балансування ротора турбіни на станку використовувати пасову передачу заборонено. Ротор двигуна повинен бути з'єднаний з ротором, що балан­сується, через рухому муфту, яка легко розчіплюється на ходу.

Проти місць кріплення пробних вантажів, які використовують під час балан­сування ротора, необхідно установлювати захисні щити.

Під час балансування ротора турбіни на станку або у власних підшипниках мі­сце балансування необхідно обгородити, а працівників вивести із зони обертання ротора.

Під час балансування ротора необхідно дотримуватись також вимог глави 11 розділу IVцих Правил.

  1. Проводити роботи, пов'язані із заміною, ремонтом арматури на газо-, ма­стилопроводах та розбиранням деталей регулювання (за винятком заміни маномет­рів), дозволяється тільки на непрацюючих турбіні чи мастилонасосі.

  2. Під час проведення ремонтних робіт на мастилосистемі необхідно:

 • вогневі роботи виконувати з дотриманням вимог глави 7 розділу IVцих Правил;

 • на ділянках мастилопроводів, на яких під час проведення ремонту здійс­нено перезварювання зварювальних стиків фланцевих з'єднань, штуце­рів, відводів тощо, проводити гідравлічне випробування;

 • негайно прибирати розлите мастило;

 • під час хімічного очищення мастилосистеми дотримуватись вимог роз­ ділу ХІцих Правил;

 • пропарювати труби мастилосистеми і мастилоохолоджувача насиченою парою тиском до 0,6 МПа (6 кгс/кв.см) на спеціально обладнаній площа­дці. Вентиль подавання пари необхідно установлювати безпосередньо біля робочого місця.

Не дозволяється використовувати для підведення пари гумові шланги.

  1. Роботи всередині баків з мастилом необхідно проводити тільки за наря­дом після повного очищення баків від мастила і шламу, пропарювання та вентиля­ції з дотриманням вимог охорони праці, передбачених главою 9 розділу IVцих Правил.

Спускатись працівникам всередину баків без шлангового або киснеізолюваль- ного протигаза, рятувального пояса та рятувальної мотузки для огляду і очищення їх внутрішніх поверхонь від мастила і шламів заборонено.

  1. Вогневі роботи на відстані менше 10 м від ділянок газомастильної систе­ми, що містять водень, проводити за нарядом з дотриманням заходів щодо ство­рення безпечних умов для проведення робіт (установлення огороджень, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню тощо).

Проводити вогневі роботи безпосередньо на корпусі генератора, на трубопро­водах і апаратах газомастильної системи, що заповнені воднем, заборонено.

Біля генераторів та пристроїв газомастильної системи необхідно вивішувати застережні знаки безпеки «Обережно! Небезпека вибуху».

 1. Безпечне обслуговування газотурбінних та парогазових установок

  1. Під час обслуговування газотурбінного агрегату необхідно дотримуватись вимог пунктів 1.1, 1.2, 1.8-1.25, 1.27-1.34 розділу VIIIцих Правил.

  2. Випробування автомата безпеки шляхом збільшення частоти обертання ротора потрібно проводити за програмою, затвердженою головним інженером еле­ктростанції, під керівництвом начальника цеху або його заступника.

Перед початком проведення цих випробувань потрібно проінструктувати пра­цівників, які беруть в них участь, із записом про це в журналі інструктажів.

Працівників, які беруть участь у проведенні випробувань, розставити так, щоб у потрібний момент можна було відключити ГТУ.

Начальник цеху або його заступник повинні контролювати частоту обертання ротора турбіни.

Перед початком проведення випробувань необхідно виконати роботи з:

 • перевірки щільності паливних клапанів;

 • перевірки дієздатності електроприводів паливних засувок;

 • розходжування клапана автоматичного затвора (стоп-крана);

 • перевірки спрацьовування захисту у разі дії на кнопку зупинки і ключ дистанційної зупинки з блочного щита керування (центрального щита керування).

Під час проведення випробувань автомата безпеки перебувати на площадці обслуговування газової турбіни працівникам, які безпосередньо не беруть участі у випробуваннях, заборонено.

  1. Якщо під час проведення випробувань автомат безпеки не зупинив ГТУ після досягнення частоти обертання ротора рівня спрацьовування, ГТУ зупинити ручним вимикачем.

У разі неспрацювання ручного вимикача ГТУ необхідно зупинити швидким закриванням арматури на паливопроводах або вимкненням паливних насосів.

Проводити повторне випробування автомата безпеки шляхом збільшення час­тоти обертання ротора дозволяється тільки після виявлення та усунення всіх дефе­ктів.

  1. Не дозволяється на працюючому обладнанні підніматись на кришки кор­пусів циліндрів ГТУ або на теплоізоляційний кожух, а також входити у всмоктува­льну камеру компресора.

  2. Обтирання ГТУ необхідно проводити регулярно, не допускаючи накопи­чення пилу, мастила та іншого матеріалу, щоб уникнути пожежі.

  3. У разі виявлення витікання мастила і рідкого палива на гарячі поверхні необхідно негайно зупинити ГТУ і вжити заходів щодо припинення витікання.

  4. Роботи на повітроводах, газоходах необхідно проводити:

Завантажити