НПАОП 01.41-1.11-10Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

Забороняється пуск і навіть короткочасна робота механізмів без запобіжних огороджень або з погано закріпленими огородженнями.

2.3.6. Виробничі приміщення та технологічні проходи забороняється захаращувати незадіяним у роботі устаткуванням, запасними частинами, сторонніми предметами, сміттям, будівельними матеріалами тощо.

Стоки і дренажні системи, приямки повинні забезпечувати повне відведення води та бути закриті міцним настилом або огороджені.

У приміщеннях обов’язково має бути передбачене ремонтне та робоче освітлення згідно з ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» (далі — ДБН В.2.5-28-2006).

2.3.7. Не допускається змінювати місце розміщення електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій, якщо це не передбачено проектом будівництва, реконструкції або переоснащення насосної станції.

2.4. Вимоги до технологічних процесів при експлуатації насосних станцій:

2.4.1. Виробничі процеси здійснюються відповідно до затверджених технологічних регламентів (інструкцій) з урахуванням вимог ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», СП 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» та цих Правил.

2.4.2. Під час виконання робіт з експлуатації насосних станцій на працівників можуть впливати такі основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

а) фізичні: машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; підвищена або знижена вологість повітря; підвищена або знижена температура повітря робочої зони, поверхні обладнання, трубопроводів; підвищений рівень шуму на робочих місцях; підвищений рівень вібрації на робочих місцях; підвищена або знижена рухливість повітря; підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини; відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;

б) психофізіологічні: фізичні перевантаження (статичні й динамічні); нервово­психічні перевантаження (емоційні перевантаження).

2.4.3. Під час виконання технологічних процесів передбачаються: захист працівників від впливу на них небезпечних і шкідливих факторів шляхом застосування засобів колективного та індивідуального захисту; своєчасне одержання інформації про виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях; система контролю і керування технологічним процесом, що забезпечує захист працівників і аварійне вимкнення виробничого обладнання.

2.4.4. Роботи в насосних станціях виконуються за нарядом­допуском, розпорядженням або в порядку поточної експлуатації.

Перелік робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації, затверджує керівник підприємства або власник насосної станції.

За нарядом­допуском на насосних станціях мають виконуватися всі роботи, які не увійшли до переліку робіт, що виконуються у порядку поточної експлуатації і за розпорядженням.

2.4.5. Проводити ремонт обладнання дозволяється лише за умови вжиття заходів безпеки, які унеможливлюють увімкнення його в роботу (пуск двигуна, подача води, маневрування затворами тощо).

2.4.6. Не дозволяється спиратися і ставати на бар’єри площадок, запобіжні кожухи муфт, підшипників насосів та інше, а також ходити по трубопроводах, конструкціях і перекриттях, не призначених для цієї мети.

Забороняється знімати кожухи і торкатися струмовідних частин електричного устаткування (контакти реле, пристрої автоматики, кабельні підведення двигунів, приводи затворів і засувок тощо), якщо вони перебувають під напругою.

2.4.7. Не дозволяється виконання ремонтних робіт на механізмах і обладнанні, що працюють і перебувають під тиском і напругою.

2.4.8. Чистити, обтирати, змащувати механізми дозволяється лише після їх повної зупинки. Під час обтирання зовнішньої поверхні нерухомого корпусу механізмів, які працюють, забороняється намотувати на руку чи пальці обтиральний матеріал. Не дозволяється пригальмовувати або зупиняти вручну частини машин, що обертаються або рухаються.

2.4.9. Під час обслуговування обладнання в місцях, які не мають стаціонарного освітлення, необхідно користуватися акумуляторами та електричними ліхтариками, а також переносними ручними електричними світильниками, які створюють необхідний рівень освітленості відповідно до ДБН В.2.5-28-2006.

2.4.10. На насосних станціях, які тимчасово не працюють, знаходяться на консервації, без постійних чергових працівників повинні виконуватися такі вимоги: зовнішні вхідні двері машинних залів замикаються на замок; ключі від вхідних дверей повинні знаходитися у керівника виїзної бригади або у працівника, якому дозволено одноособовий огляд насосної станції.

