НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

6.5.12. Відкривати і закривати кришки люків резервуарів і цистерн, а також вводити в цистерну металеві розігрівальні трубки і різні шланги із зовнішньою металевою спіраллю для подавання пари слід обережно, не допускаючи їхнього падіння та ударів по горловині люка.

6.5.13. Обслуговувати цистерни на зливній естакаді дозволяється не менше

ніж двом працівникам, які повинні перебувати у зоні видимості один одного.

6.5.14. Працівників, які займаються зливанням мазуту з цистерн, слід за­безпечити касками з пелериною.

6.5.15. Під час підготовки до розігрівання мазуту в цистерні необхідно пе­ревірити:

- надійність закріплення (фіксації) перехідних трапів до горловин цистерн;

- щільність з'єднання парової магістралі із штангою (шлангом);

- надійність закріплення спущеної в цистерну штанги (шланга).

6.5.16. Після закінчення зливання мазуту і зачищення цистерн кришки го­рловин люків і зливні клапани повинні бути повністю закриті тільки після охо­лодження зовнішньої поверхні цистерн до плюс 40 °С і нижче.

6.5.17. Проби мазуту та інших паливно-мастильних матеріалів з цистерн, приймальних ємкостей і резервуарів слід відбирати пробовідбірниками, що ви­готовлені відповідно до вимог ГОСТ 2517 і не дають іскор під час удару .

6.5.18. Під час відбирання проб, вимірювання рівня мазуту і відкривання люків цистерн та резервуарів, а також під час зливання підтоварної води і грязі з резервуарів слід стояти так, щоб можна було уникнути вдихання пари, газів та можливого попадання мазуту на одяг. Не дозволяється також низько нахиляти­ся до горловини люка цистерни, резервуара.

Переносити проби мазуту у відкритому і скляному посуді заборонено.

У випадку, коли вхідна частина люків резервуарів не захищена кільцем з матеріалу, що не дає іскор під час руху замірної рулетки, виготовленої із свин­цю, алюмінію, або іншого подібного матеріалу, замірювати рівень сталевою ру­леткою (стрічкою) заборонено. Сталева рулетка і пробовідбірник повинні ков­зати по напрямній канавці замірного люка.

6.5.19. Підігрівати мазут у резервуарах, обладнаних змійовиковими піді­грівниками, слід тільки за умови, що рівень рідини над підігрівниками стано­вить не менше 50 см.

6.5.20. Не допускається нагрівати мазут у резервуарах, приймальних ємко­стях і зливних лотках до температури вище плюс 90 °С. В усіх випадках темпе­ратура мазуту має бути на 15 °С нижча за температуру спалаху його пари.

6.5.21. Мазут у резервуар слід закачувати не вище дозволеного рівня. Не дозволяється заповнювати резервуар, подаючи мазут струменем, що ві­льно падає.

6.5.22. Використовувати мазутопроводи як конструкції, що несуть наван­таження від будь-яких споруд або пристроїв, заборонено.

6.5.23. Відігрівати замерзлі мазуто- та паропроводи слід з дотриманням вимог пункту 6.2.23 цих Правил.

6.5.24. У разі надходження на електростанцію рідкого палива з температу­рою спалаху менше плюс 45 °С зливати таке паливо заборонено.

У разі надходження на електростанцію замість мазуту інших видів рідкого палива (дизельного, солярного, сланцевого мастила та ін.) з температурою спа­лаху більше плюс 45 °С слід керуватись такими вказівками:

1) До надходження на електростанцію замінників мазуту слід виконати та­кі заходи:

- для обслуговувальних працівників, машиністів насосних установок, чер­гових слюсарів, працівників, які відбирають проби, начальників змін слід про­вести додатковий інструктаж, під час якого необхідно особливу увагу приділити технічній і пожежній безпеці і специфічним властивостям палива, що надходить;

- перевірити на щільність усі фланцеві з'єднання мазутопроводів і мазуто-підігрівників, сальникових ущільнень арматури та мазутних насосів. Виявлені нещільності слід усунути підтягуванням відповідних фланцевих з'єднань або заміною сальникових набивок та фланцевих прокладок;

- перевірити наявність і готовність первинних засобів пожежогасіння;

- перевірити заземлення електродвигунів, засобів захисту від статичної електрики мазутосховищ, зливної естакади тощо;

- перевірити справність і надійність роботи вентиляційних установок;

- довести до відома пожежної охорони і посилити профілактичний нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки.

