НПАОП 40.1-1.01-97Правила безпечної експлуатації електроустановок

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Наказ Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. № 257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за № 11/2451

Із змінами і доповненнями, внесеними
  наказом Комітету по нагляду за охороною праці України,
  Міністерства праці та соціальної політики
  (Держнаглядохоронпраці)
  від 25 лютого 2000 року № 26

На виконання вимог п. 3.1 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16 березня 1994 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за № 94/303 НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок, що додаються.

2. Зазначені Правила безпечної експлуатації набирають чинності з 01.03.98.

3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

4. Управлінню по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго України:

4.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ, організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від дня їх одержання.

4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил посадовими особами і працівниками.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В. І. подати протягом двох тижнів управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І. Д.

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 6 жовтня 1997 р. № 257

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 1998 р. за № 11/2451

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації електроустановок

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими Правилами слід керуватись також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Засоби захисту повинні відповідати вимогам державних стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках".

Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом, що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.

Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли

затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом

0.00-1.03-93

експлуатації

Держнаглядохоронпраці

вантажопідіймальних кранів

України від 16.12.93

№ 128

2.

ДНАОП

Правила будови і безпечної

Затверджено наказом

0.00-1.07-94

експлуатації посудин, що

Держнаглядохоронпраці

працюють під тиском

України від 18.10.94

№ 104

3.

ДНАОП

Перелік робіт з підвищеною

Затверджено наказом

0.00-8.02-93

небезпекою

Держнаглядохоронпраці

України від 30.11.93

№ 123

4.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд

працівників певних категорій

Затверджено наказом

МОЗ

України від 31.03.94

№ 45

Зареєстровано в

Мін'юсті

України 21 червня

1994 р. за

№ 136/345

5.

ДНАОП

Перелік важких робіт і робіт

Затверджено наказом МОЗ

0.03-8.07-94

з шкідливими і небезпечними

України від 31.03.94 №46

умовами праці, на яких

Зареєстровано в Мін'юсті

забороняється застосування

України 28 липня 1994 р.

праці неповнолітніх

за №176/385

6.

НАОП

Правила техники безопасности

Затверджено Міненерго

1.1.10-1.02-83

при эксплуатации

СРСР 05.11.83

тепломеханического

ЦК галузевої профспілки

оборудования электростанций

26.10.83

и тепловых сетей

7.

НАОП

Правила безопасности при

Затверджено Міненерго

1.1.10-1.04-85

работе с инструментом и

СРСР 30.04.85 ЦК галузевої

приспособлениями

профспілки 27.03.85

8.

НАОП

Правила применения и

Затверджено Міненерго

1.1.10-1.07-82

испытания средств защиты,

СРСР 26.07.82

используемых в

электроустановках (издание

8-е)

9.

ГОСТ

ССБТ. Электрические поля

12.1.002-84

промышленной частоты.

Допустимые уровни

напряженности и требования к

проведению контроля на

рабочих местах

10.

ГОСТ

ССБТ. Электромагнитные поля

12.1.006-84

радиочастот. Допустимые

уровни на рабочих местах и

требования к проведению

контроля

11.

ГОСТ

ССБТ. Строительство.

12.1.013-78

Электробезопасность. Общие

требования

12.

ГОСТ

12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность.

Общие требования и

номенклатура видов защиты

13.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при

12.2.032-78

выполнении работ сидя.

Общие эргономические

требования

14.

ГОСТ

ССБТ. Рабочее место при

12.2.033-84

выполнении работ стоя.

Общие эргономические

требования

15.

ГОСТ

ССБТ. Работы

12.3.032-84

электромонтажные. Общие

требования безопасности

16.

ГОСТ

ССБТ. Цвета сигнальные и

12.4.026-76

знаки безопасности

17.

ГОСТ 8050-85

Двуокись углерода

газообразная и жидкая.

Технические условия

18.

ГОСТ 9293-74

Азот газообразный и жидкий.

Технические условия

19.

СНиП III-4-80

Техника безопасности в

Затверджено постановою

строительстве

Держбуду СРСР 9.06.80 №82

20.

Правила устройства

М.: Энергоатомиздат, 1985

электроустановок. Шестое

издание, переработанное и

дополненное

21.

Правила охорони електричних

Затверджено постановою

мереж

Кабінету Міністрів України

від 4 березня 1997 р. №209

22.

