НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних

Не дозволяється перебування людей на ділянці ґрунту, що прогрівається і пе­ребуває під напругою.

  1. Прокладати лінію тимчасового електропостачання до ділянок ґрунту, що підлягають прогріванню, необхідно ізольованим проводом, і після кожного пе­реміщування електрообладнання і перекладання електропроводки необхідно візуа­льно перевіряти їх справність.

  2. У разі прогрівання ґрунту пропарюванням або димовими газами необ­хідно вжити заходів щодо запобігання опікам і отруєнню працівників шкідливими газами.

  3. Стоянка і рух будівельних машин і автотранспорту, розміщення лебі­док, обладнання, матеріалів тощо у межах призми обвалювання ґрунту біля виїмок з кріпленнями стінок виїмок дозволяється тільки після проведення попередньої пе­ревірки шляхом розрахунку відповідності міцності кріплення, зазначеній у ППР, з урахуванням значення динамічного навантаження.

За відсутності кріплення стінок виїмок стоянка, рух і розміщення вищезазна­чених машин і механізмів, а також розміщення матеріалів у межах призми обвалю­вання ґрунту заборонені.

  1. Переміщування, установлення і робота машин поблизу котлованів, тра­ншей з неукріпленими схилами дозволяється тільки за межами призми обвалюван­ня ґрунту на відстані, встановленій ППР, або на відстані по горизонталі від основи схилу виїмки до ближніх опор машинизгідно з додатком 6 до цих Правил.

  2. Працівники, які виконують роботи із застосуванням землерийних ма­шин, повинні розрізняти звукові сигнали, що подає водій (машиніст).

  3. Під час роботи екскаватора дотримуватись таких вимог:

 • екскаватор необхідно закріплювати тільки інвентарними упорами;

 • необхідно перебувати на відстані понад 5 м від зони дії екскаватора;

 • очищати ківш екскаватора дозволяється тільки тоді, коли він опущений.

 1. Організаційні заходи

 1. Загальні вимоги. Працівники, які відповідають за забезпечення проведення

робіт, їхні права та обов’язки

  1. Організаційні заходи для безпечного проведення робіт:

 • призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

 • видавання наряду або розпорядження;

 • видавання дозволу на підготовку робочих місць;

 • підготовка робочих місць;

 • видавання дозволу на допуск до роботи;

 • допуск до роботи;

 • нагляд під час виконання роботи;

 • переведення на інше робоче місце;

 • оформлення перерв у роботі та її закінчення.

  1. Відповідальними за безпечне проведення робіт є:

 • працівник, який видає наряд, дає розпорядження;

 • працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на допуск;

 • працівник, який готує робоче місце;

 • працівник, який допускає до роботи (допускач);

 • керівник робіт;

 • виконавець робіт;

 • працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

 • член бригади.

  1. Працівник, який видає наряд (дає розпорядження), встановлює необхід­ність і можливість безпечного виконання роботи й відповідає за достатність і пра­вильність зазначених у наряді (розпорядженні) заходів безпеки бригади. Крім того, він відповідає за призначення керівника робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку, а також за призначення наглядача.

Керівник робіт призначається у разі виконання робіт за нарядами. Необхід­ність призначення керівника робіт, що виконуються за розпорядженнями, визначає працівник, який дає розпорядження.

  1. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на допуск, не­се відповідальність за достатність технічних заходів, передбачених нарядом або ро­зпорядженням, і можливість їх здійснення.

  2. Керівник робіт відповідає за:

 • призначення виконавця робіт (наглядача) відповідно до затверджених списків;

 • кількісний склад бригади, що визначається з урахуванням умов забезпе­чення можливості нагляду за бригадою з боку виконавця робіт (нагляда­ча);

 • достатність кваліфікації працівників, які включені до складу бригади;

 • організацію та проведення інструктажу виконавцю робіт (наглядачу) та членам бригади;

 • виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їх достатність;

 • наявність і придатність використання засобів захисту, інструменту, ін­вентарю та пристроїв, необхідних для проведення робіт;

 • щоденний огляд риштувань перед допуском бригади до роботи;

 • організацію та безпечне виконання роботи і дотримання вимог цих Пра­вил.

