НПАОП 0.00-1.11-98Правила побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води


Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України
(Держнаглядохоронпраці)
від 8 вересня 1998 року N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1998 р. за N 636/3076

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 6 березня 2002 року N 131,
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 231

На виконання Указу Президента України від 9 березня 1998 р. N 182/98 "Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України"НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (далі - Правил), що додаються.

2. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

2.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів (ЕТЦ) та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ та організацій.

2.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил особами, яких це стосується - власниками, посадовими особами і працівниками.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Н. Яковенко) опублікувати Правила.

4. Управлінню по нагляду у металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (С. Андрєєв) подати Головному управлінню охорони праці (відділ нормативно-правового забезпечення) відповідні матеріали для включення Правил до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці, а копію - редакції журналу "Охорона праці" для опублікування.

5. Головному управлінню охорони праці (відділ нормативно-правового забезпечення) Комітету подати замовлення на видання Правил необхідним тиражем.

6. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-90), затверджених Держпроматомнаглядом СРСР 9 січня 1990 р.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В. І.

Голова Комітету 

С. П. Ткачук   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держнаглядохоронпраці
України
від 8 вересня 1998 р. N 177

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 1998 р. за N 636/3076 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (далі - Правила) визначають вимоги щодо проектування, виготовлення, монтажу, налагоджування, експлуатації, діагностування, ремонту та реконструкції трубопроводів, що транспортують водяний пар або гарячу воду (далі - трубопроводи), і обов'язкові для всіх міністерств і інших органів виконавчої влади, а також об'єднань, установ, організацій та підприємств - незалежно від їхньої відомчої приналежності і форм власності.

1.1. Правила встановлюють вимоги до:

- трубопроводів пари з робочим тиском пари (далі - надлишковий тиск) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см)

- трубопроводів гарячої води з температурою води вище 115 град. C;

- редукційно-охолоджувальних пристроїв і колекторів, що є складовою частиною трубопроводу.

1.2. Всі трубопроводи, на які поширюються ці Правила, діляться на категорії та групи, що зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

КАТЕГОРІЇ І ГРУПИ ТРУБОПРОВОДІВ

Категорія
трубопро-
водів 

Група 

Робочі параметри середовища 

Температура, град. C 

Тиск, МПа (кгс/кв. см) 

Вище 560 

Не обмежено 

  

Вище 520 до 560 

Не обмежено 

  

Вище 450 до 520 

Не обмежено 

  

До 450 

Більше 8,0 (80)  

II 

Вище 350 до 450 

До 8,0 (80) 

  

До 350 

Більше 4,0 (40) до 8,0 (80) 

III 

Вище 250 до 350 

До 4,0 (40) 

  

До 250 

Більше 1,6 (16) до 4,0 (40) 

IV 

Вище 115 до 250 

Більше 0,07 (0,7) до 1,6 (16) 
Якщо значення параметрів середовища знаходяться у різних категоріях, то трубопровід відноситься до категорії, що відповідає максимальному значенню параметра середовища (див. схему).

Схема визначення категорії трубопроводу за максимальним значенням параметра середовища

t, град. C

560 

 

I, 1* 

 

520 

 

I, 2 

 

450 

 

I, 3 

 

350 

 

II, 1 

I, 4 

250 

III, 1 

II, 2 

115 

IV 

III, 2 

0,07 

1,6 

4,0 

8,0 

р, МПа 

0,7 

16 

40 

80 

р, кгс/кв. см 
Примітка.Римська цифра означає категорію, арабська - групу, наприклад:I-акатегорія,1-агрупа.

1.3. При визначенні категорії трубопроводів робочими параметрами середовища, що транспортується, вважаються для:

1) паропроводів від котлів - тиск і температура пари за їх номінальними значеннями на виході із котла згідно з проектом;

2) паропроводів від турбін, що працюють із протитиском - максимально можливий тиск у режимі протитиску, що передбачений технічними умовами на постачання турбіни, та максимально можлива температура пари у протитиску, якщо турбіна працює у режимі "неробочий хід";

3) паропроводів від неврегульовуваних та врегульовуваних відборів пари турбіни (в тому числі для паропроводів проміжного перегрівання) - максимально можливі значення тиску і температури пари у відборі (згідно з даними підприємства - виготовлювача турбіни).

