НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

5.2.15. Проміжні наряди і розпорядження на виконання робіт, що видають відповідальні працівники ремонтного цеху (служби, дільниці) електростанції (теплових мереж) або підрядної організації, необхідно реєструвати в журналах обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, що належать ремонтному цеху або підрядній організації.

5.2.16. Роботи на обладнанні, пристроях теплової автоматики та вимірювання (далі - ТАВ) протягом зміни дозволяється виконувати за розпорядженням під наглядом оперативного працівника або майстра, який здійснює ремонтне обслуговування даного обладнання, із записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженням або оперативному журналі начальника зміни цеху (району) із зазначенням у ньому складу бригади.

5.3. Порядок видавання і оформлення наряду

5.3.1. Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він передається по телефону, радіо, — у трьох примірниках. В останньому випадку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телефоно- або радіограми, заповнює два примірники наряду і після зво­ротної перевірки зазначає на місці підпису працівника, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом.

В обох примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, куль­ковою ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.

Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати на­писаний текст.

Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів розмножувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним (оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до почат­ку проведення робіт, зазначених у наряді.

У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведен­ня робіт.

Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд згідно з вимогами Правила безпеки систем газопостачання України.

5.3.2. Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з однією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків, зазначених у пунктах 5.3.3 і 5.3.9 цих Правил.

На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду.

5.3.3. Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких умов:

- усі робочі місця підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) пра­цівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник робіт, ви­конавець робіт (наглядач);

- виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці;

- переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його дозволу керівник робіт;

- переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами допус­кача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із зазначенням дати, часу і місця роботи;

- переведення бригади керівник робіт оформлює в примірникі наряду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному працівнику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та в оперативному журналі.

5.3.4. Розширювати робоче місце, без видавання нового наряду змінювати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також замінювати керів­ника робіт або виконавця робіт (наглядача) заборонено.

Дозволяється один раз замінювати керівника робіт за загальним нарядом (на період захворювання, вимушених відпусток тощо) — без видавання нового загального наряду, але з дотриманням усіх вимог первинного допуску.

5.3.5. Кількість нарядів, що видаються одночасно на одного керівника ро­біт, у кожному випадку визначає працівник, який видає наряд.

5.3.6. У разі проведення робіт за нарядом бригада повинна складатись не менше ніж з двох працівників, враховуючи виконавця робіт.

Дозволяється до складу бригади залучати практикантів та учнів, а також щойно прийнятих робітників, які проходять практичне навчання і які ще не пройшли перевірку знань правил безпеки, в кількості: один практикант або учень на кожного основного члена бригади.

Практиканти та учні повинні закріплюватись персонально за працівниками бригади.

Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і щойно прийнятих робітників несуть виконавець робіт, а також члени бригади, за якими вони закріплені, що повинно зазначатись у рядку "Склад та інструктаж бригади (цільовий)" табл. 1 наряду.

5.3.7. Під час виписування загального наряду в рядку "Склад та інструктаж бригади (цільовий)" табл.1 наряду слід вказувати кількість бригад. Чисельність бригад, прізвища та ініціали, розряди і групи з електробезпеки членів бригади необхідно вказувати у проміжних нарядах.

Якщо не вистачає рядків у таблицях або в тексті наряду (у разі великої кі­лькості виконавців робіт), дозволяється додавати до нього додатковий бланк наряду під тим самим номером за підписом працівника, який видав наряд, для продовження записів.

У додатковому бланку наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали, посади та розряди виконавців робіт, кожен з яких повинен розписатись проти сво­го прізвища. У цьому разі в рядку "виконавцю робіт (наглядачу)" наряду слід зазначити загальну кількість членів бригади і зробити запис про наявність до­даткового списку її членів, що додається.

