НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Під час введення в дію щойно встановленої форсунки пару і мазут необ­хідно подавати поступово,  щоб переконатись у щільності вузла кріплення ко­лодки.

7.4.5. На працюючому котлі люки і лази повинні бути закриті.

Дозволяється під час обходу і огляду обладнання відкривати оглядові лючки і вічка тільки за умови сталого режиму горіння і підвищеного розрідження у топці котла. Під час відкривання лючка або вічка необхідно перебувати збоку від них у захисних окулярах.

7.4.6. Запалювати паливо в топках, коли відкриті лази і вічка, заборонено. У котлах, що працюють під наддувом, повинні бути передбачені пристрої, що запобігають розриву скла оглядових лючків.

Працівники, які проводять огляд, повинні надівати захисні окуляри.

7.4.7. Перед розпалюванням котла усі ремонтні роботи на ньому необхідно припинити, закрити наряди і вивести працівників, які не беруть участі у прове­денні розпалювання.

7.4.8. У разі продування нижніх точок котлів спочатку слід відкрити повні­стю перший вентиль за ходом середовища, що продувається, а потім поступово другий. Після закінчення продування слід спочатку закрити другий за ходом вентиль, а потім перший.

7.4.9. Під час раптового припинення подавання газу в котельну вимикальні пристрої на вводі газопроводу в котельну і біля котлів повинні бути закриті, а

продувальні газопроводи на виведеному з роботи газопроводі - відкриті.

7.4.10. Під час огляду котла або проведення будь-яких робіт на ньому за­боронено перебувати проти відкритих вічок і люків для шурування.

7.4.11. Перед проведенням імпульсного (термохвильового) та інших видів очищення поверхонь нагріву котла і регенеративних повітропідігрівників усі працівники повинні бути виведені із зони розміщення елементів котлоагрегата, що підлягають очищенню.

Проводити огляди і ремонт у цій зоні під час очищення елементів котлоаг­регата заборонено.

7.4.12. Перед обдуванням поверхонь нагріву котла повинна бути збільшена тяга і забезпечений сталий режим горіння.

7.4.13. Механізоване обдування котла стаціонарними обдувальними при­строями повинно проводитись відповідно до вимог спеціальних інструкцій, а у разі відсутності їх обдування дозволяється проводити вручну.

7.4.14. Під час проведення ручного обдування котла працівники повинні надівати захисні окуляри, рукавиці і каски з пелериною.

7.4.15. Перед обдуванням котла повинна бути перевірена надійність гідрозатвора у пристроях неперервного видалення шлаку і золи з топки.

На котлах, обладнаних пристроями періодичного видалення шлаку і золи, заборонено проводити одночасно обдування котла і видалення шлаку і золи.

7.4.16. Якщо під час обдування гази і зола вибиваються з обдувального люка і топка темнішає або з'являється сторонній шум, продування слід припинити.

7.4.17. Під час обдування котла стисненим повітрям відкривати повітряний вентиль до введення труби в топку і видаляти трубу з топки до закриття венти­ля заборонено.

Відкривати лючки слід на себе, стоячи збоку від них, у захисних окулярах і рукавицях.

7.4.18. Під час обдування котла пароводяною сумішшю відкривати лючки і вічка на тому боці топки, що обдувається, заборонено.

7.4.19. Під час продування водовказівних приладів операції з продуванням слід виконувати в такій послідовності:

- поступово відкривати на невеликий кут нижній продувальний вентиль;

- закрити нижній (водяний) швидкодіючий кран на 8 — 10с, після чого знову його відкрити;

- закрити верхній (паровий) швидкодіючий кран на 8 - 10 с, а потім знову відкрити;

- закрити нижній продувальний вентиль.

Продувальна пароводяна суміш повинна видалятись у лійку, що закрита кришкою з отвором для дренажної трубки і розташована після нижнього про­дувального вентиля;

Під час продування працівник повинен перебувати збоку від водомірного скла і виконувати всі операції у захисних окулярах і брезентових рукавицях.

7.4.20. За наявності на котлі залишених у тимчасову експлуатацію ділянок та згинів трубопроводів (паропроводів, живильних, водоспускних, перепуск­них, паровідвідних труб), що не обігріваються і відпрацювали свій ресурс, не­обхідно скласти і затвердити в установленому порядку перелік цих місць.

Доступ працівників у ці місця під час роботи котла повинен бути обмежений.

Небезпечні місця слід позначати застережними плакатами. Обходи облад­нання слід виконувати за затвердженим маршрутом.

