НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

На перекритті мазутних резервуарів необхідно установлювати площадки з по­ручнями, щоб мати можливість підходити до пробовідбірників, витяжних пристро­їв, люків для їх обслуговування.

Роботи, що виконуються на резервуарах без огороджень і поручнів біля про­бовідбірників, витяжних пристроїв і люків, повинні проводитись відповідно до ви­мог НПАОП 0.00-1.15-07.

  1. Верхня частина витяжної вентиляційної труби повинна бути обладнана захистом від поширення вогню.

  2. Люки приймальних, витратних і резервних резервуарів необхідно закрива­ти кришками на прокладках та затягувати болтами, а канали у мазутонасосних пе­рекривати металевими листами.

  3. Зливні лотки повинні бути постійно закриті металевими кришками. До­зволяється у місцях зливання установлювати замість кришок ґрати з розміром вічок не більше 200х200 мм.

  4. Усі вогневі роботи у приміщеннях і на території мазутного господарства (в мазутних резервуарах, приймально-зливальних пристроях, прохідних каналах, мазутонасосних тощо) повинні виконуватись за нарядом згідно з вимогами глави 7 розділу IVцих Правил.

  5. В'їзд тракторів і автомашин у резервуарний парк дозволяється тільки після установлення іскрогасника на вихлопні труби.

  6. На ділянках зливання мазуту гальмування цистерн башмаками, виготов­леними з матеріалу, що дає іскріння, не допускається.

Для переміщування цистерн повинні застосовуватись неметалеві предмети.

Установлені на зливальній естакаді цистерни повинні бути закріплені до від­чеплення локомотива.

До початку обслуговування цистерн локомотив повинен бути віддалений від них на відстань не менше 5 м.

  1. Цистерни з несправними сходами, площадками або без них необхідно обслуговувати з використанням переносних драбин з площадками і поручнями або перехідних трапів з поручнями. За необхідності потрібно застосовувати запобіжні пояси, що закріплюються карабіном за нерухомі частини естакади.

Обслуговувати такі цистерни повинні не менше двох працівників.

Умови допуску до обслуговування несправних цистерн мають бути зазначені у місцевій інструкції.

  1. Трапи для переходу на цистерни повинні бути обладнані запірними при­строями, щоб перешкодити їх самочинному відкиданню.

  2. Відкривати і закривати кришки люків резервуарів і цистерн, а також вво­дити в цистерну металеві розігрівальні трубки і різні шланги із зовнішньою мета­левою спіраллю для подавання пари необхідно обережно, не допускаючи їх падін­ня та ударів по горловині люка.

  3. Обслуговувати цистерни на зливальній естакаді дозволяється не менше ніж двом працівникам, які повинні перебувати у зоні видимості один одного.

  4. Працівників, які займаються зливанням мазуту з цистерн, необхідно за­безпечити касками з пелериною.

  5. Під час підготовки до розігрівання мазуту в цистерні необхідно перевіри­ти:

 • надійність закріплення (фіксації) перехідних трапів до горловин цис­терн;

 • щільність з'єднання парової магістралі зі штангою (шлангом);

 • надійність закріплення спущеної в цистерну штанги (шланга).

  1. Після закінчення зливання мазуту і зачищення цистерн кришки горловин люків і зливальні клапани повинні бути повністю закриті тільки після охолодження зовнішньої поверхні цистерн до +40°C і нижче.

  2. Проби мазуту та інших паливно-мастильних матеріалів з цистерн, прий­мальних ємностей і резервуарів потрібно відбирати пробовідбірниками, що вигото­влені відповідно до вимог ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи від­бирання проб» і не дають іскор під час удару.

  3. Під час відбирання проб, вимірювання рівня мазуту і відкривання люків цистерн та резервуарів, а також під час зливання підтоварної води і грязі з резерву­арів потрібно стояти так, щоб можна було уникнути вдихання пари, газів та мож­ливого потрапляння мазуту на одяг. Не дозволяється також низько нахилятися до горловини люка цистерни, резервуара.

Переносити проби мазуту у відкритому і скляному посуді заборонено.

У випадку, коли вхідна частина люків резервуарів не захищена кільцем з ма­теріалу, що не дає іскор під час руху замірної рулетки, виготовленої із свинцю, алюмінію або іншого подібного матеріалу, замірювати рівень сталевою рулеткою (стрічкою) заборонено. Сталева рулетка і пробовідбірник повинні ковзати по на­прямній канавці замірного люка.