Керівник робіт разом з виконавцем робіт повинен приймати робоче місце від допускача і перевіряти виконання заходів безпеки, що зазначені у наряді.

Керівник робіт повинен здійснювати періодичний контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог безпечного виконання робіт і відсторонювати від роботи тих членів бригад, які порушують ці Правила, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Керівник газонебезпечних робіт повинен здійснювати безпосереднє керівниц­тво роботою з наступною перевіркою герметичності ділянки, що ремонтується.

Керівниками робіт за нарядами повинні призначатись досвідчені керівники і спеціалісти структурних підрозділів електростанції (теплової мережі) і підрядних організацій.

  1. Виконавець робіт відповідає за:

 • виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їх достатність;

 • дотримання ним самим і членами бригади вимог інструкцій з охорони праці та виконання заходів безпеки, визначених нарядом, ППР, техноло­гічними процесами і технічними умовами;

 • чіткість та вичерпність інструктажу і вказівок, які він дає членам брига­ди безпосередньо на робочому місці;

 • наявність, придатність і правильність використання засобів захисту, ін­струменту, інвентарю та пристроїв у процесі проведення робіт;

 • стан збереження встановлених на робочому місці огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв (протягом робочої зміни).

Виконавець робіт, який здійснює керівництво бригадою, не повинен брати безпосередню участь у роботі, якщо її проведення потребує неперервного нагляду за членами бригади, а наглядача не призначено.

  1. Виконавцями робіт за загальними нарядами повинні призначатись керів­ники і спеціалісти підприємства та підрядних організацій, які можуть бути керів­никами робіт за проміжними нарядами.

Виконавцями робіт за нарядами, проміжними нарядами і розпорядженнями повинні призначатись працівники структурних підрозділів підприємства і підряд­них організацій, які мають кваліфікацію не нижче IV розряду. У разі ремонту до­поміжного обладнання допускається призначати виконавцями робіт працівників, які мають III розряд.

  1. Черговий або працівник зі складу оперативно-виробничих працівників, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазначених у наряді (розпорядженні) заходів щодо підготовки робочого місця.

  2. Допускач відповідає за:

 • правильність підготовки робочих місць, повноту вжитих заходів безпе­ки, необхідних для виконання роботи, та відповідність їх характеру і мі­сцю проведення роботи;

 • правильність допуску до роботи й повноту інструктажу керівника робіт і виконавця робіт (наглядача).

  1. До роботи за загальними нарядами на ремонт обладнання повинен допу­скати начальник зміни цеху (дільниці). У разі відсутності посади начальника зміни цеху (дільниці) допускачем до роботи має бути старший черговий цього цеху (ді­льниці).

Первинний допуск за нарядами і розпорядженнями проводить начальник змі­ни цеху (дільниці) або підлеглий йому оперативний працівник, який обслуговує обладнання, що має ремонтуватись, згідно зі списком, затвердженим керівником підприємства.

У теплових мережах допускачами є інженерно-технічні працівники району (майстер, старший майстер, інженер, начальник району або його заступник) і кері­вник робіт на цій дільниці (обладнанні). Якщо районування у теплових мережах ві­дсутнє, то допускачами до роботи можуть бути також директор підприємства, його заступник або диспетчер тепломережі.

  1. Допускачем до роботи за загальними нарядами, нарядами та розпоря­дженнями на віддаленому об'єкті може бути оперативний працівник цього об'єкта. Якщо на віддаленому об'єкті посада оперативного працівника відсутня, допуск здійснює начальник зміни цеху (дільниці) або за його вказівкою підлеглі йому опе­ративні працівники, а також керівник робіт з дозволу начальника зміни цеху (діль­ниці), якщо його внесено до списку осіб, які мають право на допуск за нарядами та розпорядженнями.

  2. Допускачем у разі переведення бригади на інше робоче місце, а також якщо бригада виконує роботи за одним нарядом на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання ТМО, може бути керівник робіт з дозволу начальника зміни це­ху (дільниці) або працівник, який його заміщує.

