НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

4.3.7. Для позначення найбільш небезпечних за властивостями речовин, що транспортуються, на трубопроводи слід наносити застережні кольорові кільця. Колір, кількість кілець і відстань між ними повинні відповідати табл. 4.3, 4.4 і 4.5.

Таблиця 4.3

Сигнальні кольори

Властивості речовини, що транспортується

Червоний

Легкозаймистість, вогненебезпечність та вибухонебезпечність

Жовтий

Небезпека і шкідливість (отруйність, токсичність, здатність викликати задушливість, термічні або хімічні опіки, радіоактивність, високий тиск або глибокий вакуум та ін.)

Зелений

Безпека або нейтральність

Таблиця 4.4

Кількість попере­джуваль­них кілець

Речовина, що транспортується

Тиск,

кгс/см2

Температура, °С

Одне

Перегріта пара

до 22

від плюс 250 до плюс 350

Гаряча вода, насичена пара

від 16 до 80

понад плюс 120

Перегріта та насичена пара, гаряча вода

від 1 до 16

від плюс 120

Горючі (у тому числі зрід­жені) і активні гази, легко­займисті та горючі рідини

до 25

від мінус 70 до плюс 250

Негорючі рідини і пара, іне­ртні гази

до 64

від мінус 70 до плюс 350

Перегріта пара

до 39

від плюс 350 до плюс 450

Гаряча вода, насичена пара

від 80 до 184

вище плюс 120

Два

Продукти з токсичними вла­стивостями (крім сильноді­ючих отруйних речовин і ди-мучих кислот)

до 16

від мінус 70 до плюс 350

Горючі ( у тому числі зрід­жені) і активні гази, легко­займисті та горючі рідини

від 25 до 64

від плюс 250 до плюс 350 і від мінус 70 до 0

Негорючі рідини і пара, іне­ртні гази

від 64 до 100

від плюс 350 до плюс 450 і від мінус 70 до 0

Перегріта пара

незалежно від тиску

від плюс 450 до плюс 600

Гаряча вода, насичена пара

понад 184

понад плюс 120

Три

Сильнодіючі отруйні речо­вини і димучі кислоти

незалежно від тиску

від мінус 70 до плюс 700

Решта продуктів з токсич­ними властивостями

понад 16

від мінус 70 до плюс 700

Горючі (у тому числі зрід­жені) і активні гази, легко­займисті та горючі рідини

незалежно від тиску

від плюс 350 до плюс 700

Негорючі рідини та пара, інертні гази

незалежно від тиску

від плюс 450 до плюс 700

Таблиця 4.5

Зовнішній діаметр трубо­проводу (з ізоляцією), мм

Ширина кілець і прозір між ними, мм

Відстань між кільцями або групами кілець, м

до 80

40

2,0

від 81 до 160

50

3,0

від 161 до 300

70

4,0

понад 300

100

6,0

4.3.8. У разі великої кількості паралельно розміщених комунікацій засте­режні кільця на всіх трубопроводах повинні бути однакової ширини і наносити їх слід з однаковим інтервалом.

4.3.9. Для позначення трубопроводів із вмістом, особливо небезпечним для здоров'я і життя людей або для експлуатації підприємства, додатково до кольорових застережних кілець слід використовувати застережні знаки безпеки згідно з табл. 4.1.

4.3.10. Застережними знаками безпеки необхідно позначати такі речовини: отруйні, вогненебезпечні, вибухонебезпечні, радіоактивні, а також інші небез­печні речовини в трубопроводах.

4.3.11. Протипожежні трубопроводи, незалежно від їхнього вмісту (вода, піна, пара для гасіння пожежі та ін.), спринклерні і дренчерні системи на ділянках запірно-регулювальної арматури і біля місць приєднання шлангів та інших пристроїв для гасіння пожежі слід фарбувати в червоний (сигнальний) колір згідно з вимогами ГОСТ 14202.

4.3.12. Відвідні і продувальні трубопроводи в атмосферу залежно від їхнього вмісту повинні мати колір розпізнавального забарвлення, прийнятий для умовного позначення укрупнених груп з кільцями відповідного сигнального кольору, розміщеними під кутом 45° до осі трубопроводу.

4.3.13. Якщо від дії речовин, що протікають, може змінитись відтінок роз­пізнавального забарвлення, трубопроводи необхідно позначити за допомогою маркувальних щитків.

4.3.14. Колір маркувальних написів і стрілок, що вказують напрям потоку і наносяться на трубопроводи і маркувальні щитки, повинен бути:

- білий - у разі зеленого, червоного або коричневого кольору трубопроводів;

- чорний - у разі синього, жовтого, оранжевого, фіолетового і сірого ко­льору трубопроводів.