5.3.8. Ремонтувати обладнання, що належить іншим цехам, але розташова­не у зоні дії загального наряду, необхідно за нарядом, що видається цехами, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу керівника робіт за загальним нарядом. Керівник робіт повинен розписатись у рядку "Заходи безпеки іншими цехами (дільницями) виконано" наряду.

5.3.9. У загальному наряді можна зазначити декілька виконавців робіт. Кі­лькість виконавців визначає керівник робіт залежно від обсягу та змінності ро­боти і передбачуваної кількості проміжних нарядів.

5.3.10. Під час виписування наряду в рядках таблиць, що не потребують заповнення, слід писати "Не призначається", "Не передбачено" і "Не потрібно".

5.3.11. У рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід перелічити заходи щодо підготовки робочих місць і заходи безпеки, у тому числі й ті, які мають виконувати оперативні працівники інших цехів.

Дозволяється на типові роботи в рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду зазначати номер пункту типових безпечних умов прове­дення робіт. Перелік типових робіт із зазначенням безпечних умов праці під час виконання кожної роботи за підписом начальника цеху (дільниці, району) по­винен бути у допускача і керівника робіт.

Якщо недостатньо місця в рядку "Виконати заходи щодо підготовки робо­чих місць" наряду, до наряду можна додати окремий лист з викладенням умов проведення робіт, підписаний працівником, який видає наряд, про що необхід­но зробити запис у рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду.

5.3.12. Під час проведення вогневих робіт у рядку "Виконати заходи щодо підготовки робочих місць" наряду слід зазначати також вимоги пожежної безпеки.

Під час проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні за­ходи пожежної безпеки, зазначені у наряді, повинен узгоджувати і візувати (підписувати) у цій самій графі наряду відповідальній працівник з пожежної безпеки.

5.3.13. Працівник, який видає наряд, зазначає в рядку "Особливі умови" наряду додаткові заходи безпеки, а саме: про неприпустимість застосування відкритого вогню або проведення деяких операцій тільки під безпосереднім на­глядом керівника робіт, про установлення спеціальних огороджень, про умови безпечного проведення суміщених робіт, що виконуються за нарядами і розпо­рядженнями, про необхідність використання бригадою засобів загального і ін­дивідуального захисту, про порядок використання вантажопідіймальних та ін­ших механізмів, про послідовність проведення окремих операцій тощо.

5.3.14. Працівник, який видає наряд, зазначає в рядку "допускачу" прізви­ще, ініціали, посаду допускача зі складу оперативно-виробничих працівників або керівника робіт зі складу виробничих працівників. Якщо допускачем є опе­ративний працівник, слід записати слово "оперативний працівник" без зазна­чення прізвища.

5.4. Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

5.4.1. Після виконання у повному обсязі необхідних умов, що убезпечують проведення робіт (у тому числі на обладнанні інших цехів), оперативний керів­ник цеху (блока) електростанції або відповідальний працівник зі складу опера­тивно-виробничих працівників району (дільниці) теплової мережі повинен по­ставити свій підпис у відповідному рядку наряду.

У проміжному наряді такий підпис повинен поставити керівник робіт за проміжним нарядом.

У разі підготовки обладнання інших цехів, яке поєднано з обладнанням, що ремонтується, оперативний керівник цеху (блока) або відповідний праців­ник зі складу оперативно-виробничих працівників району (дільниці), у віданні якого перебуває обладнання, що ремонтується, підписує наряд на підставі під­пису або повідомлення (для окремих дільниць) начальника зміни електростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника відповідного цеху (дільниці) про виконання ним необхідних заходів щодо виведення з дії за­значеного у наряді обладнання.

У відповідних рядках наряду повинні зазначатись прізвища, ініціали і по­сади працівників, які підтвердили по телефону про виконання необхідних захо­дів безпеки, і підпис допускача.

За вимогою начальника зміни цеху (оперативного працівника району) або допускача це повідомлення необхідно підтвердити в рядку "Заходи безпеки ін­шими цехами (дільницями) виконано" наряду підписом начальника зміни елек­тростанції (чергового диспетчера) або старшого оперативного працівника від­повідного цеху (дільниці).

