НПАОП 0.00-6.01-10Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного оглядуhttp://www.sot.zp.ua

НПАОП 0.00-6.01-10

Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 27 січня 2010 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2010 р. за N 163/17458

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 8 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці України від 01.07.2004 N 163 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 888/9487.

3. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Перевозник І. О.:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь Держгірпромнагляду та експертно-технічних центрів.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 Голова Комітету 

С. Сторчак ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. Кужель 

Міністр внутрішніх справ
України 

 
Ю. В. Луценко 

Перший заступник Міністра -
головний державний санітарний
лікар України 

 
 
О. М. Біловол 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
27.01.2010 N 9

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2010 р. за N 163/17458 
Порядок
проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

1. Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів (далі - технологічні транспортні засоби), які підлягають реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації, зняттю з обліку територіальними органами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 8 (далі - Порядок відомчої реєстрації).

3. Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертом технічним з промислової безпеки (далі - експерт) експертно-технічного центру, що належить до сфери управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - ЕТЦ), у присутності власника технологічного транспортного засобу (особи, що використовує його на законних підставах, або уповноваженої ним особи) або призначеної посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи) (далі - власник технологічного транспортного засобу).

Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертами, атестованими відповідно до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 N 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за N 103/13370.

4. Державний технічний огляд технологічного транспортного засобу проводиться перед його реєстрацією, перереєстрацією, тимчасовою реєстрацією, зняттям з обліку (крім випадків зняття з обліку у зв'язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) з урахуванням вимог Порядку відомчої реєстрації.

5. Державний технічний огляд зареєстрованих технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

6. Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться з метою контролю технічного стану транспортних засобів, перевірки їх на відповідність чинним на території України нормативно-правовим актам з охорони праці та встановлення відповідності ідентифікаційних номерів записам у реєстраційному документі.

7. Технічний стан технологічних транспортних засобів має відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

8. Для проведення щорічного державного технічного огляду технологічного транспортного засобу та проведення державного технічного огляду технологічного транспортного засобу з метою реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації зазначеного транспортного засобу, зняття його з обліку (крім випадків зняття з обліку у зв'язку з непридатністю, вибракуванням та списанням) власник в обов'язковому порядку подає до ЕТЦ копії таких документів:

свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

документів, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом;

документів, які підтверджують оплату послуг за проведення технічного огляду.

9. Технічний огляд технологічних транспортних засобів складається з:

перевірки відповідності типу, моделі технологічного транспортного засобу, ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, номерного знака технологічних транспортних засобів записам у документах, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом;

контролю технічного стану технологічних транспортних засобів (технічний стан причепів, напівпричепів перевіряється у складі з тягачем) на відповідність їх вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

10. Технологічні транспортні засоби вважаються такими, що не пройшли державний технічний огляд, якщо при їх обстеженні було виявлено таке:

будь-яка несправність технологічних транспортних засобів;

вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищує установлені стандартаминорми;

відсутність спеціальної медичної аптечки, первинних засобів пожежогасіння та знака аварійної зупинки;

відсутність свідоцтва про державну реєстрацію технологічного транспортного засобу чи номерного знака (для зареєстрованих технологічних транспортних засобів);

відсутність позитивного висновку експертизи, проведеної фахівцями ЕТЦ, на відповідність технологічних транспортних засобів нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних);

невідповідність ідентифікаційних номерів технологічного транспортного засобу, вузлів та агрегатів записам у документах, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

11. Технологічні транспортні засоби, що не пройшли державний технічний огляд, не допускаються до подальшої експлуатації та підлягають повторному технічному огляду після закінчення усунення недоліків, зазначених у пункті 9 цього Порядку, і внесення плати за проведення повторного технічного огляду.

12. За результатами державного технічного огляду ЕТЦ складається:

акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (при проведенні реєстрації, перереєстрації, тимчасовій реєстрації та знятті з обліку технологічного транспортного засобу);

акт державного технічного огляду технологічних транспортних засобів за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (при проведенні щорічного державного технічного огляду технологічного транспортного засобу).

Зазначені акти підписуються експертами ЕТЦ та власником технологічного транспортного засобу, у присутності якого було проведено державний технічний огляд, та завіряються особистим штампом експерта ЕТЦ, підписом власника зазначеного транспортного засобу або штампом чи печаткою власника технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб).

13.Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу та акт державного технічного огляду технологічних транспортних засобів виготовляються у двох примірниках, один з яких видається власнику технологічного транспортного засобу, а другий разом з документами про оплату послуг за проведення державного технічного огляду залишається і зберігається в ЕТЦ один рік, після чого знищується.