4.3.15. Написи на трубопроводах і маркувальних щитках слід виконувати чітким шрифтом, вони не повинні містити термінів, що рідко використовують­ся, і незрозумілих скорочень.

Не дозволяється позначати вид речовини за допомогою хімічних формул.

4.4. Обслуговування обладнання

4.4.1. На кожному постійному робочому місці повинні бути виробничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обов'язковим для даної посади або професії.

4.4.2. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити виконання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи. У разі неви­конання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним спецодягом, спец-взуттям і засобами індивідуального захисту, працівники не мають права розпо­чинати роботу - незалежно від того, хто дав їм вказівку на її виконання.

У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки працівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених порушень.

4.4.3. Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після отри­мання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи цього об­ладнання.

4.4.4. Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних стекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і фланцевих з'єд­нань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяється тільки у разі виро­бничої необхідності.

4.4.5. Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конструкціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спиратись і ставати на огородження площадок.

4.4.6. Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання і трубо­проводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тільки працівникам, які безпосередньо проводять ці роботи.

Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разі підви­щення тиску до випробувального перебування працівників на цьому обладнанні заборонено.

Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубопрово­дів і обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого -без простукування зварних швів.

Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування та обду­вання котла, продування нижніх точок, а також у разі несталих та аварійних

режимів повинні бути виведені у безпечне місце.

4.4.7. Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропроводах, камерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живильних трубо­проводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідомити про це нача­льника зміни цеху (блока, району) і керівника (виконавця) робіт - для вжиття необхідних заходів.

Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки "Обережно! Небезпечна зона", а біля входу до неї - заборонний знак безпеки "Вхід (прохід) заборонено".

4.4.8. Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну роботу механізмів або" пристроїв за відсутності огороджень або у разі їхнього несправ­ного стану. Заборонено також прибирати поблизу механізмів, які не мають за­побіжних огороджень.

4.4.9. Під час чищення, прибирання і змащування обертових або рухомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородження або просову­вати за них руки; не дозволяється також намотувати на руку або пальці обтира­льний матеріал - під час обтирання зовнішньої поверхні працюючих механізмів.

4.4.10. Як обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні або лляні ганчірки.

4.4.11. Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфоль та ін­ші матеріали під паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки після повного зу­пинення обладнання.

В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовими приво­дами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені.

4.4.12. Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові і ру­хомі механізми заборонено.

4.4.13. Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанційного керування) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електродвигунів напругою до 1000В, якщо вони установлені в приміщеннях з підвищеною не­безпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричні килими, а у си­рих приміщеннях - ізолювальні підставки.

4.4.14. Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з пошко­дженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів, труб, тро­сів, мокрих вірьовок тощо), що стикаються з цими проводами, а також наступа­ти на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено.

4.4.15. Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і не мати несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блокувань, захис­тів та сигналізації.

У разі виникнення у роботі обладнання режиму, який може спричинити нещасний випадок (гідроудари, несталий топковий режим, неприпустимо висо­ку вібрацію, свищі тощо) слід ужити заходів щодо створення безпечних умов праці працівників згідно з вимогами виробничих та протиаварійних інструкцій.

4.4.16. Обладнання дозволяється ремонтувати тільки за умови виконання технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в дію (пуск дви-

гуна, подавання пари або води тощо), а також самочинне переміщування або рух.

Після закінчення очищення або ремонту обладнання слід переконатись у тому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні предмети.

4.4.17. Капітальні й середні ремонти обладнання слід проводити за проек­том проведення робіт (далі - ППР) або технологічною документацією (техноло­гічними картами, інструкціями та технічними умовами на ремонт), що містять конкретні вимоги безпеки праці під час підготовки до роботи та у процесі її проведення.

У ППР повинні бути визначені такі вимоги:

- забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання,

- безпечне розміщування машин і механізмів;

- місця і засоби кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів під час проведення робіт на висоті;

- забезпечення засобами контейнеризації і тари для переміщування по­штучних і сипких матеріалів;

- забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропами, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габаритів вантажу, що переміщується, умов стропування і монтажу;

- забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що розбира­ються, під час проведення демонтажу конструкцій;

- необхідність улаштування захисних перекриттів або козирків під час проведення суміщених робіт по одній вертикалі. Крім того, в ППР повинні зазначатись:

- номенклатура пристроїв, приладів і засобів індивідуального і колектив­ного захисту працівників;

- засоби підмощування, що призначені для виконання даного виду робіт або даної операції;

- шляхи й засоби піднімання працівників на робочі місця.

