НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

- видаван-ня дозволу на підготовку робочих місць;

- підготовка робочих місць;

- видавання дозволу на допуск до роботи;

- допуск до роботи;

- нагляд під час виконання роботи;

- переведення на інше робоче місце;

- оформлення перерв у роботі та її закінчення.

5.1.2. Відповідальними за безпечне проведення робіт є:

- працівник, який видає наряд, віддає розпорядження;

- працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на допуск;

- працівник, який готує робоче місце;

- працівник, який допускає до роботи (допускай);

- керівник робіт;

- виконавець робіт;

- працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

- член бригади.

5.1.3. Працівник, який видає наряд (віддає розпорядження), встановлює необ­хідність і можливість безпечного виконання даної роботи і відповідає за достат­ність і правильність вказаних у наряді (розпорядженні) заходів безпеки бригади. Крім того, він відповідає за призначення керівника робіт відповідно до списків, затверджених в установленому порядку, а також за призначення наглядача.

Керівник робіт призначається у разі виконання робіт за нарядами. Необ­хідність призначення керівника робіт, що виконуються за розпорядженнями, визначає працівник, який віддає розпорядження.

5.1.4. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на до­пуск, несе відповідальність за достатність технічних заходів, передбачених на­рядом або розпорядженням, і можливість їх здійснення.

5.1.5 Керівник робіт відповідає за:

- призначення виконавця робіт (наглядача) - відповідно до затверджених

списків;

- кількісний склад бригади, що визначається з умов забезпечення можли­вості нагляду за бригадою з боку виконавця робіт (наглядача);

- достатність кваліфікації працівників, які включені до складу бригади;

- чіткість та вичерпність інструктажу виконавцю робіт (наглядачу) та чле­нам бригади;

- виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їхню достатність;

- наявність і придатність використання засобів захисту, інструменту, інве­нтарю та пристроїв, необхідних для проведення робіт;

- щоденний огляд риштувань перед допуском бригади до роботи;

- організацію та безпечне виконання роботи і дотримання вимог цих Правил.

Керівник робіт спільно з виконавцем робіт повинен приймати робоче місце від допускача і перевіряти виконання заходів безпеки, що зазначені у наряді.

Керівник робіт повинен здійснювати періодичний контроль за роботою бригад щодо дотримання вимог правил безпеки і відсторонювати від роботи тих членів бригад, які порушують ці Правила, а також тих, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Керівник газонебезпечних робіт повинен здійснювати безпосереднє керів­ництво роботою з наступною перевіркою герметичності ділянки, що ремонту­ється.

Керівниками робіт за нарядами повинні призначатись досвідчені керівники і спеціалісти структурних підрозділів електростанції (теплової мережі) і підря­дних організацій.

5.1.6. Виконавець робіт відповідає за:

- виконання заходів безпеки, передбачених нарядом або розпорядженням, та за їхню достатність;

- дотримання ним самим і членами бригади вимог інструкцій з охорони праці і виконання заходів безпеки, визначених нарядом, проектом проведення робіт (далі — ППР), технологічними процесами і технічними умовами;

- чіткість та вичерпність інструктажу і вказівок, які він дає членам брига­ди безпосередньо на робочому місці;

- наявність, придатність і правильність використання засобів захисту, ін­струменту, інвентарю та пристроїв у процесі проведення робіт;

- стан збереження встановлених на робочому місці огороджень, знаків безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни.

Виконавець робіт, який здійснює керівництво бригадою, не повинен брати безпосередню участь у роботі, - якщо її проведення потребує неперервного на­гляду за членами бригади, а наглядача не призначено або він відсутній.

5.1.7 Виконавцями робіт за загальними нарядами повинні призначатись ке-

рівники і спеціалісти підприємства і підрядних організацій, які можуть бути ке­рівниками робіт за проміжними нарядами.

Виконавцями робіт за нарядами, проміжними нарядами і розпорядженнями повинні призначатись працівники структурних підрозділів підприємства і під­рядних організацій, які мають кваліфікацію не нижче IV розряду. У разі ремон­ту допоміжного обладнання допускається призначати виконавцями робіт пра­цівників, які мають III розряд.

