НПАОП 40.1-1.02-01Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2001 м. Київ № 485

Про затвердження Правил безпечної

експлуатації тепломеханічного

обладнання електростанцій і теплових мереж

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції

3 грудня 2001р № 1002/6193

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 №1035/2000,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - Правила), що додаються

2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С.О. )

- ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій,

- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил,

- включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону прані

- забезпечити вчасне видання Правил.

3. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при э ксплуатации тепломеханического оборудования э лектростанций и теплов ы х сетей" (Москва, Э нергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 05 . 11 . 83

4. Скасувати наказ Мінпраці від 13.07.2001 №296 " Про затвердження Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Солдатенка М.О.

Міністр І.Сахань

Внесено

Голова Держнаглядохоронпраці

С. Сторчак

Погоджено

Заступник Державного секретаря

М. Солдатенко

Заступник Голови Держнаглядохоронпраці

О. Семко

Начальник управління охорони праці

Л. Мельничук

Юрисконсульт

В. Радіонов

Начальник юридичного управління

І . Тубелець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики України

15.11.2001 №485

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ПЕРЕДМОВА

Розроблено:Донбаським підприємством з пуску, налагодження, удо­сконалення технології і експлуатації електростанцій і мереж (ДонОРГРЕС)

Внесено:Управлінням організації нагляду в металургійній про­мисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України та Державним депар­таментом електроенергетики Мінпаливенерго України

Введено:З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (Москва, Энергоатомиздат, 1985), затверджені Міненерго СРСР 05.11.83

Редакційна комісія:

Іванченко В.І., Пошкурлат П.І., Мельничук Л.О., Гажаман В.І., Цимбалюк А.У. Фещенко П.П., Василяка М.С., Кравченко А.М.

КАРТА-ПАСПОРТ

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

А____________

01 вид

Б Міністерство палива та енергетики України

02 галузь застосування В

03 дата затвердження

04 дата введення в дію

05 термін дії

Інститут електроенергетики Української академії наук національного прогресу

Г_________________________________________

06 організація-розробник

Д Міністерство палива та енергетики України, Президія ЦК профспілок працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

07 організація, що узгоджує

Ж______________________________________

08 нормативні посилання

П _________________________________

11 додаткові дані (взаємозв'язані з ним інші нормативні акти тощо)

1. Галузь застосування

1.1. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, не електричних пристроїв теплової автоматики та вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.3. Вимоги цих Правил необхідно виконувати під час проектування та обслуговування тепломеханічного обладнання.

1.4. Під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні необхідно керуватись також державними галузевими актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

2. Терміни, позначення, скорочення та визначення

Терміни, позначення та скорочення

Визначення

Безпечна відстань

Найменша допустима відстань між працівником і джерелом небезпеки, що необхідна для створення безпечних умов праці працівника

Бригада

Бригада у складі двох працівників і більше, включно з виконавцем робіт або працівником, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Вантажі небезпечні

Речовини, матеріали та вироби, що мають властивос­ті, виявлення яких під час транспортування, виконан­ня навантажувально-розвантажувальних робіт і збері­гання може призвести до загибелі, травмування, от­руєння, опромінення, захворювання людей і тварин, викликати вибух, пожежу, пошкодження споруд, транспортних засобів, суден

Виробничі приміщення

Замкнені простори у спеціально призначених будовах і спорудах, в яких постійно(за змінами) або періодич­но (протягом робочого дня) здійснюється трудова ді­яльність людей

ГДК

Граничнодопустима концентрація

ГТУ

Газотурбінна установка

Допуск

Комплекс організаційно-технічних заходів, що здійс­нюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи на робочому місці, куди вона допускається за нарядом-допуском або розпоря­дженням

"Дозволяється", "Допускається", "може"

Означають, що ця вимога Правил застосовується ви­нятково як вимушена (за місцевих умов)

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом-допуском або розпоря­дженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний КВП

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота цією самою бригадою за даним нарядом Контрольно-вимірювальні прилади

Керівники, спеціалісти

Керівники підприємств, установ і організацій, їхні засту­пники, начальники цехів, відділів, служб, районів, діль­ниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організують роботу на тепломе­ханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Клапан вибуховий за­побіжний

Пристрій, що запобігає руйнуванню елементів котла, системи пилоприготування від тиску вище допусти­мого значення під час вибуху

Машини вантажопідіймальні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на канаті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на які поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екска­ватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним при­водом та ін.