Відомості про проведений державний технічний огляд вносяться до журналу реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

14. Власнику технологічного транспортного засобу, який пройшов державний технічний огляд, видається талон про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу, зразок якого наведено у додатку 4 цього Порядку. Опис талона про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу наведено у додатку 5 до цього Порядку. На зворотному боці зазначеного талона ставиться підпис експерта ЕТЦ, який проводив технічний огляд, та його особистий штамп чи печатка.

15. На примірниках актів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, що зберігаються в ЕТЦ, власник технологічного транспортного засобу залишає відмітку про отримання зазначених актів та талона про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу (у разі його видачі).

 

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду 

 
 
І. Перевозник ПОГОДЖЕНО: 

  

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
 
С. Богданов 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи 

 
 
 
 
В. М. Третьяков 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

 
 
 
Г. В. Осовий

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців 

 
В. Биковець 

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України 

 
 
В. Биковець 

Президент Спілки орендарів
та підприємців України 

 
В. Хмільовський 


 

Додаток 1
до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 
АКТ
ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

"___" ____________ 20 року

Експертом ____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище і ініціали експерта)
за участю _____________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище і ініціали)
проведено технічний огляд ______________________________________________________________
                                                                                              (найменування технологічного транспортного засобу,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      тип, марка, модель, рік випуску)
ідентифікаційний N __________________________, двигун N _________________________________
___________________________________________,
що належить __________________________________________________________________________
                                                                                 (власник технологічного транспортного засобу) 

При проведенні технічного огляду установлено, що транспортний засіб
______________________________________________________________________________________
                                                    (відповідає чи не відповідає технічним вимогам за параметрами)
______________________________________________________________________________________
                                                                                (перелічити основні параметри)
 

Експерт 

____________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

Власник технологічного
транспортного засобу 

____________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. Ш. або М. П. 

  

   Додаток 2
до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 
АКТ
ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

"___" ____________ 20 року

Експертом ____________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище і ініціали експерта)
за участю _____________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище і ініціали)
проведено технічний огляд технологічних транспортних засобів _______________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (власник, адреса, телефон) N
з/п 

Тип транспортного засобу 

Марка, модель 

Номерний знак 

Серія, N свідоцтва про реєстрацію 

Номер 

Рік випуску 

Висновок за результатами технічного огляду 

ідентифі-
каційний 

двигуна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Пройшли технічний огляд __________________ одиниць транспорту

Не пройшли технічний огляд __________________ одиниць транспорту
 

Експерт 

____________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

Власник технологічного
транспортного засобу 

____________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

М. Ш. або М. П. 

  

  

 

Додаток 3
до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 
Журнал
реєстрації державного технічного огляду технологічного транспортного засобу

N
з/п 

Власник технологічного транспортного засобу 

Дата проведення державного технічного огляду 

Результати проведення державного технічного огляду 

Експерт 

Примітки 

позитивні 

негативні 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  Додаток 4
до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 


Талон
про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу

 

 

 

Додаток 5
до Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів 
ОПИС
талона про проходження державного технічного огляду технологічного транспортного засобу

ЛИЦЬОВИЙ БІК

Розмір бланка талона - 90 х 130 мм.

На лицьовому боці талона:

1) у верхньому лівому куті на полі 30 х 35 мм друкується кольорове зображення знака Держгірпромнагляду;

2) у правому верхньому куті на полі 25 х 35 мм друкуються чорним шрифтом цифри року, у якому технологічний транспортний засіб повинен проходити черговий технічний огляд, та слово "Держгірпромнагляд";

3) у правому верхньому куті прямокутника 40 х 120 мм на білому фоні друкується назва області, а нижче дається малюнок деяких технологічних транспортних засобів;

4) у лівій нижній частині талона у прямокутнику розміром 10 х 50 мм вписується номерний знак технологічного транспортного засобу, а у правій нижній частині у прямокутнику - серія і номер свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

5) колір загального фону талона виконується яскравою фарбою і повторюється з інтервалом у п'ять років (2010 р. - темно-голубий, 2011 р. - фіолетовий, 2012 р. - темно-зелений, 2013 р. - оранжевий, 2014 р. - темно-червоний).

ЗВОРОТНИЙ БІК

На зворотному боці талона вказуються:

1) реєстраційні дані технологічного транспортного засобу;

2) дата проведення технічного огляду;

3) дата проведення чергового технічного огляду;

4) підпис експерта ЕТЦ, який скріплюється штампом.

http://www.sot.zp.ua

12Завантажити