Крім того, допускачем до щоденного продовження роботи на дільниці тепло­вої мережі і на окремих віддалених об’єктах, що не мають оперативних працівни­ків, може бути виконавець робіт з дозволу начальника зміни цеху (дільниці) або працівника, який його заміщує.

  1. Допускається суміщення одним працівником обов’язків двох працівни­ків, якщо цей працівник має право виконувати обов’язки працівників, яких замі­щає, із занесенням до кожного зі списків, що встановлюють ці повноваження.

Під час проведення робіт допускається суміщення обов'язків:

 • працівника, який видає наряд (розпорядження), і керівника робіт;

 • керівника робіт (у випадку, коли на нього видано тільки один наряд) і виконавця робіт;

 • керівника робіт і допускача (у теплових мережах і на віддаленому об'єк­ті, де немає оперативних працівників).

  1. Обов’язки допускача до роботи за проміжним нарядом виконує викона­вець робіт за загальним нарядом, який одночасно є керівником робіт за проміжним нарядом.

 1. Наглядач призначається для нагляду за бригадою будівельників, різноро- бочих, такелажників та інших працівників, якщо вони виконують роботи за наря­дом або розпорядженням у безпосередній близькості від діючого обладнання.

Необхідність призначення наглядача під час проведення вищезазначених робіт визначає працівник, який видає наряд (розпорядження).

Наглядачами призначаються працівники, які мають право бути виконавцями робіт, або працівники зі складу оперативних працівників.

Призначаючи наглядача, у рядку «виконавцю робіт (наглядачу)» наряду необ­хідно записати відповідно до підрядкового тексту прізвище, ініціали, посаду, роз­ряд виконавця робіт і в дужках - наглядача. Наглядач розписується у рядку «Вико­навець робіт (наглядач)» наряду після підпису виконавця робіт.

 1. Приймаючи робоче місце від допускача, наглядач перевіряє правильність його підготовки і виконання необхідних для проведення робіт заходів безпеки від­повідно до вимог цих Правил.

Наглядач відповідає за:

 • безпеку членів бригади від впливу на них виробничих факторів з боку діючого технологічного обладнання (стежить, щоб робітники не набли­жались на небезпечну відстань до працюючого обладнання і комуніка­цій, створює безпечні умови для проходження оперативних працівників до робочого місця тощо);

 • відповідність підготовленого робочого місця до вказівок наряду;

 • наявність та збереження встановлених на робочому місці огороджень, засобів захисту, плакатів та застережних знаків безпеки.

Відповідальним за безпеку працівників, пов’язану з технологією робіт, під час виконання самої роботи є виконавець робіт, який повинен постійно перебувати на робочому місці.

Забороняється наглядачу суміщати нагляд з виконанням будь-якої іншої робо­ти.

Наглядач підпорядковується тільки керівнику робіт.

 1. Члени бригади відповідають за:

 • виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і вказівок щодо захо­дів безпеки, отриманих під час інструктажу перед допуском до роботи і під час її проведення;

 • застосування засобів захисту, спецодягу та справність інструменту і пристроїв, що використовуються;

 • чітке дотримання умов безпечного проведення робіт.

 1. Керівник робіт за загальним нарядом відповідає за:

 • правильність видавання проміжних нарядів і надання розпоряджень у межах діючого загального наряду;

 • правильність і вичерпність вказаних ним у проміжних нарядах заходів безпеки під час проведення самої роботи;

 • призначення керівників робіт за проміжними нарядами відповідно до за­тверджених списків;

 • чіткість та вичерпність інструктажу керівникам робіт за проміжними на­рядами і їх допуск;

 • організацію безпечного проведення суміщених робіт;

 • організацію нагляду і допуску бригад у разі змінної роботи за одним проміжним нарядом.

Під час проведення бригадами суміщених робіт керівник робіт за загальним нарядом повинен визначити разом з керівниками робіт за проміжними нарядами час початку і тривалість роботи бригад, які працюють за проміжними нарядами і розпорядженнями, та необхідні заходи безпеки.

Керівник робіт повинен додавати до загального наряду список керівників і ви­конавців робіт за проміжними нарядами.