2) Під час надходження кожної партії замінника мазуту до початку його зливання слід відібрати пробу палива, що надійшло, і визначити температуру його спалаху. Питання про можливість або неможливість використання даного палива як замінника мазуту повинен вирішувати головний інженер електростанції.

3) Під час зливання нафтопродуктів з температурою спалаху менше плюс 60 °С використовувати змійовикові підігрівники у зливних лотках і приймаль­них ємкостях заборонено.

4) Підігрівати замінники мазуту до температури, що перевищує темпера­туру його спалаху, допускається у закритих мазутних підігрівниках під тиском, при якому в'язкість не перевищує: 2,5 — 3 °ВУ — для електростанцій, що засто­совують механічні форсунки і використовують мазут як основне (резервне) і як розпалювальне паливо для блочних установок; 4 °ВУ - для інших електростан­цій, що застосовують механічні форсунки і використовують мазут як розпалю­вальне паливо; 6 °ВУ - у разі використання парових форсунок.

5) В період роботи електростанції на замінниках мазуту слід проводити ре­гулярний нагляд за щільністю сальників і фланців на мазутному тракті і негай­но усувати всі виявлені витікання замінників мазуту.

6) У випадку аварійного витікання замінника мазуту слід негайно виклика­ти пожежну команду.

6.6. Робота в резервуарах мазутного господарства

6.6.1. Під час зачищення залізничних цистерн вручну слід застосовувати скребачки, що не викликають іскріння.

Спускатись працівникам у цистерни для їх зачищення заборонено.

6.6.2. Під час роботи в резервуарах мазутного господарства слід дотриму­ватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил. Забороняється працівникам спуска­тися всередину для огляду і очищення внутрішніх поверхонь баків від нафто­продуктів і шламів без шлангового або киснеізолювального протигаза, рятува­льного пояса і вірьовки.

6.6.3. Резервуари, що підлягають внутрішньому огляду, ремонту або очи­щенню від відкладень, повинні бути звільнені від мазуту, від'єднані і відглуше-ні від діючого обладнання.

Перед очищенням резервуар слід пропарити і провентилювати.

Під час очищення резервуарів слід дотримуватись вимог пункту 4.10.21 цих Правил. Видалені із резервуара відкладення необхідно вивозити або зако­пувати у відведеному місці.

6.6.4. Усі ремонтні роботи всередині резервуарів слід проводити після пропарювання, вентиляції і очищення їх від відкладень.

6.6.5. Огляд, очищення та ремонтні роботи всередині резервуарів слід про­водити у спецодязі, спецвзутті і рукавицях.

Ці роботи слід виконувати за умови відкритих люків і лише у разі необ­хідності з обов'язковим застосуванням примусової вентиляції.

Перед початком і в процесі проведення робіт з очищення або ремонту все­редині резервуарів слід зробити аналіз повітряного середовища, який повинен підтвердити, що вміст шкідливих речовин не перевищує ГДК, кисню достатньо (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму).

У разі перевищення ГДК шкідливих речовин роботу всередині резервуарів необхідно проводити у шланговому або киснеізолювальному протигазі.

Шланг протигаза повинен бути із мастилобензостійкого матеріалу. У разі відсутності примусового подавання повітря довжина шланга повинна бути не більше 15 м, а за його наявності - до 40 м.

Під час роботи слід обов'язково застосовувати рятувальний пояс і рятува­льну вірьовку.

6.6.6. Спускатись працівникам у резервуар мазутного господарства без драбин заборонено. За відсутності в резервуарі постійних (стаціонарних) внут­рішніх драбин слід застосовувати переносну дерев'яну необковану драбину, -щоб уникнути іскроутворення.

Спускатись працівникам у резервуари з температурою повітря в них понад 33 °С заборонено.

7. Вимоги безпечного обслуговування котельних установок

7.1. Обслуговування пилоприготувальних установок

7.1.1. Обслуговування пилоприготувальних установок слід проводити від­повідно до вимог "Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовлений и сжигания пьшевидного топлива" та "Правил технической экс-плуатации электрических станций и сетей", затверджених Міненерго СРСР 20.02.89, зі змінами від 22.04.90, 21.08.90, 01.01.96 та 26.04.96.

7.1.2. У приміщеннях пилоприготувальних установок слід дотримуватись чистоти, періодично прибирати пил з усіх частин обладнання, будівельних конструкцій та трубопроводів, а також очищати аспіраційні установки від пилу. Особливу увагу слід приділяти запобіганню накопичення пилу на гарячих по­верхнях обладнання.

