НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

г) збереження та постійну наявність на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни;

ґ) організацію та безпечне виконання робіт і дотримання цих Правил.

3.1.9. Члени бригади зобов’язані додержуватися вимог цих Правил та діяти відповідно до інструктажу, проведеного на робочому місці перед початком робіт.

3.1.10. Допускається суміщення обов’язків відповідальних працівників згідно з підпунк­том 3.2.10 пункту 3.2 розділу 3 НПАОП 40.1-1.21-98.

У разі суміщення обов’язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов’язки яких він суміщає. При виконанні робіт за нарядом­допуском у насосних станціях з електрообладнанням з напругою понад 1000 В без постійних обслуговуючих працівників особи з виїзного персоналу можуть суміщати обов’язки відповідального керівника робіт і допускача.

У насосних станціях з електрообладнанням з напругою до 1000 В дозволяється суміщення обов’язків виконавця робіт і допускача або допускача і члена бригади.

3.1.11. Машиніст насосних установок під час чергування з дозволу керівника (начальника станції) або особи, прирівняної до нього за посадою, може бути залучений до роботи в ремонтній бригаді без включення до наряду-допуску із записом в оперативному журналі.

3.1.12. Після закінчення ремонтних робіт робоче місце приводиться в належний стан.

Послідовно виконуються: виведення бригади з робочого місця; зняття тимчасових огороджень і плакатів; зняття заземлень; установлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів.

Перевірку ізоляції відремонтованого електроустаткування насосної станції безпосередньо перед вмиканням слід провадити у разі потреби до того, як будуть прибрані тимчасові огородження, застережні плакати, відразу після зняття переносних заземлень. Устаткування може бути увімкнене після закриття наряду-допуску.

Якщо на відключеній ділянці роботи проводилися за кількома нарядами-допусками, то устаткування може бути увімкнене лише після закриття всіх нарядів­допусків.

Заборонено підготовку до вмикання або випробування під напругою будь-якого устаткування насосної станції до повного закінчення робіт за нарядом­допуском.

3.1.13. Наряд­допуск може бути закритий лише після огляду устаткування і місць роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів та інструментів на робочих місцях.

3.1.14. Закриття наряду-допуску оформлюється керівником робіт записом у наряді-допуску та журналі обліку робіт за нарядом­допуском, розпорядженням.

3.1.15. Якщо під час виконання робіт за нарядами-допусками мали місце аварії та електротравми, то наряди-допуски потрібно зберігати в архіві підприємства, працівники якого виконували роботи за нарядом­допуском, згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

3.1.16. Контроль за правильністю оформлення нарядів­допусків здійснюється працівниками, які видали їх, та керівниками підприємства періодично шляхом вибіркової перевірки.

3.1.17. Безпечне виконання окремих видів робіт за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації електроустановок насосної станції, які виконують обслуговуючі працівники самостійно на закріпленій за ними ділянці, здійснюється відповідно до пунктів 3.14, 3.15 розділу 3 НПАОП 40.1-1.21-98.

3.1.18. Керівник робіт з моменту одержання дозволу на проведення робіт за розпорядженням здійснює нагляд за працівниками, які входять до складу бригади, щодо дотримання ними вимог правил безпеки.

Після закінчення робіт керівник робіт повинен вивести бригаду з місця роботи, перевірити робоче місце і безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку повідомити про це працівника, який видав розпорядження про виконання робіт.

Закінчення робіт оформлюється в журналі обліку робіт за нарядами-допусками і розпорядженнями.

3.1.19. У порядку поточної експлуатації в електроустановках насосної станції можуть виконуватися:

а) роботи без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, зазначені в підпунктах 1, 2, 3 підпункту 3.14.3 пункту 3.14 розділу 3 НПАОП 40.1-1.21-98.

Ці роботи можуть виконуватися одноосібно оперативним працівником (машиністом насосних установок) з ІІІ групою з електробезпеки і є постійно дозволеними роботами, для виконання яких не вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень;

б) роботи зі зняттям напруги в електроустановках з напругою до 1000 В, які виконуються за розпорядженням протягом однієї зміни.

До таких робіт належать: ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів та подібної до них пускової й комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками; ремонт окремо розташованих магнітних станцій і блоків керування; заміна запобіжників; ремонт освітлювальної проводки; роботи, які виконуються в елект­роустановках з одностороннім живленням; ремонт одиничних електроприймачів (електродвигунів, електрокалориферів тощо).

Ці роботи мають виконувати два працівники, один з яких повинен мати ІІІ групу з електробезпеки, інший — ІІ групу. В окремих випадках з відома працівника, що віддає розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному працівнику з групою з електробезпеки ІІІ.

