НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Для контролю за безпечним зберіганням і використанням вибухонебезпе­чних і горючих речовин необхідно призначати наказом відповідального пра­цівника.

12.2.46. Користуватись відкритим вогнем під час переливання або перека­чування горючих речовин, а також у разі екстрагування з використанням горю­чих речовин заборонено.

У разі необхідності для підігрівання горючих речовин слід використовува­ти водяні бані або електричні нагрівники закритого типу.

12.2.47. Роботи, пов'язані з використанням органічних розчинників, слід проводити у витяжній шафі.

12.2.48. Випадково розлиту горючу речовину необхідно засипати піском і прибрати дерев'яною лопаткою або пластмасовим совком. Використовувати для цієї мети сталеві лопатки (совки) заборонено.

12.2.49. Заборонено гасити водою палаючі речовини, що не розчиняються у воді (бензин, скипидар, ефір, мастила та ін.).

12.2.50. Ремонт і контроль ізоляції електрообладнання та електроприладів в хімічній лабораторії повинні виконувати працівники електричного цеху.

12.2.51. Металеві корпуси електрообладнання та приладів (сушильні шафи, муфельні печі, кондуктометри, рН-метри тощо), що живляться від мережі на­пругою 220 В, повинні бути заземлені.

Користуватись електроплитками з відкритою спіраллю заборонено.

12.2.52. Електронагрівальні прилади слід установлювати на відстані понад 300 мм від стін на столах, захищених сталевими листами і покритих теплоізо­ляційним матеріалом.

122.53. Штепсельні вилки світильників напругою 12 і 42 В не повинні під­ходити до розеток електричної мережі напругою 127 і 220 В, а розетки напру­гою 12 і 42 В повинні відрізнятись від розеток мережі напругою 127 і 220 В. На всіх розетках повинні бути написи з вказівкою номінальної напруги.

Вмикати в одну розетку кілька електронагрівальних приладів заборонено.

12.2.54. У разі виявлення дефектів в ізоляції проводів, несправності їхніх пускачів, рубильників, штепселів, розеток, штепсельних вилок та іншої армату­ри, а також у разі порушення заземлення та огороджень роботу необхідно не­гайно припинити - до усунення несправності.

Переносити (пересувати) увімкнені прилади і ремонтувати обладнання, що перебуває під напругою, заборонено.

У випадку займання проводів або електроприладів їх необхідно знестру-мити і загасити вогонь за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

12.2.55. Вмикати нові прилади та електрообладнання, а також збільшувати кількість світильників і електронагрівальних приладів слід тільки з дозволу ке­рівництва елек-троцеху.

12.2.56. Не дозволяється залишати без нагляду увімкнені електроприлади.

12.2.57. У випадку припинення подавання електроенергії всі електропри­лади слід негайно вимкнути.

12.2.58. Зберігати і установлювати безпосередньо у робочих приміщеннях лабораторій балони з отруйними та горючими газами, а також з газами, що під­тримують горіння, заборонено.

12.2.59. Газові балони, газові редуктори і рукави, газорозбірних постів не­обхідно експлуатувати відповідно до вимог Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

12.2.60. Під час роботи з балонами слід уникати ударів по них і не забруд­нювати їх мастилом або жиром.

12.2.61. Відкривати вентилі редукторів слід повільно та плавно, стоячи збоку від редуктора. Безпосередньо перед вентилем у момент його відкривання не повинні перебувати працівники і не повинно бути незакріплених предметів.

13. Вимоги безпечного обслуговування теплових мереж

13.1. Теплові пункти слід розміщувати в окремих ізольованих приміщен­нях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією. Якщо довжина приміщен­ня теплового пункту перевищує 12м,приміщення повинно мати не менше двох виходів.

Габарити теплових пунктів повинні забезпечувати можливість нормально­го обслуговування обладнання (теплообмінних апаратів, перекачувальних при­строїв, арматури, трубопроводів тощо).

13.2. У підземних теплових камерах площею від 2,5 до 6 м2 повинно бути не менше двох люків, розміщених по діагоналі, а якщо площа камер становить 6 м2 і більше - чотири люки.

Спускатись у камери слід по стаціонарних металевих сходах і скобах-східцях, розміщених безпосередньо під люками.

13.3. Для переміщування обладнання та арматури в теплових пунктах по­винні бути інвентарні підіймально-транспортні пристрої.