5.4.2. Працівник, який розписався в наряді або повідомив про виконання необхідних заходів щодо виведення з роботи обладнання інших цехів (дільниць), поєднаного з обладнанням, що ремонтується, відповідає за повноту і точність виконання їх.

Працівники інших цехів, що виконують зазначені в наряді заходи, повинні розписатись у відповідному рядку наряду. Повідомлення телефоном про вико­нання необхідних заходів безпеки щодо виведення з роботи обладнання допус­кається тільки для віддалених дільниць.

5.4.3. Електрообладнання, поєднане з тепломеханічним обладнанням, по­винні вимикати працівники електроцеху на вимогу начальника зміни цеху (опе­ративного працівника району) з дозволу або за розпорядженням начальника зміни електростанції (чергового диспетчера).

5.4.4. Первинний допуск бригади до роботи за нарядами на обладнанні, ви­веденому з роботи для ремонту за заявкою, а також за загальними нарядами, виданими в цілому на агрегат або вузол обладнання, на кілька ділянок теплової мережі, необхідно проводити з дозволу начальника зміни відповідного цеху (чергового диспетчера теплової мережі), про що слід зробити відмітку у відпо­відному рядку наряду перед допуском до роботи.

5.4.5. Керівник робіт і виконавець робіт спільно з допускачем перед допус­ком бригади до роботи повинні перевірити повноту виконання необхідних за­ходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді.

Допуск до роботи заборонено, якщо у наряді на роботи, зазначені в пунк­тах 4.11.6, 4.11.12, 4.11.13 цих Правил, не передбачено перекривання і не зазна­чена нумерація вимикальної арматури відповідних комунікацій, а також якщо ця нумерація на місці відсутня.

5.4.6. Допуск необхідно проводити після перевірки підготовки робочого місця.

Допускай повинен провести інструктаж: вказати межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця обладнання пере­буває під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо.

Допускай повинен перевірити посвідчення про перевірку знань у керівника і виконавця робіт.

Допуск до роботи заборонено, якщо посвідчення про перевірку знань від­сутнє або термін дії чергової перевірки знань правил безпеки закінчився.

5.4.7. Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за нарядом слід оформлювати підписами допускана, керівника робіт і виконавця робіт у

відповідних рядках наряду.

Первинний допуск до роботи за нарядом і проміжним нарядом необхідно оформлювати також і в таблиці щоденного допуску до роботи; для робіт за за­гальним нарядом таке оформлення не потрібне.

Один примірник наряду слід передати виконавцю робіт, другий залишити у допускача і зберігати у папці діючих нарядів або передати на зберігання опе­ративному працівнику цеху, району.

Допуск до роботи за загальним нарядом, якщо до наряду внесено декілька виконавців робіт, необхідно оформлювати підписами допускача і керівника ро­біт. Один примірник загального наряду передається керівникові робіт.

5.4.8. Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до роботи повинен проводити керівник робіт. Якщо виявлено, що термін чергової перевір­ки знань правил безпеки скінчився, працівників слід вивести зі складу бригади.

Виконавець робіт здійснює допуск до роботи і інструктаж кожного члена бригади безпосередньо на його робочому місці.

5.4.9. Якщо у разі отримання наряду у оперативних працівників або вико­навця робіт виникає будь-який сумнів в достатності і правильності заходів що­до підготовки робочого місця та у можливості безпечного виконання роботи, вони зобов'язані вимагати роз'яснення у керівника робіт або працівника, який видав наряд.

5.4.10. Дата первинного допуску до роботи повинна відповідати даті поча­тку роботи, зазначеній у наряді, - крім наряду на виконання роботи, що не по­в'язана з виведенням у ремонт обладнання.