Проводити ремонтні роботи в цих місцях на працюючому або на сусідньо­му котлі заборонено, якщо не забезпечена безпечна відстань.

7.5. Безпечне виконання робіт усередині топок, газоходів, повітроводів і

барабанів котлів та на димових трубах

7.5.1. Роботи в топках котлів, призначених для спалювання газу, а також в газоходах відносяться до газонебезпечних і повинні виконуватись відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України.

Роботи в елементах котельної установки, а також у повітроводах і газохо­дах повинні проводитись за умови:

- перекриття їх від діючого обладнання і трубопроводів пари, води, мазу­ту, газу і повітря відповідно до вимог пунктів 4.11.5 - 4.11.7; 4.11.11 і 4.11.12 цих Правил і з установленими заглушками на вимикальній арматурі мазуту і газу;

- вентиляції їх від шкідливих газів і перевірки повітря на відсутність шкі­дливих речовин, газу і достатність кисню;

- зняття напруги з електродвигунів тягодуттьових установок.

7.5.2. Під час проведення робіт усередині елементів котельної установки, газоходів та повітроводів із використанням переносних електричних світильни­ків кількість ламп повинна бути не менше двох, і ці лампи повинні живитись від різних джерел напругою 12В.

Допускається також здійснювати освітлення акумуляторними і батарейко­вими ліхтарями.

7.5.3. Всередині топки котла допускається застосовувати світильники зага­льного освітлення з електролампами розжарювання напругою до 220 В.

Електропроводка повинна бути виконана захищеним проводом (в метало-рукавах, металевих трубах) або кабелем із захисною оболонкою.

Світильники повинні розміщуватись на висоті понад 2,5 м над робочими місцями або повинні вживатись заходи, що перешкоджають доступу працівни­ків до ламп.

За недостатньої освітленості всередині топки котла допускається викорис тання прожектора напругою 220 В, установленого поза топкою котла у недо­ступному для працівників місці з обов'язковим заземленням його корпуса.

Приєднувати до мережі і вимикати з неї освітлювальні прилади і електро­установки напругою понад 12В повинні працівники електричного цеху.

7.5.4. Заборонено допуск працівників до елементів котельної установки, газоходів і повітроводів - до закінчення очищення стін топки і елементів труб від шлаку, золи і осередкових залишків.

7.5.5. Проводити роботи в топці за наявності в ній навислих брил шлаку або цегли, що загрожують обрушенням, заборонено.

7.5.6. Збивати навислі брили в топці котла слід через лази, люки і вічка -після попереднього заливання їх водою.

Шлакові нарости і шлакові утворення, що залишились на стінках, а також з верхніх частин топки дозволяється збивати, перебуваючи у топці.

Перед тим, як залізати у топку котла, слід збиті брили залити водою і пе­реконатись у надійності опори в топці для ніг.

Очищення котла і його елементів слід виконувати за ходом димових газів.

Збивати шлак із стін у топці котла слід зверху вниз.

Не дозволяється працівникам перебувати нижче ділянки, що підлягає очи­щенню.

7.5.7. Велику кількість шлаку в топці котла слід збивати не зразу по всій ширині, а спочатку пробити невелику вертикальну борозну і нею направляти вниз летку золу, поливаючи її водою, потім поступово розширювати борозну і продовжувати спускання золи.

Очищення топки одночасно кількома борознами заборонено, - щоб уник­нути сповзання шлаку.

7.5.8. Під час заливання водою гарячої золи і шлаку працівник повинен пе­ребувати на такій відстані від них, щоб пара, що утворилась, не могла потрапи­ти на нього.

Заливати гарячу золу і шлак працівники повинні тільки розпиленою во­дою, спрямовуючи її подалі від своїх ніг та ніг інших працівників; працівники повинні виконувати цю роботу у теплому спецодязі, касці з пелериною і у захи­сних окулярах.

7.5.9. Під час заливання шлаку і золи і очищення топки один з працівників повинен перебувати ззовні топки біля лазу, щоб мати можливість наглядати за працівниками, які виконують роботу всередині топки.

7.5.10. Під час проведення робіт усередині топки в ній одночасно мають перебувати не менше двох працівників.

7.5.11. Під час очищення топки заборонено працювати в газоходах і на по­верхнях нагріву котла, що розміщені у конвективній шахті.

7.5.12. Працівники, які виконують роботу в топці і на конвективних поверхнях нагріву котла, що спалює мазут, повинні бути проінструктовані про шкід­ливість відкладень, що утворюються, та обмивальних вод і про необхідність користуватись під час роботи респіраторами, кислото- та лугостійкими рука­вицями.