3.2. Технічні заходи, спрямовані на створення безпечних умов виконання робіт, які виконуються із зняттям напруги в електроустановках насосних станцій

Підготовка робочих місць до роботи, яка виконується в електроустановках насосної станції і яка вимагає зняття напруги, вимикання (зняття) напруги, вивішування плакатів безпеки, огородження робочого місця, перевірки відсутності напруги, проводиться відповідно до положень пунктів 4.1–4.4 розділу 4 НПАОП 40.1-1.21-98.

3.3. Заземлення струмовідних частин електроустановок насосної станції:

3.3.1. Заземлення струмовідних частин проводиться з метою захисту працівників від ураження електричним струмом у випадку помилкової подачі напруги до місця роботи.

3.3.2. Заземлювальні пристрої електроустановок повинні відповідати вимогам забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом, захисту електроустановок, а також забезпечення експлуатаційних режимів роботи.

Усі металеві частини електроустановок та електрообладнання, на яких може виникнути напруга внаслідок порушення ізоляції, повинні бути заземлені або занулені.

3.3.3. На кожний заземлювальний пристрій, що знаходиться в експлуатації, повинен бути паспорт, який містить:

а) дату введення в експлуатацію;

б) виконавчу схему заземлення;

в) основні технічні характеристики;

г) дані про результати перевірок стану пристрою;

ґ) відомість оглядів і виявлених дефектів;

д) характер ремонтів і змін, внесених у цей пристрій.

3.3.4. Установлення заземлення в електроустановках і в розподільчих установках, заземлення повітряних ліній електропередачі, зберігання та облік заземлень проводяться відповідно до вимог, викладених у пунктах 4.5–4.8 розділу 4 НПАОП 40.1-1.21-98.

3.4. Організація безпечного виконання робіт з ремонту та обслуговування гідротехнічного і гідромеханічного устаткування насосних станцій

3.4.1. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються працівником під час технічного обслуговування і ремонту гідротехнічного і гідромеханічного устаткування насосних станцій, повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

3.4.2. Робоче місце повинно бути оснащене засобами і предметами праці (інструментом, пристроями, допоміжними матеріалами, запасними частинами, а також засобами сигналізації, освітлювальною апаратурою, робочими меблями, тарою тощо) та обладнане місцями для їх зберігання і розміщення. Робочі місця обслуговуючих працівників повинні бути атестованими.

3.4.3. Організацію технічного обслуговування, ремонту і контролю за їх проведенням здійснює адміністративно­технічний персонал, а безпосереднє виконання зазначених робіт — оперативний персонал (машиністи насосних установок), виїзні бригади, за якими закріплене устаткування насос­ної станції, що підлягає ремонту.

3.4.4. Під час виконання робіт на насосній станції на висоті із застосуванням інструменту та пристроїв слід дотримуватися вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (далі — НПАОП 0.00-1.15-07).

До початку ремонту гідротехнічного і гідромеханічного устаткування насосної станції перевіряють надійність вантажопідіймальних механізмів, риштувань, настилів, драбин тощо. Під обладнання, встановлене на домкратах або підвішене на канатах, необхідно підвести міцні опори (дерев’яні шпальні клітки, скріплені болтами чи скобами).

Під час підготовки до ремонту обертових механізмів (насоси, вентилятори, засувки тощо), які приводяться в рух електродвигунами, необхідно зупинити електродвигун і на його пусковому пристрої або ключі керування вивісити плакат «НЕ ВМИКАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», а на місці виконання робіт — плакат «ПРАЦЮВАТИ ТУТ».

Приводи підіймальних механізмів, засувок, щитів, решіток тощо повинні бути замкнені на замок за допомогою ланцюга або інших фіксувальних пристроїв, що запобігають їх помилковому або самочинному включенню.

3.4.5. Під час проведення огляду, чищення та ремонту механізмів необхідно вжити заходів, що унеможливлюють переміщення рухомих частин механізму (зняти напругу, частини механізмів узяти на стопор або підхвати, вивісити заборонні плакати на ключі керування тощо).

3.4.6. Ремонт трубопроводів і запірно­регулювальної арматури дозволяється виконувати лише після зупинки насосів, закриття засувок і за відсутності тиску в трубопроводі, а у разі необхідності — після звільнення трубопроводів від води. Для виконання зазначених робіт на відкритих трубопроводах необхідно улаштовувати риштування та драбинки для підйому на них. Під час виконання робіт на трубопроводах, які розміщені з ухилом понад 20°, працівники забезпечуються запобіжними поясами. Для їх кріплення передбачаються спеціальні місця.

3.4.7. Під час роботи всередині або на поверхні металевого трубопроводу працівники повинні забезпечуватися необхідними засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-3.08-09.

3.4.8. Забороняється робота в трубопроводі за наявності в ньому потоку води глибиною понад 5 см.