Механізми обертові

Насоси, вентилятори, димососи, млини, живильники, дробарки і т.ін. з електричним або іншим приводом

Місця газонебезпечні

Приміщення (споруди, дільниці тощо), у повітрі ро­бочої зони яких можливе виділення шкідливих речо­вин понад граничнодопустиму концентрацію або мо­жуть утворюватись вибухонебезпечні суміші

Наряд

Складене на спеціальному бланку завдання на безпе­чне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне ви­конання робіт

Небезпечна зона

Простір, в якому є можливість впливу на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничих факторів

НЗС

Начальник зміни станції

Підготовка робочого

місця

Виконання технічних заходів щодо створення безпе­чних умов проведення робіт на робочому місці

Підземні споруди

Теплові камери, прохідні і напівпрохідні канали, ко­лектори, тунелі і колодязі

"Повинно", "необхідно", "слід"

Означають обов'язковість виконання вимог цих Правил

Постійне робоче місце

Місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50 % або більше двох годин безперервно). Якщо при цьому робота проводиться в різних пунктах робочої зони, постійним робочим міс­цем вважається вся робоча зона

ППР

Проект проведення робіт

Працівники виробничі

Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, мон­таж, налагоджування обладнання, транспортних за­собів, споруд, будівель тощо) та їх забезпеченням

Працівники оператив­ні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) опера-тивних перемикань

Працівники оператив­но-виробничі

Працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання

Роботи верхолазні

Роботи безпосередньо з конструкцій (у тому числі із засобів підмощування, що не мають засобів захисту, за відстані від межі перепаду по висоті до 2 м), які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні ґрун­ту, перекриття або робочого настилу. При цьому ос­новними засобами захисту працівника від падіння з висоти є запобіжний пояс і страхувальний канат

Роботи на висоті

Роботи із засобів підмощування, що не мають огоро­дження, під час проведення яких площина опори для ступень ніг працівника знаходиться на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочої площадки і відстань від межі перепаду по висоті при цьому менше 2 м. Під час проведення робіт на висоті обов'язковим є застосування запобіжного пояса

Робоча зона

Простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або пло­щадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового перебування пра­цівника у процесі трудової діяльності, який виконує роботу на тепломеханічному обладнанні електроста­нцій і теплових мереж

Розпорядження

Письмове або усне завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце і час, заходи без­пеки (якщо вони потрібні), а також перелік працівни­ків, яким доручено її виконувати.

ТАВ

Теплова автоматика та вимірювання

Тепломеханічне обла­днання; ТМО

Теплосилове механічне та водопідготувальне облад­нання, а також пристрої теплової автоматики і тепло­технічних вимірювань, що встановлені на цьому об­ладнанні

ТЕЦ

Теплоелектроцентраль

3. Вимоги до працівників

3.1. Посадові особи і працівники, які виконують роботи на тепломеханіч­ному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалю­вальних котелень, незалежно від форми власності, при прийнятті на роботу, а також у процесі трудової діяльності повинні проходити навчання та перевірку знань цих Правил згідно з вимогами Типового положення про навчання з пи­тань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 №27, зареєстрованого в Мін'юсті України 21.04.99 за №248/3541, та Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МВС України 17.11.94 № 628, зареєстрованого в Мін'юсті України 22.12.94 за № 308/518.

3.2. Медичний огляд працівників слід здійснювати відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрова­ного в Мін'юсті України 21.06.94 за № 136/345.

3.3. Працівники, які обслуговують тепломеханічне обладнання електроста­нцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень, повинні знати і дотримуватись цих Правил.