7.5.13. Влізати у топку або конвективну шахту котла дозволяється тільки через лаз, через який не проходять зварювальні кабелі, газопідвідні шланги або проводи освітлювальної мережі.

7.5.14. Перед початком проведення робіт всередині топки котла, у випадку необхідності проведення аварійного ремонту котла без попереднього очи­щення топки, слід ужити заходів щодо запобігання падінню шлаку і цегли на працівників.

7.5.15. Перед підніманням кубів трубчастого повітропідігрівника слід по­передньо сполучити верхні і нижні трубні дошки, враховуючи масу куба і на­копиченої в ньому золи і дробу.

7.5.16. Під час проведення ремонтних робіт на регенеративних обертових повітропідігрівниках заборонено перебувати під пакетами холодної набивки під час установлення або виймання пакетів, а також усередині бочки ротора  у разі його переміщування.

Ротор слід повертати за допомогою спеціальних пристосувань.

7.5.17. До початку проведення робіт усередині барабана котла слід відкри­ти обидва люки.

Перед допуском працівників у барабан котла у барабані необхідно провес­ти вентиляцію і перевірити повітря на достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму), а також на вміст водню і сірчистого газу (концент­рація водню в барабані не повинна перевищувати 1/5 нижньої границі його займистості, а сірчистого газу - значення ГДК).

Температура повітря всередині барабана котла на відстані 0,7 м від люка не повинна перевищувати плюс 45 °С.

7.5.18. Вентиляція барабана котла повинна виконуватись переносним вен­тилятором або повітряно-душувальною установкою, розміщеною ззовні бара­бана  біля одного з відкритих люків барабана або будь-якого тимчасово звіль­неного штуцера.

Для підвищення інтенсивності вентиляції робочих місць під час роботи в нижніх барабанах повинні бути відкриті люки також і у верхніх барабанах.

7.5.19. Очищати барабан і з'єднувальні труби повинні не менше ніж два працівники.

Під час очищення кип'ятильних труб ручною шліфувальною електричною машиною з гнучким валом один працівник повинен наглядати за працівником, який виконує роботу в барабані, і мати біля себе комунікаційний апарат  для виконання його вказівок, а також для вмикання електродвигуна у разі необ­хідності.

Наявність наглядача обов'язкова і тоді, коли електродвигун має дистанцій­не керування.

7.5.20. Під час очищення кип'ятильних труб шліфувальну головку необхід­но видаляти з труби - після вимкнення електродвигуна; повторне увімкнення електродвигуна слід виконувати лише після того, як головка буде знову заведе­на в трубу.

7.5.21. Електродвигуни напругою понад 12В і переносні понижувальні трансформатори, до яких приєднуються переносні ручні світильники або елект­рифікований інструмент, необхідно встановлювати ззовні барабана, біля лазу. Корпус і один з виводів обмотки нижньої напруги трансформатора повинні бути заземлені.

Електрообладнання, що використовується у цьому випадку, повинно від­повідати вимогам Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

7.5.22. Під час перевірки змійовикових поверхонь нагріву шляхом проко­чування кулі необхідно користуватись спеціальними уловлювачами куль.

7.5.23. Зовнішні обстеження димових труб і газоходів повинні проводити не менше двох працівників, внутрішні, а також і ремонт  не менше трьох пра­цівників з дотриманням вимог підрозділу 4.10 цих Правил.

7.5.24. Роботи в газоходах та димових трубах необхідно проводити тільки після ретельної вентиляції місця роботи через відкриті люки і здійснення захис­ту від проникнення димових газів від працюючих котлів.

7.5.25. Під час виконання робіт усередині топки котла, в газоходах за тем­ператури повітря понад плюс 45 °С працівники повинні бути одягнені у теп­лий спецодяг. Режим роботи і відпочинку в цьому разі повинен визначати керівник робіт.

Забороняється перебувати всередині топки котла і газоходах за температу­ри понад плюс 60 °С. Температура вимірюється на відстані 0,7 м від стінки то­пки, газоходу.

7.5.26. Внутрішній ремонт димових труб та газоходів повинен проводитись після перевірки відсутності шкідливих речовин у повітрі робочої зони та пере­вірки достатності вентиляції газохода.

7.5.27. У разі необхідності пересувань працівників усередині газоходів або інших коробів слід перевіряти міцність обшивки їх дна.

У разі виявлення послаблених місць або пошкодження у дні короба необ­хідно укласти настил з дощок, а за наявності у коробах золи  видалити її.

