НПАОП 1.8.10-1.13-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

 

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

 

 

ДНАОП 1.8.10-1.13-97 (НПАОП 15.9-1.13-97)

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДУ,

ПИВА ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

 

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

Затверджено

 

наказом Державного комітету

України по нагляду за охоро-

ною праці

від___ 22.04.97___ N 98_____

 

 

 

 

 

Д Н А О П 1.8.10. - 1.13 - 97

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДУ, ПИВА ТА

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

 

1997

 

 

 

3

 

 

 

 

 

П Е Р Е Д М О В А

 

 

 

 

Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безал-

когольних напоїв 1997

 

Розроблені Українським науково-дослідним інститутом пиво-

безалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості

(УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром"

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом Ук-

раїни по харчовій промисловості

 

 

 

Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов

 

( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко

 

 

 

Правила опрацьовані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у пивоварній

та безалкогольній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР

03.05.82;

- ОСТ 18-419-84. Процеси виробничі у пивоварній та безалкоголь-

ній промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР

25.01.84;

- ОСТ 18-420-84. Устаткування пивоварної та безалкогольної про-

мисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР 25.01.84;

- ОСТ 18-421-84. Внутрішньозаводські вантажопотоки пивоварної

та безалкогольної промисловості. Загальні вимоги безпеки. Затвердже-

ний Мінхарчопромом СРСР від 25.01.84.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Зміст

 

 

стр.

 

Частина 1.............................................. 9

1. Галузь застосування................................. 9

2. Нормативні посилання ............................... 9

3. Загальні положення ................................. 15

3.1.Загальні вимоги ................................ 15

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення

цих Правил ......................................... 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 19

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ... 20

 

4. Вимоги пожежної безпеки ............................ 21

4.1. Загальні вимоги ............................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і

засоби зв'язку ..................................... 22

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного ус-

таткування ......................................... 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ....... 25

5. Територія підприємства ............................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ............ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії ...... 31

6. Будівлі і споруди .................................. 34

6.1. Виробничі будівлі ............................. 34

6.2. Складські будівлі.............................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ........................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування

кислот, лугів та інших хімікатів .............. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ....... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміще-

ння ................................................ 46

6.3.1. Загальні вимоги ........................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .......... 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ............ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського хар-

чування, торгівлі, служби побуту .............. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .............. 49

6.4.1. Загальні вимоги ........................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ..... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ................. 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та

зв'язку .............................................. 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря... 53

6.6.1. Загальні положення ..................... 53

6.6.2. Опалення ............................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря..... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем

водопостачання та каналізації ...................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ........................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ........ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ........... 62

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд

водопостачання та каналізації ................. 63

6.8. Шум та вібрація ............................... 64

 

 

5

 

 

7. Вимоги безпеки до технологічних процесів і вироб-

ництв ................................................. 66

7.1. Загальні вимоги ............................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ......... 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки ................ 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ............... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у сило-

сах та бункерах .................................... 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ................. 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні

 

технологічних посудин .............................. 74

7.6. Вогневі роботи ................................ 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лаборато-

ріях ............................................... 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по

трубопроводах ...................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ......... 82

8.1. Загальні вимоги ............................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій ...... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування ................ 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних прист-

роїв ............................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ......................... 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ............. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і армату-

ри ................................................. 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та схо-

дів ................................................ 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування .. 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика,

прилади безпеки та запобіжні пристрої .............. 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устатку-

вання .............................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше

0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) .............................. 97

9.1. Загальні положення ............................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлу-

атацію ............................................. 98

9.3. Технічний огляд посудин ....................... 98

10.Електробезпека ..................................... 102

10.1. Загальні вимоги ............................... 102

10.2. Технічна документація ......................... 103

10.3. Обслуговування устаткування ................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження еле-

ктричним струмом .................................... 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ....... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ....... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при робо-

ті з електроустаткуванням............................ 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок...... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи ................... 115

 

11.1. Загальні вимоги ............................... 115

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні

роботи .............................................. 115

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті. 116

--

 

 

6

 