4) паропроводів від редукційних та редукційно-охолоджувальних установок - максимально можливі значення тиску і температури редукованої пари згідно з проектом установки;

5) трубопроводів живильної води після дезаераторів підвищеного тиску - номінальний тиск води з урахуванням гідростатичного тиску стовпа рідини і температури насичення у дезаераторі.

6) трубопроводів живильної води після живильних насосів і підігрівачів високого тиску (далі - ПВТ) - найбільший тиск, що створюється у напірному трубопроводі живильним електронасосом за закритої засувки та максимального тиску в усмоктувальній лінії насоса (у разі використання живильних насосів з трубопроводом і електронасосів з гідромуфтою - 1,05 номінального тиску насоса), і максимальна розрахункова температура води за останнім ПВТ;

7) подавальних і зворотних трубопроводів водяних теплових мереж - найбільший можливий тиск і максимальна температура води у подавальному трубопроводі згідно з проектом, з урахуванням роботи насосних підстанцій на трасі та рельєфу місцевості;

8) трубопроводів пари, пароводяної суміші, води (конденсату), що використовуються у технологічних процесах - тиск і температура середовища за найбільшого можливого номінального значення згідно з проектом.

1.4. Категорія трубопроводу визначається згідно з робочими параметрами середовища на вході в нього (за відсутності на ньому пристроїв, що змінюють ці параметри) і відноситься до всього трубопроводу незалежно від його довжини. Категорія трубопроводу зазначається у проектній документації.

1.5. Вимоги цих Правил не поширюються на:

1) трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника.

2) посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід'ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники тощо);

3) трубопроводи, що встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об'єктах підводного призначення;

4) трубопроводи, що встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;

5) трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II, III, IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;

6) зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з'єднаних з атмосферою;

7) трубопроводи атомних електростанцій та установок;

8) трубопроводи спеціальних установок військових об'єктів;

9) трубопроводи із неметалевих матеріалів.

1.6. Відповідність трубопроводів вимогам цих Правил підтверджується виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим згідно з чинним законодавством. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта трубопроводу, що складається підприємством - виготовлювачем (монтажною організацією) за формою згідно з додатком 1.

1.7. Відхилення від цих Правил є припустимими у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці відповідне обгрунтування, а за потреби - висновок спеціалізованої організації або експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ), що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення додається до паспорта трубопроводу.

В цьому розділі використані такі чинні в Україні на момент затвердження Правил нормативні документи з проектування, будови, матеріалів і безпечної експлуатації трубопроводів пари гарячої води:

ГОСТ 2.101-84 

ЄСКД. Види виробів. 

ГОСТ 2.601-84 

ЄСКД. Експлуатаційні документи. 

ГОСТ 12.1.003-83 

ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки. 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. 

ГОСТ 15.001-88 

Система розроблення і постановки продукції у виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення. 

ГОСТ 15.005-86 

Система розроблення і постановки продукції у виробництво. Створення виробів поодинокого і малосерійного виробництва, що складаються на місці експлуатації. 

ГОСТ 15895-77 

Статистичні методи управління якістю продукції. Терміни і визначення. 

ГОСТ 356-80 

Арматура і деталі трубопроводів. Тиск умовний, випробувальний і робочий. Ряди. 

ГОСТ 380-88 

Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. 

ГОСТ 977-88 

Виливки стальні. Загальні технічні умови. 

ГОСТ 1215-79 

Виливки із ковкого чавуну. Загальні технічні умови. 

ГОСТ 1412-85 

Чавун з пластинчастим графітом для виливок. Марки. 

ГОСТ 1050-88 

Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням з вуглецевої сталі. Загальні технічні умови. 

ГОСТ 1759.0-87 

Болти, гвинти, шпильки та гайки. Технічні умови. 

ГОСТ 1759.04-87 

Болти, гвинти та шпильки. Механічні властивості та методи випробувань. 

ГОСТ 1759.5-87 

Гайки. Механічні властивості та методи випробувань. 

ГОСТ 2246-70 

Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови. 

ГОСТ 2601-84 

Зварювання металів. Терміни та визначення основних понять. 