На період проведення робіт вертикальні ділянки коробів повинні бути об­городжені,  щоб уникнути падіння людей у місцях, де короби переходять з го­ризонтального у вертикальне положення.

Працівники в газоходах повинні спускатись і підніматись по надійно закріплених драбинах і трапах.

7.5.28. Шахту ходових сходів для піднімання і спускання працівників у димові труби необхідно захищати сітками з чотирьох боків по всій висоті і на 2,5 м вище рівня робочої площадки.

7.5.29. Піднімання і спускання працівників по ригелях, розкосах або по тросу підіймача, а також одночасне піднімання або спускання з димової труби кількох працівників по скобах або по зовнішніх ходових сходах заборонено.

На труби, що мають світлофорні площадки, дозволяється одночасне підні­мання або спускання працівників на різних рівнях між цими площадками  за умови обов'язкового закриття люка на цих площадках.

7.5.30. Під час проведення ремонтних робіт або обстеженнях з підвісних пристосувань біля димової труби повинна бути обгороджена небезпечна зона, розташована навколо труби на відстані 1/10 її висоти, виміряної від цоколя.

На огородженнях повинні вивішуватись знаки безпеки про заборону вхо­дити в обгороджену зону. Над проходами і проїздами в межах небезпечної зони повинні установлюватись захисні навіси, бокові огородження, а також знаки безпеки, що забороняють прохід.

7.5.31. Ремонтні роботи усередині димових труб повинні проводитись тільки після очищення їх від золи.

7.5.32. Не дозволяється розбирати футеровку всередині димової труби од­ночасно на двох і більше ярусах.

7.5.33. Після закінчення робіт всередині топок, газоходів, повітропроводів і барабанів котлів необхідно виконувати вимоги пункту 4.10.27 цих Правил.

7.5.34. Під час проведення робіт на димових трубах і газоходах для пере­несення приладів, інструменту і пристосувань, кріпильних деталей та інших дрібних предметів слід користуватись спеціальною сумкою, а для зберігання їх на риштуваннях або люльках  ящиком або відром.

Прилади, інструменти і пристосування, що використовуються під час про­ведення робіт на димових трубах і газоходах, повинні бути прив'язані до запо­біжного пояса працівника або до металевих деталей.

7.6. Безпечне обслуговування систем шлакозоловидалення та золовідвалів

7.6.1. Перед кожним відкриванням зовнішніх люків і затворів шлакових і золових бункерів під час періодичного видалення шлаку і золи слід попереджу­вати машиніста котла про очікуване видалення шлаку і золи та необхідність підтримування збільшеного розрідження в топці котла.

Зола і шлак з обов'язковим заливанням їх водою повинні видалятись за умови нормальної роботи котла.

7.6.2. Під час видалення золи і шлаку з топки котла і газоходів працівники, які виконують ці роботи, повинні перебувати збоку від люка.

7.6.3. Відкривати шлакові, а під час проведення вагонеткового золовида-

лення і золові затвори слід тільки дистанційно, відвівши всіх працівників від затвора.

7.6.4. У разі вагонеткового золовидалення відкривати золові і шлакові за­твори слід повільно і тільки після змочування водою шлаку, золи та відкладень незгорілих часток палива (пилу та золовинесення).

7.6.5. Під час змочування шлаку водою і спускання його з комодів у канали гідрозоловидалення оглядові дверці повинні бути зачинені.

7.6.6. Підчищати і знімати насадки змивних і збуджувальних сопел за на­пору води більше 20 м дозволяється тільки після виведення їх з дії.

7.6.7. Стояти проти вікон-вічок під час їх відчинення заборонено.

7.6.8. Збивати шлак слід тільки за умови сталого режиму горіння і збіль­шення розрідження у топці та газоходах.

Не дозволяється видалення шлаку і золи за умови несталого топкового ре­жиму і вибивання полум'я і золи з оглядових вікон-вічок; не дозволяється також видалення шлаку і золи або обдування котла під час збивання шлаку у льотці котла.

Шлак слід збивати тільки спеціальними піками. Піка повинна мати з одно­го боку заварений в трубу наконечник, - щоб не допустити осипання шлаку по трубі, а з другого - кулясту насадку.

Під час збивання шлаку слід стояти збоку, тримаючи піку на відльоті.

Не дозволяється під час проведення робіт упиратись в піку.

Піки слід зберігати у зафіксованих положеннях,  щоб унеможливлювати їхнє падіння.