Якщо неможливо використати інвентарні пристрої, необхідно передбачати такі стаціонарні підіймально-транспортні пристрої:

- якщо маса вантажу, що переміщується, становить від 0,1 до 1,0 т - моно­рейки з ручними талями та кішками або підвісні ручні однобалочкові крани;

- те саме, від 1,0 до 2,0 т - підвісні ручні однобалочкові крани;

- те саме, понад 2,0 т - підвісні електричні однобалочкові крани. Дозволяється використовувати пересувні підіймально-транспортні засоби.

13.4. Під час обслуговування підземних теплопроводів, камер та каналів слід дотримуватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил.

13.5. Розпорядженням по району теплових мереж за майстрами та слюса­рями слід закріплювати відповідні ділянки теплової мережі з точним визначен­ням меж обслуговування.

Оперативне обслуговування теплової мережі району протягом зміни пови­нен здійснювати черговий диспетчер району, а у центральній диспетчерській службі мережі - черговий диспетчер служби.

13.6. Обходи (об'їзди) теплотраси без спускання працівників у підземні споруди повинна здійснювати група не менше ніж з двох працівників.

Під час спускання в камеру або проведення в ній робіт необхідно дотримуватись вимог підрозділу 4.10 цих Правил; бригада повинна бути не менше ніж з трьох працівників.

Під час обходу (об'їзду) теплотраси працівники крім слюсарних інструмен­тів повинні мати: ключ - для відкривання люка камери; гачок - для відкривання камер; огородження - для установлення їх біля відкритих камер і на проїзній частині вулиці; засоби освітлювання (акумуляторні ліхтарі, ручні світильники напругою до 12 В у вибухозахищеному виконанні); газоаналізатор.

Бригада працівників протягом зміни повинна регулярно підтримувати зв'я­зок з черговим диспетчером району і повідомляти йому про виконану роботу, а у разі виявлення небезпечних для працівників та цілісності обладнання дефек­тів, працівники повинні вживати заходів щодо негайного виведення обладнання з роботи.

13.7. Роботи, пов'язані з пуском водяних і парових теплових мереж, а та­кож з випробуванням мережі або окремих її елементів та конструкцій, слід про­водити за програмою, затвердженою головним інженером теплових мереж (електростанції).

Під час пуску щойно побудованих магістральних мереж, що відходять без­посередньо від колекторів ТЕЦ, у разі використання для промивання трубопро­водів сітьових і підживлювальних насосів ТЕЦ і під час проведення випробу­вань мереж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру програми робіт необхідно узгоджувати з головним інженером електростанції, а за необхідності - із споживачами.

У програмах виконання робіт слід передбачати необхідні заходи щодо без­пеки працівників.

13.8. Гідропневматичне промивання трубопроводів і випробування мереж на розрахунковий тиск і розрахункову температуру слід проводити за нарядом під безпосереднім керівництвом начальника району (цеху) або його заступника.

Допускається виконувати промивання під керівництвом іншого керівника або спеціаліста району (цеху), призначеного розпорядженням начальника райо­ну (цеху).

13.9. У разі пуску теплових мереж теплопроводи слід заповнювати водою під тиском, що перевищує статичний тиск теплової мережі, яка заповнюється, не більше ніж на 0,2 МПа (2 кгс/см 2), - за умови від'єднання систем споживачів.

Незалежно від джерел водопостачання трубопроводи теплових мереж слід заповнювати водою з температурою до плюс 70 °С.

13.10. Працівники, які здійснюють нагляд за повітряними клапанами у те­пловій камері під час заповнення мережі, повинні перебувати збоку від фланце­вих з'єднань. Арматура повинна мати відводи, що спрямовані в бік приямка. Відстань від кінця відводу до верху приямка повинна бути не більше 50 мм.

Відкривати і закривати повітряні клапани слід маховиками вручну,  без застосування замість важелів ключів та інших пристосувань.

Відкривати повітряні клапани під час повторних продувок після заповнен­ня теплової мережі слід особливо обережно, не допускаючи скидання значної кількості води.

13.11. Під час гідропневматичного промивання теплових мереж і прове­дення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск системи споживачів і теплові пункти необхідно від'єднати.

Не дозволяється одночасно проводити гідропневматичне промивання теп­лових мереж і систем споживачів.

13.12. Проводити ремонтні та інші роботи на ділянках теплової мережі під час гідропневматичного промивання їх заборонено.