Працівники, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, не допускаються до роботи.

3.4. Працівники, які виконують роботи, зазначені у Переліку робіт з під­вищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці Украї­ни від 30.11.93 № 123, зареєстрованому в Мін'юсті України 23.12.93 за № 196, повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань.

3.5. До робіт, зазначених у Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці непов­нолітніх, затвердженому наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94

№ 46, зареєстрованому в Мін'юсті України 28.06.94 за № 176/385, допускаються працівники, не молодші 18 років.

3.6. Працівники з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння не допускаються до роботи.

3.7. Керівники, спеціалісти, які безпосередньо організовують роботу, зобо­в'язані забезпечити виконання її відповідно до вимог цих Правил.

3.8. Працівники, винні у порушенні вимог безпечного ведення робіт на те­пломеханічному обладнанні електричних станцій і теплових мереж, несуть від­повідальність згідно з чинним законодавством.

3.9. Працівники, які обслуговують обладнання в газонебезпечних місцях, а також мають справу із шкідливими речовинами, повинні знати:

- перелік газонебезпечних місць у цеху (районі);

- властивості та отруйну дію шкідливих речовин та ознаки отруєння ними;

- правила проведення робіт і перебування у газонебезпечних місцях;

- правила користування засобами захисту;

- пожежонебезпечні речовини і засоби гасіння їх;

- правила евакуації із газонебезпечних місць працівників, які постраждали від дії шкідливих речовин, і прийоми надання їм долікарської допомоги.

Працівники, які обслуговують газове господарство і котельні установки, що працюють на природному газі, крім вимог цих Правил, повинні знати і ви­конувати вимоги відповідних розділів Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих в Мін'юсті України 15.05.98 за № 318/2758.

3.10. Працівники повинні працювати в спецодязі, застебнутому на всі ґу­дзики, - для запобігання захопленню рухомими (обертовими) частинами меха­нізмів. Засукувати рукава спецодягу і підгортати халяви чобіт заборонено.

Під час проведення робіт з отруйними і агресивними речовинами, роз-шлакування поверхонь нагрівання котлів, спускання золи із бункерів, а також під час проведення електрогазозварювальних, обмуровувальних, ізоляційних робіт, під час розвантажування і навантажування сипких і курних матеріалів брюки слід надягати зверху чобіт (навипуск).

Перебуваючи у приміщеннях з діючим енергетичним обладнанням, у коло­дязях, камерах, каналах, тунелях, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, усі працівники повинні надягати захисні каски. Волосся слід підбирати під каску.

3.11. До виконання самостійних верхолазних робіт повинні допускатись професійно підготовлені працівники віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівни­ків певних категорій. Працівники, які вперше допускаються до виконання верхолазних робіт, повинні працювати протягом 1 року під безпосереднім нагля­дом досвідчених працівників, призначених наказом по підприємству.

Працівники, які допущені до самостійного виконання верхолазних робіт, повинні мати відповідний запис у посвідченні на право виконання таких робіт.

4. Загальні вимоги безпеки

4.1. Територія, приміщення та робочі місця

4.1.1. На кожному підприємстві необхідно розробити і довести до відома всіх працівників плани ліквідації аварій і пожеж і евакуації працівників на ви­падок пожежі або аварійної ситуації. Плани ліквідації аварій і пожеж повинні враховувати небезпечні особливості палива (вугілля, газу, мазуту, замінників), що використовується на електростанціях і в теплових мережах.

4.1.2. Перебувати без супроводжувальних працівників на території або у виробничих приміщеннях електростанції (теплової мережі), паливних складах, золовідвалах працівникам, які не беруть участь в обслуговуванні обладнання, заборонено.

4.1.3. На території підприємства необхідно розробити й установити на ви­дних місцях схеми руху транспорту - для організації безпечних умов руху транспортних засобів.

Не дозволяється рухатись на особистому транспорті всередині виробничих приміщень електростанцій і теплових мереж.