Керівник робіт за загальним нарядом повинен прийняти від допускача облад­нання, що здається у ремонт, безпосередньо на місці майбутніх робіт і оформити своїм підписом у наряді.

З моменту допуску керівника до робіт за загальним нарядом цей наряд вважа­ється відкритим і дозволяється видавати проміжні наряди та давати розпоряджен­ня.

 1. Видавання наряду (розпорядження)

  1. Роботи на обладнанні потрібно проводити занарядами-допусками(дода­ток 3) або за розпорядженнями.

Наряд на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві повинен видаватись відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нор­мативно-правових актів, що застосовуються у відповідній галузі.

  1. Залежно від обсягу ремонтних робіт і організації їх проведення бланк на­ряду може бути оформлений у вигляді:

 • наряду на виконання будь-якої конкретної роботи на одному робочому місці або на послідовне виконання однотипних робіт на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання ТМО електростанції, теплової мережі або тепловикористовувальних установок;

 • загального наряду на виконання роботи в цілому на агрегаті, на кількох робочих місцях або ділянках теплової мережі;

 • проміжного наряду на виконання робіт на окремих вузлах агрегату та його допоміжному обладнанні, на окремих робочих місцях або ділянках теплової мережі. Проміжний наряд видається тільки за наявності загаль­ного наряду.

  1. Наряд видається на термін дії заявки на ремонт обладнання.

Якщо термін дії наряду минув, а ремонтні роботи не закінчено, наряд може продовжити працівник, який видав наряд, а у разі його відсутності - працівник, який має право видавати наряди, на термін до повного закінчення ремонтних робіт. У цьому разі в обох примірниках наряду в рядку «Наряд продовжив» необхідно зробити запис про новий термін дії наряду. Дозволяється продовжувати наряд тіль­ки один раз.

Термін дії проміжних нарядів не повинен перевищувати терміну дії загального наряду.

  1. За нарядами необхідно проводити такі роботи:

 • газонебезпечні роботи згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.20-98 та (або) інших чинних нормативно-правових актів, що застосовуються у відпові­дній галузі;

 • ремонт котельних агрегатів (робота всередині топок, барабанів, елект­рофільтрів, газоходів, повітроводів, систем пилоприготування, золо­вловлювання, золовидалення; роботи на поверхнях нагріву і трубопро­водах у межах котла);

 • ремонт турбін і допоміжного турбінного обладнання (конденсаторів, те­плообмінних апаратів, мастильних систем);

 • ремонт конвеєрів, живильників, елеваторів, дробарок, грохотів, вагоно­перекидачів, пристроїв, що скидають паливо зі стрічкових конвеєрів;

 • ремонт електромагнітних сепараторів, вагів стрічкових конвеєрів, тріс­ко- і кореневловлювачів, а також механізованих пробовідбірників твер­дого палива;

 • ремонтні роботи у мазутному господарстві;

 • ремонт насосів (живильних, конденсатних, циркуляційних, мережних, підживлювальних тощо) і мішалок;

 • ремонт обертових механізмів (дуттьових і млинових вентиляторів, ди­мососів, млинів тощо);

 • вогневі і газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнан­ня і у виробничих приміщеннях;

 • установлення та знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопрово­дів води з тиском, не більшим від атмосферного, і температурою до +45°C);

 • ремонт вантажопідіймальних машин (крім колісних та гусеничних само­хідних), кранових візків, підкранових шляхів, скреперних установок, пе­ревантажувачів, підіймачів, фунікулерів, канатних доріг;

 • демонтаж, монтаж обладнання у зоні діючого устаткування;

 • врізання гільз і штуцерів для приєднання приладів, установлення та зні­мання вимірювальних діафрагм витратомірів;

 • установлення, знімання, перевірка і ремонт апаратури автоматичного ре­гулювання, дистанційного керування, захисту, сигналізації та контролю, що потребує зупинення, обмеження продуктивності та зміни схеми і ре­жиму роботи обладнання;