ГКД

Навчання, інструктаж і

Затверджено Міненерго

34.12.102-95

перевірка знань працівників

України 08.09.95

підприємств, установ і

організацій Міненерго України

з питань охорони праці та

експлуатації обладнання

23.

Типовая инструкция по

Затверджено Міненерго СРСР

технике безопасности для

24.12.71

персонала, обслуживающего

24.

ГОСТ

12.1.051-90

ССБТ. Электробезопасность.Расстояния безопасности вохранной зоне линийэлектропередачи напряжением свыше 1000 В

(розділ 2 доповнено пунктом 24 згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000 р. № 26)

Терміни, позначення та

скорочення

Визначення

1

2

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

Базове заземлення

Заземлювальний пристрій на повітряній

лінії

електропередавання (контур заземлення

опори, груповий

заземлювач та ін.), що використовується

для зниження

наведеного потенціалу на проводах до

безпечного значення

БМО

Будівельно-монтажна організація

Бригада (за нарядом

Бригада у складі двох працівників і

або розпорядженням)

більше, включно з

керівником робіт або працівником, який

спостерігає за

безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Відкрите розподільче

Електричне розподільче устаткування,

устаткування; ВРУ

обладнання якого

Вторичне (допоміжне)

розташоване просто неба

коло

Сукупність затискачів і електричних

проводів, що з'єднують

прилади і пристрої керування, автоматики,

вимірювань,

захисту і сигналізації

ВЧ-зв'язок

Високочастотний зв'язок

Груповий заземлювач

Два і більше з'єднаних між собою

стрижневих заземлювачі,

що встановлюються на відстані не менше 3 м

"Допускається", "може"

Означають, що зазначені вимоги

застосовуються як виняток, у

разі, якщо до цього спонукають місцеві

умови

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або

розпорядженням, що

здійснюється вперше

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже

проводилась робота

за цим нарядом

Електроустановка

Енергоустановка, призначена для

виробляння,

перетворювання, передавання, розподіляння

чи споживання

електричної енергії

Електроустановка без

Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх

місцевих оперативних

обслуговують оперативно-виїзні

працівників

бригади або оперативно-виробничі

працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її ділянка, які

перебувають під напругою

або на які напруга може бути подана

вмиканням комутаційних

апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні

дії наведеної

напруги або перетинається з діючою ПЛ

Електроустановка до і

Електроустановка напругою до і понад

понад 1000 В

1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка з

РУ напругою понад 1000 В з одиночною

простою та наочною

секціонованою або несекціонованою

схемою

системою шин, без обхідної системи шин,

всі ПЛ та КЛ, всі електроустановки

напругою до 1000 В

Електромагнітне поле;

Вид матерії, що визначається в усіх

ЕМП

точках двома векторними величинами, які

характеризують дві його сторони, що

називаються відповідно "електричне

поле" та "магнітне поле", які чинять

силовий вплив на заряджені частинки, що

залежить від їх швидкості і величини їх

заряду

ЕУ

Електролізна установка

Закрите розподільче

Електричне розподільче устаткування,

устаткування; ЗРУ

обладнання якого розташоване в приміщенні

ЗДТК

Засоби диспетчерського і технологічного

керування в

енергосистемах (кабельні і повітряні

лінії зв'язку і

телемеханіки, високочастотні канали,

пристрої зв'язку і

телемеханіки)

Зона впливу електричного

Простір, в якому напруженість

поля

електричного поля перевищує 5 кВ/м

Зона сильної дії

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою,

наведеної напруги

на якій в разі

заземлення в РУ і на місці робіт

значення наведеної напруги більше 42 В

Зона слабкої дії

ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою,

наведеної напруги

на якій в разі

заземлення в РУ і на місці робіт

значення наведеної напруги менше 42 В

Кабельна лінія

Лінія електропередавання, виконана

електропередавання;