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердо-

го та рідкого палива, допоміжних матеріалів,готової

продукції, сипких та штучних вантажів................ 116

 

 

11.5. Робота з небезпечними вантажами ............... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування,

машини та механізми.................................. 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі.................. 118

11.8. Візки транспортні ............................. 119

11.9. Конвеєри ..................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ........................... 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги)................. 120

11.12.Гвинтові конвеєри ............................ 120

11.13.Скребкові конвеєри ........................... 121

11.14.Ковшові елеватори ............................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі

спуски) ............................................. 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ....................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійс-

нюється з підлоги (талі, тельфери) .................. 122

11.18.Штабелеукладачі ............................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .......... 123

11.20.Пневматичний транспорт ...................... 124

12. Засоби індивідуального захисту ..................... 125

12.1. Загальні вимоги ............................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ..... 126

 

Частина 2 (галузева) ................................... 130

1.Виробництво солоду ................................... 130

2.Виробництво пива ..................................... 135

3.Виробництво безалкогольних напоїв .................... 142

4.Виробництво квасу .................................... 143

5.Виробництво сокiв та екстрактiв .......................143

6.Виробництво сухих напоїв ............................. 144

7.Виробництво хмельового екстракту ......................144

8.Виробництво зрiдженого двоокису вуглецю ...............145

9.Внутрiшньозаводськi вантажопотоки .....................146

10.Зберiгання сировини, тари, готової продукцiї .........147

10.1.Зберiгання ячменю та солоду ........................147

10.2.Зберiгання морсiв, сокiв та виноматерiалiв .........148

10.3.Зберiгання спирту, спиртованих настоїв, есенцiй ....149

10.4.Зберiгання хмелю ...................................150

11.Робота з хлором ......................................150

 

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря ро-

бочої зони підприємств по виробництву солоду,

пива та безалкогольних напоїв..................153

 

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побуто-

вими приміщеннями та обладнанням підприємств

по виробництву солоду, пива та безалкогольних

напоїв.........................................171

 

 

7

 

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітле-

нні) робочих місць виробничих приміщень

підприємств по виробництву солоду, пива та

безалкогольних напоїв..........................191

 

Додаток 4. Класифікація приміщень по ступеню електроне-

безпеки, категорії приміщень по вибухопожежо-

небезпеці......................................206

 

Додаток 5. Перелік споруд і приміщень, що підлягають

обладнанню автоматичними засобами пожежога-

сіння та автоматичною пожежною сигналізацією...210

 

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою..........213

 

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку

знань з охорони праці..........................219

 

Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору

та допустимий колірний контраст у залежності

від категорії робіт, характеру освітлення

і санітарно-гігієнічних умов у виробни-

чих приміщеннях................................221

 

Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель та

споруд.........................................223

 

Додаток10. Порядок сумісного зберігання речовин та мате-

ріалів.........................................224

 

Додаток11. Фізико-хімічні та токсикологічні характе-

ристики шкідливих та небезпечних речовин.......234

 

Додаток12. Класифікація приміщень щодо небезпеки уражен-

ня електричним струмом.........................243

 

Додаток13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою по цеху,

дільниці.......................................244

 

Додаток14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною

небезпекою.....................................245

 

Додаток15. Перелік робіт, що виконуються на підприємст-

ві за нарядами-допусками.......................247

 

Додаток16. Журнал реєстрації нарядів-допусків на прове-

дення робіт на підприємствах...................248

 

Додаток17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що

проводяться без наряду-допуску.................249

 

Додаток18. Журнал перевірки знань з техніки безпеки у

персоналу з групою електробезпеки I............250

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Додаток19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працю-

ють під тиском, та іншого устаткування, на яке

не поширюються правила Держнаглядохоронпраці...251

 

Додаток20. Прийоми надання першої допомоги................252

 

Додаток21. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними

засобами пожежогасіння.........................260

 

 

 

9

 

E

 

Д Н А О П 1.8.10 - 1.13 - 97

 

Правила безпеки при виробництві солоду, пива та

безалкогольних напоїв

Дата введення__01.10.97

 

 

 

ЧАСТИНА 1

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

F

Ці EПравилаF поширюються на всіх працівників, які виконують ро-

боти щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагод-

жування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підпри-

ємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виро-

бничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціаль-

них конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють солод, пиво,

безалкогольні напої, квас, соки, екстракти сухих напоїв, хмельовий

екстракт, зріджений двоокис вуглецю, незалежно від форм власності і

господарської діяльності (надалі - підприємств).

