НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Ці програми повинні також передбачати заходи безпеки і місцезнаходжен­ня працівників, які повинні виконувати цю програму.

Під час проведення зазначених робіт загальний наряд слід здати начальни­ку зміни цеху, в якому проводяться роботи, з оформленням перерви в таблиці щоденного допуску до роботи.

Після закінчення цих робіт підготовку робочого місця і допуск керівника робіт за загальним нарядом на продовження ремонту слід проводити знову з оформленням у таблиці щоденного допуску. З дозволу керівника робіт за зага­льним нарядом керівники робіт за проміжними нарядами повинні проводити допуск бригад з оформленням у таблиці цих нарядів.

5.6.5. У разі необхідності під час проведення роботи здійснювати балансу­вання обертових механізмів з електроприводом, випробовувати секції електро­фільтрів, а також виконувати інші роботи, що потребують багаторазових проб­них вмикань електрообладнання, дозволяється перерви в наряді не оформляти, але кожного разу точно виконувати необхідні технічні заходи щодо вимикання електрообладнання.

На період вмикання електрообладнання і його перебування під напругою наряд повинен бути у оперативних працівників.

Всі ці роботи необхідно проводити під безпосереднім наглядом керівника робіт. За його вимогою через начальника зміни електроцеху або начальника зміни електростанції (чергового диспетчера теплової мережі) працівники елект­роцеху повинні розбирати і складати електричну схему, а вмикати і вимикати механізми повинні працівники, які обслуговують ці механізми.

5.6.6. Після закінчення робочого дня місце роботи слід прибирати, а знаки безпеки, огородження та запірні пристрої залишати на місці.

Наряд необхідно здати оперативному працівнику (у теплових мережах -допускачу, призначеному згідно з вимогами пункту 5.1.10 цих Правил); необ­хідність повернення проміжного наряду визначає керівник робіт за загальним нарядом.

5.6.7. Щоденний допуск до роботи повинні оформлювати в таблиці наряду власними підписами допускач і виконавець робіт.

Оформлювати щоденний допуск до робіт, що виконуються за загальними нарядами, не потрібно.

Щоденні допуск і закінчення роботи за проміжним нарядом письмово не оформляються.

5.6.8. Наступного дня бригада, яка виконує за нарядами припинену роботу, повинна допускатись до роботи тільки після того, як допускач і виконавець ро­біт оглянуть робоче місце, проведуть інструктаж членам бригади і перевірять виконання заходів безпеки.

5.7. Закінчення роботи. Приймання робочого місця. Закривання наряду

5.7.1. Після повного закінчення роботи і прибирання робочого місця вико­навець робіт повинен вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис у наряді і здати його керівникові робіт.

5.7.2. Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт після повного закінчення роботи, повинен перевірити обсяг і якість її виконання, від­сутність сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього по­ставити свій підпис у рядку "Робота повністю закінчена" наряду, зазначивши дату і час.

У разі необхідності замість керівника робіт прийняти робоче місце і поста­вити підпис у наряді в рядку про повне закінчення робіт може працівник, який видавав або продовжував наряд.

5.7.3. Відповідальний працівник зі складу оперативних працівників (у теп­лових мережах - оперативно-виробничих) повинен закривати наряд і зазначати годину і дату його закриття - після особистого огляду робочих місць або огляду підлеглими працівниками, перевірки відсутності на них працівників, сторонніх

предметів та після того, як керівник робіт поставить свій підпис у рядку "Робо­та повністю закінчена" наряду.

5.7.4. Обладнання дозволяється вводити в роботу тільки після підпису ке­рівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи і закриття наряду відповідальним працівником зі складу оперативних працівників, а також після видалення тимчасових огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв і віднов­лення на місці постійних огороджень.

5.7.5. Наряди, роботи за якими повністю закінчені, повинні зберігатись протягом 30 діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт — протягом од­ного року від дня закриття їх.

5.8. Робота працівників, які перебувають у відрядженні

5.8.1. Під час проведення ремонтних, налагоджувальних та інших робіт на одному й тому самому обладнанні або споруді цеху електростанції (дільниці теплової мережі) одночасно кількома організаціями за договорами з підприємс­твом керівництво цеху (дільниці) спільно з керівництвом підрядних організацій зобов'язані розробити суміщений графік робіт і спільні заходи щодо безпеки праці, які повинен затвердити керівник електростанції (теплової мережі).