4.4.18. У виробничих приміщеннях допустима найвища температура повіт­ря у робочій зоні в теплу пору року не повинна перевищувати:

а) на постійних робочих місцях:

- плюс 28 °С - у разі виконання легких робіт;

- плюс 27 °С - у разі виконання робіт середньої важкості;

б) на тимчасових робочих місцях:

- плюс 30 °С - у разі виконання легких робіт;

- плюс 29 °С - у разі виконання робіт середньої важкості.

4.4.19. За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин обладнан­ня і неможливості забезпечення зазначених у пункті 4.4.18 цих Правил гранич­них температур, працівники повинні бути захищені від можливого перегрівання шляхом застосування таких запобіжних заходів, як: повітряне душування, при­мусова вентиляція, місцеве кондиціонування повітря, використання термозахи-сних костюмів та інших засобів індивідуального захисту, а також регламентація часу роботи та відпочинку.

4.4.20. Під час проведення ремонтних робіт, пов'язаних з монтажем або демонтажем обладнання та трубопроводів, а також із заміною елементів облад­нання, слід виконуватися передбачену ППР або технологічною картою послідов­ність операцій щодо забезпечення стійкості елементів обладнання, що залишились або щойно установлюються, і запобігання падінню його демонтованих частин.

4.4.21. Збіг болтових отворів під час збирання фланцевих з'єднань слід пе­ревіряти за допомогою ломів або оправок.

4.4.22. Для відмивання і знежирювання деталей і обладнання слід викорис­товувати пожежобезпечні технічні мийні засоби. Ці роботи забороняється ви­конувати із застосуванням легкозаймистих речовин (гасу, бензину, бензолу, ацетону тощо), а також хлорпохідних вуглеводнів (трихлоретилену, дихлор­етану тощо).

У виняткових випадках із дотриманням необхідних заходів пожежної без­пеки допускається використовувати розміщені в закритій тарі з матеріалу, що не б'ється, горючі рідини (розчинники, бензин тощо) у кількостях, необхідних для разового використання, але не більше 1 л.

4.4.23. Відігрівати замерзлі трубопроводи горючих, вибухонебезпечних і шкідливих речовин, а також їхню арматуру необхідно вологою парою або гаря­чою водою. Ці роботи не дозволяється виконувати із застосуванням джерела тепла з відкритим вогнем.

4.4.24. Місця, небезпечні для проходу або перебування в них пішоходів, слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки згідно з табл. 4 1.

4.4.25. Очищення світильників і замінювання перегорілих електроламп, розміщених на висоті до 2,5 м, повинні виконувати працівники технологічних цехів, які мають групу з електробезпеки не нижче II, - за умови забезпечення зручного і безпечного доступу до світильників.

Замінювати плавкі вставки, оглядати і ремонтувати освітлювальну мережу, а також замінювати лампи і очищувати світильники на висоті понад 2,5 м пови­нні працівники електричного цеху.

Обслуговувати вибухозахищене електрообладнання повинні працівники, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань.

4.4.26. У місцях, що не мають стаціонарного освітлення, обслуговування обладнання повинно здійснюватись із застосуванням достатньої кількості спра­вних переносних акумуляторних ліхтарів та електричних світильників із захисною сіткою навколо лампи. Ці ліхтарі та світильники повинні передаватись по зміні.

4.4.27. Переносні ручні електричні світильники в приміщеннях з підвище­ною небезпекою і в особливо небезпечних приміщеннях повинні живитись від мережі напругою до 42 В, а за особливо несприятливих умов, коли загроза ура­ження електричним струмом посилюється тіснотою, незручністю виконання ро­боти, можливим торканням працівника до металевих заземлених елементів, - на­пругою до 12В.

У приміщеннях без підвищеної небезпеки дозволяється користуватись пе­реносними електричними світильниками напругою 220 В.

4.5. Механізоване навантажування, розвантажування та переміщуван­ня вантажів

4.5.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи, як правило, слід прово­дити механізованим способом за допомогою підіймально-транспортного облад­нання або засобів малої механізації.

Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, пов'язаних з використанням засобів залізничного або автомобільного транспорту, слід до­тримуватись вимог "Правил техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте (ЦМ-4771)", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90 і Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5.

4.5.2. Навантажувати перекриття і площадки необхідно з дотриманням до­пустимих норм, а вантажі слід підвішувати до призначених для цього згідно з ППР конструкцій будов, споруд, трубопроводів тощо.

4.5.3. Не дозволяється перебувати у траншеї під час опускання в неї труб та інших елементів обладнання і арматури, а також перебувати під обладнанням і вузлами трубопроводів до завершення їхнього закріплення.

4.5.4. Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт із за­стосуванням екскаваторів, кранів, навантажувачів забороняється водіям і пра­цівникам, які супроводжують вантаж, перебувати у кабіні автомобіля, не обла­днаного захисним козирком.

