НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Право видавати проміжні наряди надається керівникові робіт за загальним на­рядом. Керівник робіт за загальним нарядом визначає необхідну кількість проміж­них нарядів.

У проміжному наряді потрібно зазначати необхідні заходи безпеки для ство­рення безпечних умов праці на робочому місці.

  1. Списки працівників зі складу керівників і спеціалістів підрядних органі­зацій (ремонтних, налагоджувальних, монтажних тощо), які можуть бути керівни­ками і виконавцями робіт за нарядом і окремо за загальним нарядом, повинні за­тверджувати керівники цих організацій і передавати підприємствам, на яких будуть виконувати роботи відряджені працівники.

У разі зміни складу працівників ці списки потрібно своєчасно коригувати.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (блоків), чергових району теплових мереж.

Керівництво електростанції або теплових мереж згідно з цими списками пра­цівників повинно розпорядчим документом надавати працівникам підрядних орга­нізацій право бути керівниками і виконавцями робіт.

  1. За розпорядженням виконуються:

 • роботи, що не зазначені в пункті 2.4цього розділу;

 • роботи, що не потребують проведення технічних заходів щодо підготов­ки робочих місць, у тому числі й роботи, що виконуються одноособово.

Перелік робіт, що виконуються одноособово за розпорядженням, повинен ви­значатись з урахуванням місцевих умов, а також затверджуватись керівником під­приємства.

  1. Видавати розпорядження повинні працівники, які мають право видавати наряди, та керівники робіт за загальними нарядами у межах дії загального наряду.

  2. Розпорядження надаються виконавцям робіт безпосередньо або за допо­могою засобів зв'язку та виконуються відповідно до вимог цих Правил.

Розпорядження має разовий характер, термін його дії визначається тривалістю робочого дня (зміни) виконавців.

У разі необхідності продовження роботи розпорядження надається та оформ­ляється заново.

  1. Облік і реєстрацію робіт за нарядами та розпорядженнями необхідно вес­ти в журналі,форма якого наведена в додатку 7 до цих Правил.

У журналі необхідно реєструвати тільки первинний допуск до роботи та повне її закінчення із закриттям наряду (розпорядження).

Сторінки журналу необхідно пронумерувати, а журнал прошнурувати. Термін зберігання журналу після останнього запису - 6 місяців.

Первинні і щоденні допуски до роботи за нарядами потрібно оформляти запи­сом в оперативному журналі (у цьому разі зазначають тільки номер наряду).

  1. Проміжні наряди і розпорядження на виконання робіт, що їх видають ві­дповідальні працівники ремонтного цеху (служби, дільниці) електростанції (тепло­вих мереж) або підрядної організації, необхідно реєструвати в журналах обліку ро­біт за нарядами і розпорядженнями, що належать ремонтному цеху або підрядній організації.

  2. Роботи на обладнанні, пристроях ТАВ протягом зміни дозволяється ви­конувати за розпорядженням під наглядом оперативного працівника або майстра, який здійснює ремонтне обслуговування цього обладнання, із записом у журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями або оперативному журналі началь­ника зміни цеху (району) із зазначенням у ньому складу бригади.

 1. Порядок видавання та оформлення наряду

  1. Наряд на роботу виписується у двох, а у випадку, коли він передається те­лефоном або через радіозв’язок, - у трьох примірниках (у цьому разі працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у ви­гляді телефоно- або радіограми, заповнює два примірники наряду і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівника, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом).

Записи в наряді-допуску повинні бути розбірливими і виконані чорнилом, ку­льковою ручкою або з використанням технічних засобів друкування. Не дозволя­ється заповнювати бланк наряду-допуску олівцем і виправляти текст.

Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів роз­множувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду пе­редаються для підготовки робочого місця оперативним (оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до початку проведення ро­біт, зазначених у наряді.

У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведення робіт.

Для виконання газонебезпечних робіт необхідно видавати окремий наряд згід­ноз вимогами НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нормативно-правових актів, що застосовуються у відповідній галузі.

  1. Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з однією бригадою на одне робоче місце, за винятком випадків, зазначених у пунктах 3.3і 3.9цього розділу.

На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду.

  1. Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу потрібно виконувати, дотримуючись таких умов:

 • усі робочі місця підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) працівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця - керів­ник робіт, виконавець робіт (наглядач);

 • виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці;

 • переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його дозволу керівник робіт;

 • переведення бригади оформлюється у таблиці 2 наряду підписами допу­скача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із зазна­ченням дати, часу і місця роботи;

 • переведення бригади керівник робіт оформлює в примірнику наряду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальника зміни цеху (оперативного праців­ника району), який робить запис у другому примірнику наряду та в опе­ративному журналі.

