НПАОП 1.8.10-1.24-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОХМАЛЕ-ПАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Державний нормативний акт

про охорону праці

Затверджено

наказом Державного

комітету України по нагляду за

охороною праці від 15.12.97 № 306

Д Н АОП 1.8.10 - 1.24 - 97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ

КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПЕРЕДМОВА

Розроблені Українським науково-дослідним інсти­тутом цукрової промисловості (УкрНДІЦП) (Євфіменко В. Ф., Дехтярук Л. Т., Підбуцька Я. К.)

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: Сазонов А.П. (голова комісії), Атаманенко П.Т., Мельничук Л.О., Кузнєцов Ю.С., Саган М.А., Данькевич Г.М., Євфіменко В.Ф.

З введенням в дію «Правил безпеки при вироб­ництві крохмале-патокової продукції» вважати таки­ми, що не застосовуються на території України:

«Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для крохмале-патокової промисловості», затверджені Мінхарчопромом СРСР 29.01.74 р.;

НАОП 1.8.10-2.05-84 ОСТ 18-429-84 «Оборудова-ние крахмало-паточной промышленности. Требования безопасности», затверджений Мінхарчопромом СРСР;

НАОП 1.8.10-2.06-85 ОСТ 18-445-85 «Процессыкрахмало-паточного производства. Требования безопас­ности», затверджений Мінхарчопромом СРСР.

Д Н А О П 1.8.10 - 1.24 - 97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дата введення 15.12.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки при виробництві крохмале-патокової про­дукції (далі - Правила) розповсюджуються на всі підприєм­ства, установи, організації крохмале-патокового виробницт­ва (далі -підприємства, незалежно від форм власності). Пра­вила встановлюють основні вимоги з безпеки праці в крох-мале-патоковому виробництві. Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, ви­готовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремон­ту, технічного діагностування та експлуатації об'єктів крох­мале-патокового виробництва.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Позначення

Норматив-ного акта

Назва

нормативного акта

 

Затвердження нормативного акта

 

 

Дата (документ №

 

Організація

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

Закон України «Про охорону праці»

 

14.10.92 № 2695-ІІІ

 

Верховна Рада України

 

 

 

Закон України «Про дорожній рух»

 

28.01.93 № 3353-ХІІ

 

Верховна Рада України

 

 

 

Закон України «Про санітарно-епідеміолопчне забезпечення населення»

 

24.02.94

 

Верховна Рада України

 

ДНАОП 0.00-1.07.94

 

Правила будови І безпеч­ної експлуатації посудин, що працюють під тиском

 

18.10.94 Наказ № 104

 

Держнагляд­охоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-1.02-92

 

Правила устройства й безопасной зксплуатации лифтов

 

17.06.92

 

Госгортехнад-зор СССР

 

ДНАОП 0.00-1.03.93

 

Правила будови і безпеч­ної експлуатації вантажо­підіймальних кранів

 

16.12.93 Наказ № 128

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-4.21-93

 

Типове положення про службу охорони праці

зареєстровано:

 

03.08.93 № 73

30.09.93 № 140

 

Держнагляд-охоронпраці України Мін'юст України

 

ДНАОП 0.00-4.13-94

 

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

 

01.03.94 Наказ № 16

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

ДНАОП 0.00-4.14-94

 

Положення про опрацю­вання, прийняття, пере­гляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

 

16.03.94 Наказ № 19

 

Держнагляд-охоронпраці України

 

 

 

зареєстровано:

 

12.05.94 № 94/303

 

Мін'юст України

 

 

 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

 

06.07.84

 

Міненерго СРСР

 

 

 

Правила пожежної безпеки в Україні зареєстровано:

 

14.06.95 № 219/755 22.06.95 № 400

 

МВС України

Мін'юст України

 

 

 

Положення про добро­вільні пожежні дружини (команди) і Типове поло­ження про пожежно-технічну комісію

 

27.09.94 № 521

 

МВС України

 

ДНАОП 0.00-1.21-84

 

Правила технічної експлу­атації електроустановок споживачів І правила техніки безпеки при експлуатації електроуста­новок споживачів