7.6.9. Не дозволяється збивати шлак стоячи на площадках, що не мають достатнього освітлення, а також на випадкових, не призначених для цього конструкціях (поручнях і щаблях драбин, трубах та ін.).

7.6.10. У разі необхідності виконувати шурування забитих золою золоспу-скових апаратів стояти слід збоку від відкритого лючка. Під час видаляння золи лючок необхідно закрити.

7.6.11. Під час розшлакування шлаковидальних установок котлів та усу­нення золових заторів у золоспускових трактах сухих золовловлювачів забо­ронено:

- заходити всередину ванн і бункерів;

- працювати,  якщо знято перекриття каналів;

- ставати на гарячий шлак і накопичення золи;

- працювати на золоспусках без респіраторів.

7.6.12. Для видалення золи або шлаку працівники повинні надягати рука­виці, захисні окуляри і захисну каску з пелериною; брюки повинні бути надяг­нені зверху чобіт (навипуск).

7.6.13. Металовловлювачі або бункер пульпонасоса слід очищати тільки

після перекриття каналів запірними пристроями, зупинення пульпонасоса і за відсутності надлишкового тиску в металовловлювачі і бункері.

7.6.14. Під час очищення каналів гідрозоловидалення їхні знімні перекрит­тя слід знімати тільки в межах робочої зони. Під час перерв у роботі і після очищення каналів знімні перекриття необхідно встановити на місце.

7.6.15. Під час обстеження і очищення каналів гідрозоловидалення слід ви­користовувати переносні ручні світильники напругою до 12В.

7.6.16. Ремонт пульпопроводів та інших трубопроводів гідрозоловидалення слід проводити тільки за умови вимкнення насосів і спорожненого трубопроводу.

7.6.17. У випадку розсування секцій шлакозолопроводів слід уживати за­ходів щодо зливання пульпи (золи або шлаку), що залишилась у трубопроводі. Під час піднімання труб працівників необхідно відвести від кінців секції.

7.6.18. Ходити по зневодненому золошлаковому пляжу допускається тіль­ки у виняткових випадках у супроводі другого працівника; у цьому разі той, хто йде попереду, повинен жердиною перевіряти міцність намитого шару.

7.6.19. Ходити по золошлакопроводах, а також по свіжонамитому золош­лаковому пляжу заборонено.

7.6.20. У разі промірювання глибин відстійного ставка, установлення шан-дора на водовідвідних спорудах тощо працівники, які виконують роботу з човна, катамарана або плота повинні мати рятувальні засоби (жилети, пояси та ін.).

Не дозволяється на відстійному ставку виконувати роботи з промірювання глибини, установлення шандор та ін., що пов'язані з використанням човнів, понтонів або плотів,  якщо швидкість вітру більше 9,8 м/сек або за висоти хвилі понад 0,35 м.

7.6.21. У разі проведення робіт у нічну зміну робочу зону на золошлакові двалі необхідно освітлювати.

7.6.22. Шахти водоскидних колодязів повинні мати справні ґрати.

7.6.23. Поблизу місць забирання і скидання води і по периметру золошла-ковідвалу в місцях можливого перебування людей слід вивішувати знаки без­пеки про заборону купання, вживання води та ловлення риби.

7.6.24. Шламонагромаджувачі шкідливих і токсичних речовин, що містять­ся на золошлаковідвалі, необхідно обгородити і позначити застережними зна­ками безпеки.

7.6.25. Перебувати без спеціальних засобів захисту на золошлаковідвалах, де радіаційний фон (у-випромінювання) перевищує 30 мікрорентгенів на годи­ну, заборонено.

7.7. Безпечне обслуговування електрофільтрів

7.7.1. Перед початком ремонту механічної частини і чищення секцій елект­рофільтрів і перед тим, як розпочати ремонт механізмів струшування секцій, працівники електричного цеху повинні вимкнути їхню електричну частину і вивісити застережні і заборонні знаки безпеки на апаратах керування електро­двигунами, механізмами струшування, вібраторами, обігрівання бункерів та ізоляторів.

Вивішувати застережні знаки безпеки на люках електрофільтрів і механіз­мах повинні працівники цеху, які обслуговують електрофільтри.

7.7.2. Проводити випробування і регулювати механізм струшування елект­рофільтрів, коли необхідно часто вмикати і вимикати електродвигун, дозволя­ється виконувати без розбирання електричної схеми. У цьому разі зі складу бригади слід призначати наглядача за електродвигуном і його пусковим при­строєм - для унеможливлення випадкового вмикання електродвигуна.

Завантажити