Відповідальність за підготовку робочого місця, координацію дій щодо ви­конання суміщеного графіка робіт і спільних заходів щодо дотримання умов питань безпеки проведення робіт і допуск до робіт відповідно до цих Правил несе керівництво електростанції (теплової мережі).

5.8.2. Під час проведення робіт, зазначених в пункті 5.8.1 цих Правил, го­ловним ремонтним підприємством із залученням субпідрядних організацій від­повідальність за виконання спільних заходів щодо безпеки робіт несе головне ремонтне підприємство. Це підприємство спільно з субпідрядними організація­ми повинно розроблювати суміщений графік робіт, який затверджується керів­ництвом головного ремонтного підприємства.

На виділених для субпідрядних організацій дільницях відповідальність за організацію, виконання заходів безпеки і дотримання їх працівниками несуть субпідрядні організації.

Загальний наряд на проведення робіт головному ремонтному підприємству видає цех електростанції (дільниця теплової мережі), у підпорядкуванні якого перебуває обладнання. Головному ремонтному підприємству надається право видавати проміжні наряди субпідрядним організаціям.

5.8.3. В діючих цехах роботи поблизу ТМО, які проводяться ремонтно-будівельними підрозділами підприємств, повинні виконуватись за нарядом-допуском, форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил.

5.8.4. Надання права працівникам, які перебувають у відрядженні, бути ке­рівниками, виконавцями робіт, наглядачами та членами бригад повинен оформлювати керівник електростанції (теплової мережі) резолюцією на листі підпри­ємства, що відрядило працівників, або окремим розпорядчим документом.

6. Вимоги безпечного обслуговування

паливно-транспортного обладнання

6.1. Обслуговування залізничного господарства

6.1.1. Залізничне господарство підприємств необхідно обслуговувати від­повідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, затвердже­них наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95 № 27, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 260, Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 259, та виробничих інструкцій, розроблених на підставі вищеза­значених нормативних документів.

Під час руху поїздів по внутрішніх залізницях і у разі маневрової роботи слід дотримуватись вимог інструкцій, узгоджених із залізницею станції прими­кання.

6.1.2. Усі негабаритні місця необхідно позначати застережними написами і у разі потреби освітлювати.

6.1.3. Місця переходу людей через залізничні колії і місця проїзду транс­порту слід обладнати переходами та переїздами.

Пішохідні доріжки слід влаштовувати у найзручніших місцях і забезпечу­вати вільний прохід. У місцях переходів через колії повинні бути настили на рі­вні висоти рейки.

Біля переходів слід установлювати спеціальні покажчики: "Прохід вздовж колії" і "Прохід через колії".

Мінімальна ширина переходів повинна бути не менше 1,5 м, для проходу з вантажем не менше 2 м.

6.1.4. Доріжки для проходу людей вздовж залізничних колій не повинні бути захаращені тимчасовими або постійними пристроями, що заважають віль­ному проходу.

6.1.5. У місцях переїздів залізничних колій необхідно установлювати шлагбауми, сигналізацію, освітлення, обгороджувальні стовпчики або поручні і застережні знаки безпеки. На переїздах, що охороняються, повинен бути теле­фонний зв'язок з найближчою станцією або постом.

6.1.6. Фарбування сигнальних пристроїв (шлагбаумів, стовпчиків, дорож­ніх знаків та ін.) необхідно поновлювати не рідше двох разів на рік.

6.1.7. Стрілочні переводи на незавантажених залізничних коліях залежно від частоти і характеру руху, профілю колії та ін. слід замикати на замки. Пере­лік цих стрілок повинен затверджувати головний інженер підприємства.

6.1.8. Стрілочні пости та інші службові будівлі, розміщені на відстані до 3 м від осі колії, повинні мати двері з виходом у напрямку тільки вздовж колії.

Біля дверей стрілочних постів та інших будівель службового призначення з боку колії слід установлювати обгороджувальні бар'єри. Такі ж бар'єри необхідно установлювати також біля місць виходу на залізничні колії із-за будівель і спо­руд, що заважають нормально бачити рухомий поїзд, що наближається.