ГОСТ 3242-79 

З'єднання зварні. Методи контролю якості. 

ГОСТ 4543-71 

Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови.

ГОСТ 5520-79 

Сталь листова вуглецева, низьколегована та легована для котлів і посудин, що працюють під тиском. Технічні умови. 

ГОСТ 5632-72 

Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні. Марки. 

ГОСТ 5949-75 

Сталь сортова і калібрована корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні умови. 

ГОСТ 6032-89 

Сталі і сплави корозійностійкі. Методи випробувань на стійкість проти міжкристалітної корозії. 

ГОСТ 7350-77 

Сталь товстолистова корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні умови. 

ГОСТ 6996-66 

Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей. 

ГОСТ 7293-85 

Чавун з кульоподібним графітом для виливок. Марки. 

ГОСТ 7512-82 

Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Радіографічний метод. 

ГОСТ 8479-79 

Поковки з конструкційної вуглецевої та легованої сталі. Загальні технічні умови. 

ГОСТ 8731-87 

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови. 

ГОСТ 8733-87 

Труби сталеві безшовні холодно- та гарячедеформовані. Технічні умови. 

ГОСТ 9941-81 

Труби безшовні холодно- і теплодеформовані з корозійностійкої сталі. Технічні умови. 

ГОСТ 14162-79 

Трубки сталеві малих розмірів (капілярні). Технічні умови. 

ГОСТ 9466-75 

Електроди, що покриті, металічні для ручного дугового зварювання сталей і наплавлювання. Класифікація та загальні технічні умови. 

ГОСТ 10705-80 

Труби стальні електрозварні. Технічні умови. 

ГОСТ 10706-76 

Труби стальні електрозварні прямошовні. Технічні умови. 

ГОСТ 14782-86 

Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Методи ультразвукові. 

ГОСТ 18442-80 

Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги. 

ГОСТ 10702-78 

Прокат з якісної конструкційної вуглецевої і легованої сталі для холодного витискування і висаджування. Технічні умови. 

ГОСТ 14637-89 

Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови. 

ГОСТ 16523-89 

Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної і звичайної якості загального призначення. Технічні умови. 

ГОСТ 18968-73 

Прутки і штаби з корозійностійкої і жароміцної сталі для лопаток парових турбін. Технічні умови. 

ГОСТ 19281-89 

Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови. 

ГОСТ 20295-85 

Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови. 

ГОСТ 550-75 

Труби сталеві безшовні для нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. Технічні умови. 

ГОСТ 20072-74 

Сталь теплостійка. Технічні умови. 

ГОСТ 20700-75 

Болти, шпильки, гайки та шайби для флянцьових і анкерних з'єднань, корки та хомути з температурою середовища від 0 до 650 град. C.

Технічні умови. 

ГОСТ 21105-87 

Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод. 

ГОСТ 23304-78 

Болти, шпильки, гайки та шайби для флянцевих з'єднань атомних енергетичних установок. Технічні вимоги. Методи випробувань. Упакування, маркування, транспортування та збереження. 

ГОСТ 24297-87 

Вхідний контроль продукції. Основні положення. 

ГОСТ 24570-81 

Клапани запобіжні парових і водогрійних котлів. Технічні вимоги. 

ГОСТ 26271-84 

Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей. Загальні технічні вимоги.  

ОСТ 26-2043-91 

Болти, шпильки, гайки та шайби для флянцевих з'єднань. Технічні вимоги. 

ОСТ 108.030.113-87 

Поковки з вуглецевої та легованої сталі для устаткування та трубопроводів теплових і атомних станцій. Технічні умови. 

ОСТ 34-42-752-85 

Деталі та складальні одиниці трубопроводів ТЕС Ру < 4 МПа (40 кгс/кв. см). Відводи зварні. Конструкція та розміри. 

ОСТ 108.961.03-79 

Виливки з вуглецевої і легованої сталі для фасонних елементів парових котлів і трубопроводів, що мають гарантовані характеристики міцності за високих температур. Технічні умови. 

ТУ 14-1-1921-76 

Сталь низьколегована листова, що призначена для прямошовних магістральних газонафтопровідних труб марок 12Г2С, 17ГС, 17Г1С, 16Г2СФ товщиною 7 - 12 мм. 