 • ремонт трубопроводів і арматури без знімання її з трубопроводів, ре­монт або заміна імпульсних ліній (газо-, мазуто- і паропроводів, трубоп­роводів пожежогасіння, дренажних ліній, трубопроводів з отруйним і агресивним середовищем, трубопроводів гарячої води з температурою понад +45°C);

 • комплексне випробування технологічного захисту після капітального ремонту або монтажу обладнання;

 • налагоджування схем автоматики, захисту, сигналізації і випробування комплектів автоматики;

 • роботи з ремонту датчиків, пов’язані з виведенням з дії або продуванням імпульсних ліній (крім повітропроводів і пилопроводів);

 • ремонт теплопроводів;

 • гідропневматичне промивання трубопроводів;випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія;

 • роботи у місцях, небезпечних щодо загазованості, вибухонебезпеки і ураження електричним струмом, з обмеженим доступом для відвідуван­ня;

 • роботи у камерах, колодязях, апаратах, бункерах, резервуарах, баках, колекторах, тунелях, трубопроводах, каналах та ямах, конденсаторах ту­рбін та інших металевих ємностях;

 • дефектоскопія обладнання;

 • хімічне очищення обладнання;

 • нанесення антикорозійних покриттів;

 • теплоізоляційні роботи;

 • складання і розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м;

 • закріплення стінок траншей і котлованів;

 • земляні роботи в зоні підземних комунікацій;

 • завантажування, довантажування та вилучення фільтрувального матері­алу під час відкривання фільтрів;

 • ремонтні роботи в хлораторній, гідразиновій та аміачній установках;

 • водолазні роботи;

 • роботи, що проводяться з використанням плавзасобів;

 • ремонт водозабірних споруд;

 • ремонт димових труб, градирень, будівель та споруд;

 • зливання агресивних реагентів.

Ураховуючи місцеві умови, до переліку робіт, що виконуються за нарядами, можуть бути внесені також додаткові роботи, затверджені головним інженером пі­дприємства.

  1. Наряди видає керівник цеху (дільниці) або посадова особа, у віданні якої перебуває обладнання і яку внесено до списку працівників, які мають право вида­вати наряди.

За відсутності на території підприємства такого працівника право видавати наряди надається начальникам змін електростанції і черговим диспетчерам тепло­вої мережі, якщо вони не є допускачами за виданими ними нарядами. Оперативних працівників, які мають право видавати наряди, необхідно внести до списку праців­ників, які мають це право.

  1. Списки працівників, які мають право видавати наряди, бути виконавцями, керівниками робіт, допускачами, повинен щороку затверджувати керівник підпри­ємства. Списки необхідно коригувати, якщо змінюється склад працівників.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (блоків), чергових диспетчерів теплових мереж та їх районів.

  1. Наряди на виконання ремонту обладнання (електродвигунів, обладнання теплового контролю і автоматики тощо), що належить іншим цехам (дільницям) підприємства, але поєднано з тепломеханічним обладнанням, повинні видавати працівники, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу начальника зміни цеху, на території якого воно розміщено. Дозвіл потрібно завізувати у відповідно­му наряді.

  2. Якщо обладнання ремонтують працівники ремонтного підприємства (це­ху, дільниці), дозволяється видавати загальний наряд у цілому на агрегат, на кілька робочих місць або ділянок теплової мережі.

Перелік обладнання і ділянок схеми, на які дозволяється видавати загальний наряд, повинен складати керівник цеху (району), у віданні якого перебуває це об­ладнання, узгоджувати - керівник ремонтного цеху (служби, дільниці), а затвер­джувати - керівник підприємства.

Право видавати загальні наряди надається начальнику цеху (району), у віданні якого перебуває це обладнання, або його заступнику.

Керівниками робіт за загальними нарядами призначаються працівники зі скла­ду керівників і спеціалістів ремонтних цехів (служб, дільниць) електростанцій і те­плових мереж.

Якщо ремонтні цехи (служби, дільниці) на електростанціях і теплових мере­жах відсутні, керівниками робіт за загальними нарядами призначають працівників зі складу працівників підрядних ремонтних організацій.

  1. Для проведення ремонтних робіт за загальним нарядом повинні видава­тись проміжні наряди.

Завантажити