НПАОП 0.00-1.26-96Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)
від 23 липня 1996 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1996 р. за N 655/1680

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 24 липня 1997 року N 206,
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 231

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а також на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 29.12.95 р. N 203, про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115оС, та доцільністю їх затвердженняНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС, що додаються.

2. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 грудня 1996 року і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

3. 1. Вжити заходів до вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій міністерств, відомств.

3. 2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд і котлонагляду після реєстрації в Мін'юсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці та здійснити контроль за своєчасним виданням Правил.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного Комітету
України по нагляду за охороною
праці
від 23 липня 1996 р. N 125

 

 
 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 листопада 1996 року
за N 655/1680

 

 

 

Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств, об'єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до:

парових котлів з робочим тиском пари не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

водогрійних котлів із температурою нагріву води не вище 115оС;

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС, що обігріваються паром з надлишковим тиском не вище 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2) або водою з температурою не вище (115оС);

мобільних (пересувних і транспортабельних) котельних установок із параметрами, зазначеними в першому та другому абзацах.

(абзац четвертий пункту 1.1 в редакції наказу Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

котлів-утилізаторів з параметрами, зазначеними в підпунктах "а" і "б".

1.2. Вимоги цих Правил не поширюються на:

проточні газові водонагрівачі;

змійовики для нагріву води в квартирних плитах;

котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об'єктах підводного використання;

опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;

котли з електричним обігрівом;

опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

(абзац шостий пункту 1.2 в редакції наказу Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

водопідігрівачі (бойлери), що обігріваються водою з температурою не більше 110° С.

(пункт 1.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом Державного комітету
 України по нагляду за охороною праці від 24.07.97 р. N 206)

1. 3. Відповідність котлів вимогам НД підтверджується виготовлювачем (постачальником) устаткування сертифікатом відповідності, виданим сертифікаційним центром України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.4. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику котла необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування або висновок спеціалізованої організації з питань котлобудування. У разі відступу від вимог до конструкції чи виготовлення котлів повинен бути доданий висновок головної організації. Список головних організацій наведено в додатку N 1. Копія дозволу на відступ від Правил додається до паспорта котла.

У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з котлобудування та безпеки праці при експлуатації котлів.

Позначення

Названормативного документа

1

2


ГОСТ 15.001 Система розробки і поставлення продукції

на виробництво. Продукція виробничо-

технічного призначення.

ГОСТ 15.005 Система розробки і поставлення продукції

на виробництво. Створення виробів оди-

ночного й дрібносерійного виробництва, які

складаються на місці експлуатації.

ГОСТ 2246 Дріт стальний зварювальний. Технічні

вимоги.

ГОСТ 6996 Зварювальні з'єднання. Методи визначення

механічних властивостей.

ГОСТ 9466 Електроди покриті, металеві, для ручного

дугового зварювання сталей і наплавлювання.

Класифікація і загальні технічні умови.

ДНАОП 0.00-5.08-96 Позицію вилучено

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони

праці, затверджене наказом Державного комітету

України з нагляду за охороною праці від

26.01.2005 N 15, зареєстроване у Міністерстві

юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511

НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку

нещасних випадків, професійних захворювань

і аварій на виробництві, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від

25.08.2004 N 1112

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання

України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці

від 01.10.97 N 254, зареєстровані в Міністерстві

юстиції України 15.05.98 за N 318/2758

ДНАОП 0.00-1.01-95 Типові Правила пожежної безпеки в Україні,

затверджені наказом МВС України

від 22.06.95 N 400, зареєстровані в

Мін'юсті 14.07.95 за N 219/755

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затвердже-

них наказом Держнаглядохоронпраці України

від 19.04.96. N 61, зареєстровані в

Мін'юсті З1.05.96 за N 262/1287

__________________________________________________________________________

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з
 промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 231)

