НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Аналіз повітряного середовища необхідно проводити щодня перед початком проведення робіт.

Необхідність контролю повітря робочої зони у газонебезпечному приміщенні або газонебезпечній підземній споруді в період проведення робіт повинен визнача­ти керівник робіт.

Г азонебезпечні роботи необхідно проводити під безпосереднім наглядом кері­вника робіт.

Також перед спусканням у резервуар, підземну споруду необхідно провести у них вимірювання температури повітря та за наявності - води.

  1. Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше утворюються в підземних спорудах,наведено в додатку 4 до цих Правил.

  2. Працівники цеху (району, дільниці) повинні знати перелік газонебезпеч­них підземних споруд, зазначений у пункті 1.26цього розділу.

Ці споруди необхідно зазначати на технологічній схемі і маршрутній карті. Вони повинні мати пофарбовані люки (рекомендується другу кришку люка або йо­го циліндричну частину фарбувати у жовтий колір).

  1. Для визначення стану повітряного середовища у резервуарі, підземній споруді, газонебезпечному приміщенні допускаються працівники, які пройшли на­вчання, вміють користуватись засобами вимірювань для контролю небезпечних і шкідливих речовин.

  2. Відбирати проби для аналізу повітряного середовища необхідно за допо­могою шланга, який опускається в отвір люка резервуара, підземної споруди або встановлюється у напіввідчинених дверях газонебезпечного приміщення.

Кінець шланга необхідно опускати на відстань від рівня підлоги (дна резерву­ара) не більше 1 м - у разі відбирання проби з нижньої частини підземної споруди або резервуара, в якому може бути виявлена шкідлива речовина, важча за повітря, та на 20 - 30 см - у разі відбирання проби з його верхньої частини, у якій може бути виявлена шкідлива речовина з меншою щільністю, ніж повітря.

  1. Спускатись у резервуари та підземні споруди і входити до газонебезпеч­них приміщень для відбирання проб повітря заборонено.

  2. До початку і під час проведення робіт у резервуарі, підземній споруді, га­зонебезпечному приміщенні необхідно забезпечити природну або примусову їх ве­нтиляцію.

Природну вентиляцію камер і каналів необхідно створювати відкриванням не менше двох люків з установленням біля них спеціальних козирків, що спрямову­ють повітряні потоки.

Примусова вентиляція проводиться за наявності у повітрі резервуара, підзем­ної споруди або іншого газонебезпечного приміщення шкідливих речовин або за температури повітря у них понад + 30°C.

Для створення примусової вентиляції можна використовувати вентилятори або компресори, які повністю замінюють повітря у підземній споруді або резервуа­рі протягом 10-15 хв. Шланг вентилятора, опущений у підземну споруду, не пови­нен доходити до рівня підлоги на 20-25 см.

Якщо природна або примусова вентиляція не забезпечує повного видалення небезпечних або шкідливих речовин, спускатись у резервуар, підземну споруду, входити до газонебезпечного приміщення дозволяється тільки у шланговому або киснеізолювальному протигазі, рятувальному поясі з прикріпленою до нього ряту­вальною мотузкою, другий кінець якої має тримати наглядач.

  1. Проводити вентиляцію резервуарів, підземних споруд, газонебезпечних приміщень за допомогою кисню заборонено.

  2. В обох напрямках руху транспорту на відстані 10-15 м від відкритих лю­ків підземних споруд, розміщених на проїзній частині дороги, необхідно установи­ти застережний дорожній знак. За населеними пунктами на відстані понад 50 м від місця проведення робіт з боку руху транспорту додатково необхідно установити попереджувальний дорожній знак. Місце проведення робіт потрібно обгородити. Обгороджену зону взимку необхідно очищувати від снігу, льоду і посипати піском.

Уночі й у разі недостатньої видимості застережні дорожні знаки та огоро­дження біля місця проведення робіт мають бути освітлені лампами напругою до 42 В.

Під час перерви в роботі, після закінчення робочого дня або після закінчення роботи залишати огородження і відкриті люки на проїзній частині дороги заборо­нено.

Під час проведення робіт у підземній споруді, розташованій поза проїзною ча­стиною дороги, як огородження, які повинні стояти протягом усього часу прове­дення робіт в цій споруді, необхідно використовувати переносні триноги, які уста­новлюють біля кожного відкритого люка.