3.4.9. Перед наповненням трубопроводу керівник робіт зобов’язаний особисто упевнитися у відсутності в ньому людей, інструменту і пристосувань. Лише після цього дається дозвіл черговим працівникам на відкриття вхідних затворів для наповнення трубопроводу.

3.4.10. Підтягування фланцевих з’єднань дозволяється проводити на водяних трубопроводах, що перебувають під тиском не більше ніж 0,5 мПа (5 кгс/см2).

3.4.11. Рухомі та обертові частини підіймальних пристроїв у місцях доступу людей, а також отвори в перекриттях, крізь які проходить тяга цепу, троса до затворів, щитів, шандорів, решіток, повинні бути огороджені та закриті. Обтирати і змащувати підіймальні пристрої під час їх руху не дозволяється. Забороняється перебування працівників під затворами, щитами, шандорами, решітками під час їх підіймання або опускання.

3.4.12. Забороняється спуск працівників в аванкамери до спорожнювання трубопроводу і перебування в аванкамерах під час наповнення трубопроводу.

3.4.13. Роботи, пов’язані з промиванням, очищенням і ремонтом приймальних камер, всмоктувальних ліній, проводяться під керівництвом і наглядом відповідальної особи з числа інженерно-технічних працівників.

3.4.14. Очищати та ремонтувати приймальні камери, всмоктувальні лінії дозволяється лише після надійного перекриття або повного припинення доступу води до камери як з вхідної, так і з вихідної сторони камери. У спорожнені камери слід спускатися по стаціонарних скобах або спеціальних драбинках. У міру спускання по металевих скобах потрібно очищати їх від наносів і водоростей.

Не допускається перебування людей у камері, всмоктувальній лінії під час їх очищення або ремонту, якщо виявлено хоча б незначне пропускання води до камери або всмоктувальної лінії.

3.4.15. Перед початком виконання робіт, а також у процесі їх виконання у колодязях або камерах необхідно перевірити в них наявність шкідливих газів за допомогою газоаналізатора. Виявлені гази повинні бути видалені.

Не дозволяється опускатися в колодязь або камеру до повного видалення з них шкідливих газів, що встановлюється повторною перевіркою.

3.4.16. Під час очищення аванкамер працівникам дозволяється переходити через відклади мулу лише по укладених стійких настилах. При цьому вони забезпечуються страхувальними канатами.

Пересування по наносних відкладах поодинці забороняється.

3.4.17. Очищення сміттєзатримувальних решіток водоприймальних пристроїв від сміття здійснюється під безпосереднім наглядом відповідального керівника робіт. Колоди і корчі відводять від водозабірної споруди, стоячи на службовому містку, за допомогою багрів або граблів з міцними і добре виструганими ручками. Забороняється очищати сміттєзатримувальні решітки з тимчасових, недостатньо закріплених і неогороджених робочих місць. Під час промивання відкладів мулу, сміття на решітках зворотним током води працівники повинні перебувати на безпечній відстані від решітки, яка промивається.

3.4.18. До початку підняття рівня води у верхньому і нижньому б’єфах із зони затоплення, включаючи захищені щитами водоприймальні пристрої, виводяться всі працівники, що там перебувають, прибираються будівельні матеріали, механізми та інструмент.

3.4.19. Працівники, які відповідають за технічну експлуатацію насосної станції, водозабірної споруди, зобов’язані особисто перевірити справність щитів, затворів, підіймальних механізмів на водозабірних і напірних спорудах перед подачею або підняттям рівня води на водозабірній споруді, наявність запірних пристроїв на приводах підіймальних механізмів, наявність настановчих і застережних плакатів і відсутність людей у зоні затоплення.

3.4.20. На кожному робочому місці поблизу гідротехнічного, гідромеханічного устаткування насосних станцій (водозабірних споруд, насосних агрегатів, вакуум-систем, дренажних систем та інших) повинні бути вивішені на видному і доступному місці інструкції щодо їх безпечної експлуатації (обслуговування і догляду за ними), затверджені роботодавцем.

3.5. Заходи щодо запобігання аваріям на насосних станціях та ліквідації їх наслідків:

3.5.1. На підприємстві повинен бути розроблений план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуа­цій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за № 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).

Працівники, задіяні в експлуатації насосної станції, при виникненні аварійної ситуації або аварії повинні діяти згідно з розробленим на підприємстві планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

3.5.2. У разі виникнення аварійної ситуації при експлуатації насосної станції слід: припинити роботу; вжити заходів щодо попередження загрози життю та здоров’ю оточуючих; залишити небезпечну зону і сповістити про випадок керівництво та, за необхідності, відповідні служби, формування; не дозволяти стороннім особам перебувати в небезпечній зоні; вжити заходів щодо ліквідації аварійної ситуації, якщо це можливо.