2.4.11. До машинних залів насосної станції допускаються працівники, зазначені в наряді-допуску або розпорядженні, та особи, які за посадовими обов’язками мають право перебувати у машинних залах.

2.4.12. Якщо під час експлуатації насосних станцій, ремонту електротехнічного устаткування, гідротехнічного, гідромеханічного обладнання виникає потреба у переміщенні вантажів вагою понад 20 кг, таке переміщення повинно виконуватися за допомогою підіймальних механізмів або засобів механізації. Переміщення вантажів на відстань більше ніж 25 м слід виконувати механізмами.

2.4.13. Шляхи переміщення вантажу і проходи повинні бути вільними і прибраними від зайвих предметів, які заважають здійсненню переміщення вантажу. У небезпечній зоні переміщення вантажу не повинні перебувати сторонні особи.

2.4.14. У разі використання різних такелажних пристроїв (котків, сходень, тачок, канатів, змінних вантажозахоплювальних пристроїв тощо), а також ломів, лопат та інших інструментів потрібно перевіряти їх комплектність і технічний стан до початку робіт.

2.4.15. Під час розвантажування та навантажування вручну труб, бочок та інших круглих предметів з автомашин і платформ повинні застосовуватися нахилені площадки.

2.4.16. Навантажування (розвантажування) бочок, барабанів з кабелем слід виконувати механізованим способом.

Переміщувати вручну вантаж у бочках, барабанах дозволяється тільки перекочуванням.

Спускати і підіймати бочки, барабани та інші аналогічні вантажі вручну слід за допомогою слег із застосуванням канатів.

2.5. Вимоги безпеки при обслуговуванні електроустановок насосних станцій:

2.5.1. До оперативного обслуговування електроустановок насосних станцій допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання та які пройшли навчання і перевірку знань на підприємстві відповідно до пункту 2.1 розділу 2 НПАОП 40.1-1.21-98.

2.5.2. Працівники, що обслуговують електроустановки насосних станцій одноосібно, та старші в зміні або бригаді оперативні працівники, за якими закріплено електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV — в електроустановках з напругою понад 1000 В і III — в електроустановках з напругою до 1000 В.

Список осіб з адміністративно­технічного персоналу, яким дозволено одноосібний огляд елект­роустановок, складає посадова особа, відповідальна за електрогосподарство насосної станції, і затверджує керівник підприємства або власник насосної станції.

2.5.3. Під час огляду розподільчого устаткування (далі — РУ), щитів, шинопроводів, збірок напругою до та понад 1000 В необхідно дотримуватися правил безпеки. При цьому забороняється:

а) знімати попереджувальні плакати, огородження або бар’єри, проникати за них;

б) торкатися струмовідних частин, обтирати і чистити їх;

в) виконувати будь-яку роботу, усувати виявлені несправності;

г) входити до шаф закритих РУ з напругою понад 1000 В. Такі шафи слід оглядати з порога або стоячи перед бар’єром.

2.5.4. Обслуговування електроустановок насосної станції може здійснюватися як оперативними працівниками (машиністами насосних установок), за якими закріплені ці електроустановки, так і виїзними ремонтними працівниками, за якими закріплена група електроустановок насосних станцій.

2.5.5. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) повинні бути постійно замкнені на замок.

Для кожного приміщення електроустановок повинно бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від інших приміщень не повинні підходити до дверей приміщень РУ. Ключі повинні бути пронумеровані й зберігатись у чергового працівника, який під час свого чергування на зміні видає їх під розписку особам, яким дозволено огляд електроустановок, виконання робіт на електроустановках за нарядом­допуском або розпорядженням.

2.5.6. У приміщенні чергових працівників, які обслуговують електроустановки, повинні бути вивішені правила надання першої допомоги потерпілим від електричного струму та у разі інших нещасних випадків.