Термін

Визначення

1

2


Паровий котел Пристрій, що має топку і обігрівається

продуктами спаленого в ній палива та

призначений для отримання пари з тис-

ком вище атмосферного, що використову-

ється поза самим пристроєм

Водогрійний Пристрій, що має топку і обігрівається

котел продуктами спаленого в ній палива та

призначений для нагрівання води, яка

знаходиться під тиском вище атмосфер-

ного і використовується як теплоносій

поза самим пристроєм

Водопідігрівач Підігрівач води із мережі, пароводяний

(бойлер) або водоводяний теплообмінник, що вико-

ристовує тепло пари або котлової води

для отримання гарячої води інших пара-

метрів. Бойлер може бути вбудованим в

котел або стояти окремо

Стаціонарний Котел, який встановлений на нерухомому

котел фундаменті

Транспортабельна Комплекс, що складається з котла, допо-

котельна установ- міжного устаткування, системи управлін-

ка ня і захисту, приміщення (контейнера),

в якому змонтоване все устаткування, і

пристосований для транспортування з

метою використання

Пересувна котель- Транспортабельна котельна установка, що

на установка має ходову частину

Межі (границі) Запірні пристрої живильних, дренажних

котла за парово- та інших трубопроводів, а також запо-

дяним трактом біжні та інші клапани і засувки, які

обмежують внутрішні порожнини елемен-

тів котла і приєднаних до них трубо-

проводів. При відсутності запірних при-

строїв межами котла слід вважати гра-

ниці його заводської поставки.

Габаритні Найбільші розміри котла по висоті,

розміри котла ширині і глибині з ізоляцією і об-

шивкою, а також із зміцнюючими або

опорними елементами (наприклад, поя-

сами жорсткості або опорними рама-

ми), але без урахування виступаючих

приладів, труб відбору проб, імпульсних

трубок та ін.; розміри в плані визна-

чаються від осей колон каркаса або

металоконструкцій, якщо є колони, висо-

та визначається за верхом хребтової

балки, а при її відсутності- за верхньою

точкою котла

Експертне тех- Технічне діагностування котла, що вико-

нічне діагносту- нується по закінченню розрахункового

вання терміну його служби або після вичер-

пання розрахункового ресурсу безпечної

роботи, а також після аварії або вияв-

лення пошкоджень елементів, які працю-

ють під тиском, з метою визначення

можливих параметрів і умов подальшої

експлуатації

Технічне діаг- Визначення технічного стану об'єкта.

ностування Завдання технічного діагностування:

контроль технічного стану, пошук міс-

ця і визначення причин відмови (нес-

правності); прогнозування технічного

стану

Розрахунковий Максимальний надлишковий тиск у котлі

тиск (елементі), на який проводиться розраху-

нок на міцність при виборі основних роз-

мірів, що забезпечують надійну роботу про-

тягом розрахункового ресурсу експлуатації

Дозволений тиск Максимально допустимий надлишковий

тиск котла (елемента), встановлений

за результатами технічного опосвід-

чення або контрольного розрахунку

на міцність

Робочий тиск Максимальний надлишковий тиск за

котла котлом (пароперегрівачем) при нормаль-

них умовах експлуатації

Пробний тиск Надлишковий тиск, при якому слід

проводити гідравлічне випробування

котла або його елементів на міцність

і щільність

Власник котла Підприємство, об'єднання, товариство,

асоціація, інша організація, незалежно

від форм власності, що має котел на ба-

лансі, або кооператори, фермери, інші

особи, що мають котел в приватній влас-

ності, а також орендарі, які прийняли

на себе функції власника котла згідно

з договором

Елемент котла Складальна одиниця котла, що призначена

для виконання однієї із основних функцій

котла (наприклад, барабан)

Температура робо- Максимальна температура пари або га-

чого середовища рячої води в елементі котла, що розгля-

дається

Гранична температу- Максимальна температура деталі котла

ра стінки або трубопроводу з боку середовища з

найбільшою температурою, що визнача-

ється за тепловими і гідравлічними роз-

рахунками або випробуваннями без ура-

хування тимчасового збільшення обіг-

ріву (не більше 5% розрахункового ре-

сурсу)