одним чи декількома

КЛ

кабелями, прокладеними безпосередньо в

землі, кабельних

каналах, трубах, на кабельних

конструкціях, а також у воді чи

відкрито

Керівники,

Керівники підприємств, установ і

спеціалісти

організацій, їхні заступники,

начальники цехів, відділів, служб,

районів, дільниць, лабораторій та їхні

заступники, майстри, інженери, інші

посадові особи, які організовують

виконання робіт в діючих

електроустановках

КЛЗ

Кабельна лінія зв'язку

Комплектне

Комплектне розподільче устаткування,

розподільче

виготовлене з шаф чи блоків із

устаткування; КРУ

вмонтованим у них обладнанням,

пристроями

керування, контролю, захисту,

автоматики і сигналізації та

постачається в зібраному чи

підготовленому для збирання

вигляді

Комплектне розподільче

устаткування може виконуватись,

наприклад, як комплектне розподільче

устаткування для

експлуатації на відкритому просторі

(КРУВ); як комплектне

розподільче устаткування з елегазовою

ізоляцією (КРУЕ) і т. ін.

Комутаційний

Електричний апарат, призначений для

(електричний) апарат

комутації струму в

одному чи кількох електричних колах

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

Лінія

Елемент електропостачальної системи,

електропередавання;

призначений для

ЛЕП

пересилання та розподілу електричної

енергії напругою понад 1000 В без зміни

її параметрів

Машини

Крани всіх типів, крани-екскаватори

вантажопідіймальні

(екскаватори, призначені для роботи

з гаком, який підвішено на канаті), талі,

лебідки (для піднімання вантажу і

людей), на які поширюються вимоги

ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови

і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів"

Механізми

Гідравлічні підіймальники,

телескопічні вишки, екскаватори,

трактори, автонавантажувачі,

бурильно-кранові машини, висувні

драбини з механічним приводом та ін.

Механічний замок

Замок, що замикається ключем,

знімною ручкою тощо

Напруженість

Напруженість електричного поля,

неспотвореного

не спотвореного

електричного поля

присутністю людини, що

визначається в зоні, де слід

перебувати людині під час роботи

Наряд-допуск (наряд)

Викладене на спеціальному

бланку розпорядження на безпечне

виконання роботи, що визначає

її зміст, місце, час початку і

закінчення, необхідні заходи

безпеки, склад бригади і працівників,

відповідальних за безпечне

виконання роботи

НПП

Необслуговуваний підсилювальний

пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний

пункт

Охоронна зона

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною

повітряних

ділянкою і повітряним

ліній

простором, обмеженими

електропередавання і

вертикальними уявними площинами,

повітряних ліній

що розташовані з обох боків лінії від

зв'язку

крайніх проводів за невідхиленого

їхнього положення на відстані, м:

для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ ........ 2

дпя ПП 1, 3, 6, 10, 20 кВ ............. 10

для ПЛ 35 кВ ......................... 15

для ПЛ 110 кВ ......................... 20

для ПЛ 154, 220 кВ .................... 25

для ПЛ 330, 400, 500 кВ змінного струму

і 800 кВ постійного

струму ............................... 30

для ПЛ 750 кВ ........................ 40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через

водойми (річки, канали,

озера тощо), що є повітряним

простором над водною

поверхнею водойм, обмеженим

вертикальними уявними

площинами, які розташовані з обох

боків лінії від крайніх

проводів за невідхиленого їхнього

положення для судноплавних водойм

на відстані 100 м, для несудноплавних -

на відстані, передбаченій для

встановлення охоронних зон уздовж ПЛ,

що проходять по суші

Охоронна зона

1. Ділянка землі вздовж підземних КЛ,

кабельних

обмежена уявними

ліній

вертикальними площинами,

електропередавання і

розташованими з обох боків лінії

кабельних ліній

від крайніх кабелів на відстані 1 м

зв'язку

для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від

водної поверхні до дна вздовж

підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого

уявними вертикальними

площинами, розташованими з обох

боків лінії від крайніх

кабелів на відстані 100 м

Підготовка робочого

Виконання технічних заходів з метою

місця

створення безпечних умов

проведення робіт на робочому місці

ПЛЗ

Повітряна лінія зв'язку

Повітряна лінія

Лінія електропередавання, проводи

електропередавання;