ТУ 14-1-1950-89 

Сталь листова низьколегована для прямошовних труб діаметром 1020 і 1220 мм для магістральних газопроводів. 

ТУ 14-1-3636-83 

Сталь листова низьколегована марки 13Г і 09ГСТ для прямошовних труб діаметром 1020 і 1220 мм для магістральних газопроводів. 

ТУ 14-1-4248-87 

Прокат рулонний гарячекатаний низьколегований. 

ТУ 14-1-4636-89 

Прокат рулонний гарячекатаний низьколегований і вуглецевий. 

ТУ 14-3-190-82 

Труби стальні безшовні для котельних установок і трубопроводів. 

ТУ 14-3-420-75 

Труби стальні безшовні гарячекатані товстолистові для парових котлів і трубопроводів. 

ТУ 14-3-460-75 

Труби стальні безшовні для парових котлів і трубопроводів. 

ТУ 14-3-610-77 

Труби безшовні з легованої сталі для суднобудування. 

ТУ 14-3-620-77 

Труби стальні електрозварні діаметром 530, 720, 820, 1020 і 1220 мм для трубопроводів високого тиску. 

ТУ 14-3-796-79 

Труби безшовні холоднодеформовані для парових котлів і трубопроводів із корозійностійкої марки сталі. 

ТУ 14-3-808-78 

Труби електрозварні спіралешовні із вуглецевої сталі 20 для трубопроводів атомних електростанцій. 

ТУ 14-3-858-79 

Труби стальні безшовні холоднодеформовані. 

ТУ 14-3-923-75 

Труби котельні безшовні, механічно оброблені з конструкційної марки сталі. 

ТУ 14-3-954-80 

Труби стальні електрозварні спіралешовні діаметром 580 - 1420 мм для трубопроводів теплових мереж. 

ТУ 14-3-1128-82 

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані для газопроводів газлітних систем і облаштування газових родовищ. 

ТУ 14-3-1698-90 

Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 1020 і 1220 мм для газонафтопроводів. 

ТУ 14-3-1881-93 

Труби сталеві безшовні для парових котлів і трубопроводів із сталі марки 20-ПВ виробництва Оскольського електрометалургійного комбінату (ОМК). 

ТУ 14-3-1895-93 

Труби сталеві електрозварні прямошовні термооброблені для магістральних газонафтопроводів. 

ТУ У 322-8-14-96 

Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 520 - 820 мм для трубопроводів теплових електростанцій і теплових мереж. 

ТУ 108.1267-84 

Заготовки труб зі сталі марок 15Х1М1Ф і 15ГС. 

ТУ 108.11.888-87 

Листи зі сталі марки 15Х1М1Ф. 

СНиП II-4-79 

Природне та штучне освітлення. 

МУ-34-70-149-86 (Міненерго) 

Методичні вказівки з проведення шурфування в тепломережах. 

ДБН А3. 1-3-94 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. 

ДБН А.3.1-5-96 

Організація будівельного виробництва. 

ДНАОП 0.00-5.08-96 

Позицію виключено

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511

НПАОП 0.00-6.02-04

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112

ДНАОП 0.00-1.16-96 

Правила атестації зварників. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 N 61, зареєстровані в Мін'юсті України 31.05.96 за N 262/1287. 

ДНАОП 0.00-1.27-97 

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97 N 118, зареєстровані в Мін'юсті України 02.09.97 за N 374/2178. 
(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 231)

(У розділі 3 Правил та далі по тексту слова "Держнаглядохоронпраці - Комітет по нагляду за охороною праці" замінено словами "Держгірпромнагляд - Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду", а слово "Держнаглядохоронпраці" - словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінниках згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 231)Подані в Правилах терміни та визначення вживаються в такому значенні:

Трубопровід- сукупність деталей і складальних одиниць із труб з елементами, що є їхніми складовими (трійники, переходи, відводи, арматура та ін.), які призначені для транспортування пари або гарячої води від джерела (котел, турбіна, насос, бойлер, ТЕЦ, котельня, тощо) до споживачів: турбіна, підігрівач, система опалення, тощо.

Теплові мережі- трубопроводи, що призначені для транспортування пари або гарячої води до споживачів тепла і назад в системах теплопостачання.

Завантажити