Заборонено перебування працівників, які безпосередньо не беруть участі у промиванні, поблизу трубопроводів, що підлягають промиванню.

13.13. Місця скидання водоповітряної суміші із трубопроводів, що підля­гають промиванню, слід обгородити і не допускати наближення до них сторон­ніх осіб.

Трубопроводи, з яких скидають водоповітряні суміші, по всій довжині ма­ють бути надійно закріплені.

13.14. У разі використання шлангів для підведення стисненого повітря від компресора до" трубопроводів, що підлягають промиванню, їх слід з'єднувати із штуцерами спеціальними хомутами; на штуцерах повинна бути насічка,  щоб уникнути сповзання з них шланга. На кожному з'єднанні повинно бути не мен­ше двох хомутів. Слід наглядати за щільністю і міцністю з'єднань шлангів із штуцерами протягом всього періоду промивання.

Використовувати шланги, що не розраховані на необхідний тиск, забо­ронено.

Зворотний клапан на повітропроводі необхідно добре притерти та переві­рити на щільність гідропресом.

13.15. Не допускається перебування працівників у камерах і прохідних ка­налах ділянки теплової мережі, що підлягають промиванню, у момент подаван­ня повітря у трубопроводи, що промиваються.

13.16. Перед початком проведення випробувань теплової мережі на розра­хунковий тиск необхідно ретельно видалити повітря з трубопроводів, що підля­гають випробуванню.

13.17. Під час проведення випробування теплової мережі на розрахункову температуру від неї необхідно від'єднати системи опалення дитячих і лікуваль­них установ, системи опалення з безпосереднім приєднанням, відкриті системи гарячого водопостачання, калориферні установки, а також неавтоматизовані за­криті системи гарячого водопостачання.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теплові пункти і місцеві системи споживачів необхідно від'єднати від мережі, що підлягає випробуванню.

У випадку порушення щільності відключальної арматури на тепловому пункті, споживачів слід від'єднати від теплової мережі засувками, що містяться у камерах приєднання їх до цієї мережі, або заглушками, установленими на те­плових пунктах.

  13.18. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параметри теплоносія відповідальний працівник абонента повинен організувати постійне чергування абонентських працівників на теплових пунктах і в систе­мах споживачів.

Крім того, під час проведення випробувань теплової мережі на розрахун­кову температуру слід організувати постійний нагляд за всією трасою теплової мережі, для чого вздовж траси, за вказівкою керівника випробувань і з ураху­ванням місцевих умов, слід розставити наглядачів зі складу працівників, які експлуатують теплові мережі, і абонентів, а також відповідних служб промис­лових підприємств.

Особливу увагу слід приділяти ділянкам теплової мережі у місцях руху пішоходів і транспорту, ділянкам безканального прокладання, а також ділян­кам, на яких раніше траплялися випадки корозійного руйнування труб.

13.19. Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахункові параметри теплоносія заборонено:

- виконувати роботи на ділянках, що підлягають випробуванню;

- перебувати працівникам у камерах, каналах, тунелях і спускатись в них;

- стояти проти фланцевих з'єднань трубопроводів та арматури;

- усувати виявлені несправності.

Під час проведення випробувань теплової мережі на розрахунковий тиск теплоносія заборонено різко підвищувати тиск, а також заборонено його під­вищення понад граничне значення, передбачене програмою випробувань.

Температура води у трубопроводах під час проведення випробувань на розрахунковий тиск не повинна перевищувати плюс 45 °С.

Під час проведення випробувань на розрахункову температуру обходити камери і тунелі слід по верху траси.

Контролювати стан нерухомих опор, компенсаторів, арматури, фланців та ін. слід через люки, не спускаючись у камери.

13.20. Заборонено проводити випробування одночасно на розрахунковий тиск і на розрахункову температуру.

13.21. Для проведення роботи у трубопроводі слід створити безпечні умо­ви праці; у цьому разі необхідно забезпечити відсутність газу у самому трубо­проводі та в камерах теплової мережі.

13.22. Залазити в трубопровід для огляду і очищення його від сторонніх предметів дозволяється тільки на прямолінійних ділянках завдовжки не більше 150 м, - якщо діаметр трубопроводу не менше 0,8 м. У цьому разі необхідно за­безпечити з обох кінців ділянки трубопроводу вільний вихід.

Відгалуження, що має ділянка, перемички та з'єднання з іншими трубопро­водами, повинні бути надійно від'єднані.