На транспортних шляхах підприємства слід установлювати дорожні знаки і наносити розмітку. Межі проїзної частини транспортних шляхів у виробничих приміщеннях слід установлювати з урахуванням габаритів транспортних засо­бів з вантажами, що підлягають переміщуванню. Відстань від межі проїзної ча­стини до елементів конструкцій будівель та обладнання повинна бути більше 0,5 м, а на ділянках під час руху людей - більше 0,8 м.

На підприємстві необхідно встановити терміни контролю за станом транс­портних шляхів, порядок його проведення і обов'язки працівників, які його проводять.

4.1.4. Усі проходи і проїзди, входи і виходи як усередині виробничих при­міщень і споруд, так і зовні на прилеглій до них території мають бути освітлені, вільні і безпечні для руху пішоходів і транспорту.

Захаращувати проходи і проїзди або використовувати їх для складування вантажів заборонено.

Проходи, проїзди, переходи, а також сходи, площадки і поручні до них слід завжди тримати справними і чистими, а розміщені просто неба - очищати від снігу і льоду і посипати піском. Територію мазутного господарства всере­дині обвалування, а також зливні пристрої необхідно очищати після кожного снігопаду.

Настили площадок і переходів, а також поручні до них необхідно надійно закріпити. На період проведення ремонтних робіт замість знятих поручнів слід

установлювати тимчасові справні огородження.

4.1.5 Біля всіх воріт та дверей будівель у зоні руху залізничного і автомо­більного транспорту необхідно установлювати обгороджувальні стовпчики і поручні, а також дорожні знаки або світлові табло, що вказують максимально допустимий за умов безпеки вертикальний габарит транспортного засобу. На воротах слід установлювати фіксатори, - щоб перешкодити самочинному за­криванню та відкриванню воріт під дією тиску вітру. Для автомобілів та інших транспортних засобів слід установлювати допустимі швидкості руху на терито­рії підприємства, а також усередині будівель. Зони обмеженої швидкості руху, місця стоянки транспортних засобів і місця їхніх розворотів повинні відміча­тись відповідними дорожніми знаками, які мають бути добре видні вдень і вно­чі. У місцях проїзду автомобільного транспорту під комунікаціями і спорудами слід установити знаки, що обмежують габаритну висоту і ширину. У ворітниці з боковими стояками і на відстані відкривання воріт для захисту їх від наїздів та ударів слід установлювати обмежувальні стовпчики або надовби.

4.1.6. Територія підприємства повинна мати огорожу, освітлення і підтри­муватись у чистоті і порядку.

4.1.7. Територію підприємства слід обладнати водовідводами і водостока­ми. Люки водостоків та інших підземних комунікацій слід тримати закритими. Під час проведення ремонтних, земляних та інших робіт на території підприєм­ства відкриті люки, траншеї та ями потрібно обгородити. Вночі огорожі слід освітлювати. У місцях переходу через траншеї слід установлювати перехідні містки завширшки понад 1 м з поручнями заввишки до 0,9 м.

4.1.8. Стулчасті ворота виробничих приміщень повинні відчинятись назов­ні, а ворота на території підприємства - всередину.

4.1.9. Під час руху поїздів, маневрових ешелонів, локомотивів, якщо відчі­плюють вагони, треба заздалегідь відходити у безпечне місце - на узбіччя або між коліями на відстань понад 2 м від крайньої рейки.

4.1.10. Майстерні, санітарно-побутові та інші приміщення не повинні роз­міщуватись під газоходами та естакадами паливоподачі.

4.1.11. Міжповерхові перекриття, підлога, канали та приямки повинні бути у справному стані. Усі отвори у підлозі необхідно обгородити. Кришки і кром­ки люків колодязів, камер та приямків, а також перекриття каналів повинні бу­ти врівень з підлогою або землею і надійно закріплені.

4.1.12. У камерах і каналах слід підтримувати чистоту, регулярно відкачу­вати воду з приямків і не допускати захаращування проходів.

Завантажити