  1. Підігрівати мазут у резервуарах, обладнаних змійовиковими підігрівни­ками, можна тільки за умови, що рівень рідини над підігрівниками становить не менше 50 см.

  2. Не допускається нагрівати мазут у резервуарах, приймальних ємностях і зливальних лотках до температури вище +90°C. У всіх випадках температура мазу­ту має бути на 15°C нижча за температуру спалаху його пари.

  3. Мазут у резервуар закачувати не вище дозволеного рівня.

Не дозволяється заповнювати резервуар, подаючи мазут струменем, що вільно падає.

  1. Використовувати мазутопроводи як конструкції, що несуть навантаження від будь-яких споруд або пристроїв, заборонено.

  2. Відігрівати замерзлі мазуто- та паропроводи необхідно з дотриманням вимог пункту 4.23 розділу IVцих Правил.

  3. У разі надходження на електростанцію рідкого палива з температурою спалаху менше +45°C зливати таке паливо заборонено.

У разі надходження на електростанцію замість мазуту інших видів рідкого па­лива (дизельного, солярного, сланцевого мастила тощо) з температурою спалаху більше +45°C потрібно керуватись такими вказівками:

 1. до надходження на електростанцію замінників мазуту необхідно виконати такі заходи:

 • для обслуговуючих працівників, машиністів насосних установок, черго­вих слюсарів, працівників, які відбирають проби, начальників змін пот­рібно провести цільовий інструктаж, під час якого особливу увагу при­ділити безпечному виконанню робіт і специфічним властивостям пали­ва, що надходить;

 • перевірити на щільність усі фланцеві з’єднання мазутопроводів і мазу- топідігрівників, сальникових ущільнень арматури та мазутних насосів. Виявлені нещільності необхідно усунути підтягуванням відповідних фланцевих з'єднань або заміною сальникових набивок та фланцевих прокладок;

 • перевірити наявність і готовність первинних засобів пожежогасіння;

 • перевірити заземлення електродвигунів, засобів захисту від статичної електрики мазутосховищ, зливальної естакади тощо;

 • перевірити справність і надійність роботи вентиляційних установок;

 • довести до відома пожежної охорони і посилити нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки;

 1. під час надходження кожної партії замінника мазуту до початку його зли­вання необхідно відібрати пробу палива, що надійшло, і визначити температуру його спалаху. Питання про можливість або неможливість використання цього па­лива як замінника мазуту повинен вирішувати головний інженер електростанції;

 2. під час зливання нафтопродуктів з температурою спалаху менше +60°C ви­користовувати змійовикові підігрівники у зливних лотках і приймальних ємностях заборонено;

 3. підігрівати замінники мазуту до температури, що перевищує температуру їх спалаху, допускається у закритих мазутних підігрівниках під тиском, за якого в'яз­кість не перевищує: 2,5 - 3° ВУ - для електростанцій, що застосовують механічні форсунки і використовують мазут як основне (резервне) і як розпалювальне паливо для блочних установок; 4° ВУ - для інших електростанцій, що застосовують меха­нічні форсунки і використовують мазут як розпалювальне паливо; 6° ВУ - у разі використання парових форсунок;

 4. у період роботи електростанції на замінниках мазуту необхідно проводити регулярний нагляд за щільністю сальників і фланців на мазутному тракті і негайно усувати всі виявлені витікання замінників мазуту;

 5. у випадку аварійного витікання замінника мазуту необхідно негайно викли­кати пожежну команду.

 1. Робота в резервуарах мазутного господарства

  1. Під час зачищення залізничних цистерн вручну потрібно застосовувати скребачки, що не викликають іскріння.

Спускатись працівникам у резервуари для їх зачищення заборонено.

  1. Під час роботи в резервуарах мазутного господарства потрібно дотриму­ватись вимог глави 9 розділу IVцих Правил. Забороняється працівникам спускати­ся всередину для огляду і очищення внутрішніх поверхонь баків від нафтопродук­тів і шламів без шлангового або киснеізолювального протигаза, рятувального пояса і мотузки.

  2. Резервуари, що підлягають внутрішньому огляду, ремонту або очищенню від відкладень, повинні бути звільнені від мазуту, від’єднані і відглушені від дію­чого обладнання.

Перед очищенням резервуар необхідно пропарити і провентилювати.

