НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

сталкові шахт, що знаходяться в експлуатації

4

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів, - до 7 років

канати шахт, що будуються

3

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів і обривів дротів, - до 5 років

Канати для підвішування помосту та прохідницького обладнання (труб, кабелів тощо):

сталкові, які можна перевірити на втрату перерізу:

без покриття діаметром до 45 мм

оцинковані, а також без покриття діаметром 45 мм і більше

3

5

За наслідками експертного обстеження, що включає інструментальний контроль втрати перерізу сталі дротів - до 10 років

сталкові, які неможливо перевірити на втрату перерізу металу (наприклад, через обмежені умови)

3

Не продовжується

канати для підвішування механічних навантажувачів (грейферів) при проходженні стволів

2 місяці

Не продовжується

4.12.24. Якщо відносне перевантаження одного з канатів багатоканатної підйомної установки в нижньому положенні підйомних посудин перевищує 15% або в процесі циклу підіймання спостерігається проковзування одного з канатів, то підйомна установка має бути зупинена для контролю радіусів жолобів і регулювання розподілу навантаження на канати.

4.12.25. Канати допоміжного транспорту підлягають огляду в такі терміни:

а) щодоби спеціально призначеною особою - канати пасажирських підвісних канатних і вантажно-людських монорейкових і наґрунтових доріг, канати допоміжних лебідок в похилих виробках;

б) щонеділі механіком дільниці - канати пасажирських підвісних канатних доріг, нескінченних відкаток, монорейкових і наґрунтових доріг, канати скреперних, маневрових і допоміжних лебідок;

в) раз на півроку головним механіком (його заступником) - канати пасажирських підвісних доріг, монорейкових і наґрунтових доріг.

Канати монорейкових і нагрунтових доріг і лебідок в горизонтальних і похилих виробках повинні оглядатися по всій довжині на швидкості руху не більше ніж 0,3 м/с. Для доріг довжиною понад 500м допускається оглядати канат поетапно протягом декількох змін, не перевищуючи встановленої періодичності.

На діючих дорогах, де швидкість канатів не може бути зменшена до 0,3 м/с і менше, а також на лебідках з нерегульованою швидкістю канатів огляд виконується під час їх зупинки шляхом обходу.

Терміни оснащення доріг, що служать для перевезення людей, приводом, що забезпечує швидкість 0,3 м/с, встановлюються власником (роботодавцем) шахти за погодженням з органами Держгірпромнагляду України.

4.12.26. Допускається експлуатація сталевих сталкових канатів допоміжного транспорту за відсутності по всій довжині каната ділянок, на яких число обривів дротів на кроці сукання від загального числа в канаті досягає:

а) 5 % - для канатів підземних пасажирських підвісних канатних, монорейкових і наґрунтових доріг;

б) 15 % - для канатів вантажних лебідок в похилих виробках;

в) 25 % - для канатів безконечних відкаток похилими виробками, канатів скреперних, маневрових і допоміжних (у горизонтальних виробках) лебідок.

4.12.27. Канати для переміщення та утримання вибійного обладнання повинні перевірятися щозміни перед початком роботи машиністом або його помічником.

Щотижня проводиться перевірка цих канатів механіком дільниці. При цьому визначається максимальне число обривів на кроці сукання.

Канати мають бути замінені, якщо на кроці сукання число обривів дротів досягає 10% загальної їх кількості.

4.13.1. Підйомні сталкові канати, що експлуатуються у вертикальних стволах та у похилих виробках, а також канати для підвішування помостів під час проходження стволів глибиною понад 600 м і для підвішування стволопрохідницьких комбайнів, навішувані із запасом міцності менше шестикратного, повинні підлягати інструментальному контролю для визначення по всій їх довжині втрати перерізу сталі дротів персоналом спеціалізованих організацій, що мають Дозвіл Держгірпромнагляду України на проведення цих робіт відповідно до НПАОП 0.00-6.18-04. Під час навішування канатів, які повинні підлягати інструментальному контролю, у тому числі і при продовженні терміну їх експлуатації за таблицею 4.10, від них мають відрізуватися і зберігатися в будівлі підйому протягом всього терміну їх експлуатації контрольні відрізки.

