НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Особливі умови _____________________________________(записуються операції (етапи робіт), які необхідно виконувати під особистим наглядом керівника робіт, назви компонентів, проб повітря, місця відбирання їх, використання технологічних карт (ППР), інші заходи)

Наряд видав: дата_____ год__ хв__ ______________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Наряд продовжив до: дата___ год__ хв__ ______________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав:

дата ______ год__ хв __ ________________________(прізвище, ініціали, посада, підпис)

Заходи безпеки іншими цехами (дільницями) виконано _____________(цех, посада, прізвище, ініціали, підпис відповідального працівника, який готував робоче місце)

Результати аналізу повітряного середовища виконав: _______________(місце, результат, прізвище, ініціали, підпис працівника, який виконав аналіз, дата)

Робочі місця підготовлені. Залишаються в роботі __________________(обладнання, розміщене поблизу місця роботи і яке перебуває під тиском, під напругою, вибухонебезпечне тощо)

Інструктаж одержали: керівник робіт ________________________(дата, підпис)

виконавець робіт (наглядач)_____________________________ ___(дата, підпис)

Інструктаж провів допускач _____________________________(дата, прізвище, ініціали, підпис)

Зворотний бік наряду

  Таблиця 1

Склад і інструктаж бригади (цільовий):

 

Прізвище, ініціали, розряд, група

Підписи членів бригади, які пройшли інструктаж

Прізвище, ініціали, розряд, група

Підписи членів бригади, які пройшли інструктаж

1

2

1

2

Підписи працівників, які провели інструктажі:

Керівник робіт ____________________

Виконавець робіт (наглядач) ________

 

Таблиця 2

Щоденний допуск до роботи, переведення на інше робоче місце,

закінчення роботи

 

Назва робочих місць

Допуск до роботи

Робота закінчена,

Бригада виведена, наряд зданий

Заходи безпеки перевірені. Інструктаж бригаді проведено

Дата, час

Підписи

Дата, час

Підписи

допус-кача

виконавця робіт (нагля­дача)

виконавця робіт (наглядача)

оперативних працівників

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Зміни у складі бригади

 

Працівники, вве­дені до складу бригади (прізви­ще, ініціали, роз­ряд, група)

Працівники, виведені зі складу бригади (прізвище, ініціали, розряд, група)

Дата, час

Дозволив (підпис)

Інструктаж цільовий

одержав (підпис)

провів

(підпис)

1

2

3

4

5

6

 

Робота повністю закінчена, робочі місця прибрані, бригада виведена, наряд за­крито:

дата _________ год _________ хв ___

Виконавець робіт (наглядач) _______________(підпис)

Керівник робіт ___________________________(підпис)

Оперативний працівник  _____________(прізвище, ініціали, підпис)

 

Додаток 2

до пункту 4.10.3 Правил безпечної

 експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж

Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше

трапляються в підземних спорудах

У резервуарах і підземних спорудах найчастіше містяться такі вибухонебе­зпечні і шкідливі гази: метан, пропан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вугле­кислий газ, сірководень, аміак, хлор, ацетилен.

Метан СН4(болотний газ)- безбарвний горючий газ, без запаху, легший за повітря. Проникає у підземні споруди крізь ґрунт. Утворюється під час пові­льного гниття без доступу повітря решток рослин (клітковини під водою - у болотах, стоячих водах, ставках або розкладання решток рослин - у покладах кам'яного вугілля). Метан є складовою частиною промислового газу; у випадку несправного газопроводу він може проникати у підземні споруди. Не отруйний, але його присутність зменшує кількість кисню у повітряному середовищі під­земних споруд, що призводить до порушення нормального дихання під час проведення робіт у цих спорудах. Якщо вміст метану у повітрі становить 5-15 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Засоби захисту - шлангові протигази ІШІ-1, ПШ-2, киснеізолювальний протигаз.

Пропан С3Н8, бутан С4Н10, пропілен С3Н6і бутилен С4Н8 - безбарвні го­рючі гази, важчі за повітря, без запаху, важко змішуються з повітрям. Вдихання пропану і бутану у невеликих кількостях не викликає отруєння; пропілен і бу­тилен діють наркотично.

Зріджені гази у суміші з повітрям можуть утворювати вибухонебезпечні суміші за такого вмісту, % від об'єму:

 

Пропан ............................................

2,3 - 9,5

Бутан ...............................................