ПЛ

якої підтримуються над землею за допомогою опор та ізоляторів

Початком та кінцем ПЛ

є лінійні портали або лінійні вводи РУ,

а для відгалужень - відгалужувальна

опора та лінійний портал

або лінійний ввід РУ. При цьому

натяжні ізолювальні підвіски,

встановлені на лінійних порталах з

боку ПЛ, а також усі

затискачі, закріплені на проводах ПЛ,

належать до ПЛ. Не

належать до ПЛ лінійні портали з

натяжними ізолювальними підвісками

з боку підстанції, петлі на цих порталах,

спуски з проводів ПЛ до різноманітного

обладнання (комутаційних апаратів,

розрядників, конденсаторів зв'язку та ін.),

а також високочастотні загороджувачі

Повітряна лінія під

ПЛ всіх класів напруг і ПЛЗ, що

наведеною напругою

проходить по всій довжині або на

окремих ділянках загальною

довжиною не менше 2 км на

відстані від осі іншої ПЛ напругою

110 кВ і вище змінного струму

за напруги

110 кВ .............................. 100 м

154, 220 кВ ......................... 150 м

330, 500 кВ ......................... 200 м

750 кВ .............................. 250 м

"Повинно",

Означають обов'язковість виконання

"необхідно",

вимог цих Правил

"слід"

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі

Працівники, робота яких

безпосередньо пов'язана з

виробничими процесами

(експлуатація, ремонт, монтаж,

налагоджування обладнання,

транспортних засобів, споруд,

будівель тощо) та з їх забезпеченням

Працівник з групою

Працівник, який має групу з

II, IIIі т. д.

електробезпеки не нижче

II, IIIі т. д.

Працівники

Працівники, які перебувають на

оперативні

чергуванні в зміні і допущені

(чергові)

до оперативного управління

та (або) оперативних перемикань

Працівники

Працівники, спеціально навчені

оперативно-

і підготовлені для

виробничі

оперативного обслуговування

в затвердженому обсязі

закріпленого за ними

електрообладнання

Приєднання

Електричне коло (обладнання

та шини) одного призначення,

найменування і напруги,

приєднане до шин РУ,

генератора, щита, збірки,

розміщене в межах

електростанції, підстанції тощо.

Електричні кола різної напруги

одного силового трансформатора

(незалежно від кількості обмоток),

одного двошвидкісного

електродвигуна вважаються

одним приєднанням. В схемах

багатокутників, в полуторних

та інших схемах до приєднання

лінії, трансформатора належать

всі комутаційні апарати та

шини, за допомогою яких

цю лінію або трансформатор

приєднано до РУ

Пробне вмикання

Короткочасне подавання напруги

на електроустановку до

повного закінчення робіт

для проведення налагоджувальних

робіт (балансування, перевірка

технічних характеристик тощо)

Робота під напругою

Робота, що виконується з дотиком

до струмовідних частин,

що перебувають під робочою

напругою або на відстанях до цих

струмовідних частин, менших

від допустимих

Роботи верхолазні

Роботи з монтажних пристосувань

або безпосередньо з

елементів конструкцій, обладнання,

машин і механізмів, які

виконуються на висоті 5 м і вище

від поверхні грунту,

перекриття або робочого настилу.

При цьому основним

засобом запобігання падінню

працівника з висоти є запобіжний пояс

Роботи, що виконуються у порядку поточної експлуатації

Таке самостійне виконання працівниками робіт на закріпленій ними ділянці протягом робочої зміни, яке не потребує оформлення наряду чи розпорядження

(позиція із змінами, внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000 р. № 26)

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового

перебування працівника на

ділянці електроустановки у процесі

трудової діяльності

Розподільче

Електроустановка, призначена для

(електричне)

приймання і розподіляння

устаткування; РУ

електричної енергії однієї напруги,

що містить комутаційні апарати

та з'єднувальні їх збірні шини, секції

шин, пристрої керування та захисту

Розподільчий

Електричний розподільчий пристрій,

(електричний) пункт;

який не входить до

РП

складу підстанції

Розпорядження

Усне завдання на безпечне

виконання роботи, яке визначає

її зміст, місце, час, заходи безпеки

(якщо вони вимагаються) та

перелік працівників, яким доручено

її виконання. Розпорядження

може видаватись також

у письмовій формі

Струмовідна частина

Частина електроустановки,

яка за нормальних умов

перебуває під напругою

ТАВ

Пристрої теплової автоматики,

теплотехнічних вимірювань і

захистів, засоби дистанційного

керування, сигналізації і

технічні засоби автоматизованих

систем керування

Трансформаторна

Електрична підстанція, призначена

підстанція; ТП

для перетворення

електричної енергії однієї напруги

в енергію іншої напруги за

допомогою трансформаторів

Завантажити