  1. Розширювати робоче місце без видавання нового наряду, змінювати кіль­кість робочих місць і умови проведення роботи, а також замінювати керівника ро­біт або виконавця робіт (наглядача) заборонено.

  2. Кількість нарядів, що видаються одночасно на одного керівника робіт, у кожному випадку визначає працівник, який видає наряд.

  3. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна складатись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця робіт.

Дозволяється до складу бригади включати практикантів та учнів, які прохо­дять практичне навчання, а також щойно прийнятих робітників, які ще не пройшли перевірку знань правил охорони праці, в кількості: один практикант або учень на кожного основного члена бригади.

Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за працівниками бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих робітників несуть виконавець робіт та члени бригади, за якими вони закріплені, що повинно зазначатись у таблиці 1 «Склад та інструктаж бригади (цільовий)» наряду.

  1. Під час виписування загального наряду в таблиці 1 «Склад та інструктаж бригади (цільовий)» наряду необхідно зазначати кількість бригад. Чисельність бри­гад, прізвища та ініціали, розряди і групи з електробезпеки членів бригади необ­хідно зазначати у проміжних нарядах.

Якщо не вистачає рядків у таблицях або в тексті наряду (у разі великої кілько­сті виконавців робіт), дозволяється додавати до нього додатковий бланк наряду (список) під тим самим номером за підписом працівника, який видав наряд, для продовження записів.

У додатковому бланку наряду (списку) мають зазначатись прізвища, ініціали, посади та розряди виконавців робіт, кожен з яких повинен розписатись проти свого прізвища. У цьому разі в рядку «виконавцю робіт (наглядачу)» наряду необхідно зазначити загальну кількість членів бригади і зробити запис про наявність додатко­вого списку її членів, що додається.

  1. Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розташоване у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинен розписатись у рядку «Заходи безпеки іншими цехами (ді­льницями) виконано» наряду.

  2. У загальному наряді можна зазначити кілька виконавців робіт. Кількість виконавців визначає керівник робіт залежно від обсягу та змінності роботи і перед­бачуваної кількості проміжних нарядів.

  3. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не потребують запов­нення, записується: «Не призначається», «Не передбачено», «Не потрібно».

  4. У рядку «Виконати заходи щодо підготовки робочих місць» наряду не­обхідно перелічити заходи щодо підготовки робочих місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на типові роботи в рядку «Виконати заходи щодо підготовки ро­бочих місць» наряду зазначати номер пункту типових безпечних умов проведення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням безпечних умов праці під час виконан­ня кожної роботи за підписом начальника цеху (дільниці, району) повинен бути у допускача і керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку «Виконати заходи щодо підготовки робочих місць» наряду, до наряду можна додати окремий лист з викладенням умов прове­дення робіт, підписаний працівником, який видає наряд, про що необхідно зробити запис у рядку «Виконати заходи щодо підготовки робочих місць» наряду.

  1. Під час проведення вогневих робіт у рядку «Виконати заходи щодо під­готовки робочих місць» наряду необхідно зазначати також вимоги пожежної без­пеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні заходи пожежної безпеки, зазначені в наряді, повинен узгоджувати і візувати (підписува­ти) у цій самій графі наряду відповідальній працівник з пожежної безпеки.

  1. Працівник, який видає наряд, зазначає в рядку «Особливі умови» наряду додаткові заходи безпеки, а саме: про неприпустимість застосування відкритого вогню або про проведення деяких операцій тільки під безпосереднім наглядом ке­рівника робіт, про установлення спеціальних огороджень, про умови безпечного проведення суміщених робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями, про необхідність використання бригадою засобів загального та індивідуального захис­ту, про порядок використання вантажопідіймальних та інших механізмів, про пос­лідовність проведення окремих операцій тощо.

  2. Працівник, який видає наряд, зазначає в рядку «допускачу» прізвище, ініціали, посаду допускача зі складу оперативно-виробничих працівників або кері­вника робіт зі складу виробничих працівників. Якщо допускачем є оперативний працівник, потрібно записати: «оперативний працівник» без зазначення прізвища.

 1. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

  1. Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що убезпечують про­ведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів), оперативний керівник цеху (блока) електростанції або відповідальний працівник зі складу оперативно- виробничих працівників району (дільниці) теплової мережі повинен поставити свій підпис у відповідному рядку наряду.

У проміжному наряді такий підпис повинен поставити керівник робіт за про­міжним нарядом.

У разі підготовки обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнанням, що ремонтується, оперативний керівник цеху (блока) або відповідний працівник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого пе­ребуває обладнання, що ремонтується, підписує наряд на підставі підпису або по­відомлення (для окремих дільниць) начальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних заходів щодо виведення з дії зазначеного у наряді обладнання.

У відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і посади працівників, які підтвердили телефоном про виконання необхідних заходів безпе­ки, і підпис допускача.

За вимогою начальника зміни цеху (оперативного працівника району) або до- пускача це повідомлення необхідно підтвердити в рядку «Заходи безпеки іншими цехами (дільницями) виконано» наряду підписом начальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці).

  1. Працівник, який розписався в наряді або повідомив про виконання необ­хідних заходів щодо виведення з роботи обладнання інших цехів (дільниць), поєд­наного з обладнанням, що ремонтується, відповідає за повноту і точність їх вико­нання.

Працівники інших цехів, що виконують зазначені в наряді заходи, повинні ро­зписатись у відповідному рядку наряду. Повідомлення телефоном про виконання необхідних заходів безпеки щодо виведення з роботи обладнання допускається тільки для віддалених дільниць.

  1. Електрообладнання, поєднане з тепломеханічним обладнанням, повинні вимикати працівники електроцеху на вимогу начальника зміни цеху (оперативного працівника району) з дозволу або за розпорядженням начальника зміни електрос­танції (чергового диспетчера).

  2. Первинний допуск бригади до роботи за нарядами на обладнанні, виведе­ному з роботи для ремонту за заявкою, а також за загальними нарядами, виданими в цілому на агрегат або вузол обладнання, на кілька ділянок теплової мережі, необ­хідно проводити з дозволу начальника зміни відповідного цеху (чергового диспет­чера теплової мережі), про що зробити відмітку у відповідному рядку наряду перед допуском до роботи.

  3. Керівник робіт і виконавець робіт разом з допускачем перед допуском бригади до роботи повинні перевірити повноту виконання необхідних заходів що­до підготовки робочих місць, зазначених у наряді.

Допуск до роботи заборонено, якщо в наряді на роботи, зазначені в пунктах

 1. 10.12, 10.13 розділу IVцих Правил, не передбачено перекривання і не зазна­чена нумерація вимикальної арматури відповідних комунікацій, а також якщо ця нумерація на місці відсутня.

  1. Допуск необхідно проводити після перевірки підготовки робочого місця.

Допускач повинен провести інструктаж: вказати межі робочого місця і підхо­ди до нього; показати, яке найближче до робочого місця обладнання перебуває під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо.

Допускач повинен перевірити посвідчення про перевірку знань з питань охо­рони праці у керівника і виконавця робіт.

Допуск до роботи заборонено, якщо посвідчення про перевірку знань відсутнє або термін дії чергової перевірки знань з питань охорони праці закінчився.

  1. Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за нарядом необ­хідно оформлювати підписами допускача, керівника робіт і виконавця робіт (на­глядача) у відповідних рядках наряду.

Первинний допуск до роботи за нарядом і проміжним нарядом необхідно офо­рмлювати також і в таблиці щоденного допуску до роботи (для робіт за загальним нарядом таке оформлення не потрібне).

Один примірник наряду передається виконавцю робіт, другий - залишається у допускача і зберігається у папці діючих нарядів або передається на зберігання опе­ративному працівнику цеху (району).

Допуск до роботи за загальним нарядом, якщо до наряду внесено декілька ви­конавців робіт, необхідно оформлювати підписами допускача і керівника робіт. Один примірник загального наряду передається керівникові робіт.

  1. Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до роботи по­винен проводити керівник робіт. Якщо виявлено, що термін чергової перевірки знань з питань охорони праці скінчився, працівників необхідно вивести зі складу бригади.

Виконавець робіт здійснює допуск до роботи та інструктаж кожного члена бригади безпосередньо на його робочому місці.

  1. Якщо у разі отримання наряду в оперативних працівників або виконавця робіт виникає будь-який сумнів в достатності і правильності заходів щодо підгото­вки робочого місця та у можливості безпечного виконання роботи, вони зобов'язані вимагати роз’яснення у керівника робіт або працівника, який видав наряд.

  2. Дата первинного допуску до роботи повинна відповідати даті початку роботи, зазначеній у наряді (крім наряду на виконання роботи, що не пов’язана з виведенням у ремонт обладнання).

Невідповідність дати первинного допуску до роботи в 1 - 2 дні дозволяється у виняткових випадках - у разі затримки виведення у ремонт обладнання, аварійної ситуації тощо.

  1. Допуск до роботи за нарядами для проведення ремонту вентиляторів, млинів, насосів, фільтрів та іншого обладнання, що приводиться в рух електродви­гунами, а також для проведення ремонту механічної частини і очищення секцій електрофільтрів повинні здійснювати оперативні працівники цеху (району), у ві­данні яких перебуває обладнання, що ремонтується.