Невідповідність дати первинного допуску до роботи в 1 - 2 дні дозволяєть­ся у виняткових випадках - у разі затримки виведення у ремонт обладнання, аварійної ситуації тощо.

5.4.11. Допуск до роботи за нарядами для проведення ремонту вентилято­рів, млинів, насосів, фільтрів та іншого обладнання, що приводиться в рух елек­тродвигунами, а також для проведення ремонту механічної частини і очищення секцій електрофільтрів повинні здійснювати оперативні працівники цеху (ра­йону), у віданні яких перебуває обладнання, що ремонтується.

5.4.12. Підготовку робочого місця, виконання необхідних заходів безпеки і допуск до роботи для проведення ремонту обладнання, що належить іншим це­хам (підрозділам), але поєднано з ТМО (електродвигуни, збірки, зварювальні апарати, арматура освітлення, обладнання ТАВ тощо) або розташовано на тери­торії і в приміщеннях теплосилових цехів (районів теплової мережі), крім за­критих розподільних пристроїв, повинні здійснювати працівники підрозділів, у віданні яких перебуває це обладнання, за щоденним дозволом начальника зміни котлотурбінного цеху (чергового диспетчера теплової мережі), про що слід зро­бити запис в оперативному журналі.

5.4.13. Первинний допуск до одночасної роботи декількох бригад інших цехів і підрядних організацій на одній дільниці котлотурбінного цеху (району теплової мережі) повинен здійснювати начальник зміни котлотурбінного цеху (оперативний працівник району, майстер теплової мережі) з дозволу начальни­ка свого цеху (району) і начальника зміни електростанції (чергового диспетчера теплової мережі), про що слід зробити відповідний запис в оперативному журналі.

5.5. Нагляд під час проведення робіт. Зміни у складі бригади

5.5.1. З моменту допуску бригади до роботи нагляд за нею з метою переві­рки виконання вимог правил безпеки покладається на виконавця робіт (нагля­дача). Виконавець робіт повинен організувати свою роботу, а наглядач - нагляд так, щоб постійно стежити за тим, як кожен член бригади виконує умови безпеки.

5.5.2. Виконавець робіт (наглядач) повинен весь час перебувати на місці проведення робіт.

Якщо виконавець робіт (наглядач) мусить тимчасово залишити робоче мі­сце, а керівник робіт не може його замінити на період відсутності, виконавець робіт повинен припинити роботу бригади і вивести її з місця роботи у безпечну зону.

Тимчасовий вихід членів бригади з місця проведення робіт допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення відсутніх або до встанов­лення їхнього місця перебування і попередження їх не має права разом з брига­дою залишати робоче місце.

5.5.3. Керівник робіт, оперативні працівники зобов'язані періодично, не рі­дше двох разів за робочу зміну, перевіряти дотримання членами бригади вимог правил безпеки. В теплових мережах такі перевірки повинен здійснювати кері­вник робіт.

У разі порушення цих Правил або виявлення інших обставин, що загро­жують безпеці членів бригади, бригаду необхідно вивести з робочого місця і у виконавця робіт відібрати наряд.

Повторний допуск до роботи слід проводити з дозволу керівника цеху (підрозділу) або працівника, який видав наряд, - якщо: усунено виявлені пору­шення і виконано всі вимоги первинного допуску до роботи з відповідним офо­рмленням наряду; проведено позачерговий інструктаж з правил безпеки робіт, що виконувала бригада; зроблено запис в оперативному журналі щодо причини повторного допуску.

5.5.4. Зміни у складі бригади повинні бути оформлені в обох примірниках наряду.

Якщо кількісний склад бригади такий, що запис про зміни її складу не вміщується в таблиці наряду, до наряду дозволяється додавати окремий лист із зазначенням змін і записом у таблиці про зроблені зміни згідно із списком, що додається до наряду.

Щойно введені до складу бригади працівники повинні допускатись до роботи тільки після проведення керівником та виконавцем робіт інструктажу про заходи щодо безпечного виконання робіт.