3.5.3. У виняткових випадках короткочасні роботи, що не терплять зволікання, з усунення несправностей обладнання, які можуть призвести до аварії на насосній станції, допускається виконувати без наряду-допуску — за розпорядженням із записом в оперативний журнал:

а) оперативним працівникам (машиністам насосних установок) або працівникам виїзної бригади (у насосних станціях з електроустаткуванням з напругою понад 1000 В — не менше ніж двома особами);

б) ремонтникам під наглядом працівника з числа оперативних працівників (машиніста насосних установок), якщо виписування та оформлення наряду-допуску призводить до затримки ліквідації наслідків аварії;

в) ремонтникам під наглядом адміністративно­технічного працівника з групою з електробезпеки V (в електроустановках з напругою до 1000 В — з групою IV) у випадках зайнятості оперативних працівників, а також у разі відсутності місцевих чергових.

3.5.4. У разі відсутності адміністративно­технічних працівників, які мають право видавати наряди-допуски або розпорядження, право видавати наряд­допуск або розпорядження на роботу, метою якої є запобігання аварії або ліквідація її наслідків, надається оперативному працівнику (машиністу насосних установок) з групою з електробезпеки IV.

3.5.5. Участь оперативних працівників у ліквідації аварій та їх наслідків (безпосередня, шляхом нагляду за працівниками під час роботи без наряду-допуску) дозволяється з відома старшого в зміні оперативного працівника (або працівника з числа адміністративно­технічного персоналу), який відповідає за експлуатацію насосної станції. У разі відсутності зв’язку зі старшим у зміні оперативним працівником такий дозвіл не потрібний.

3.5.6. Під час проведення в електроустановках насосної станції аварійних робіт черговими працівниками, ремонтними бригадами необхідні видача нарядів­допусків і оформлення допуску до робіт відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

У разі відсутності на цей момент на насосній станції працівників, які мають право видавати наряд­допуск, та з метою найшвидшої ліквідації аварії видавати наряд­допуск має право черговий чи оперативно-ремонтний працівник підприємства, який має ІV групу допуску з електробезпеки, за вказівкою особи, відповідальної за електрогосподарство.

3.5.7. Весь виробничий персонал, задіяний в експлуатації насосної станції, повинен бути навчений практичним способам вивільнення людини, яка потрапила під дію електричного струму, надання долікарської допомоги потерпілому при враженні електричним струмом та інших нещасних випадках.

У разі нещасного випадку з людиною, яка потрапила під дію електричного струму, зняття напруги для звільнення потерпілого від його дії повинно бути проведене негайно, без попереднього дозволу.

3.5.8. В усіх випадках під час роботи мають виконуватися всі організаційно­технічні заходи, що забезпечують безпечні умови праці.

3.5.9. Розслідування та облік аварій і нещасних випадків, які трапляються під час експлуатації електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій, професійних захворювань на підприємстві здійснюються згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112.

ІV. Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт на насосних станціях

4.1. Технічне обслуговування обертових механізмів та електродвигунів:

4.1.1. При виведенні в ремонт і проведенні самих ремонтів обертових механізмів з електроприводом, розбиранні електричних схем, які виконуються оперативними працівниками насосної станції і виїзними бригадами, необхідно дотримуватися вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

4.1.2. Підготовка до ремонту обертових механізмів (насоси, вентилятори, електродвигуни та інше) повинна виконуватися відповідно до умов проведення робіт, зазначених у наряді-допуску або розпорядженні. При цьому механізм повинен бути зупинений, його запірна арматура (засувки, заслінки, вентилі та інше) встановлена в положення, що забезпечує безпечне виконання робіт.

Приводи арматури, яка відключає механізм, повинні бути замкнені на замок за допомогою ланцюгів або інших пристроїв і пристосувань, що унеможливлює їх помилкове включення.

На відключених приводах і пускових пристроях механізмів повинні бути вивішені плакати, що забороняють подачу напруги й оперування запірною арматурою, а на місці проведення роботи — плакат «ПРАЦЮВАТИ ТУТ».

4.1.3. На однотипних або близьких за габаритом електродвигунах, встановлених поряд з тим, на якому проводять роботи, слід вивісити плакати «СТІЙ! НАПРУГА» незалежно від того, перебувають вони в роботі чи в резерві.

4.1.4. Перед допуском до роботи на електродвигунах, що надають рух насосам, вентиляторам та іншому обладнанню, якщо можливе обертання електродвигунів від з’єднаних з ними механізмів, слід закрити і замкнути на замок засувки і шибери цих механізмів, вивісити плакати «НЕ ВІДКРИВАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», а також вжити заходів щодо гальмування ротора електродвигунів.

Завантажити