Розрахункова тем- Середня температура зовнішнього по-

тература зовніш- вітря за найбільш холодну п'ятиденку

нього повітря року

Розрахунковий Термін служби в календарних роках,

термін служби після закінчення якого слід провести

котла експертне обстеження технічного стану

основних деталей котла, які працюють

під тиском, з метою визначення допус-

тимості параметрів і умов подальшої

експлуатації котла або необхідності

його демонтажу; термін служби необхі-

дно вираховувати з дня введення котла

в експлуатацію

Ремонт котла Відновлення пошкоджень, зношених або

таких, що стали непридатними з будь-

якої причини елементів, котла з дове-

денням їх до роботоздатного безпечного

стану, до заданих заводом-виготовлювачем

параметрів

Напрацювання Тривалість роботи об'єкта, яка вимірю-

ється в годинах

Нормативна доку- Правила, галузеві та державні стандарти,

ментація (НД) технічні умови, керівні документи на про-

ектування, виготовлення, ремонт, рекон-

струкцію, монтаж, налагодження, технічне

діагностування

Держнаглядохорон- Державний комітет України по нагляду

праці України за охороною праці

Орган держнагляд- Територіальне управління Держнагляд-

охоронпраці охоронпраці України

Сертифікаційний Установа (організація), яка призна-

центр чена Держстандартом України з пода-

ння Держнаглядохоронпраці займатися

проведенням сертифікації котлів

Спеціалізована Організація, яка має дозвіл Держнагляд-

організація охоронпраці (на підставі висновку го-

котлобудування ловної організації - в частині проект-

но-конструкторських робіт) на прове-

дення в повному обсязі або частково:

проектно-конструкторських робіт на

створення ремонт, і (або) ре-

конструкцію котлів;

виготовлення, монтаж, ремонт, реконст-

рукцію котлів і (або) їх налагодження,

діагностику котлів

Головна організа- Організація, яка уповноважена Держ-

ція з котлобуду- наглядохоронпраці:

вання здійснювати функції спеціалізованої

організації в повному обсязі;

проводити науково-дослідні роботи

щодо удосконалення котлів та їх безпеч-

ної експлуатації;

проводити експертизу проектів но-

ворозроблених і модернізованих котлів

(до проведення приймальних випробувань)

Експертно-тех- Організація, яка має дозвіл органів

нічний центр Держнаглядохоронпраці (або входить в

його систему) на право виконання робіт

по оцінці технічного стану котлів

(діагностика, технічне опосвідчення,

випробування і т. д.)

Експерт Фахівець експертно-технічної органі-

зації, який пройшов атестування в орга-

нах Держнаглядохоронпраці і має від-

повідне посвідчення

________________________________________________________________________

4.1. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

4.2. За правильність конструкції котла, розрахунок його на міцність, вибір матеріалу, якість виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування, а також за відповідність котла вимогам НД відповідає організація чи підприємство, незалежно від форми власності та відомчої належності і господарської діяльності, які виконували відповідні роботи.

4.3. Відхилення від НД допускається за узгодженням з організацією, яка затвердила дану документацію. Якщо вказані документи узгоджені з Держнаглядохоронпраці України, то й відхилення повинні узгоджуватись з Держнаглядохоронпраці України.

4.4. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.1.1. Вимоги до котлів, придбання яких здійснюється за кордоном

4.1.1.1. Котли та їх елементи, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні задовольняти вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку із закордону повинна отримати сертифікат відповідності даного устаткування цим Правилам від сертифікаційного центру України.

Можливі відхилення від Правил повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія узгодження додається до паспорта котла, водопідігрівача.

4.1.1.2. Розрахунки на міцність котлів та їх елементів повинні виконуватись згідно з нормами, узгодженими з Держнаглядохоронпраці України, за винятком випадків, для яких спеціалізованою науково-дослідною або експертною організацією буде підтверджено, що розрахунки, виконані за методикою, прийнятою постачальником, задовольняють указаним нормам.