  2. Підготовку робочого місця, виконання необхідних заходів безпеки і до­пуск до роботи для проведення ремонту обладнання, що належить іншим цехам (підрозділам), але поєднано з ТМО (електродвигуни, збірки, зварювальні апарати, арматура освітлення, обладнання ТАВ тощо) або розташовано на території і в при­міщеннях теплосилових цехів (районів теплової мережі), крім закритих розподіль­них пристроїв, повинні здійснювати працівники підрозділів, у віданні яких перебу­ває це обладнання, за щоденним дозволом начальника зміни відповідного цеху (чергового диспетчера теплової мережі), про що необхідно зробити запис в опера­тивному журналі.

  3. Первинний допуск до одночасної роботи декількох бригад інших цехів і підрядних організацій на одній дільниці котлотурбінного цеху (району теплової мережі) повинен здійснювати начальник зміни котлотурбінного цеху (оперативний працівник району, майстер теплової мережі) з дозволу начальника свого цеху (ра­йону) і начальника зміни електростанції (чергового диспетчера теплової мережі), про що необхідно зробити відповідний запис в оперативному журналі.

 1. Нагляд під час проведення робіт. Зміни у складі бригади

  1. З моменту допуску бригади до роботи нагляд за нею з метою перевірки виконання вимог з питань охорони праці покладається на виконавця робіт (нагля­дача).Виконавець робіт повинен організувати свою роботу, а наглядач - нагляд так, щоб постійно стежити за тим, як кожен член бригади дотримується заходів безпеки.

  2. Виконавець робіт (наглядач) повинен весь час перебувати на місці прове­дення робіт.

Якщо виконавець робіт (наглядач) мусить тимчасово залишити робоче місце, а керівник робіт не може його замінити на період відсутності, виконавець робіт по­винен припинити роботу бригади і вивести її з місця роботи у безпечну зону.

Тимчасовий вихід членів бригади з місця проведення робіт допускається тіль­ки з дозволу виконавця робіт, який до повернення відсутніх або до встановлення їхнього місця перебування і попередження їх не має права разом з бригадою зали­шати робоче місце.

  1. Керівник робіт, оперативні працівники зобов’язані періодично (не рідше двох разів за робочу зміну) перевіряти дотримання членами бригади вимог з пи­тань охорони праці. У теплових мережах такі перевірки повинен здійснювати кері­вник робіт.

У разі порушення вимог з питань охорони праці або виявлення інших обста­вин, що загрожують безпеці членів бригади, бригаду необхідно вивести з робочого місця, а у виконавця робіт вилучити наряд.

Повторний допуск до роботи необхідно проводити з дозволу керівника цеху (підрозділу) або працівника, який видав наряд, якщо: усунено виявлені порушення і виконано всі вимоги первинного допуску до роботи з відповідним оформленням наряду; проведено позачерговий інструктаж з безпечного виконання робіт, що ви­конувала бригада; зроблено запис в оперативному журналі щодо причини повтор­ного допуску.

  1. Зміни у складі бригади повинні бути оформлені в обох примірниках наря­ду.

Якщо кількісний склад бригади такий, що запис про зміни її складу не вміщу­ється в таблиці 3 наряду, до наряду дозволяється додавати окремий лист із зазна­ченням змін і записом у таблиці 3 наряду про зроблені зміни згідно із списком, що додається до наряду.

Щойно введені до складу бригади працівники повинні допускатись до роботи тільки після проведення керівником та виконавцем робіт інструктажу про заходи щодо безпечного виконання робіт.

 1. Оформлення перерв у роботі

  1. Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами про­ведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а наряд залишити у виконавця робіт.

Жоден з членів бригади не має права після закінчення перерви розпочинати роботу самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов'язаний повто­рно перевірити підготовку робочого місця та здійснити допуск бригади до роботи без оформлення у наряді.

  1. Під час перерви у роботі бригад, а також протягом робочого дня операти­вні працівники не мають права вносити до схеми установки зміни, що впливають на умови проведення робіт щодо заходів безпеки.

У випадку аварії або виникнення надзвичайних ситуацій дозволяється зміню­вати схему або вводити в дію виведене в ремонт обладнання, якщо ремонтна бри­гада відсутня і за умови, що керівник і виконавець робіт будуть негайно сповіщені про зроблені зміни. У цьому разі ці роботи можна проводити з дозволу керівника цеху.

До прибуття виконавця робіт і повернення ним наряду в місці проведення ро­боти необхідно розставити працівників, які зобов'язані не допускати бригаду до продовження роботи.

  1. Пробне введення в дію обладнання до повного закінчення ремонту дозво­ляється здійснити тільки після виведення бригади з місця роботи, повернення кері­вником робіт наряду відповідальному працівнику зі складу оперативних працівни­ків цеху (району) з оформленням у таблиці щоденного закінчення роботи і зняття тимчасових огороджень, запірних пристроїв та знаків безпеки.

Завантажити