Для огляду і очищення трубопроводу слід призначати не менше трьох пра­цівників, двоє з яких повинні перебувати біля обох виходів з трубопроводу та наглядати за тими, хто працює.

Працювати у трубопроводі слід у брезентовому костюмі та рукавицях, у чоботях, наколінниках, окулярах та касці. Кінець рятувальної вірьовки запобі­жного пояса повинен бути в руках наглядача з боку входу в трубопровід. На­глядач з боку виходу з трубопроводу повинен мати ліхтар для освітлення виходу.

13.23. Приміщення теплових пунктів, в яких немає постійних оперативно-виробничих працівників, необхідно замикати на замок; а ключі зберігати у точ­но встановлених місцях і видавати працівникам, які зазначені в списку, затвер­дженому начальником району теплової мережі (цеху електростанції).

13.24. Між тепловою мережею (електростанцією) і абонентом повинна бу­ти визначена межа обслуговування обладнання, з якою працівники повинні бу­ти ознайомлені під розпис.

13.25. Під час проведення поточних ремонтних робіт на тепловому пункті за температури теплоносія менше плюс 75 °С обладнання слід перекрити голо­вними засувками, установленими на тепловому пункті.

За температури теплоносія теплової мережі більше плюс 75 °С ремонт і заміну обладнання на тепловому пункті слід проводити тільки після виведення з дії системи головними засувками на тепловому пункті та засувками на відга­луженні до абонента (у найближчій камері).

Засувки на відгалуженні до абонента (у найближчій камері) та систему опалення повинні виводити з дії працівники, у віданні яких перебуває це обла­днання.

Не дозволяється проводити ремонт арматури без нумерації, а також за на­рядами, в яких не зазначені номери вимикальних, спускових, а також тих засу­вок і вентилів, що підлягають виведенню у ремонт.

Не дозволяється проводити роботи на арматурі трубопроводів, що не ма­ють дренажів і повітряних клапанів, а також у разі крапання з дренажів води, нагрітої до температури більше плюс 45 °С.

13.26. Для заміни корпуса елеватора слід зняти болти з двох найближчих фланців вставки перед елеватором.

Не дозволяється виймати конус елеватора відтягуванням ділянок труби пе­ред елеватором.

13.27. У разі введення в дію теплового пункту та системи, що живляться парою, слід попередньо відкрити дренажі та прогріти трубопроводи і обладнання зі швидкістю, що не допускає виникнення гідравлічних ударів.

13.28. Роботи з шурфування підземних прокладок слід проводити відпові­дно до вимог підрозділу 4.15 цих Правил.

13.29. У випадку розривання трубопроводу і розтікання гарячої води не­безпечну зону необхідно обгородити, виставити наглядачів, на огородженні установити застережні знаки безпеки, а вночі - сигнальне освітлення.

13.30. Під час проведення демонтажу окремих ділянок трубопроводів не­обхідно стежити, щоб решта трубопроводів перебувала у сталому положенні. Консольні кінці трубопроводів, що висять, повинні спиратись на тимчасові стояки.

Не дозволяється під час укладання великогабаритних вузлів трубопроводів залишати без закріплення відгалуження, що нависають.

14.31. Перед початком проведення монтажу трубопроводів необхідно пе­ревірити стійкість укосів і міцність кріплення траншей, в які будуть укладені трубопроводи, міцність кріплень стінок, а також необхідну за умовами безпе­ки крутість схилів та траншей, вздовж яких очікується переміщування машин.

13.32. Перебувати працівникам у траншеї, камері, каналі (тунелі) під час опускання в них труб або інших елементів обладнання та арматури, а також стояти під обладнанням і вузлами трубопроводів, що установлюються, до оста­точного закріплення їх заборонено.

13.33. У тунелях повинна бути припливно-витяжна вентиляція.

Під час проведення робіт у тунелях за температури повітря понад плюс 45 °С працівники повинні бути одягнені у теплу (ватяну) одежу.

Не дозволяється перебувати у тунелях за температури повітря понад плюс 50 °С.

13.34. Після закінчення будівельно-монтажних робіт перед прийманням трубопроводів необхідно провести випробування їх на міцність і герметичність.

Крім того, конденсатопроводи і трубопроводи водяних теплових мереж необхідно промити, паропроводи продути парою, а трубопроводи водяних теп­лових мереж у. разі відкритої системи теплопостачання та мережі гарячого во­допостачання - промити та продезинфікувати.