1,6-8,5

Пропілен .........................................

2,2 - 9,7

Бутилен ...........................................

1,7-9,0

 

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ГІШ-2, киснеізолю- вальні протигази.

Окис вуглецю СО - безбарвний газ, без запаху, горючий і вибухонебезпе­чний, трохи легший за повітря. Окис вуглецю дуже отруйний. Фізіологічний вплив окису вуглецю на людину залежить від його концентрації у повітрі і три­валості вдихання.

Вдихання повітря, що містить окис вуглецю понад ГДК (20 мг/м3), може призвести до отруєння і навіть до смерті. Якщо вміст окису вуглецю у повітрі становить 12,5 - 75 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Засіб захисту - фільтрувальний протигаз типу СО.

Вуглекислий газ СО2(двоокис вуглецю) - безбарвний газ, без запаху, ки­слуватий на смак, важчий за повітря. Проникає у підземні споруди крізь ґрунт. Утворюється у результаті розкладання органічних речовин. Утворюється також у резервуарах (баках, бункерах та ін.) за наявності в них сульфовугілля або ву­гілля внаслідок його повільного окислення.

Потрапивши у підземну споруду, вуглекислий газ витискує повітря, запов­нюючи з дна простір цієї споруди. Вуглекислий газ не отруйний, але діє нарко­тично і може подразнювати слизові оболонки очей. За високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок зменшення вмісту кисню у повітрі.

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2.

Сірководень Н2S - безбарвний газ, має запах тухлих яєць, трохи важчий за повітря. Отруйний, діє на нервову систему, подразнює дихальні шляхи і очі.

Якщо вміст сірководню в повітрі становить 4,3 - 45,5 % від об'єму, утво­рюється вибухонебезпечна суміш.

Засоби захисту - фільтрувальні протигази типів В, КД.

Аміак NH3- горючий газ з різким характерним запахом, легший за повіт­ря, отруйний, подразнює очі і дихальні шляхи, викликає розлад дихання. Якщо вміст аміаку у повітрі становить 15-28 % від об'єму, утворюється вибухонебе­зпечна суміш.

Засоби захисту - фільтрувальний протигаз типу КД.

Водень Н2- безбарвний газ, без смаку і запаху, набагато легший за повітря. Водень - фізіологічне інертний газ, але за високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок зменшення вмісту кисню. Водень утворюється під час зіткнення реагентів, що містять кислоту, з металевими стінками ємкостей, що не мають антикорозійного покриття. Якщо вміст водню у повітрі становить 4-75 % від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Кисень О2- безбарвний газ, без запаху і смаку, важчий за повітря. Не має токсичних властивостей, але у разі тривалого вдихання чистого кисню (за атмо­сферного тиску) спричиняє смерть внаслідок розвитку плеврального набрякан­ня легенів.

Кисень не горючий, але є основним газом, що підтримує горіння речовин. Дуже активний, сполучається з більшістю елементів. З горючими газами кисень утворює вибухонебезпечні суміші.

Хлор СІ2- жовто-зелений газ з різким подразливим запахом, важчий за повітря. Хлор хімічно дуже активний, безпосередньо сполучується майже з усі­ма металами і неметалами. Суміші хлору з воднем вмістом від 5,8 до 85,5 % ви­бухонебезпечні.

Хлор подразнює слизові оболонки очей і дихальні шляхи.

Під час вдихання середніх і низьких концентрацій хлору спостерігаються стиснення і біль у грудях, сухий кашель, часте дихання, різь в очах, слізливість, підвищення температури тіла. Можливе набрякання легенів, судороги.

ГДК хлору у повітрі становить 1 мг/м3.

Засоби захисту - фільтрувальні протигази типу В.

Ацетилен С2Н2- безбарвний горючий газ, легший за повітря. Суміші з по­вітрям вмістом від 2,3 % до 80,7 вибухонебезпечні. Ацетилен діє наркотично.

Засоби захисту - шлангові протигази ІШІ-1, ПШ-2; киснеізолювальні про­тигази.

 

Додаток 3

до пункту 5.2.14 Правил безпечної

 експлуатації тепломеханічного

обла­днання електростанцій і теплових мереж

Форма журналу обліку і реєстрації робіт

за нарядами та розпорядженнями

Номер

Місце Проведен­ня роботи і її зміст, заходи безпеки

Викона­вець ро­біт (прізви­ще, ініці­али)

Члени Бригади, (прізви­ще, ініці­али)

Працівник, який віддав розпорядження (прізвище, ініціали)

Робота розпо­чата (дата, година)

Робота Закін­чена (дата, година)

наряду

розпо­ряд­ження

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка 1. У разі виконання робіт за нарядами заповнюються тільки ко­лонки 1, 7, 8.