Терміни проведення інструментального контролю наведені в таблиці 4.11.

Таблиця 4.11

Періодичність контролю втрати перерізу шахтних канатів

Призначення каната

Кут

нахилу

виробок,

градус

Період часу, місяць

до першої перевірки

міжнаступнимиперевіркамизавтратиперерізу металу, %

до 12

до 15

понад 15

Підйомний:

оцинкований

90

12

6

1

0,5

без покриття

90

6

2

1

0,5

Підйомний

Понад 60

6

2

1

0,5

Підйомний

Менше 60 *

2

1

0,5

0,25

1

2

3

4

5

6

Для підвішуваннярятувальних драбин і прохідницьких люльок

90

6

2

1

0,5

Для підвішування стволопрохідницьких комбайнів із запасом міцності менше 6-кратного

90

12

2

1

-

Для підвішування помостів під час проходження стволів за навішування із запасом міцності менше шестикратного

90

12

2

2

-

Круглі стальні врівноважувальні

90

таблиця 4.10

Правил

12

6

3

Гальмівні парашутів

90

таблиця 4.10

Правил

3

-

-

Провідникові сталкові

90

таблиця 4.10

Правил

6

3

3

Для підвішування прохідницького обладнання

90

таблиця 4.10

Правил

12

6

3

У виробках з кутом нахилу до 60 о, де встановлений термін експлуатації канатів понад шість місяців, періодичність контролю встановлюється головним механіком шахти, при цьому період часу до першої перевірки каната не повинен перевищувати половини встановленого терміну.

4.13.2. Канати мають бути замінені новими якщо втрати перерізу сталі дротів, яка становить:

а) 10 % - для підйомних канатів у вертикальних стволах з довжиною виска понад 900 м, що навішуються відповідно до пункту 4.12.3 цих Правил за відношенням сумарного розривного зусилля всіх дротів до кінцевого вантажу; для підйомних канатів людських і вантажно-людських двоканатних і триканатних підйомних установок, не обладнаних парашутами; помостових канатів, що навішуються із запасом міцності менше шестикратного при поліспастовій схемі підвішування помостів, а також гальмівних канатів парашутів;

б) 15 % - для підйомних канатів з металевим осердям, триграно-сталкових, з круглими пластично обтисненими сталками, що навішуються із запасом міцності відповідно до пункту 4.12.2 цих Правил, а також для канатів всіх конструкцій у вертикальних стволах з довжиною виска до 900 м, що навішуються відповідно до пункту 4.12.3 Правил, і канатів для підвішування стволопрохідницьких комбайнів, що навішуються із запасом міцності менше шестикратного;

в) 18 % - для круглосталкових канатів з органічним осердям на вертикальних і похилих людських і вантажно-людських підйомах, а також діаметром 45 мм і менше на вантажних підйомах, що навішуються із запасом міцності відповідно до пункту 4.12.2 цих Правил, для провідникових канатів при будівництві і експлуатації шахт і канатів для підвішування прохідницького обладнання;

д) 20 % - для круглосталкових канатів діаметром понад 45 мм з органічним осердям на вертикальних вантажних підйомах, що навішуються із запасом міцності не менше за 6,5-кратний, для відбійних канатів і канатів для підвішування помостів;

ж) 24 % - для врівноважувальних канатів.

4.13.3. Гумотросові врівноважувальні канати повинні піддаватися інструментальному контролю для визначення цілісності тросів і бракуватися відповідно до Інструкції з експлуатацій вогнестійких гумотросових урівноважувальних канатів в шахтних стволах.