 

12.12.84

 

Міненерго СРСР

 

 

 

зміни:

 

1988

 

 

 

 

 

Правила пользованияииспытания защитных

 

12.12.84

 

Минэнерго СССР

 

 

 

средств, применяемых в электроустановках

 

 

 

 

 

ДНАОП 0.00-4-03-93

 

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадківв, професійних захворюваньіаварій на підприемствах, в устано-вахіорганізаціях

 

10.08.93 Наказ № 623

 

Кабінет Міністрів України

 

ДНАОП 0.00-4.12-94

 

Типове положения про навчання,інструктажіперевірку знань праців-ників з питань охорони праці

 

04.04.94 Наказ № 30

 

Держнагляд-охоронпраціУкраїни

 

 

 

зареестровано:

 

12.05.94 № 95/304

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.03-8.07-94

 

Перелік важких робіт з шкідливимиінебезпечними умовами праці, на яких забороняеться застосування працінеповнолітніх

 

31.03.94 Наказ № 46

 

Міністерство охорони здоров 'я України

 

 

 

зареестровано:

 

28.07.94 № 176-385

 

Мін'юст УкраТни

 

ДНАОП.00-8.02-93

 

Перелік робіт з підвище-ною небезпекою

 

30.11.93 Наказ № 123

 

Держнагляд-охоронпраціУкраїни

 

 

 

зареестровано:

 

23.12.93 № 196

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.00-8.03-93

 

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють напідприемстві

 

21.12.93 Наказ № 132

 

Держнагляд-охоронпраціУкраїни

 

ДНАОП 0.03-8.08-93

 

Перелік важких робіт

з шкідливими і

небезпечними умовами праці, на яких заборо­няеться застосування праціжінок

 

29.12.93 Наказ № 256

 

Міністерство охорони здоров'я України

 

 

 

зареестровано:

 

30.03.94 № 51/260

 

Мін'юст України

 

ДНАОП 0.03-3.01-71

 

Санитарные нормы проектирования промыш­ленных предприятий СН 245-71

 

05.11.71

 

Минздрав СССР

 

ДНАОП 0.00-5.11.85

 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ

 

20.02.85

 

Госгортехнадзор СССР

 

ДНАОП 0.00-1.20-90

 

Правила безопасности в газовом хозяйстве

 

 

26.12.90 Постановле­ние № 3

 

Госпроматом-надзор СССР

 

ДНАОП 0.00-4.26-96

 

Положение о порядке обеспечения работающих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

29.10.96 Приказ № 170

 

Госнадзор-охрантруда Украины

 

 

 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой, мясной и мо­лочной промышленности

 

 

 

Госкомтруд СССР

 

ДНАОП 0.03.03-4.02-94

 

Положення про медичний огляд працівників певних категорий

 

13.03.94 Наказ № 45

 

Мінохорони здоров'я України

 

 

 

зареестровано:

 

21.06.94 № 136/345

 

Мін'юст України

 

НАОП 1.8.10-3.08.73

 

Нормы санитарной одежды и санитарной обуви для рабочих, младшего обслуживаю­щего персонала, инже­нерно-технических работ­ников предприятий пи­щевой промышленности

 

12.03.73

 

Минпищепром СССР

 

ДНАОП 0.00-1.28-97

 

Правила охорони праціна автомобільному транспорті

 

13.01.97 Наказ № 5

 

Держнагляд-охоронпраціУкраїни

 

ЦРБ-004

 

Правила технічної експлуатації залізниць України

 

16.01.95 № 27

 

Мінтранс України

 

НАОП 1.3.10-1.07.79

 

Основные правила безопасной работыв химических лабораторних

 

27.07.77

 

Минхимпром СССР

 

 

 

Правила изготовления взрывозащищенногоирудничного злектрооборудования (ПИВРЭ)

 

16.01.69

 

Минэнерго СССР

 

 

 

Правила охраныповерхностных вод от загрязнения сточньїми водами

 

16.05.74

 

Министерство мелиорациииводного хоз-ва СССР

 