6.1.9. Залізничні колії і проміжок між ними слід очищати від снігу, палива, шлаку та інших предметів і матеріалів і постійно утримувати чистоту у межах встановленого габариту. На колодязях, що призначені поглинати воду, і водо­стічних жолобах слід зробити перекриття для забезпечення безпечного проходу.

6.1.10. Під час снігопаду, коли неможливо вчасно вивезти увесь сніг, у мі­сцях переходу і на коліях з насиченим рухом поїздів необхідно як тимчасовий захід у валах снігу, що лежить на міжколійї, влаштовувати через кожні 9 м про­ходи завширшки не менше 1 м.

6.1.11. У разі ожеледиці необхідно посипати піском або золою постійні ро­бочі місця у районах маневрових робіт і місця проходу людей.

6.1.12. Стелажі і ящики для зберігання гальмових башмаків і запасних ва­гонних частин слід розміщувати вздовж колії на міжколійному проміжку. Про­хід між вагонами, стелажами та ящиками повинен бути не менше 1 м.

Розміщувати гальмові башмаки і запасні деталі вагонів безпосередньо на землі заборонено.

6.1.13. Розвантажені або підготовлені до завантаження біля залізничних колій вантажі необхідно укладати і закріплювати відповідно до вимог пункту 4.5.9 цих Правил так, щоб габарит приближення не порушувався.

6.1.14. Вагони, що підлягають навантажуванню або розвантажуванню, а також порожні вагони, що установлені на відправних коліях, мають бути зчеп­лені і закріплені ручним гальмом або гальмовими башмаками.

Підкладати під колеса вагонів цеглу, каміння, дошки або будь-які інші предмети замість гальмових башмаків заборонено.

6.1.15. Працівникам, які не обслуговують залізничний транспорт, заборо­нено перебувати на коліях, ходити між ними, а також переходити через колії в недозволених місцях.

6.1.16. Працівники під час перерви у роботі не повинні залишатись на залі­зничних коліях; на час перерви їх слід вивести з колій на узбіччя на відстань не менше 2 м від крайньої рейки, одночасно прибравши з колій і інструмент.

6.1.17. Кожен працівник, який помітив небезпеку для життя людей або для руху поїздів, повинен подати сигнал зупинки поїзду або маневровому составу.

6.1.18. У разі виявлення несправностей залізничних колій, що загрожують безпеці руху, рух на даній ділянці необхідно припинити, установити заборонні дорожні знаки і вжити заходів щодо усунення несправностей.

6.1.19. Маневрову роботу повинна проводити бригада складачів поїздів або один складач,  що визначається місцевою інструкцією.

Склад локомотивних бригад або бригад складачів повинен визначати кері­вник електростанції залежно від місцевих умов за узгодженням із залізницею станції примикання.

В усіх випадках експлуатації залізничного транспорту вузької колії манев­рування слід виконувати за вказівками складача або зчіплювача, користуватись загальноприйнятими сигналами, зазначеними в інструкціях.

6.1.20. Дозволяється обслуговувати маневрові локомотиви одному маши­ністу і одному складачу з урахуванням типу локомотива і місцевих умов.

6.1.21. Дозволяється використовувати для проведення маневрової роботи у разі обслуговування одним машиністом тепловози тільки маневрових серій. На тепловозах, які обслуговує один машиніст, повинні бути:

- двосторонній радіозв'язок між машиністом і старшим оперативним пра­цівником у зміні цеху;

- прямий радіозв'язок між машиністом і бригадою складачів;

- реєструвальний швидкостемір (порядок знімання стрічки встановлюєть­ся за місцевою інструкцією);

- локомотивна, гіркова сигналізація з автоматичною локомотивною сигна­лізацією - для тепловозів, що працюють на маневрових гірках;

- автоматична локомотивна сигналізація неперервної дії з перевіркою пи­льності працівників під час руху локомотива;

- другий пульт керування тепловозом, установлений в кабіні з лівого боку;

- сигнальні лампи жовтого кольору, розміщені над кабіною тепловоза з лі­вого і правого боків, що сигналізують про місцеперебування машиніста;

- дистанційний привод до автозчеплення тепловоза;

- дзеркало заднього і переднього лівого виду.

Другий пульт і сигнальні лампи слід встановлювати на тепловозах, що працюють на ділянках подачі ручних сигналів складачем як з правого, так і з лівого боків за умови видимості.