5.1.8. Черговий або працівник зі складу оперативно-виробничих працівни­ків, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання зазна­чених у наряді (розпорядженні) заходів щодо підготовки робочого місця.

5.1.9. Допускай відповідає за:

— правильність підготовки робочих місць, повноту вжитих заходів безпеки, необхідних для виконання роботи, і відповідність їх характеру і місцю прове­дення роботи;

- правильність допуску до роботи і повноту інструктажу керівника робіт і виконавця робіт (наглядача).

5.1.10. До роботи за загальними нарядами на ремонти обладнання повинен допускати начальник зміни цеху (дільниці). У разі відсутності посади началь­ника зміни цеху (дільниці) допускачем до роботи має бути старший черговий даного цеху (дільниці).

Первинний допуск за нарядами і розпорядженнями проводить начальник зміни цеху (дільниці) або підлеглий йому оперативний працівник, який обслу­говує дане обладнання, згідно із списком, затвердженим керівником підприємства.

У теплових мережах допускачами є інженерно-технічні працівники району (майстер, старший майстер, інженер, начальник району або його заступник) і керівник робіт на даній дільниці (обладнанні). Якщо районування у теплових мережах відсутнє, то допускачами до роботи можуть бути також директор під­приємства, його заступник або диспетчер тепломережі.

5.1.11. Допускачем до роботи за загальними нарядами, нарядами та розпо­рядженнями на віддаленому об'єкті може бути оперативний працівник цього об'єкта. Якщо на віддаленому об'єкті посада оперативного працівника відсутня, допуск здійснює начальник зміни цеху (дільниці) або за його вказівкою підлеглі йому оперативні працівники, а також керівник робіт з дозволу начальника змі­ни цеху (дільниці), — якщо його внесено до списку осіб, які мають право на до­пуск за нарядами та розпорядженнями.

5.1.12. Допускачем у разі переведення бригади на інше робоче місце, а та­кож якщо бригада виконує роботи за одним нарядом на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання тепломеханічного обладнання (далі — ТМО) може бути керівник робіт з дозволу начальника зміни цеху (дільниці) або працівник, який його заміщує.

Крім того, допускачем до щоденного продовження роботи на дільниці теп­лової мережі і на окремих віддалених об'єктах, що не мають оперативних пра­цівників, може бути виконавець робіт - з дозволу начальника зміни цеху (діль­ниці) або працівника, який його заміщує.

5.1.13. Допускається суміщення одним працівником обов'язків двох пра­цівників, - якщо цей працівник має право виконувати обов'язки працівників, яких заміщає, із занесенням у кожен із списків, що встановлює ці повноваження.

Під час проведення робіт допускається суміщення обов'язків:

- працівника, який видає наряд (розпорядження) і керівника робіт;

- керівника робіт (у випадку, якщо на нього видано тільки один наряд) і виконавця робіт;

- керівника робіт і допускача - у теплових мережах і на віддаленому об'­єкті, де немає оперативних працівників.

5.1.14. Обов'язки допускана до роботи за проміжним нарядом виконує ви­конавець робіт за загальним нарядом, який одночасно є керівником робіт за проміжним нарядом.

5.1.15. Наглядач призначається для нагляду за бригадою будівельників, рі-зноробочих, такелажників та інших працівників, якщо вони виконують роботи за нарядом або розпорядженням у безпосередній близькості від діючого облад­нання.

Необхідність призначення наглядача під час проведення вищезазначених робіт визначає працівник, який видає наряд (розпорядження).

Наглядачами призначаються працівники, які мають право бути виконавця­ми робіт, або працівники зі складу оперативних працівників.

Призначаючи наглядача, у рядку "виконавцю робіт (наглядачу)" наряду необхідно записати відповідно до підрядкового тексту прізвище, ініціали, поса­ду, розряд виконавця робіт і в дужках - наглядача. Наглядач розписується у ря­дку "Виконавець робіт (наглядач)" наряду після підпису виконавця робіт.

5.1.16. Приймаючи робоче місце від допускача, наглядач перевіряє правильність його підготовки і виконання необхідних для проведення робіт заходів безпеки відповідно до вимог цих Правил.