  1. Перед допуском працівників до проведення робіт усередині резервуарів, підземних споруд необхідно вивести з роботи і відділити заглушками трубопрово­ди, через які можливе потрапляння вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, агре­сивних та отруйних речовин. Вимикальну арматуру необхідно закривати. Вентилі відкритих дренажів, з’єднаних з атмосферою, повинні бути відкриті. З електропри­водів арматури та електричних кіл їх керування необхідно зняти напругу. Штурва­ли (маховики) арматури необхідно заблокувати ланцюгами або іншими пристосу­ваннями і замкнути на замок. На перекритій запірній арматурі необхідно вивісити заборонні знаки безпеки «Не відкривати! Працюють люди».

  2. Під час відкривання люка резервуара, підземної споруди потрібно стояти з підвітряного боку (спиною або боком до вітру).

  3. Тривалість перебування працівників у резервуарі, підземній споруді, га­зонебезпечному приміщенні, а також тривалість відпочинку (з виходом із цих об'є­ктів) залежно від умов і характеру роботи повинен визначати керівник робіт.

  4. Працювати в резервуарі чи підземній споруді за температури повітря вище зазначеної у пункті 4.18цього розділу допускається тільки у разі виникнення аварії (якщо вона загрожує життю працівників, може спричинити руйнування об- ладнання тощо) з дозволу керівника робіт і під його безпосереднім керівництвом. Таку роботу дозволяється виконувати лише за умови обов'язкового вжиття необ­хідних заходів щодо захисту працівників від можливого перегрівання та опіків: ро­бота повинна виконуватись в теплому спецодязі, а за наявності в підземній споруді або резервуарі рідкого середовища - також з використанням гумового взуття. Ре­жим роботи і відпочинку в цьому разі визначає керівник робіт.

  5. Заборонено перебувати всередині резервуара чи підземної споруди за те­мператури повітря понад +50°C (температура повітря вимірюється на відстані 0,7 м від стінки резервуара (підземної споруди)), а також за наявності в них води, нагрі­тої до температури понад +45°C. За температури води менше +45°C рівень води над підлогою не повинен перевищувати 200 мм.

За наявності пари в резервуарі чи підземній споруді працівники повинні пере­бувати в них у шланговому або киснеізолювальному протигазі, рятувальному поясі з рятувальною мотузкою.

  1. Для виконання робіт усередині газонебезпечного резервуара (приміщен­ня, підземної споруди тощо) повинна призначатись бригада не менше ніж з трьох працівників, які заздалегідь мають бути проінструктовані про порядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її виконання, а також має бути перевірена правильність їхніх дій на робочому місці.

Один з членів бригади повинен працювати всередині резервуара, а двоє інших членів бригади (наглядачі) повинні стояти зверху біля люка або дверей газонебез­печногоприміщення і стежити за роботою працівника, який виконує роботу всере­дині резервуара, і за станом повітрозабірного патрубка шлангового протигаза.

Один з наглядачів повинен тримати в руках кінець рятувальної мотузки, а дру­гий її кінець має бути прикріплений до рятувального пояса працівника, який пере­буває всередині резервуара.

Наглядач повинен відпускати або натягувати рятувальну мотузку і шланг ли­ше за сигналом працівника, який виконує роботу в резервуарі. Другий наглядач по­винен бути з надягненим рятувальним поясом і мати при собі шланговий протигаз у положенні «наготові».

Якщо в діях працівника, який виконує роботу всередині резервуара, з'явились ознаки нездужання, намагання зняти протигаз тощо, а також у разі виникнення ін­ших небезпечних непередбачених обставин роботу потрібно негайно припинити, а працівника з резервуара евакуювати.

Працювати всередині резервуара повинен тільки один працівник. У разі необ­хідності проведення робіт всередині резервуара двома працівниками потрібно при­значити ще одного наглядача та передбачити заходи щодо одночасного надання допомоги обом працівникам.

  1. Наглядачі не мають права відлучатись від люка резервуара чи підземної споруди і відволікатись на інші роботи доти, доки там перебуває працівник.

Під час проведення робіт у глибокій і довгій підземній споруді, коли зоровий нагляд за працівником, який виконує в ній роботу, підтримувати неможливо, з ним необхідно організувати радіозв’язок, зв’язок по телефону або за допомогою загаль­ноприйнятих сигналів.