2.6. Вимоги до обслуговуючих (оперативних) працівників насосної станції:

2.6.1. Оперативне обслуговування устаткування, встановленого на насосній станції, повинно здійснюватися (у межах компетенції) як оперативними працівниками (машиністами насосних установок), за якими закріплено відповідну насосну станцію, так і виїзним персоналом, за яким закріп­лено групу насосних станцій.

2.6.2. Усі посадові особи та інші працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи повинні пройти на підприємстві навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварій відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03) відповідно.

2.6.3. До працівників насосної станції і виїзного персоналу ставляться такі вимоги:

а) особи, які не досягли 18 років, не можуть бути допущені до самостійної роботи, пов’язаної з експлуатацією електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій;

б) працівники повинні мати теоретичну та практичну підготовку з питань охорони праці;

в) працівники повинні проходити медичні огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

2.6.4. Працівники, які допустили порушення цих Правил та вимог НПАОП 40.1-1.21-98 або одержали незадовільну оцінку знань, повинні пройти повторну перевірку знань протягом одного місяця згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

2.6.5. Перевірка знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці при обслуговуванні електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насос­них станцій проводиться і оформлюється індивідуально.

Результати перевірки знань заносяться до журналу, форму якого наведено в додатку 3 НПАОП 40.1-1.21-98, з присвоєнням відповідної групи з електробезпеки.

2.7. Виробнича санітарія, вимоги до застосування колективних та індивідуальних засобів захисту:

2.7.1. Роботодавець, який здійснює експлуатацію насосної станції, зобов’язаний створити безпечні умови праці на робочому місці, гарантувати безпеку технологічних процесів, електротехнічного устаткування, гідротехнічного і гідромеханічного обладнання та інших засобів виробництва, забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

2.7.2. Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці насосної станції безпечні та відповідні санітарно­гігієнічні умови праці згідно з вимогами Державних санітарних норм і правил при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.97 № 198 (далі — ДСанПіН № 198-97), Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524 (ДСН 3.3.6.096-2002), Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.99 № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (ДСН 3.3.6.042-99), Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39 (ДСН 3.3.6.039-99), ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах», ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно­гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» та інших чинних санітарних норм і правил.

2.7.3. На насосних станціях, у приміщеннях для оперативних (чергових) працівників повинні бути аптечки з постійним запасом медикаментів і медичних засобів з дотриманням термінів їх кінцевого використання. В аптечку повинні бути вкладені перелік наявних матеріалів і медикаментів та інструкції щодо їх застосовування.

Місце для зберігання аптечки визначає особа, яка відповідає за експлуатацію насосної станції.

У виробничих приміщеннях повинні бути вивішені правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим та плакати, що наочно ілюструють надання першої допомоги.

2.7.4. Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.08-09.

Під час ремонту, обслуговування або оперативного переключення в електроустановках насос­них станцій як додатковий електрозахисний засіб необхідно застосовувати гумові діелектричні килими та ізолювальні підставки.

2.7.5. Електрозахисні засоби повинні використовуватися за їх прямим призначенням під час роботи з електроустаткуванням з напругою, що не перевищує ту, на яку розраховані ці засоби. Працівники, які одержали засоби захисту для користування, відповідають за їх правильну експлуатацію.

Перед застосуванням засобу захисту працівник зобов’язаний перевірити його справність, переконатися у відсутності зовнішніх пошкоджень, очистити та обтерти від пилу, перевірити за штампом термін придатності.

Засоби захисту повинні знаходитися як інвентарні в РУ або входити до комплекту інвентарного майна виїзних бригад.

2.7.6. Засоби захисту, що перебувають в експлуатації, розміщують у спеціально відведених місцях біля входу до приміщення, а також на щитах керування. У місцях зберігання повинен знаходитися перелік засобів захисту.

Місця зберігання повинні бути обладнаними гачками або кронштейнами, а також шафами і стелажами.