7.1.3. Не дозволяється відкривати люки або лази, замінювати діафрагми вибухових запобіжних клапанів, а також проводити інші роботи, пов'язані з по­рушенням герметичності пилогазоповітряного тракту на елементах системи з пилогазоповітряною сумішшю, — за винятком чищення сіток під циклонами, — якщо конструкція сіток дозволяє безпечне проведення цих робіт.

7.1.4. У разі виявлення у бункерах сирого вугілля жевріючих відкладень або у разі підозри наявності їх ці місця слід залити розпиленою водою і вжити заходів щодо заповнення бункерів паливом і продовження спрацювання з них палива.

За наявності осередків тління або горіння у бункерах пилу слід негайно припинити всі роботи поблизу бункерів (на бункерній галереї) і працівників, які не беруть участі у гасінні осередку горіння, вивести на безпечну відстань.

7.1.5. Забороняється робота пилосистем, - якщо з них вибивається запиле­не повітря.

7.1.6. Прибирати пил з-під барабанів і приводів працюючих млинів забо­ронено.

7.1.7. Працювати всередині млинів та інших елементів пилосистем дозво­ляється тільки після від'єднання їх від топки, повітропроводів та ліній пожежо­гасіння шиберами, заслінками, вентилями або засувками, очищення їх від пилу і проведення вентиляції.

Безпосередньо перед спуском всередину млинів та інших елементів пило­систем слід перевірити відсутність окису вуглецю і достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20 % від об'єму), вжити заходів щодо відвернення запобігання помилковому ввімкненню млина відповідно до вимог підрозділу 4.12 цих Правил і впевнитись в тому, що незакріплені броньовані плити або ви­падково затиснені у верхньому положенні сторонні предмети відсутні.

На котлах, обладнаних для спалювання природного газу, перед спусканням людей у млин, а також перед початком проведення вогневих робіт поблизу від критих люків млинів слід перевірити відсутність природного газу в зоні прове­дення таких робіт.

7.1.8. У системах з прямим вдуванням і пиловим бункером із зупиненим млином між двома вимикальними заслінками гарячого повітря перед ним пови­нен бути відкритий в атмосферу клапан.

7.1.9. Місця проведення ремонтних робіт на ділянках, що знаходяться в зо­ні дії можливого викиду з вибухових клапанів працюючих пилосистем, слід об­городити щільними вогнезахисними щитами та навісами.

7.1.10. Відкривати люки і лази на зупиненому млині слід за температури повітря поза ним менше плюс 50 °С.

Люки і заслінки слід відкривати поступово і обережно, стоячи збоку від люка. Виявлені осередки горіння слід погасити розпиленою водою, а паливо видалити.

Наносити удари по елементах пилосистеми, пилопроводах і повітроводах заборонено, щоб уникнути завихрення пилу.

7.1.11. Працівник, який виконує первинний огляд броні барабана млина до початку проведення ремонту, повинен перебувати біля горловини млина.

7.1.12. Доступ у барабан млина для огляду броні дозволяється тільки за відсутності небезпеки обвалювання перших рядів.

Ряди броні слід оглядати поступово, попередньо переконавшись у відсут­ності небезпеки їхнього обвалювання; у разі виявлення ненадійно закріплених броньованих плит огляд слід припинити і броню обвалити.

7.1.13. Під час сортування і розвантажування куль з барабана млина за до­помогою пристроїв, установлених безпосередньо на корпусі барабана, дозволя­ється перебувати у радіусі не менше 10м від місця розвантажування куль.

Працівники, які проводять цю роботу, а також роботи, пов'язані із заміною броні, повинні взувати валянки або черевики з металевими носами.

7.1.14. Під час замінювання броні барабана млина, знімання і установлення зубчастого вінця барабан повинен бути надійно закріплений, щоб уникнути його самочинного прокручування від небалансу, яке може бути результатом установлення частини броні або однієї половини вінця.

7.1.15. У разі замінювання броньових плит млинів з барабана повинні бути обов'язково видалені кулі.

Працювати всередині млина дозволяється тільки за умови проведення ана­лізу повітря в ньому на відсутність окису вуглецю і вжиття заходів, що унемо­жливлюють помилкове увімкнення млина відповідно до вимог підрозділу 4.12 цих Правил.