4.13.4. Результати огляду і контролю канатів повинні в той самий день заноситись до Книги огляду канатів та їх витрат (додаток 7). До цієї книги заносяться всі без винятку випадки пошкодження канатів та їх перепанцирування за результатами щодобового, щотижневого та щомісячного огляду канатів.

На кожну підйомно-транспортну установку ведеться окрема книга, сторінки якої повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою. Відповідальність за правильне ведення книги та своєчасне її заповнення покладається на головного механіка шахти.

4.14.1. Кліті людських і вантажно-людських підйомів повинні мати подвійну незалежну підвіску - робочу і запобіжну.

Допускається відсутність запобіжної підвіски на багатоканатних підйомах за умови кріплення посудин і противаг до канатів не менше ніж у двох точках. Противаги одноканатних підйомів запобіжною підвіскою не обладнуются.

Круглі врівноважувальні канати мають прикріплятися до посудини за допомогою вертлюжних пристроїв.

4.14.2. Запаси міцності підвісних та причіпних пристроїв (щодо розрахункового статистичного навантаження) мають бути не меншими від:

а) тринадцятикратного - для підвісних і причіпних пристроїв людських підйомних установок, а також для причіпних пристроїв і дужок прохідницьких бадей;

б) десятикратного - для підвісних і причіпних пристроїв посудин вертикальних підйомів (за винятком вказаних в пункті «а» )і похилих підйомів з кінцевими канатами незалежно від їх призначення, монорейкових і наґрунтових доріг, причіпних пристроїв стволового прохідницького обладнання (помостів, опалубок та інше) і врівноважувальних канатів підйомних установок. Запаси міцності причіпних пристроїв для врівноважувальних канатів повинні визначатися щодо їх маси. При цьому підвісні і причіпні пристрої вантажно-людських підйомних установок повинні забезпечувати 13-кратний запас міцності щодо маси клітей з максимальною кількістю людей;

в) шестикратного - для причіпних пристроїв провідникових і відбійних канатів, зчіпних пристроїв вагонеток і причіпних пристроїв при здійсненні відкатки нескінченним канатом;

д) чотирикратного щодо межі текучості матеріалу - для причіпних пристроїв типу «баранчик» за відкатки нескінченним канатом.

4.14.3. Кожен тип причіпного пристрою має забезпечувати міцність закріпленого в ньому каната не меншу за 85 % міцності нового каната на розрив в цілому.

На експлуатаційних підйомно-транспортних установках термін експлуатації підвісних і причіпних пристроїв має бути не більшим ніж 5 років (на аварійно-ремонтних, а також на підйомних установках флангових і вентиляційних стволів, що служать для перевезення людей в аварійних випадках - не більше 7 років), а причіпних пристроїв бадді та дужок бадді - не більшим за два роки. Рішенням спеціальної комісії під керівництвом головного механіка шахти за наслідками інструментальної перевірки із застосуванням методів неруйнівного контролю, виконаного спеціалізованою організацією, термін експлуатації підвісних і причіпних пристроїв може бути продовжений для експлуатаційних установок на 2 роки, а для причіпних пристроїв дужок прохідницьких бадей - на 1 рік.

Цією ж комісією дозволяється продовження терміну експлуатації підвісних і причіпних пристроїв максимально до 3 років (понад 7 років загального терміну експлуатації) на підставі висновку експертизи однієї з організацій, що мають Дозвіл Держгірпромнагляду України на проведення відповідної експертизи.

Дужка бадді підлягає заміні або ремонту у разі зношення її вушка або змінної втулки у вушку більше ніж на 5% діаметру осі. Сумарне зношення вушка або змінної втулки дужки й осі, що з’єднує її з баддею, не повинне перевищувати 10% діаметру осі.

Причіпні пристрої бадді повинні мати пристосування, що надійно закривають зів гака під час руху бадді і унеможливлюють його самовільне розчеплення.

Підвісні і причіпні пристрої всіх типів повинні мати маркування із зазначенням заводського номера і дати виготовлення.