В усіх випадках зчеплення тепловоза з вагонами надійність зчеплення, а також увімкнення автоматичного гальма повинен перевіряти складач або його помічник.

Забороняється машиністу і бригаді складачів змінювати подавання сигна­лів і керування тепловозом з правого або лівого пульта керування під час руху локомотива.

Допускається у виняткових випадках, що зазначені в інструкції і техніко-розпорядчому акті станції, змінювати бік, з якого подаються сигнали і керуван­ня тепловозом під час руху, - якщо бригади складачів перебувають на гальмо­вих площадках.

6.1.22. Порядок проведення маневрів, що створює безпечні умови руху у

разі скорочених локомотивних бригад і бригад складачів, повинен бути викла­дений у місцевій інструкції з обслуговування маневрових локомотивів одним машиністом і зазначатись у техніко-розпорядчому акті.

У місцевій інструкції з обслуговування локомотива одним машиністом не­обхідно враховувати: наявність кривих і негабаритних місць, умови видимості, обсяг роботи, а також необхідно зазначати обмеження під час проведення робіт одним працівником, граничну довжину поїзда і місцеперебування складача під час руху вагонами вперед.

6.1.23. Здійснювати ручне гвинтове зчеплення вагонів, якщо немає буфе­рних тарілок, заборонено.

6.1.24. Перед початком проведення маневрових робіт у районі наступних пересувань необхідно оглянути колії і вагони, що підлягають зчепленню і від­чепленню (перевірити, чи міцно закріплені борти платформ, чи закриті люки вагонів, чи не зсунулись вантажі у відкритому поїзді, чи справні зчіплювальні пристрої тощо).

Працівників, які перебувають поблизу колій, де передбачено проведення маневрових робіт, необхідно вивести у безпечне місце.

6.1.25. Забороняється під час проведення маневрових робіт наближати локомотив або вагон до тупикового упору на відстань до 2 м.

6.1.26. Швидкість маневрового локомотива встановлюється згідно з тех-ніко-розпорядчим актом і висновками працівників дистанції колії.

6.1.27. Працівникам, які проводять маневрові роботи, заборонено:

- сідати на приступки гальмової площадки або спеціальні приступки ва­гонів чи локомотивів і сходити з них, - якщо швидкість руху перевищує З км/год, а також у місцях розміщення стрілочних переводів і на переїздах;

- переходити колії перед рухомим поїздом або локомотивом;

- пролазити під вагони;

- проходити між розчепленими вагонами,   якщо відстані між ними не перевищують 5 м;

- ставати і сідати на колії.

Особливої обережності слід дотримуватись під час переходу через колії і руху вздовж колій за несприятливих метеорологічних умов (при ожеледиці, тумані, снігопаді, завірюсі тощо).

6.1.28. Працівники, які виконують маневрові роботи, можуть розташову­ватись лише на гальмових площадках або приступках вагонів і локомотивів, а також на приступках, суміщених з драбинами на цистернах. У цьому разі не­обхідно триматись за поручні.

6.1.29. Під час проведення маневрових робіт для проходу через колію, що зайнята рухомим поїздом, необхідно користуватись тільки гальмовими пло­щадками вагонів. Працівники, які не виконують маневрові роботи, повинні

обходити поїзд, що стоїть, або локомотив на відстані не менше 3 м.

6.1.30. Стояти на приступках вагонів і приступках гальмової площадки у негабаритних місцях, на коліях навантажування або розвантажування заборонено.

6.1.31. Сигнал машиністові локомотива про готовність стрілки до пропус­кання рухомого поїзда слід подавати тільки після переведення стрілки, закри­вання її на закладку і виходу стрілочника за межі колії.

Не дозволяється притримувати ногою стрілочний балансир під час руху поїзда по стрілці.

6.1.32. Під час подавання вагонів у цех на шляхи навантажування-розвантажування складач поїзда повинен іти попереду вагонів по узбіччю по­лотна, попереджаючи людей про рух поїзда; швидкість руху не повинна пере­вищувати 3 км/год.

6.1.33. Маневрові роботи з вагонами, навантажування або розвантажу­вання яких не завершено, слід проводити тільки за узгодженням з працівни­ком, який керує навантажувально-розвантажувальними роботами.

6.1.34. Під час експлуатації і огляду локомотивів і рухомого поїзда на електрифікованих залізничних коліях слід дотримуватись вимог пунктів 4.5.12 і 4.5.13 цих Правил.