Наглядач відповідає за:

- безпеку членів бригади від впливу на них виробничих факторів з боку діючого технологічного обладнання (стежить, щоб робітники не наближались на небезпечну "відстань до працюючого обладнання і комунікацій, створює безпечні умови для проходження оперативних працівників до робочого місця тощо);

- відповідність підготовленого робочого місця до вказівок наряду;

- наявність та збереження встановлених на робочому місці огороджень, засобів захисту, плакатів та застережних знаків безпеки.

Відповідальним за безпеку працівників, пов'язану з технологією робіт, під час виконання самої роботи є виконавець робіт, який повинен постійно перебувати на робочому місці.

Забороняється наглядачу суміщати нагляд з виконанням будь-якої іншої роботи.

Наглядач підпорядковується тільки керівнику робіт.

5.1.17. Члени бригади відповідають за:

- виконання ними вимог інструкцій з охорони праці і вказівок щодо заходів безпеки, отриманих під час інструктажу перед допуском до роботи і під час її проведення;

- застосування засобів захисту, спецодягу і справність інструменту і при­строїв, що використовуються;

- чітке дотримання умов безпечного проведення робіт.

5.1.18. Керівник робіт за загальним нарядом відповідає за:

- правилкність видавання проміжних нарядів і віддавання розпоряджень у межах діючого загального наряду;

- правильність і вичерпність вказаних ним у проміжних нарядах заходів безпеки під час проведення самої роботи;

- призначення керівників робіт за проміжними нарядами відповідно до за­тверджених списків;

- чіткість та вичерпність інструктажу керівникам робіт за проміжними на­рядами і їх допуск;

- організацію безпечного проведення суміщених робіт;

- організацію нагляду і допуску бригад у разі змінної роботи за одним проміжним нарядом.

Під час проведення бригадами суміщених робіт керівник робіт за загаль­ним нарядом повинен визначити спільно з керівниками робіт за проміжними нарядами час початку і тривалість роботи бригад, які працюють за проміжними нарядами і розпорядженнями, і необхідні заходи безпеки.

Керівник робіт повинен додавати до загального наряду список керівників і виконавців робіт за проміжними нарядами.

Керівник робіт за загальним нарядом повинен прийняти від допускача обладнання, що здається у ремонт, безпосередньо на місці наступних робіт і оформити своїм підписом у наряді.

З моменту допуску керівника до робіт за загальним нарядом цей наряд вважається відкритим, і дозволяється видавати проміжні наряди і віддавати розпорядження.

5.2. Видавання наряду (розпорядження)

5.2.1. Роботи на обладнанні слід проводити за нарядами-допусками або за

розпорядженнями. Форма наряду-допуску наведена у додатку 1 до цих Правил. Наряд на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві повинен видаватись відповідно до вимог Правила безпеки систем газопостачання України.

5.2.2. Залежно від обсягу ремонтних робіт і організації проведення їх бланк наряду може бути оформлений у вигляді:

- наряду на виконання будь-якої конкретної роботи на одному робочому місці або на послідовне виконання однотипних робіт на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання ТМО електростанції або теплової мережі;

- загального наряду на виконання роботи в цілому на агрегаті, на кількох робочих місцях або ділянках теплової мережі;

- проміжного наряду на виконання робіт на окремих вузлах агрегату та його допоміжному обладнанні, на окремих робочих місцях або ділянках тепло­вої мережі. Проміжний наряд видається тільки за наявності загального наряду.

5.2.3. Наряд видається на термін дії заявки на ремонт обладнання.

Якщо термін дії наряду минув, а ремонтні роботи не закінчено, наряд може продовжити працівник, який видав наряд, а у разі його відсутності - працівник, який має право видавати наряди, на термін до повного закінчення ремонтних робіт. У цьому разі в обох примірниках наряду в рядку "Наряд продовжив" слід зробити запис про новий термін дії наряду. Дозволяється продовжувати наряд тільки один раз.

Термін дії проміжних нарядів не повинен перевищувати терміну дії зага­льного наряду.