7.1.16. Розвантажувати, навантажувати та укладати броньовані плити в ба­рабані млина слід з максимальною обережністю, щоб уникнути травмування працівників.

7.1.17. Під час демонтажу вуглеподавального патрубка отвір, з якого виси­пається вугілля, повинен бути закритий знизу заглушкою з металевого листа завтовшки від 2 до 3 мм.

7.1.18. Вогневі роботи повинні проводитись тільки на виведеній з роботи пилоприготувальній установці.

Під час проведення вогненебезпечних робіт на обладнанні системи пилоп-риготування спалимі конструкції і обладнання в радіусі 5 м повинні бути очи­щені від відкладень пилу і надійно захищені металевим екраном, азбестом або политі водою, а також повинні вживатись заходи щодо запобігання розлітанню іскор, щоб вони не впали на конструкції, що можуть загорітись, а також на розташовані внизу площадки та обладнання.

7.1.19. У момент пуску млина під час його випробування перебувати на­проти напівмуфт, а також напроти коробок виводів електродвигунів заборонено.

7.1.20. Під час ремонту бил молоткових млинів ротор повинен бути засто­порений.

7.1.21. Оглядати, очищати та ремонтувати живильники палива слід з до­триманням вимог підрозділу 4.12 цих Правил.

Проштовхувати руками паливо в живильниках палива заборонено.

7.1.22. Під час внутрішнього огляду елементів пилоприготувальної систе­ми, у тому числі і бункерів, дозволяється користуватись тільки вибухозахище-ними світильниками від мережі напругою до 12 В або акумуляторними світи­льниками вибухозахищеного виконання.

7.1.23. Під час ремонту обладнання системи пилоприготування працівники повинні бути одягнені у суконні костюми і обов'язково використовувати захис­ні окуляри та рукавиці.

7.2. Робота у бункерах

7.2.1. Кришки люків для спускання працівників у бункери палива слід за­микати на замки, ключі від яких повинні зберігатись у начальника зміни цеху.

7.2.2. Проштовхувати паливо, що застряло у бункері, слід механізованим способом або вручну - спеціальними піками з надбункерної галереї. Спуска­тись у бункер для проштовхування палива заборонено.

7.2.3. Спускатись у бункери палива дозволяється тільки для очищення і огляду їх перед ремонтом.

Спускатись у бункери палива з відкритими радіоізотопними приладами (рівнемірами), а також у бункери з жевріючим паливом або паливом, що ди­мить, заборонено.

7.2.4. Перед спусканням у бункер сирого вугілля необхідно:

-припинити подавання палива у бункер, а паливо, що в ньому залиши­лось, спрацювати;

- перекрити вихідні отвори бункера;

перекрити систему подавання пари і повітря на обвалювання палива в бункері;

- за наявності електровібраторів зняти з них напругу;

- підняти плужки скидача палива і розібрати схему управління ними;

- перекрити живильник сирого вугілля і розібрати його електричну схему;

- зупинити пилосистему, перекрити систему подавання повітря до млина, зняти напругу з електроприводів механізмів пилосистеми, розібрати їхні елект­ричні схеми і на приводах механізмів подавання палива у бункер вивісити забо­ронні знаки безпеки "Не вмикати! Працюють люди".

7.2.5. Перед спусканням у бункер пилу необхідно:

- спрацювати паливо, що залишилось, перекрити пилосистеми, розібрати їхні електричні схеми;

- закрити шибери над пиложивильниками або розчепити напівмуфти;

- за наявності у бункері пилу жевріючих осередків заповнити його вугле­кислотою, азотом або насиченою водяною парою тиском не більше 1,5 МПа (15 кгс/см2). Вуглекислоту (азот) або пар необхідно подавати у верхню частину бункера розосереджено паралельно стелі бункера, - щоб уникнути завихрення пилу. Система підведення вуглекислоти або пари повинна бути такою, щоб у разі її увімкнення унеможливлювалось попадання конденсату у бункер пилу;

- провентилювати бункер повітрям з наступним аналізом його на відсут­ність шкідливих речовин;

- відкрити люк у бункер і, якщо кришка люка без завіс, ужити заходів що­до запобігання падінню її в бункер;

- спустити у бункер пилу металеву драбину з гаками у верхній частині або ланцюгову драбину, підвісити її до міцної нерухомої конструкції і надійно за­кріпити.

Під час проведення роботи у бункері необхідно періодично перевіряти на­явність окису вуглецю всередині нього.