4.14.4. У разі проведення похилих або вертикальних виробок, де здійснюється підіймання та опускання людей і вантажів, підвісні пристрої перед навішуванням мають бути випробувані на подвійне кінцеве навантаження; такі ж випробування проводяться не рідше одного разу на півроку, за винятком пристроїв підвісного прохідницького обладнання.

Запанцировані причіпні пристрої у разі відкатки кінцевим канатом похилими виробками мають випробовуватися за кожного запанцировування каната шляхом опускання та підіймання максимального вантажу.

Результати випробувань повинні заноситися до Книги огляду підйомної установки (додаток 7).

4.14.5. Підвісні пристрої прохідницького обладнання та всі вузли кріплення канатів у стволі мають оглядати: щотижня - черговий слюсар, двічі на місяць - механік проходки (дільниці) та один раз на місяць - головний механік шахтобудівельного управління.

Якщо в процесі експлуатації підвісний пристрій піддався підвищеним навантаженням (непередбаченим технологією навантаженням), то робота повинна бути негайно припинена з метою його огляду.

Результати огляду та заходи, вжиті щодо усунення несправностей, повинні заноситися до Книги огляду підвісного прохідницького обладнання, наведеної в додатку 2 до Правил технічної експлуатації прохідницьких лебідок і підвісного обладнання.

5.1.1. Електрообладнання, у тому числі кабелі та системи електропостачання, в процесі експлуатації мають гарантувати електробезпеку працівників шахти, а такожвибухо - іпожежобезпеку .

5.1.2. Шахтні електроустановки на поверхні повинні відповідати
НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01,« Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.1.3. Електропостачання шахт, що будуються тареконструюються, повинно здійснюватися за схемами з відокремленимживленням підземнихелектроприймачів . Не допускається для підземних умов застосування кільцевих схем електропостачання.

5.1.4.Вшахтахмаютьзастосовуватися мережіз ізольованоюнейтраллю трансформаторів.

Мережа ізглухозаземленою нейтраллю трансформатора застосувується тільки дляживленняперетворювальнихпристроїв контактнихмережелектровозної відкатки.

5.1.5. В електричних схемах електрообладнання має бути передбачений їх захист від перевантаження та короткого замикання. Конструкція електрообладнання повинна передбачати захист персоналу від впливу електричного струму й електромагнітного поля відповідно до ДСанПіН 3.3.6.096-2002.

На роботах, пов'язаних з небезпекою ураження електричним струмом або впливом електромагнітного поля, маютьзастосовуватися засоби колективного й індивідуального захисту.

5.1.6. Захист людей від ураження електричнимструмоммає здійснюватися застосуванням захисного заземлення, а в підземних електроустановках - також й апаратів захисту від витіканняструмуз автоматичним відключенням пошкодженоїмережі .

Загальний час відключенняпошкодженоїмережі напругою 380, 660Віконтактнихмереж не повинен перевищувати 0,2 с,напругою 1140 В – 0,12 с. Длямереж напругою 127 і 220 В, а також заряднихмереж час спрацьовування апаратівзахисту від витіканняструму встановлюється випробувальною організацією (МакНДІ ).

5.1.7. На трансформаторах, щорозміщуються на поверхні та живлять підземні електричні мережі, обладнані захистом від витіканняструму , пробивні запобіжники можуть не встановлюватися.

5.1.8. Дистанційне, телемеханічне й автоматичнеуправлінняелектроприймачами напругою понад 1200 В дозволяється тільки за наявностіпристроїв , що блокуютьвключення після спрацьовування максимального струмового захисту або захисту від замикання на землю. Ця вимога непоширюється на лінії, що живлять центральні підземні підстанції (ЦПП ) і розподільні підземні пункти (РПП ). За відсутності оперативного персоналу в головній поверхневій підстанції має бути сигналізація для гірничого диспетчера про спрацьовування захисту від замикань і витікання струму на землю.