Примітка 2. У разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються всі колонки, крім колонки 1.

Додаток 4

до пункту 9.2.9 Правил безпечної

експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж

Властивості основних хімічних речовин, що застосовуються у виробничих процесах під час експлуатації тепломеханічного обладнання і тепловихмереж і заходи безпечної роботи з ними

Аміак водний технічний

На електростанції аміак надходить у вигляді водних розчинів, що містять від 22 до 25 % NН3 (густина 0,9 г/см3 за температури плюс 15 °С).

Водний розчин аміаку має лужні властивості. Значення рН 1 %-го розчину становить 11,7. Водні розчини аміаку здатні викликати отруєння організму. Під час вдихання повітря, яке містить 5 % аміаку, починається різкий розлад ди­хання, слізливість, біль в очах, сильні припадки кашлю, запаморочення, біль у шлунку, блювання. За високої концентрації аміак може викликати опіки слизо­вої оболонки очей і призвести до сліпоти.

Індивідуальні засоби захисту: гумові кислото- і лугостійкі рукавиці, захис­ні окуляри, прогумований фартух, фільтрувальні протигази типів К, КД або М.

Сірчана кислота

Хімічно чиста сірчана кислота - безбарвна масляниста рідина, що застигає у кристалічну масу за температури плюс 10 °С. Технічна концентрована сірчана кислота має густину 1,84 г/см3 і містить близько 98 % Н2SO4; з водою змішуєть­ся у будь-яких пропорціях з виділенням великої кількості теплоти [до 92 кДж на 1 моль (22 ккал на 1 грам-молекулу) кислоти]. Тому, щоб уникнути розбриз­кування, слід кислоту лити у воду, а не навпаки.

Під час нагрівання сірчаної кислоти утворюється пара сірчаного ангідриду, яка, у разі сполучення з водяною парою повітря, утворює кислотний туман.

Сірчана кислота, у разі попадання на шкіру, викликає сильні опіки, дуже болючі, що важко піддаються лікуванню. Під час вдихання пари сірчаної кис­лоти подразнюються і припікаються верхні дихальні шляхи.

Попадання міцної сірчаної кислоти в очі загрожує втратою зору; тому під час роботи з нею необхідна особлива обережність.

Працівники, які проводять зливання кислоти, повинні працювати в одязі з кислотозахисної тканини, прогумованих фартухах, гумових чоботях, гумових кислото- і лугостійких рукавицях, захисних щитках типу НБХ, мати фільтрува­льні протигази типів В, БКФ, М або шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2

Під час розливання сірчаної або будь-якої іншої кислоти на підлогу її слід негайно нейтралізувати - посипати содою або негашеним вапном, прибрати ло-

патою, а потім ретельно промити це місце сильним струменем води. Під час прибирання кислоти ніс і рот слід закривати пов'язкою, змоченою содовим роз­чином, а очі захищати спеціальними окулярами.

У разі попадання кислоти на одяг її необхідно змити сильним струменем води, нейтралізувати 2-3 %-м розчином соди і знову промити водою.

Соляна кислота

Хімічно чиста соляна кислота - безбарвна рідина густиною 1,19 г/см3, міс­тить близько 37 % хлористого водню, на повітрі "димить".

Соляна ("димуча") кислота має задушливий запах і під час вдихання по­дразнює верхні дихальні шляхи, викликає кашель, хрипоту, подразнює горло. У разі тривалої дії на шкіру призводить до опіків третього ступеню.

Технічна соляна кислота - рідина жовтого кольору із задушливим запахом, містить 27,5 % хлористого водню.

Соляна інгібірована кислота - це темно-коричнева рідина густиною 1,1 -1,12 г/см3, вона не "димить". Фізіологічна дія на організм людини технічної та інгібірованої кислот така сама, як і хімічно чистої кислоти.

Індивідуальні засоби захисту: фільтрувальний протигаз типу В або шлан­гові протигази ПШ-1, ПШ-2, решта засобів така сама, що і під час роботи з сір­чаною кислотою.