Відповідність матеріалів іноземних марок вимогам даних Правил або допустимість їх використання в кожному конкретному випадку повинна бути підтверджена спеціалізованою науково-дослідною або експертною організацією. Копії зазначених документів необхідно додавати до паспорта котла.

4.1.1.3. Відповідність проектів котельних, конструкцій котлів, розроблених інофірмами, вимогам НД має бути підтверджена висновками експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці України.

4.1.1.4. Паспорт котла повинен бути перекладений на українську або на іншу мову за вимогою замовника і складений згідно з Додатком NN 2, 3.

4.2.2. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

4.2.2.1. Розслідування аварій та нещасних випадків, що пов'язані з експлуатацією котлів, на які поширюються ці Правила, слід проводити відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

(підпункт 4.2.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 231)

4.2.2.2. Про кожну аварію, смертельний або груповий нещасний випадок, що пов'язані з експлуатацією котлів, їх власник згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, зазначеним у підпункті 4.2.2.1 Правил, зобов'язаний негайно повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці України та інші відповідні організації.

(підпункт 4.2.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 231)

4.2.2.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці України власник котла зобов'язаний забезпечити збереження всіх обставин аварії (нещасного випадку), якщо це не являє небезпеки для життя людей і не викликає подальшого розвитку аварійного стану.

5.1. Розробка проектів котлів та їх затвердження

5.1.1. Розробка конструкторської документації котлів, котельних, у тому числі пересувних і транспортабельних, повинна виконуватись спеціалізованими проектними (конструкторськими) організаціями.

5.1.2. Розробка і поставка на виробництво котлів узгоджуються і затверджуються згідно з вимогами ГОСТ 15.001 і ГОСТ 15.005.

5.1.3. Розрахунки на міцність елементів, що працюють під тиском, повинні виконуватись згідно з нормами, узгодженими з Держнаглядохоронпраці України.

5.1.4. Зміна проекту котла, необхідність якої виникає в процесі виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, модернізації або реконструкції, повинна бути узгоджена з автором проекту, при відсутності автора проекту котла - з головною організацією з котлобудування.

6.1. Загальні положення

6.1.1. Конструкція котлів та їх основних частин повинна забезпечувати надійність, монтаж і ремонтоздатність, довговічність і безпечну експлуатацію на розрахункових параметрах протягом розрахункового ресурсу безпечної роботи котла, прийнятого в технічних умовах (технічному завданні), а також можливість проведення технічного опосвідчення, очистки, промивки та експлуатаційного контролю металу.

6.1.2. Конструкція котла повинна забезпечувати можливість рівномірного прогріву його елементів при пускові і нормального режиму роботи, а також можливість вільного теплового розширення окремих елементів.

6.1.3. Конструкція котла повинна забезпечувати можливість повного спорожнення від води і шламу, а також видалення повітря з усіх елементів.

6.1.4. Пристрій для введення живильної води і приєднання труб рециркуляції, а також розподіл живильної води в котлі не повинні спричинювати місцеве охолодження стінок елементів котла.

6.1.5. Елементи котлів, що не є поверхнями нагріву, в яких можливий нагрів стінок вище допустимої температури, повинні бути надійно теплоізольовані.

6.1.6. Ділянки елементів котлів, трубопроводів з підвищеною температурою поверхні, доступні для обслуговуючого персоналу, повинні бути покриті тепловою ізоляцією, що забезпечує температуру зовнішньої поверхні не більше 45° С, при температурі навколишнього середовища не більше 25° С.

6.1.7. Відстань від осі зварного стикового шва до початку закруглення днища, що штампувалося, повинна становити не менше 25 мм.

6.1.8. Поздовжні зварні шви в циліндричних горизонтальних котлах повинні розташовуватися поза межами 140 град. нижньої їх частини, а кільцеві (поперечні) зварні шви - поза опорами.

6.1.9. Поздовжні зварні шви сусідніх обичайок циліндричних елементів, а також шви зварних днищ не повинні розташовуватися на одній осі. Зміщення осей цих швів має бути не менше 100 мм.

Завантажити