У разі потреби до потерпілого може спуститись лише один з наглядачів у по­передньо надягнених протигазі та рятувальному поясі. Кінець рятувальної мотузки передається іншому наглядачеві, який повинен залишитись біля люка або дверей газонебезпечного резервуара чи підземної споруди.

  1. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити справність про­тигаза і шлангів.

Герметичність протигаза і шланга перевіряється затискуванням рукою кінця шланга в надягненому протигазі. Якщо в такому положенні дихати неможливо, то протигаз справний.

Протигаз з примусовим подаванням повітря обов’язково перевіряється також на справність повітродувки і роботи її приводів.

  1. Перед спусканням у газонебезпечний резервуар, газонебезпечну підземну споруду, а також перед тим, як увійти до газонебезпечного приміщення, гофрова­ний шланг, що підводить повітря до дихального клапана маски протигаза, необхід­нозакріпити на поясному ремені.

Повітрозабірні патрубки протигаза розміщувати з підвітряного боку від місця виділення або місця можливого виділення шкідливих речовин і укріплювати таким чином, щоб не допустити засмоктування пилу з поверхні ґрунту.

За відсутності примусового подавання повітря за допомогою вентилятора до­вжина шланга має бути не більше 10 м, а у разі примусового подавання - менше 40 м. Шланг не повинен мати різких перегинів або бути чим-небудь затисненим.

  1. Аналіз повітря у підземній споруді або резервуарі необхідно проводити газоаналізатором вибухозахищеного типу, а за його відсутності - шляхом відби­рання проби повітря і аналізу його поза спорудою чи резервуаром.

  2. Під час проведення робіт усередині газонебезпечного резервуара, газоне­безпечної підземної споруди або газонебезпечного приміщення необхідно застосо­вувати рятувальні пояси і рятувальні мотузки.

Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені зі сторони спини з кільцем на їх перетині для кріплення рятувальної мотузки.

Рятувальний пояс потрібно підганяти таким чином, щоб кільце було не нижче лопаток.

  1. Під час проведення газонебезпечних робіт потрібно дотримуватись таких вимог:

 • як переносне джерело світла використовувати акумуляторні ліхтарі тільки у вибухозахищеному виконанні або світильники напругою до 12 В, які живляться від трансформатора із заземленою вторинною обмот­кою, установленого поза газонебезпечним резервуаром, газонебезпеч­ною підземною спорудою або газонебезпечним приміщенням (застосу­вання автотрансформаторів для живлення переносних світильників за­боронено). Заборонено також вмикати і вимикати світильники у газоне­безпечних місцях, а також використовувати відкритий вогонь. Апарату­ру керування освітленням і вентиляцією необхідно винести за межі га­зонебезпечного приміщення;

 • інструмент повинен бути виготовлений з кольорового металу, який не дає іскроутворення. Допускається використання інструменту з чорного металу за умови, що його робоча частина ретельно змащена густим мас­тилом;

 • використовувати електродрилі та інші електрифіковані інструменти, а також пристосування, що дають іскріння, заборонено;

 • взуття працівників має бути без сталевих підківок і цвяхів, в іншому разі необхідно взувати калоші.

  1. Для зв’язку наглядача з працівником, який перебуває у підземній спору­ді, за допомогою рятувальної мотузки необхідно використовувати таку сигналіза­цію:

 • один ривок рятувальної мотузки працівника, який виконує роботу в спо­руді (резервуарі), означає «Підтягуй шланг і мотузку». У цьому разі під­тягувати їх треба після подавання наглядачем сигналу (одного ривка) і отримання відповідного сигналу з газонебезпечної підземної споруди (резервуара) у вигляді одного ривка. Якщо відповідь не отримано, необ­хідно витягувати з газонебезпечної підземної споруди не тільки шланг і мотузку, а й самого працівника, бо можливо, що ривок трапився через його падіння;

 • два ривки означають «Спусти шланг і мотузку». Такий сигнал подає працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді (резер­вуарі), коли йому треба здійснити переміщення;

 • три ривки означають «Усе в порядку».