Їдкий натр

їдкий натр - біла, непрозора, дуже гігроскопічна речовина. Сильний луг. Значення рН 1 %-го водного розчину становить 13.

Як тверда речовина, так і концентровані її розчини викликають дуже силь­ні опіки шкіри. Попадання лугу в очі може призвести до їх важких захворювань і навіть до втрати зору.

Працівник, який працює з їдким натром, повинен мати захисні щитки, гу­мові кислото- і лугостійкі рукавиці, бавовняний спецодяг, прогумований фар­тух і гумове взуття.

У разі попадання розчину їдкого натру на одяг його слід промити водою, а потім нейтралізувати 1 %-м розчином оцтової кислоти і знову промити водою.

Кальцинована сода і фосфат натрію

Кальцинована сода і фосфат натрію - білі кристалічні речовини, що добре розчиняються у воді. Водні розчини мають лужну реакцію. У кристалічному вигляді на організм не діють. У пилоподібному стані сода і фосфат натрію по­шкоджують дихальні шляхи і очі, подразнюють слизову оболонку очей.

Гарячі концентровані розчини можуть бути небезпечними, особливо у разі попадання бризок в очі. Під час проведення робіт, що супроводжуються виді­ленням пилу, необхідно надягати протипиловий респіратор, захисні окуляри.

Негашене вапно і каустичний магнезит

Негашене вапно і каустичний магнезит - порошки білого кольору. Пил або краплі вапна, потрапляючи у дихальні шляхи, викликають кашель, печуть, а у разі попадання на шкіру подразнюють її.

Для проведення робіт, що супроводжуються виділенням пилу вказаних ре­агентів, працівники повинні надягати брезентовий костюм, захисні окуляри, гумові рукавиці, протипиловий респіратор.

Коагулянти

Розчини сірчанокислого алюмінію і сірчанокислого заліза мають кислу ре­акцію.

Бавовняні тканини під дією розчинів коагулянту руйнуються; тому у разі попадання розчину на таку тканину облиті місця слід швидко промити водою або змочити 24 %-м розчином кальцинованої соди або фосфату натрію.

Розчини, що потрапили на шкіру або в очі, можуть викликати подразнення і призвести до тимчасової непрацездатності. Під час роботи з коагулянтами працівники повинні надягати прогумований фартух, захисні окуляри, гумове взуття і гумові рукавиці.

Під час проведення робіт, що супроводжуються виділенням пилу коагуля­нтів, слід застосовувати протипиловий респіратор.

Поліакриламід

Поліакриламід - желеподібна речовина. Температура його розм'якшення становить плюс 180 °С. Добре розчиняється у воді. Малотоксичний. Під час на­грівання поліакриламіду понад 100 °С виділяється аміак.

Індивідуальні засоби захисту: гумові рукавиці, захисні окуляри, респірато­ри типу "Лепесток", "Астра-2" або РУ-60М.

Трилон Б

Трилон Б - білий кристалічний порошок. Розчинність його у воді стано­вить 10 % (за температури плюс 20 °С).

Помітної фізіологічної дії на організм людини трилон Б не має.

Під час проведення робіт, що супроводжуються виділенням пилу трилону Б, необхідно надягати рукавиці, захисні окуляри, протипиловий респіратор.

Гідразингідрат та його солі

Гідразингідрат - безбарвна рідина, що за запахом нагадує аміак. Легкозай­мистий. Отруйний. Гідразингідрат добре розчиняється у воді і спиртах. Температура кипіння становить плюс 118,5 °С, замерзання - мінус 51,7 °С, спалаху - плюс 73 °С. Гу­стина гідразингідрату - 1,03 г/см3.

Гідразингідрат містить 64 % гідразину. Гідразингідрат поглинає з повітря вологу, кисень, вуглекислоту, є слабким лугом.

Гідразингідрат - сильний відновник, легко розкладається під дією каталіза­торів нагрівання. У суміші з киснем вибухонебезпечний. Під час контакту з оки­сами деяких металів, азбестом або активованим вугіллям може самозайматись.

Токсичний для організму людини. Солі гідразину: гідразинсульфат і фос­форнокислий гідразин - кристалічні речовини білого кольору, що погано роз­чиняються у холодній воді, краще - у гарячій ,їхні водні розчини мають кислу реакцію. Гідразинсульфат і фосфорнокис­лий гідразин є відновниками, отруйні.