 

 

E

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ F

 

В цих EПравилахF використані такі законодавчі та нормативні

акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію поста-

новою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-ХII.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію пос-

тановою Верховної Ради України від 17.12.93 N3747-XII.

2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття,

перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних

актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці

України від 16.03.94 N19 та зареєстроване Міністерством України

12.05.94 N94/303.

2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, вик-

ладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці,

затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 N16.

2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуата-

ції вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохо-

ронпраці України від 16.12.93 N128.

2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуата-

ції посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядо-

хоронпраці України від 18.10.94 N104.

2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуата-

ції парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР

18.10.88.

2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуата-

ції трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом

СРСР 09.01.90.

2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарс-

тві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 за

N3.

 

 

10

 

2.10. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації

електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлу-

атації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонагля-

дом Міненерго СРСР 21.12.84.

2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації теп-

ловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпе-

ки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж,

затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони

праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93

за N73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 N140.

2.13. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації без-

печного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах,

затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

2.14. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які

зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охоро-

ни праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від

11.10.93 N94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94

N154.

2.15. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпе-

кою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93

за N123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93

N196.

2.16. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у профе-

сійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України

23.09.94 N263/121.

2.17. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд праців-

ників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров'я

України 31.03.94 N45 та зареєстроване Міністерством юстиції України

21.06.94 N138/345.

2.18. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження

власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємс-

тві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93

N132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 7.02.94 N20/224.

2.19. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені

виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від

22.06.95 N400.

2.20. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації без-

печного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом

СРСР 20.02.85.

2.21. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуа-

тації стаціонарних компресорних установок, повітроводів і газопрово-

дів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

2.22. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуа-

тації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

2.23. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих

будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затвердже-

на Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

2.24. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інс-

труктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене

наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N30, зареєстроване Мі-

ністерством юстиції України 12.05.94 N95/304.

2.25. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах,

в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів

України 10.08.93 N623.

 

 

11

 

2.26. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-

вання праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров'я

України 31.03.94 N46, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94

N176/385.

2.27. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкід-

ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосу-

вання праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України

від 29.12.93 N256, зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 N51/260.

2.28. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і перемі-

щення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров'я України

від 10.12.93 N241, зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 N194.

2.29. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при

наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена

наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N133.

2.30. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробни-

чої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному

транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР

15.02.90.

2.31. НАОП 5.1.11-1.10-82. Правила охорони праці на автомо-

більному транспорті 111-14720, затверджені Міністерством СРСР

30.03.82.

2.32. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної ви-

дачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей на-

родного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці

СРСР 12.02.81.

2.33. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів

шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров'я СРСР

за N3223-85.

2.34. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та

використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені

Мінохорони здоров'я СРСР N5159-89.

2.35. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та тех-

нічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому

СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.

2.36. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників,

затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

2.37. НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної

електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної

промисловості, затверджені Мінхімпром СРСР 31.01.72.

2.38. Положення про добровільні пожежні дружини (команди),

затверджене МВС України 27.09.94 N521.

2.39. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверд-

жене МВС України 27.09.94 N521.

2.40. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації за-

лізниць СРСР ЦТЕХ-4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

2.41. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені

Міненерго СРСР 06.07.84.

2.42. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуа-

тації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради

Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

2.43. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і вироб-

ничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхім-

машем СРСР 22.05.86.

2.44. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопас-

ности.

 

 

12

 

2.45. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие

требования.

2.46. ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны.

2.47. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация

и общие требования безопасности.

Завантажити