5.2.4. За нарядами необхідно проводити такі роботи:

- газонебезпечні роботи згідно з вимогами Правила безпеки систем газо­постачання України;

- ремонт котельних агрегатів (робота всередині топок, барабанів, електро­фільтрів, газоходів, повітроводів, систем пилоприготування, золовловлювання, золовидалення; роботи на поверхнях нагріву і трубопроводах у межах котла);

- ремонт турбін і допоміжного турбінного обладнання (конденсаторів, теплообмінних апаратів, мастильних систем);

- ремонт конвеєрів, живильників, елеваторів, дробарок, грохотів, вагоноперекидачів, пристроїв, що скидають паливо із стрічкових конвеєрів;

- ремонт електромагнітних сепараторів, вагів стрічкових конвеєрів, тріско-і кореневловлювачів, а також механізованих пробовідбірників твердого палива;

- ремонтні роботи у мазутному господарстві;

- ремонт насосів (живильних, конденсатних, циркуляційних, сітьових, підживлювальних та ін.) і мішалок;

- ремонт обертових механізмів (дуттьових і млинових вентиляторів, димососів, млинів та ін.);

- вогневі і газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнання і у виробничих приміщеннях;

- установлення та знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з тиском, не більшим від атмосферного, і температурою до плюс 45 °С);

- ремонт вантажопідіймальних машин (крім колісних та гусеничних самохідних), кранових візків, підкранових шляхів, скреперних установок, перевантажувачів, підіймачів, фунікулерів, канатних доріг;

- демонтаж, монтаж обладнання у зоні діючого устаткування;

- врізання гільз і штуцерів для приєднання приладів, установлення та зні­мання вимірювальних діафрагм витратомірів;

- установлення, знімання, перевірка і ремонт апаратури автоматичного ре­гулювання, дистанційного керування, захисту, сигналізації та контролю, що по­требує зупинення, обмеження продуктивності та зміни схеми і режиму роботи обладнання;

- ремонт трубопроводів і арматури без знімання її з трубопроводів, ремонт або заміна імпульсних ліній (газо-, мазуто- і паропроводів, трубопроводів пожежогасіння, дренажних ліній, трубопроводів з отруйним і агресивним середовищем, трубопроводів гарячої води з температурою понад плюс 45 °С);

- комплексне випробування технологічного захисту після капітального ремонту або монтажу обладнання;

- налагоджування схем автоматики, захисту, сигналізації і випробування комплектів автоматики;

- роботи з ремонту датчиків, пов'язані з виведенням з дії або продуванням імпульсних ліній (крім повітропроводів і пилопроводів);

- ремонт теплопроводів;

- гідропневматичне промивання трубопроводів;

- випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія;

- роботи у місцях, небезпечних щодо загазованості, вибухонебезпеки і ураження електричним струмом і з обмеженим доступом для відвідування;

- роботи у камерах, колодязях, апаратах, бункерах, резервуарах, баках, ко­лекторах, тунелях, трубопроводах, каналах та ямах, конденсаторах турбін та інших металевих ємкостях;

- дефектоскопія обладнання;

- хімічне очищення обладнання;

- нанесення антикорозійних покриттів;

- теплоізоляційні роботи;

- складання і розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м;

- закріплення стінок траншей і котлованів;

- земляні роботи в зоні підземних комунікацій;

- завантажування, довантажування та вилучення фільтрувального матері­алу під час відкривання фільтрів;

- ремонтні роботи в хлораторній, гідразинній та аміачній установках;

- водолазні роботи;

- роботи, що проводяться з використанням плавзасобів;

- ремонт водозабірних споруд;

- ремонт димових труб, градирень, будівель та споруд.

Враховуючи місцеві умови, до переліку робіт, що виконуються за наряда­ми, можуть бути внесені також додаткові роботи, затверджені головним інже­нером підприємства.

5.2.5. Наряди видає керівник цеху (дільниці), у віданні якого перебуває об­ладнання і який внесений до списку працівників, які мають право видавати наряди.

За відсутності на території підприємства такого працівника право видавати наряди надається начальникам змін електростанції і черговим диспетчерам теп­лової мережі, - якщо вони не є допускачами за виданими ними нарядами. Опе­ративних працівників, які мають право видавати наряди, необхідно внести до списку працівників, які мають це право.