Рятувальну мотузку і шланг має тягти працівник, який перебуває у газонебез­печній підземній споруді (резервуарі). Тому наглядач повинен так тримати мотузку і шланг, щоб не заважати їх переміщуванню і не давати можливості їм падати. Як тільки працівник, який виконує роботу у споруді (резервуарі), перестав пересува­тись, він має подати сигнал - три ривки, що означає «Усе в порядку». Наглядач, не отримавши сигналу після зупинення руху мотузки і шланга, повинен подати пра­цівнику, який перебуває у споруді (резервуарі), сигнал одним ривком, на який він повинен отримати відповідь трьома ривками.

Неодноразові ривки рятувальної вірьовки, що подає наглядач, означають, що працівник, який перебуває у газонебезпечній підземній споруді (резервуарі), пови­нен підійти до люка або піднятись на поверхню. Такі самі сигнали, що подає пра­цівник, який перебуває всередині резервуара, означають вимогу витягти його з ре­зервуара.

  1. Наглядачі повинні розміщуватись з підвітряного боку, періодично упев­нюватись у самопочутті працівника, який перебуває всередині резервуара, за його сигналом опускати і витягувати назовні рятувальну мотузку і шланг.

  2. У разі нанесення на внутрішні поверхні підземних споруд (резервуарів) захисних покриттів, що супроводжується виділенням шкідливих і вибухонебезпеч­них речовин, необхідно передбачати примусове видалення цих речовин, а також захист органів дихання працюючих.

  3. Під час виконання робіт у киснеізолювальному протигазі необхідно сте­жити, щоб залишковий тиск кисню в балоні протигаза був достатній для забезпе­чення повернення працівника, який виконує роботу в протигазі, від місця прове­дення робіт до незагазованої зони.

  4. Кришки підземних люків необхідно відкривати і закривати за допомогою спеціальних гаків завдовжки понад 500 мм. Виконувати такі операції безпосеред- ньо руками, гайковими ключами або іншими (не призначеними для цього) предме­тами заборонено.

  5. Перед тим, як закривати люки після закінчення роботи, керівник і вико­навець робіт повинні перевірити, чи не залишився випадково всередині підземної споруди (резервуара) хтось з працівників, а також чи не залишились забуті там ма­теріали, інструменти та інші сторонні предмети.

Після закінчення робіт у підземній споруді (резервуарі) всі люки повинні бути закриті.

 1. Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів

  1. Організацію виконання робіт з обслуговування теплообмінних апаратів і трубопроводів потрібно проводити відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 08 вересня 1998 року № 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98), та інших чин­них нормативно-правових актів.

  2. Заборонено експлуатувати теплообмінні апарати у разі виявлення дефек­тів, що можуть спричинити порушення надійної і безпечної роботи, а також у разі відсутності і несправності елементів їх захисту та регуляторів рівня. Про виявлені дефекти та несправності потрібно зробити запис у паспорті теплообмінного апара­та із зазначенням причини заборони його експлуатації.

  3. Усі трубопроводи і теплообмінні апарати повинні мати у верхніх точках повітряні клапани, а в нижніх точках і застійних зонах - дренажні пристрої, що сполучаються безпосередньо з атмосферою.

  4. Заборонено під час роботи теплообмінного апарата проводити його ре­монт або виконувати роботи, пов'язані з ліквідацією нещільностей з’єднань окре­мих елементів апарата, що перебувають під тиском, за винятком випадків, зазначе­них у пункті 10.14цього розділу.

  5. Справність запобіжних клапанів, манометрів та іншої арматури теплооб­мінного апарата повинні перевіряти працівники, що їх обслуговують, відповідно до інструкції з обслуговування теплообмінних апаратів.

  6. Теплообмінний апарат або ділянку трубопроводу, що підлягає ремонту, необхідно перекрити як з боку суміжних теплопроводів і обладнання, так і з боку дренажних і обвідних ліній, щоб уникнути потрапляння в нього пари або гарячої води.

Дренажні лінії і повітряні клапани, що сполучаються безпосередньо з атмос­ферою, повинні бути відкриті.

  1. Виводити з роботи для ремонту або для внутрішнього огляду теплооб­мінні апарати і ділянки трубопроводу, що від'єднуються від діючого обладнання, необхідно двома послідовно установленими засувками, між якими повинен бути дренажний пристрій, що сполучається безпосередньо з атмосферою.