13.35. Перед початком проведення випробувань керівник робіт повинен:

- перевірити виконання усіх підготовчих заходів;

- організувати перевірку стану засобів вимірювань, необхідних для прове­дення випробувань;

- проінструктувати всіх членів бригади про їхні обов'язки під час прове­дення кожного окремого етапу випробувань і про заходи безпеки;

- перевірити від'єднання передбачених програмою відгалужень і теплових пунктів.

13.36. Від'єднувати теплопроводи для ремонту слід відповідно до вимог виробничих інструкцій. За наявності складних схем теплопроводів слід викори­стовувати бланки перемикань.

13.37. Знижувати тиск і дренувати воду із трубопроводів слід через спус­кову арматуру - дренажі і повітряні клапани.

Знижувати тиск у трубах і дренувати їх послабленням частини болтів фла­нцевих з'єднань дозволяється лише в окремих випадках, - коли неможливо ви­порожнити трубопровід через спускову арматуру. Температура води, що дренується, у цьому випадку повинна бути менше плюс 45 °С.

Послаблювати болтові з'єднання необхідно з боку, протилежного перебу­ванню працівника, який виконує ці роботи.

13.38. Не дозволяється під час проведення ремонту теплових мереж використовувати демонтовані збірні залізобетонні і бетонні елементи тримальних конструкцій з наявними слідами пошкоджень.

13.39. У разі виконання робіт, пов'язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних споруд теплових мереж в місцях можливого перебування людей, керівники теплових мереж повинні узгоджувати порядок прове­дення таких робіт з відповідальними службами місцевих органів виконавчої влади.

14. Вимоги безпечного обслуговування пристроїв теплової автомати­ки, тепломеханічних вимірювань та захистів

14.1. Вмикати і вимикати первинні (запірні) вентилі датчиків автоматики, контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП) і захистів повинні працівни­ки, які обслуговують ТМО. Обслуговувати інші вентилі, установлені перед дат­чиками автоматики, КВП і захистів, а також оглядати пристрої цеху ТАВ на ТМО та здійснювати внутрішній огляд теплових щитів, панелей тощо повинні працівники цеху ТАВ з відома працівників, які обслуговують ТМО.

14.2. Огляд, налагоджування, ремонт пристроїв контролю і авторегулято-рів, установлених на посудинах, трубопроводах і арматурі, слід проводити з до­триманням вимог пунктів 4.11.5 - 4.11.8, 4.11.12, 4.11.13, 4.11.17, 4.11.21 цих Правил.

14.3. Комплексне випробування технологічних захистів після капітального ремонту або монтажу, налагоджування схем автоматики із зніманням характе­ристик основного і допоміжного обладнання і випробування комплектів авто­матики слід проводити за спеціальними програмами із зазначенням в них захо­дів, що створюють безпечні умови праці під час проведення цих робіт.

14.4. Від'єднувати датчики від трубопроводів (посудин) слід перекриван­ням первинних (відбиральних) вентилів, установлених на імпульсних лініях,-без використання важеля. Якщо імпульсні лінії датчика під'єднані до різних відбиральних пристроїв, необхідно перекрити первинні (відбиральні) вентилі на всіх цих пристроях.

Від'єднувати датчики від трубопроводів (посудин) з тиском понад 6 МПа (60 кгс/см2) слід перекриванням двох послідовно установлених запірних венти­лів, один з яких (відбиральний) розташований безпосередньо біля трубопроводу (посудини), а другий - на імпульсній лінії перед датчиком.

14.5. Від'єднувати імпульсні лінії, що виводяться в ремонт, від діючого об­ладнання слід двома послідовно установленими вентилями. Між ними повинен бути дренажний пристрій, сполучений безпосередньо з атмосферою.

У разі неможливості здійснити від'єднання імпульсної лінії з тиском понад 6 МПа (60 кгс/см2) двома вентилями трубопровід (посудину) слід вивести з дії.

Допускається від'єднувати одним вентилем імпульсні лінії з тиском до 6,0 МПа (60 кгс/см2). У цьому разі пара не повинна виходити в атмосферу через відкритий дренаж на ділянці, що від'єднується.

14.6. Якщо трубопровід або посудина, до яких приєднані імпульсні лінії, залишаються під тиском, то запірні вентилі імпульсних лінійповинні бути пе­рекриті і на них слід вивісити заборонні знаки безпеки "Не відкривати! Працю­ють люди".

Завантажити