Під час очищення резервуарів потрібно дотримуватись вимог пункту 9.21 роз­ ділу IVцих Правил. Видалені з резервуара відкладення необхідно вивозити або за­копувати у відведеному місці.

  1. Усі ремонтні роботи всередині резервуарів необхідно проводити після пропарювання, вентиляції і очищення їх від відкладень.

  2. Огляд, очищення та ремонтні роботи всередині резервуарів потрібно про­водити у спецодязі, спецвзутті і рукавицях.

Ці роботи можна виконувати за умови відкритих люків і лише за необхідності з обов'язковим застосуванням примусової вентиляції.

Перед початком і в процесі проведення робіт з очищення або ремонту всере­дині резервуарів необхідно зробити аналіз повітряного середовища, який має підт­вердити, що вміст шкідливих речовин не перевищує ГДК, кисню достатньо (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму).

У разі перевищення ГДК шкідливих речовин роботу всередині резервуарів не­обхідно проводити у шланговому або киснеізолювальному протигазі.

Шланг протигаза повинен бути із мастилобензостійкого матеріалу. У разі від­сутності примусового подавання повітря довжина шланга повинна бути не більше 10 м, а за його наявності - до 40 м.

Під час роботи необхідно застосовувати рятувальний пояс і рятувальну мотуз­ку.

  1. Спускатись працівникам у мазутний резервуар без драбин заборонено. За відсутності в резервуарі постійних (стаціонарних) внутрішніх драбин необхідно за­стосовувати переносну дерев'яну необковану драбину, щоб уникнути іскроутво­рення.

Спускатись працівникам у резервуари з температурою повітря в них понад 33°C заборонено.

 1. Вимоги безпечного обслуговування котельних установок

 1. Обслуговування пилоприготувальних установок

  1. Обслуговування пилоприготувальних установок потрібно проводити від­повідно до вимог НПАОП 40.3-1.05-89 та нормативного акта «Технічна експлуата­ція електричних станцій і мереж. Правила», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року № 296.

  2. У приміщеннях пилоприготувальних установок необхідно дотримуватись чистоти, періодично прибирати пил з усіх частин обладнання, будівельних конс­трукцій та трубопроводів, а також очищати аспіраційні установки від пилу.

  3. Не дозволяється відкривати люки або лази, замінювати діафрагми вибухо­вих запобіжних клапанів, а також виконувати інші роботи, пов'язані з порушенням герметичності пилогазоповітряного тракту на елементах системи з пилогазоповіт- ряною сумішшю (за винятком чищення сіток під циклонами, якщо конструкція сі­ток забезпечує безпечне проведення цих робіт).

  4. У разі виявлення у бункерах сирого вугілля жевріючих відкладень або у разі підозри у їх наявності ці місця необхідно залити розпиленою водою і вжити заходів щодо заповнення бункерів паливом і продовження спрацювання з них па­лива.

За наявності осередків тління або горіння у бункерах пилу необхідно негайно припинити всі роботи поблизу бункерів (на бункерній галереї), а працівників, які не беруть участі у гасінні осередку горіння, вивести на безпечну відстань.

  1. Забороняється робота пилосистем, якщо з них вибивається запилене пові­тря.

  2. Прибирати пил з-під барабанів і приводів працюючих млинів заборонено.

  3. Працювати всередині млинів та інших елементів пилосистем дозволяється тільки після від’єднання їх від топки, повітропроводів та ліній пожежогасіння ши­берами, заслінками, вентилями або засувками, очищення їх від пилу і проведення вентиляції.

Перед спуском всередину млинів та інших елементів пилосистем потрібно пе­ревірити відсутність окису вуглецю і достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму), вжити заходів щодо запобігання помилковому ввімкненню млина відповідно до вимог глави 11 розділу IVцих Правил і впевнитись у тому, що незакріплені броньовані плити або випадково затиснені у верхньому положенні сторонні предмети відсутні.

На котлах, обладнаних для спалювання природного газу, перед спусканням людей у млин, а також перед початком проведення вогневих робіт поблизу відкри­тих люків млинів необхідно перевірити відсутність природного газу в зоні прове­дення таких робіт.

  1. У системах з прямим вдуванням і пиловим бункером із зупиненим млином між двома вимикальними заслінками гарячого повітря перед млином повинен бути відкритий в атмосферу клапан.