 

 

Правила пользованияэлектрическойэнергией

 

06.12.81 № 310

 

Минзнерго й злектрификации СССР

 

НАОП 1.1.10-1.01-85

 

Правила техники безопасности приэксплуатацииэлектроустановок

 

10.09.85

 

Минэнерго СССР

 

НАОП 1.4.10-1.03-85

 

Правила техники безопасностиипроизводственной санитарии при производ-стве ацетилена, кислоро-даигазопламенной обработке металлов

 

8.07.85

 

Минхиммаш СССР

 

 

 

Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневих работ на взрывоопасныхивзры-вопожароопасных объектах

 

7.05.74

 

Госгортехнадзор СССР

 

ЦШ 0001

 

Інструкція по сигналізації на залізницях України

 

8.07.95 № 259

 

Мінтранс України

 

ГОСТ 12.0.003-74-ОСТ СЭВ 790-77

 

ССБТ. Опасныеивред-ные производственные фактори. Классификация

 

 

 

 

 

ГОСТ 12.0,005-84

 

ССБТ. Метеорологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положення

 

 

 

 

 

гост

12.1.004-91

 

ССБТ. Пожарная безо­пасность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.005-88*

 

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени-ческие требова­ния к воздуху рабочей зоны

 

ГОСТ 12.1.010-76

 

ССБТ. Взрывобезопас-ность. Общие требования

 

ГОСТ 12.1.012-78

 

ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.1.019-79

 

ССБТ. Электробезопас­ность. Общие требования безопасности и номенкла­тура видов защиты

 

ГОСТ 12.1.023-80

 

ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин

 

ГОСТ 12.1.030-81

 

ССБТ. Классификация. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

 

ГОСТ 12.2.007-75

 

ССБТ. Изделия электро­технические. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.007.7-83

 

ССБТ. Щиты, шкафы. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.003-91

 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.013-91

 

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

 

ГОСТ 12.2.019-86

 

 

ССБТ. Тракторы и машины самоходные

сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

 

гост

12.2.022-80

 

ССБТ. Конвейеры Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.026-93

 

ССБТ. Деревообрабатыва­ющее оборудование. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.2.032-78

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования

 

ГОСТ 12.2.033-78

 

ССБТ. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования

 

ГОСТ 12.2.058-81

 

ССБТ. Краны грузоподъ­емные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации

 

ГОСТ 12.3.002-75

 

ССБТ. Процессы произ­водственные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.006-75

 

ССБТ. Эксплуатация водопроводных канализа­ционных сооружений и сетей. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.009-75

 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ 12.3.010-82

 

ССБТ. Тара производ­ственная. Требования безопасности.

 

ГОСТ 12.3.020-80

 

ССБТ. Процессы переме­щения грузов на пред­приятиях. Общие требо­вания безопасности

 

гост

12.4.009-83

 

ССБТ. Пожарная техни­ка для защиты объек­тов. Основные виды. Размещение и обслу­живание

 

ГОСТ 12.4.011-89

 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие тре­бования и классификация

 

ГОСТ 12.4.022-75

 

ССБТ. Системы вентиля­ционные. Общие требо­вания

 

ГОСТ 12.4.026-76

 

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

 

ГОСТ 12.4.094-85

 

ССБТ. Средства индиви­дуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

 

ГОСТ 2761-84

 

Источники централизован­ного хозяйственно-питье­вого водоснабжения. Гиги­енические требования и правила выбора

 

ГОСТ 2874-82

 

Вода питьевая. Гигиени­ческие требования и контроль за качеством

 

ГОСТ 6533-78

 

Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры

 

ГОСТ 9078-84

 

Поддоны плоские. Общие технические условия

 

ГОСТ 10000-75

 

Прицепы и полуприцепы транспортные. Общие технические требования

 

ГОСТ 10807-87

 

Знаки дорожные. Общие технические условия

 

ГОСТ 13188-87

 

Тележки грузовые. Типы, основные пара­метры и размеры

 

гост

14192-77 (СТ СЭВ 257-80)

 