5.2.6. Списки працівників, які мають право видавати наряди, бути виконав­цями, керівниками робіт, допускачами, повинен щороку затверджувати керівник підприємства. Списки слід коригувати, якщо змінюється склад працівників.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (бло­ків), чергових диспетчерів теплових мереж та їхніх районів.

5.2.7. Наряди на виконання ремонту обладнання (електродвигунів, облад­нання теплового контролю і автоматики тощо), що належить іншим цехам (ді­льницям) підприємства, але поєднано з тепломеханічним обладнанням, повинні видавати працівники, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу нача­льника зміни цеху, на території якого воно розміщено. Дозвіл слід завізувати у графі наряду "Дозвіл оперативних працівників інших цехів".

5.2.8. Якщо обладнання ремонтують працівники ремонтного підприємства (цеху, дільниці), дозволяється видавати загальний наряд у цілому на агрегат, на кілька робочих місць або ділянок теплової мережі.

Перелік обладнання і ділянок схеми, на які дозволяється видавати загаль­ний наряд, повинен складати керівник цеху (району), у віданні якого перебуває це обладнання, узгоджувати керівник ремонтного цеху (служби, дільниці), а за­тверджувати керівник підприємства.

Право видавати загальні наряди надається начальнику цеху (району), у ві­данні якого перебуває це обладнання, або його заступнику.

Керівниками робіт за загальними нарядами призначаються працівники зі складу керівників і спеціалістів ремонтних цехів (служб, дільниць) електростанцій і теплових мереж.

Якщо ремонтні цехи (служби, дільниці) на електростанціях і теплових ме­режах відсутні, керівниками робіт за загальними нарядами призначають праців­ників зі складу працівників підрядних ремонтних організацій.

5.2.9. Для проведення ремонтних робіт за загальним нарядом повинні ви­даватись проміжні наряди.

Право видавати проміжні наряди надається керівникові робіт за загальним нарядом. Керівник робіт за загальним нарядом визначає необхідну кількість проміжних нарядів.

У проміжному наряді слід зазначати необхідні заходи безпеки для ство­рення безпечних умов праці на даному робочому місці.

5.2.10. Списки працівників зі складу керівників і спеціалістів підрядних організацій (ремонтних, налагоджувальних, монтажних та ін.), які можуть бути керівниками і виконавцями робіт за нарядом і окремо за загальним нарядом, повинні затверджувати керівники цих організацій і передавати підприємствам, на яких будуть виконувати роботи відряджені працівники.

У разі зміни складу працівників ці списки слід своєчасно коригувати.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (бло­ків), чергових району теплових мереж.

Керівництво електростанції або теплових мереж згідно з цими списками працівників розпорядчим документом повинно надавати працівникам підряд­них організацій право бути керівниками робіт.

5.2.11. За розпорядженням виконуються:

- роботи, що не зазначені в пункті 5.2.4 цих Правил;

- роботи, що не потребують проведення технічних заходів щодо підготов­ки робочих місць, у тому числі і роботи, що виконуються одноособове.

Перелік робіт, що виконуються одноособове за розпорядженням, повинен визначатись з урахуванням місцевих умов, і цей перелік робіт повинен затвер­джувати керівник підприємства.

5.2.12. Видавати розпорядження повинні працівники, які мають право ви­давати наряди, та керівники робіт за загальними нарядами у межах дії загально­го наряду.

5.2.13. Розпорядження віддаються виконавцям робіт безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку та виконуються відповідно до вимог цих Правил.

Розпорядження має разовий характер, термін його дії визначається трива­лістю робочого дня (зміни) виконавців.

У разі необхідності продовження роботи розпорядження слід віддавати та оформляти заново.

5.2.14. Облік і реєстрацію робіт за нарядами та розпорядженнями слід вести в журналі, форма якого наведена у додатку 3 до цих Правил.

У журналі слід реєструвати тільки первинний допуск до роботи та повне її закінчення із закриттям наряду (розпорядження).

Сторінки журналу слід пронумерувати, а журнал прошнурувати І скріпити печаткою. Термін зберігання журналу після останнього запису повинен бути 6 місяців.

Первинні і щоденні допуски до роботи за нарядами слід оформляти запи­сом в оперативному журналі; у цьому разі зазначають тільки номер наряду.

Завантажити