  2. Місця проведення ремонтних робіт на ділянках, що знаходяться в зоні можливого викиду з вибухових клапанів працюючих пилосистем, необхідно обго­родити щільними вогнезахисними щитами та навісами.

  3. Відкривати люки і лази на зупиненому млині можна за температури пові­тря поза ним менше +50°C.

Люки і заслінки відкривати поступово й обережно, стоячи збоку від люка. Ви­явлені осередки горіння необхідно погасити розпиленою водою, а паливо видали­ти.

Наносити удари по елементах пилосистеми, пилопроводах і повітроводах за­боронено, щоб уникнути завихрення пилу.

  1. Працівник, який виконує первинний огляд броні барабана млина до по­чатку проведення ремонту, повинен перебувати біля горловини млина.

  2. Доступ у барабан млина для огляду броні дозволяється тільки за відсут­ності небезпеки обвалювання перших рядів.

Ряди броні необхідно оглядати поступово, попередньо переконавшись у відсу­тності небезпеки їх обвалювання. У разі виявлення ненадійно закріплених броньо­ваних плит огляд припинити і броню обвалити.

  1. Під час сортування і розвантажування куль з барабана млина за допомо­гоюпристроїв, установлених безпосередньо на корпусі барабана, дозволяється пе­ребувати в радіусі не менше 10 м від місця розвантажування куль.

Працівники, які проводять цю роботу, а також роботи, пов'язані із заміною броні, повинні взувати валянки або черевики з металевими носами.

  1. Під час замінювання броні барабана млина, знімання і установлення зуб­частого вінця барабан повинен бути надійно закріплений, щоб уникнути його са­мочинного прокручування від втрати балансу, спричиненої установленням частини броні або однієї половини вінця.

  2. У разі замінювання броньових плит млинів з барабана повинні бути обо­в'язково видалені кулі.

Працювати всередині млина дозволяється тільки за умови проведення аналізу повітря в ньому на відсутність окису вуглецю і вжиття заходів, що унеможливлю­ють помилкове увімкнення млина, відповідно до вимог глави 11 розділу IVцих Правил.

  1. Під час демонтажу вуглеподавального патрубка отвір, з якого висипаєть­ся вугілля, повинен бути закритий знизу заглушкою з металевого листа завтовшки від 2 до 3 мм.

  2. Вогневі роботи повинні проводитись тільки на виведеній з роботи пило- приготувальній установці.

Під час проведення вогневих робіт на обладнанні системи пилоприготування конструкції й обладнання, що можуть загорітись, в радіусі 5 м повинні бути очи­щені від відкладень пилу і надійно захищені металевим екраном, азбестом або по­литі водою. Також мають вживатись заходи щодо запобігання розлітанню іскор, щоб унеможливити їх потрапляння на конструкції, що можуть загорітись, а також на розташовані внизу площадки та обладнання.

  1. У момент пуску млина під час його випробування перебувати навпроти напівмуфт, а також навпроти коробок виводів електродвигунів заборонено.

  2. Під час ремонту бил молоткових млинів ротор повинен бути застопоре­ний.

  3. Оглядати, очищати та ремонтувати живильники палива необхідно з до­триманням вимог глави 11 розділу IV цих Правил.

Проштовхувати руками паливо в живильниках палива заборонено.

  1. Під час внутрішнього огляду елементів пилоприготувальної системи, у тому числі й бункерів, дозволяється користуватись тільки вибухозахищеними сві­тильниками від мережі напругою до 12 В або акумуляторними світильниками у ви- бухозахищеному виконанні.

  2. Під час ремонту обладнання системи пилоприготування працівники по­винні бути одягнені в суконні костюми й обов'язково використовувати захисні оку­ляри та рукавиці.

 1. Робота в бункерах

  1. Кришки люків для спускання працівників у бункери палива необхідно за­микати на замки, ключі від яких повинні зберігатись у начальника зміни цеху.

  2. Проштовхувати паливо, що застряло у бункері, необхідно механізованим способом або вручну спеціальними піками з надбункерної галереї.

Спускатись у бункер для проштовхування палива заборонено.

  1. Спускатись у бункери палива дозволяється тільки для очищення й огляду їх перед ремонтом.

Спускатись у бункери палива з відкритими радіоізотопними приладами (рів­немірами), а також у бункери з жевріючим паливом або паливом, що димить, забо­ронено.