Допускається однією засувкою виводити з дії теплообмінний апарат або діля­нку трубопроводу з тиском до 6 МПа (60 кгс/кв.см). У цьому разі не повинно бути виходу пари в атмосферу крізь дренаж, який відкрито на час ремонту або внутріш­нього огляду на виведеній з роботи ділянці.

У разі проведення робіт усередині теплообмінного апарата або трубопроводу необхідно перекрити арматуру й установити заглушку. Товщина заглушки повинна відповідати параметрам робочого середовища. Для перевірки встановлення заглу­шок на фланцевій арматурі трубопроводу, що виводиться з дії, заглушки повинні мати добре видимі хвостовики.

  1. З теплообмінних апаратів і трубопроводів, виведених з роботи для ремо­нту, необхідно зняти тиск і звільнити їх від пари і води. З електроприводів вимика- льної арматури необхідно зняти напругу, а з мережі живлення електроприводів - запобіжники. Цю арматуру необхідно закрити. Вентилі відкритих дренажів, що сполучаються безпосередньо з атмосферою, необхідно відкрити. Вентилі дренажів закритого типу після дренування теплообмінного апарата (трубопроводу) повинні бути закриті. Між запірною арматурою і теплообмінним апаратом (трубопроводом) повинна бути арматура, що безпосередньо сполучається з атмосферою. Вимикаль- на арматура і вентилі дренажів необхідно заблокувати ланцюгами або іншими при­стосуваннями і замкнути на замки. Виконання зазначених вимог обов'язкове також на трубопроводах з установленою заглушкою.

На вентилях, засувках вимикальної арматури необхідно вивішувати заборонні знаки безпеки «Не відкривати! Працюють люди»; на вентилях відкритих дренажів - «Не закривати! Працюють люди»; на ключах керування електроприводами вими- кальної арматури - «Не вмикати! Працюють люди»; на місці проведення робіт - на- становчий знак «Працювати тут!».

Розпочинати ремонт апаратів і трубопроводів, що не мають дренажів і повіт­ряних клапанів, а також за наявності надлишкового тиску в них заборонено.

Дренування води і пароводяної суміші необхідно проводити через спускову арматуру.

Якщо під час допуску виник сумнів у тому, що внаслідок засмічення лінії дре­нажу вода із виведеного у ремонт трубопроводу повністю не видалена, розпочина­ти ремонтні роботи заборонено.

  1. Засувки і вентилі необхідно відкривати і закривати тільки із застосуван­ням важелів, передбачених інструкцією з експлуатації арматури. Не дозволяється для подовження плеча рукоятки або маховика використовувати випадкові предме­ти.

  2. Для проведення ремонтних робіт на одному з підігрівників високого ти­ску (за групової схеми їх увімкнення) необхідно вимкнути всю групу підігрівників.

  3. Під час відгвинчування болтів фланцевих з’єднань трубопроводів пос­лаблювати болти потрібно обережно, щоб запобігти можливому викиданню паро­водяної суміші у разі неповного дренування трубопроводу. Крім цього, необхідно запобігти випадінню із фланців металевих прокладок і вимірювальних шайб і па­дінню їх униз шляхом відгородження розташованих нижче ділянок, улаштування настилів, установлення піддонів тощо.

  4. Дозволяється відключати однією засувкою (без установлення заглушок) теплообмінні апарати на тих потоках, де робочий тиск не перевищує атмосферний і температура теплоносія менше +45°C.

  5. У разі виведення у ремонт обладнання з вибухонебезпечними, отруйни­ми і агресивними речовинами це обладнання необхідно вивести з дії, спорожнити, очистити (промити, продути) і відділити заглушками від діючого обладнання неза­лежно від тиску і температури речовин, що транспортуються.

  6. Під час випробування і прогрівання трубопроводів пари і води дозволя­ється підтягувати:

 • болти фланцевих з’єднань - за надлишкового тиску до 0,5 МПа (5 кгс/кв.см);

 • сальники сталевих компенсаторів та сальники арматури - за тиску до 1,2 МПа (12 кгс/кв.см). Сальники підтягувати обережно, щоб не зірвати бо­лти.

Якщо застосовуються спеціальні пристосування, сальники дозволяється підтя­гувати у разі тиску до 6 МПа (60 кгс/кв.см) за розпорядженням і під керівництвом працівника, який дав розпорядження на проведення цієї роботи.

Завантажити