Сполуки гідразингідрату, у разі попадання в організм, викликають зміни у печінці і в крові.

Пара і пил гідразингідрату і його солей пошкоджують слизові оболонки дихальних шляхів і очей. Дія розчинів гідразину на шкіру, залежно від індиві­дуального сприймання, може призвести до дерматитів.

Індивідуальні засоби захисту: гумові рукавиці, захисні окуляри, фільтрува­льний протигаз типу КД або А.

Октадециламін

Октадециламін - воскоподібна речовина із специфічним запахом. Густина октадециламіну становить 0,83 г/см3, температура плавлення плюс 54 - 55 °С, кипіння - плюс 349 °С. За температури понад плюс 350 °С без доступу повітря Октадециламін роз­кладається з утворенням більш низькомолекулярних вуглеводнів і аміаку.

Октадециламін не розчиняється у холодній і гарячій воді, але за темпера­тури понад плюс 75 °С утворює з водою емульсію концентрацією до 100 мг/кг; розчиняється у спиртах, оцтовій кислоті, ефірах та в інших органічних розчин­никах.

Октадециламін для людини практично нешкідливий, але необхідно уника­ти прямого контакту з ним, бо залежно від індивідуального сприймання іноді спостерігаються почервоніння і свербіння шкіри, які, як правило, через кілька днів після припинення контакту з реагентом зникають. Індивідуальний засіб за­хисту - гумові рукавиці.

 Адипінова кислота

Адипінова кислота - кристалічна речовина; двохосновна, порівняно слабка.

Температура розплавлення адипінової кислоти становить плюс 150 °С, розчинність за температури плюс 15 °С - 1,42 %, а за температури плюс 100 °С - 61,53 % (від маси).

Завислий у повітрі пил цієї кислоти вибухонебезпечний, осілий - пожежо-небезпечний. Пил кислоти подразнює слизові оболонки.

Індивідуальні засоби захисту від пилу: респіратор, захисні окуляри.

Розчини адипінової кислоти практично безпечні; тому спеціальні заходи захисту не потрібні.

Плавикова кислота і її солі

Розчин фтористого водню у воді називається плавиковою кислотою. Тех­нічна кислота містить 40 - 70 % фтористого водню. Плавикова кислота легко реагує з двоокисом кремнію.

Солі плавикової кислоти: фтористий натрій або фтористий амоній.

Фтористий натрій - кристалічна речовина з температурою розплавлення плюс 997 °С. Погано розчиняється у воді: за температури плюс 15 °С розчин­ність у воді становить 3,5 %, а за температури плюс 25 °С - 4 %.

Фтористий амоній- це безбарвні кристали. Відносна молекулярна маса 37,04.

Кристалічний фтористий амоній гігроскопічний і тому плавиться на повіт­рі; добре розчиняється у воді.

Кисла сіль фтористого амонію - гідрофторид амонію - має відносну моле­кулярну масу 57,05; це безбарвні кристали, що розпилюються у повітрі; добре розчиняється у воді.

Плавикова кислота і її солі дуже отруйні. Вдихання пари кислоти спричи­няє запалення дихальних шляхів і руйнування зубів. У разі попадання в орга­нізм кислота і її солі викликають захворювання кишечника і шлунка. Фтористі солі не діють на непошкоджену шкіру. У разі попадання у свіжий поріз, подря­пину або під нігті можуть викликати пухирі та рани, що важко заживають.

Індивідуальні засоби захисту від плавикової кислоти: фартух, гумові кис­лото- і лугостійкі рукавиці, гумові чоботи, захисні окуляри, фільтрувальний протигаз типу В.

Індивідуальні засоби захисту від солей плавикової кислоти: протипиловий респіратор, захисні окуляри і гумові рукавиці.

Фталевий ангідрид- білі лускоподібні кристали. Його відносна молекуля­рна маса становить 148, температура розплавлення - плюс 130,8 °С, кипіння -плюс 284,5 °С. Важко розчиняється у холодній, добре - у гарячій воді, утворю­ючи фталеву кислоту. Пара і пил фталевого ангідриду викликають сильне по­дразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів. У разі дії фта­левого ангідриду на шкіру виникають червоні плями, зрідка пухирі, що нагаду­ють пухирі у разі опіків.

Індивідуальні засоби захисту: захисні окуляри, гумові рукавиці, респіратор для захисту від вдихання пари і аерозолів або фільтрувальний протигаз типу А.

Завантажити