  1. Перед спусканням у бункер сирого вугілля необхідно:

 • припинити подавання палива у бункер, а паливо, що в ньому залиши­лось, спрацювати;

 • перекрити вихідні отвори бункера;

 • перекрити систему подавання пари і повітря на обвалювання палива в бункері;

 • за наявності електровібраторів зняти з них напругу;

 • підняти плужки скидача палива і розібрати схему управління ними;

 • перекрити живильник сирого вугілля і розібрати його електричну схему;

 • зупинити пилосистему, перекрити систему подавання повітря до млина, зняти напругу з електроприводів механізмів пилосистеми, розібрати їхні електричні схеми і на приводах механізмів подавання палива у бункер вивісити заборонні знаки безпеки «Не вмикати! Працюють люди».

  1. Перед спусканням у бункер пилу необхідно:

 • спрацювати паливо, що залишилось, перекрити пилосистеми, розібрати їхні електричні схеми;

 • закрити шибери над пиложивильниками або розчепити напівмуфти;

 • за наявності у бункері пилу жевріючих осередків заповнити його вугле­кислотою, азотом або насиченою водяною парою тиском не більше 1,5 МПа (15 кгс/кв.см). Вуглекислоту (азот) або пару необхідно подавати у верхню частину бункера розосереджено паралельно стелі бункера, щоб уникнути завихрення пилу. Система підведення вуглекислоти або пари повинна бути такою, щоб у разі її увімкнення унеможливлювалось пот­рапляння конденсату в бункер пилу;

 • провентилювати бункер повітрям з наступним аналізом його на відсут­ність шкідливих речовин;

 • відкрити люк у бункер і якщо кришка люка без завіс, ужити заходів що­до запобігання падінню її в бункер;

 • спустити у бункер пилу металеву драбину з гаками у верхній частині або ланцюгову драбину, підвісивши її до міцної нерухомої конструкції і на­дійно закріпивши.

Під час проведення роботи у бункері необхідно періодично перевіряти наяв­ність окису вуглецю всередині нього.

У разі виявлення окису вуглецю працівників необхідно вивести з бункера, осередки горіння погасити, бункер знову провентилювати і повторним аналізом повітря впевнитись у відсутності окису вуглецю.

  1. Під час проведення робіт у бункері потрібно дотримуватись вимог пунктів

 1. 9.7і 9.21 розділу IVцих Правил. Застосування рятувального пояса і рятуваль­ної мотузки під час проведення робіт у бункері є обов'язковим.

Якщо у бункері виконує роботу один працівник, потрібно призначати не мен­ше двох наглядачів. У разі виконання роботи в бункері більшою кількістю праців­ників повинно бути не менше одного наглядача на кожного працівника.

  1. Спущені у бункер драбини і рятувальні мотузки запобіжних поясів пра­цівників, які спускаються у бункер, необхідно закріплювати за металеві дужки і кі­льця, які повинні бути поблизу люків.

  2. У разі нависання вугілля з одного боку бункера або відсіку дозволяється спускатись в бункер вище рівня навислого вугілля (у цьому випадку рятувальна мотузка повинна бути прив'язана з того боку бункера, де нависло вугілля).

  3. Працювати у бункері палива необхідно в сукняному костюмі, брюках на­випуск, чоботях, рукавицях, окулярах, у респіраторі та касці. Напоготові у праців­ника, який виконує роботу в бункері, і наглядачів повинні бути шлангові протига­зи.

  4. Не дозволяється під час виконання роботи з драбин ставати на вугілля без попереднього закріплення карабіна запобіжного пояса.

  5. Тривалість перебування працівників у бункері і тривалість відпочинку (з виходом з бункера) визначає працівник, який видає наряд, або керівник робіт.

  6. Під час піднімання працівника з бункера рятувальну мотузку необхідно витягувати на ділянці між петлею і верхнім кінцем одночасно з підніманням пра­цівника, щоб рятувальна мотузка в бункері не провисала.

  7. Якщо працівник випадково впав у бункер, потрібно негайно припинити подавання у бункер вугілля, перекрити відсікний шибер або зупинити живильники і негайно розпочати порятунок працівника.

  8. Під час проведення робіт усередині золових бункерів затвори на протіч- ках у ці бункери повинні бути закриті і замкнені на замок.

  9. Утворене в бункері склепіння із золи, що злежалась або спеклась, необ­хідно обрушувати через бокові дверцята або люки.

Перебування працівників усередині бункера під час пробивання пробок в отворах виходу золи або руйнування склепіння заборонено.

Завантажити