6.1.35. Залишати без нагляду на залізничних коліях локомотиви, що пе­ребувають у робочому стані, заборонено.

6.2. Розвантажування твердого палива

6.2.1. Розвантажувати паливо з вагонів дозволяється тільки після повної зупинки і закріплення вагонів гальмовими башмаками, відчеплення і відве­дення локомотива на відстань не менше 5 м за межі розвантажувального при­строю.

Під час проведення розвантажування палива вагоноперекидачами закріп­лювати вагони гальмовими башмаками не потрібно. Дозволяється у разі відсу­тності людей в розвантажувальному пристрої не відчіплювати локомотив від поїзда, що розвантажується, - якщо від локомотива проводиться відбирання стисного повітря для відкривання і закривання люків вагонів.

Під час подавання вагонів локомотивом безпосередньо на бункери коте­льної відчіплювати вагони перед їхнім розвантажуванням не потрібно. Розва­нтажувати паливо у такому разі слід починати після того, як за допомогою си­гналу отримано дозвіл на розвантажування.

6.2.2. Тип розвантажувального пристрою визначається залежно від виду його витрати і палива.

6.2.3. Роботи з розвантажування палива слід проводити під керівництвом машиніста вагоноперекидача. Під час проведення розвантажування палива крім машиніста вагоноперекидача повинен бути начальник зміни (бригадир вантажників).

6.2.4. Вагони з паливом перед тим, як розпочати розвантажування, слід оглянути. Якщо кришки люків та їхні кріплення, борти або запірні механізми несправні, слід вжити заходів щодо створення безпечних умов для розванта­жування вагонів.

6.2.5. Отвори для скидання палива з вагонів у бункери, незалежно від спосо­бу розвантажування, слід перекрити ґратами з вічками розміром 240x240 мм.

6.2.6. Розвантажувати паливо з осередками горіння у бункери сирого ву­гілля в котельнях або для складання його у штабелі на зберігання заборонено.

Таке паливо слід розвантажувати на спеціально виділену площадку скла­ду - для його гасіння або охолодження.

6.2.7. Під час відкривання люків або бортів вагонів-самоскидів (гондол, хоперів та ін.), а також під час відкидання бортів платформ працівники пови­нні перебувати збоку від люка або борта.

6.2.8. Для запобігання перевертанню вагонів під час проведення розван­тажування через люки відкривати останні слід почергово, по одному з кожно­го боку вагона.

Дозволяється залізати через відкриті люки для очищення вагонів тільки у разі відсутності палива, що зависло або примерзло на їхніх стінках. Хопери слід очищати із спеціальних площадок.

6.2.9. Очищати у розвантажувальних пристроях вагони від палива, що за­висло або примерзло до стінок і днища, слід тільки зверху з приставних дра­бин, що мають верхні гаки, і за відсутності працівників біля люків у місцях падіння палива.

Очищати вагони повинні одночасно два працівники - для надання, у разі потреби, негайної допомоги потерпілому.

Очищення вагонів на вагоноперекидачі слід проводити відповідно до ви­мог пунктів 6.2.26 і 6.2.27 цих Правил.

6.2.10. Розвантажувати вагони на естакадах складів і в розвантажувальних пристроях траншейного типу слід із стаціонарних містків (ходових площадок), а також з пересувних кранових або візкових площадок.

У разі відсутності містків або візкових площадок закривати люки і борти вагонів на місці проведення розвантажування заборонено. Закривати люки і борти вагонів слід на спеціально пристосованих ділянках, обладнаних люкопі-діймачами.

Дозволяється закривати люки вагонів, підтягнутих після вивантажування на спеціально обладнані ділянки, без відчеплення локомотива.

6.2.11. Перебувати у приймальних ямах (траншеях) під час розвантажу­вання або навантажування вагонів на складах або в приймально-розвантажувальних пристроях з естакад, а також під час роботи скреперів та

інших механізмів заборонено.

6.2.12. Не дозволяється заходити у вагони для спрямування грейфера або нагляду за роботою механізмів під час розвантажування або навантажування палива за допомогою грейфера, а також під час роботи механізмів розпушу­вання палива, що змерзлось, і механізмів очищення вагонів (буророзпушува-чів, вібророзпушувачів та ін.).

Завантажити