2.7.7. Засоби індивідуального захисту, пристрої та інструмент, що застосовуються для обслуговування електроустановок, гідромеханічного обладнання, будівель і споруд, повинні підлягати огляду і випробуванням згідно з чинними нормативними документами.

Засоби захисту, які не витримали випробувань, підлягають вилученню.

2.7.8. Будівлі, приміщення, споруди насосної станції повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння з урахуванням вимог НАПБ А.01.001-2004.

Працівники, які перебувають у цих приміщеннях, повинні бути навчені відповідним діям у разі виникнення пожежі, правилам користування первинними засобами пожежогасіння.

2.7.9. Експлуатацію електротехнічного устаткування, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосної станції без пристроїв, які забезпечують дотримання встановлених санітарних норм, або з несправними пристроями, які не забезпечують дотримання цих норм і вимог, заборонено.

ІІІ. Організаційні та технічні заходи, спрямовані на створення безпечних умов виконання робіт на насосних станціях

3.1. Організаційні заходи, спрямовані на створення безпечних умов виконання робіт:

3.1.1. До організаційних заходів, спрямованих на створення безпечних умов виконання робіт під час ремонту та експлуатації устаткування насосних станцій, належать:

а) затвердження переліку робіт, які виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

б) призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

в) оформлення заявки на виведення устаткування в ремонт;

г) оформлення наряду-допуску або розпорядження на роботу і видача його виконавцю або керівнику робіт;

ґ) підготовка робочого місця для виконання робіт;

д) допуск до роботи;

е) нагляд під час виконання робіт;

є) переведення на інше робоче місце;

ж) оформлення перерв у роботі та її закінчення.

3.1.2. Роботи, пов’язані з ремонтом і обслуговуванням електротехнічного устаткування, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосної станції, можуть виконуватися за нарядом­допуском, розпорядженням або без наряду-допуску.

Під час ліквідації аварії або аварійної ситуації дозволяється виконання ремонтних робіт без наряду-допуску з подальшим його оформленням.

3.1.3. Списки працівників, які мають право на видачу нарядів­допусків і розпоряджень, керівників робіт, допускачів та переліки робіт, що виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство (насосні станції), і затверджуються керівником підприємства або власником насосної станції.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та новому затвердженню.

3.1.4. На кожному підприємстві на основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням специфіки експлуатації насосних станцій роботодавець розробляє і затверджує відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників.

3.1.5. Порядок видачі та оформлення нарядів­допусків, склад бригади, що працює за нарядом­допуском, підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт, нагляд під час виконання робіт за нарядом­допуском, оформлення перерв у роботі, переведення бригади на нове робоче місце, закінчення робіт, закриття нарядів­допусків здійснюються відповідно до вимог, викладених у розділі 3 НПАОП 40.1-1.21-98.

3.1.6. Відповідальними за безпеку робіт, які виконуються на гідротехнічному та гідромеханічному обладнанні та електроустановках насосної станції, є:

а) працівник, який видає наряд­допуск, розпорядження;

б) працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;

в) працівник, який готує робоче місце, допуск до роботи;

г) працівник, який допускає до роботи (допускач);

ґ) керівник робіт;

д) працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

е) члени бригади, виконавці робіт.

3.1.7. Працівник, який видає наряд­допуск, розпорядження на виконання робіт на обладнанні та устаткуванні насосної станції, відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді-допуску заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, зазначених у наряді-допуску, роботі, що виконується.

Право видачі нарядів­допусків та розпоряджень надається адміністративно­технічним працівникам підприємства, яке здійснює експлуатацію одної або декількох насосних станцій, що мають групу V з електробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і ІV — в електроустановках напругою до 1000 В.

Форма наряду-допуску наведена в додатку 4 НПАОП 40.1-1.21-98.

3.1.8. Керівник робіт відповідає за:

а) вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом­допуском чи розпорядженням, та їх достатність;

б) чіткість і повноту інструктажу членів бригади, виконавців робіт з числа оперативних працівників (машиністів насосних установок);

в) наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;

Завантажити