У разі виявлення окису вуглецю працівників необхідно вивести з бункера, осередки горіння погасити, бункер знову провентилювати і повторним аналізом повітря впевнитись у відсутності окису вуглецю.

7.2.6. Під час проведення робіт у бункері слід дотримуватись вимог пунк­тів 4.10.1, 4.10.7 і 4.10.21 цих Правил. Застосування рятувального пояса і ряту­вальної вірьовки під час проведення робіт у бункері є обов'язковим.

Якщо у бункері виконує роботу один працівник, слід призначати не менше двох наглядачів; у разі виконання роботи в бункері більшою кількістю праців­ників повинно бути не менше одного наглядача на кожного працівника.

7.2.7. Спущені у бункер драбини і рятувальні вірьовки запобіжних поясів працівників, які спускаються у бункер, слід закріплювати за металеві дужки і кільця, які повинні бути поблизу люків.

7.2.8. У разі нависання вугілля з одного боку бункера або відсіку дозволя­ється спускатись у бункер вище рівня навислого вугілля; у цьому випадку ряту­вальна вірьовка повинна бути прив'язана з того боку бункера, де нависло вугілля.

7.2.9. Працювати у бункері палива необхідно у сукняному костюмі, брюках навипуск, чоботях, рукавицях, окулярах, у респіраторі та касці. Напоготові у працівника, який виконує роботу в бункері, і наглядачів повинні бути шлангові протигази.

7.2.10. Не дозволяється під час виконання роботи з драбин ставати на ву­гілля - без попереднього закріплення карабіна запобіжного пояса.

7.2.11. Тривалість перебування працівників у бункері і тривалість відпочинку (з виходом з бункера) визначає працівник, який видає наряд, або керівник робіт.

7.2.12. Під час піднімання працівника з бункера рятувальну вірьовку слід вибирати на ділянці між петлею і верхнім кінцем одночасно з підніманням пра­цівника, - щоб рятувальна вірьовка у бункері не провисала.

7.2.13. Якщо працівник випадково упав у бункер, слід негайно припинити подавання у бункер вугілля, перекрити відсікний шибер або зупинити живиль­ники і негайно розпочати порятунок працівника.

7.2.14. Під час проведення робіт усередині золових бункерів затвори на протічках у ці бункери повинні бути закриті і замкнені на замок.

7.2.15. Утворене в бункері склепіння із золи, що злежалась або спеклась, слід обрушувати через бокові дверці або люки.

Перебування працівників усередині бункера під час пробивання пробок в отворах виходу золи або руйнування склепіння заборонено.

7.2.16. Під час спалювання вугілля, здатного до самозаймання (вихід лет­ких понад 30 %), необхідно за графіком і у разі необхідності контролювати за­газованість на окис вуглецю на бункерній галереї паливоподачі і у зоні бункерів.

За наявності загазованості понад ГДК необхідно вивести працівників з бу­нкерної галереї у безпечне місце і вжити необхідних заходів щодо виявлення жевріючого палива або такого, що димить, і його ліквідації.

7.3. Обслуговування обладнання газового господарства

Обслуговування обладнання газового господарства слід проводити відпо­відно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України.

7.4. Обслуговування котельних установок

7.4.1. Обладнання котельних установок повинно відповідати вимогам Пра­вил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51, "Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива", Правил безпеки систем газопостачання України і Правил будови

і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 № 125, зареєстрованих у Мін'юсті України 05.11.96 за № 655/1680.

7.4.2. Запобіжні і вибухові клапани котла (пароводяного тракту, топки і га­зоходів) повинні: або мати відводи для видалення пароводяної суміші і вибухо­вих газів у разі спрацювання клапанів за межі робочого приміщення у місця, безпечні для працівників, або бути відгородженими відбійними щитами з боку можливого перебування людей.

7.4.3. Заклинювати запобіжні клапани працюючих котлів або збільшувати натиснення на тарілки клапанів шляхом збільшення маси вантажу або будь-яким іншим способом заборонено.

Тягарі важільних запобіжник клапанів повинні бути застопорені і заплом­бовані так, щоб не допустити самочинного їхнього переміщування.

7.4.4. Доступ до форсунок котла повинен бути вільний і зручний для об­слуговування та ремонту.

На отворах для установлення форсунок повинні бути екрани, щоб уник­нути опіків у випадку зворотного удару полум'я.

Завантажити