4.5.5. Стояти під грейферами, стрілами кранів і машин, на залізничних ко­ліях, шляхах механізмів і кранів, в районі переміщування скреперів заборонено.

4.5.6. Під час розвантажування навалочних вантажів на естакадах та колі­ях, укладених на висоті, люки вагонів необхідно відкривати із спеціальних міс­тків, а закривати їх — за допомогою спеціальних люкопідіймачів.

4.5.7. Під час відкривання люків і дверей вагонів, а також бортів платформ слід стояти поза зоною можливого падіння вантажу або можливого удару бор­том чи люком.

4.5.8. Для переходу із залізничних вагонів на навантажувально-розван­тажувальну площадку, в складське приміщення і в зворотному напрямку необ­хідно установити сходи з рифленого заліза або дощок, які повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм.

4.5.9. Вантажі (крім баласту, що розвантажується для шляхових робіт) слід розміщувати на відстані не менше 2 м від зовнішньої грані найближчої до вантажу залізничної рейки, - для штабелів заввишки до 1,2 м, а у разі більшої висоти штабелів - на відстані не менше 2,5 м.

Укладені вантажі не повинні мати частин, що стирчать (дроту, ломів, шпал тощо).

4.5.10. Пересувати залізничні вагони або платформи вздовж фронту розва­нтажування (навантажування) слід локомотивами, штовханами та маневровими лебідками.

Виконувати цю роботу вручну із застосуванням найпростіших пристосу­вань (ручної лебідки, аншпуга тощо) дозволяється у виняткових випадках -тільки вздовж горизонтальної ділянки колії. У цьому разі у вагонах не повинно бути небезпечних вантажів і кількість вагонів повинна бути обмежена одним навантаженим або двома обов'язково зчепленими порожніми чотириосьовими вагонами. Пересувати залізничні вагони або платформи вручну дозволяється на відстань, що не перевищує довжину вагона, і під безпосереднім керівництвом спеціально призначеного працівника.

4.5.11. Перед початком пересування вагонів сходи, містки, слеги та інші пристосування, що перешкоджають пересуванню, слід прибрати, а працівників попередити про очікуване пересування вагонів.

4.5.12. На електрифікованих залізницях підніматись на дахи вагонів, цистерн, навантажених платформ, напіввагонів і контейнерів для виконання будь-яких ро­біт дозволяється тільки після вимкнення контактної мережі та її заземлення.

4.5.13. Під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на відкритому рухомому ешелоні поблизу електрифікованої залізниці необхідно стежити, щоб працівники та інструмент, яким вони користуються, а також ви­роби, що навантажуються (розвантажуються), були на відстані понад 2 м від струмовідних частин контактної мережі, яка перебуває під напругою.

Роботу на рухомому ешелоні, розміщеному на відстані від 2 до 4 м від струмовідних частин контактної мережі, дозволяється проводити без знімання напруги і заземлення контактної мережі, але під наглядом спеціально призна­ченого працівника.

За більшої відстані від струмовідних частин нагляд не потрібен.

Розвантажувати цистерни з паливом, кислотами і лугами під проводами контактної мережі заборонено.

4.5.14. Працівників слід перевозити справними спеціально для цього при­значеними транспортними засобами.

Не дозволяється перевезення працівників поза кабіною автомобіля-само-скида, автомобіля-цистерни, трактора, а також іншими спеціалізованими авто­мобілями (самохідними машинами і механізмами, вантажними причепами, на­півпричепами, вантажними моторолерами тощо), конструкція яких не присто­сована для перевезення працівників.

4.5.15. Водії (машиністи) транспортних засобів і механізмів усіх видів зо­бов'язані виконувати сигнали "стоп", ким би вони не подавались.

4.5.16. Перевозити вибухові, горючі, сильнодіючі отруйні, легкозаймисті та інші небезпечні вантажі, а також незнешкоджену тару з-під них необхідно з до­триманням вимог Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 31.12.93 № 1094, зі змінами та доповненнями, Правил охорони праці на автомобільному транспорті та "Инструкции по обеспе-чению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", за­твердженої наказом МВС СРСР від 23.09.85 № 181.

4.5.17. Зливати кислоти та інші небезпечні вантажі з цистерн або розван-

тажувати їх у тарі необхідно з дотриманням вимог пункту 12.1.14 цих Правил.

4.5.18. Бутлі з кислотами, лугами та рідкими негорючими хімікатами слід перевозити в корзинах або дерев'яних латах, що відповідають вимогам пункту 4.1.25 цих Правил. Бутлі слід установлювати в кузові автомобіля і щільно за­кривати.

Не дозволяється ставити корзини (або лати) з бутлями одна на одну (у два яруси) без міцних прокладок, що оберігають нижній ярус від розбивання під час перевезення.

Завантажити