5.6. Оформлення перерв у роботі

5.6.1. Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а наряд зали­шити у виконавця робіт.

Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви розпочина­ти роботу самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку робочого місця та здійснити допуск бригади до роботи - без оформлення у наряді.

5.6.2. Під час перерви у роботі бригад, а також протягом робочого дня опе­ративні працівники не мають права вносити у схему установки зміни, що впли­вають на умови проведення робіт, щодо заходів безпеки.

У випадку аварії або виникнення надзвичайних ситуацій дозволяється змі­нювати схему або вводити в дію виведене в ремонт обладнання, - якщо ремон­тна бригада відсутня, і за умови, що керівник і виконавець робіт будуть негайно сповіщені про зроблені зміни. У цьому разі ці роботи можна проводити з дозво­лу керівника цеху.

До прибуття виконавця робіт і повернення ним наряду в місці проведення роботи слід розставити працівників, які зобов'язані не допускати бригаду до продовження роботи.

5.6.3. Пробне введення в дію обладнання до повного закінчення ремонту дозволяється здійснити тільки після виведення бригади з місця роботи, повер­нення керівником робіт наряду відповідальному працівнику зі складу операти­вних працівників цеху (району) з оформленням у таблиці щоденного закінчення роботи і зняття тимчасових огороджень, запірних пристроїв та знаків безпеки.

Підготовку робочого місця і допуск бригади до роботи після пробного вве­дення в дію обладнання слід проводити так само, як і у разі первинного допус­ку. Це повинно бути відображено в наряді, а саме: керівник робіт повинен по­ставити свій підпис у тому самому рядку наряду, в якому розписується викона­вець робіт, а оперативні працівники інших цехів (дільниць), що беруть участь у повторній підготовці робочого місця, повинні розписатись у рядку наряду як допускачі за нарядом.

5.6.4. Випробування окремих елементів і вузлів ТМО у разі проведення комплексного ремонту слід виконувати з дотриманням таких умов:

- загальний наряд, виданий в цілому на агрегат, на кілька дільниць тепло­вої мережі тощо, під час проведення випробувань їхніх елементів або окремих ділянок повинен залишатись у керівника робіт;

- усі роботи на елементі, що випробовується, або на дільниці теплової мережі слід припинити, а бригади вивести з робочих місць;

- усі проміжні наряди у зоні елемента або ділянки, що випробовується, виконавці робіт за проміжними нарядами повинні здати з оформленням пере­рви у роботі;

- бригади, що працюють на суміжних дільницях, можуть продовжувати роботу - за умови відокремлення і відгороджування цих дільниць від обладнан­ня, що випробовується, і створення безпечних умов праці для цих працівників;

- достатніми заходами для виведення з дії елемента, що випробовується, або ділянки теплової мережі є: установлення заглушок, розбирання схеми та перекривання запірної арматури згідно з вимогами цих Правил.

Випробування окремих елементів та вузлів ТМО дозволяється проводити після зробленої керівником робіт за загальним нарядом письмової заявки у спе­ціальному журналі заявок, форма якого повинна бути розроблена на кожному підприємстві з урахуванням місцевих умов.

Таке випробування слід проводити з дозволу начальника зміни електро­станції (чергового диспетчера теплової мережі) під безпосереднім керівництвом начальника зміни цеху (відповідального працівника зі складу оперативно-виробничих працівників району теплової мережі) і за участю керівника робіт за проміжним нарядом або іншого інженерно-технічного працівника, призначено­го керівником робіт за загальним нарядом.

Хімічне очищення агрегата (обладнання), прогрівання турбіни для нане­сення ізоляції та інші види робіт, які входять до обсягу капітального (середньо­го) ремонту обладнання і потребують уведення в дію установки в цілому, необ­хідно виконувати за програмами, затвердженими головним інженером.

Завантажити