Маркировка грузов

 

ГОСТ 14254-80

 

Изделия электротехничес­кие. Оболочки. Степень защиты. Обозначение. Методы испытания

 

ГОСТ 15597-82

 

Светильники для произ­водственных зданий. Общие технические условия

 

ГОСТ 19822-82

 

Тара производственная. Технические условия

 

ГОСТ 21130-75

 

Изделия электротехничес­кие. Зажимы заземления и знаки заземления. Конструкция и размеры

 

ГОСТ 23120-78

 

Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

 

ГОСТ 21836-88

 

Стекла смотровые для промышленных установок

 

ГОСТ 21889-76

 

Система «человек-машина». Кресло операто­ра. Общие эргономичес­кие требования

 

ГОСТ 23838-89

 

Здания предприятий. Параметры

 

ГОСТ 24597-81

 

Пакеты тарно-штучных грузов

 

ГОСТ 26887-86

 

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие техничес­кие условия

 

гост

28705-90

 

Центрифуги промыш­ленные. Технические требования

 

СНиП 2.01.02-85

 

Противопожарные нормы

 

СНиП 2.04.01-86

 

Внутренний водопровод и канализация здания

 

СНиП 2.04.05-91

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

СНиП 2.04.02-84

 

Водоснабжение. Наруж­ные сети и сооружения

 

СНиП 2.04.07-86

 

Тепловые сети

 

СНиП 2.04.09-86

 

Пожарная автоматика зданий и сооружений

 

СНиП 2.05.02-85

 

Автомобильные дороги

 

СНиП 2.09.02-85

 

Производственные здания

 

СНиП 2.09.03-85

 

Сооружения промышлен­ных предприятий

 

СНиП 2.09.04-87

 

Административные и бытовые здания

 

СНиП 2.11.01-85

 

Складские здания

 

СНиП II-4-79

 

Естественное и искус­ственное освещение

 

СНиП II-39-79

 

Железные дороги. Колеи 1520 мм

 

СНиП II-89-90

 

Генпланы предприятий

 

СНиП III-4-80

 

Техника безопасности в строительстве (внесены изменения, опублико­ванные в БСТ, № 8, 1984 г.)

 

СНиП II- 104-76

 

Правила производства и приемки работ

 

 

 

 

 

СН 174-75

 

Инструкция по проектирова­нию электроснабжения про­мышленных предприятий

 

 

 

 

 

СН 3041-84

 

Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудова­нием, создающими локальную вибрацию, которая передается на руки работающих

 

 

 

 

 

РД 34.21.122-87

 

Инструкция по защите от молнии зданий и соору­жений

 

12.10.87

 

Минэнерго СССР

 

ВСН 205-84

 

Инструкция по проектиро­ванию электроустановок системы автоматизации технологического обору­дования

 

5.04.84

 

Минмонтаж-спецбуд СССР

 

 

 

Временная инструкция № 9-1-88 по проектирова­нию, установке и эксплуа­тации взрыворазрядите-лей для производственно­го оборудования предпри­ятий системы Министер­ства хлебопродуктов СССР

 

15.01.88 Приказ № 5

 

Министерство хлебопродук­тов СССР

 

ВНТП 03-91

 

Ведомственные нормы технологического проекти­рования свеклосахарных заводов

 

09.09.91

 

Минсельхоз­прод СССР

 

ОНТП 24-86

 

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Общесоюзные нормы технологического проек­тирования)

 

27.02.86

 

МВД СССР

 

 

 

Правила пользования и испытания защитных

 

12.12.84

 

Минэнерго СССР

 

 

 

средств, применяемых вэлектроустановках

 

 

 

СН 181-70

 

Указанияпо проектированию цветовой отделки интерьеров промьышленных предприятий

 

 

 

СН 3223

 

Допустимые уровни шума на рабочих местах

 

 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до введення цих Правил, встановлюється місцевими органами Комітету по нагляду за охороною праці України (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду за охороною праці відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні засоби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання власник підприємства повинен опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Управлінням Дер-жавної пожежної охорони МВС України.

Завантажити