5.1.9. На кожній шахті мають бути схеми підземного електропостачання,складені відповідно до вимог галузевого стандарту . Дозволяється складання суміщеної схеми електропостачання відкатки контактними електровозами та контактної мережі шахти, нанесеної на схематичний план гірничих виробок.

На кожнійдільниці повинна бути структурна схема системи електропостачання тауправління очисним комплексом (або комбайном), на якій позначенісклад і розміщення увиробках (лаві та на штреках) комутаційної апаратури,зібраної в розподільний пункт (РПП), та окремо від нього машини, обладнання, кабелі, пульти та іншізасоби системи. Така схема повинна вивішуватися навидному місці внаряднійдільниці та в місцях встановлення стаціонарних розподільних пунктів .

Схеми електропостачання очисних і прохідницьких вибоїв (тупикових виробок), небезпечних за раптовими викидами вугілля, породи і газу, повинні узгоджуватися з МакНДІ.

Схеми електропостачання підземних електроустановок, щознаходяться на балансі підрядних організацій і застосовуються ними, повинні погоджуватися ізатверджуватися в порядку,встановленому дляексплуатаційних шахт.

5.1.10.Монтаж іремонт електрообладнання в шахтах проводиться відповідно до вимогНПАОП 10.0-5.16-04. При цьому в шахтах , небезпечних загазом ,має здійснюватися контроль завмістом метану в місці проведення робіт переносними автоматичними приладами.

Під час робіт з випробування кабелю (мегомметром або ін.)вміст метану увиробках, у яких він прокладений, повинен контролюватися і не перевищувати 1%.

5.1.11.Кожен комутаційний апарат,КРП , силовий вихід станціїкерування мають бути позначені чітким написом, що вказуєустановку , яка включається,абодільницю , а також розрахунковувеличинууставки спрацьовування максимального струмового захисту.

Кришки відділень апаратури, щомають електричні захисти,пристрої блокування та регулювання мають пломбуватися іменними пломбирами.

5.1.12.Ручний електрофікований інструмент повинен відповідати вимогам безпеки НПАОП 40.1-1.21-98, діючих стандартів, зберігатися в спеціальному приміщенні та видаватися працівникам на період роботи. Ручний електрофікований інструмент І і ІІ класів (з напругою понад 42 В) має видаватися в комплекті із засобами індивідуального захисту від ураження електричним струмом (діелектричні рукавички, калоші, килимки), обладнуватися розподільним трансформатором (перетворювачем із окремими обмотками) або захисним пристроєм, що відключає струм.

5.1.13. З метою безпечної експлуатації електрообладнання необхідно виконувати наступні вимоги:

а) обслуговування і ремонт електрообладнання тамереж проводити тільки із застосуваннямприладів іінструменту ,призначених для цього;

б) оперативне обслуговування електроустановок напругою понад 1140В виконувати тільки з використанням захиснихзасобів (діелектричних рукавичок, ботів і ізолюючих підставок);

в) оперативне обслуговування тауправління електрообладнанням, не захищеним апаратамизахисту від витіканняструму , виконувати тільки з використанням діелектричних рукавичок, за винятком електрообладнання напругою 42 В і менше, а також електрообладнаннязіскробезпечними колами та апаратури телефонного зв'язку;

д) ремонтуватичастини електрообладнання та кабелі, приєднувати або від'єднуватиіскронебезпечне електрообладнання та електровимірювальніприлади тільки при вимкненій напрузі, за виняткомпристроїв напругою 42 В і нижче у шахтах, безпечних загазом абопилом , а такожпристроїв зіскробезпечними колами - у шахтах, небезпечних загазом абопилом ;

ж) експлуатувати електрообладнання тільки у разі справнихзасобів вибухозахисту, блокувань,заземлень , апаратівзахисту , схемкерування ,захисту та при непошкоджених кабелях;

з) у невикористовуваних електричних мережах, за винятком резервних, напруга повинна бути вимкнена;

к) відкривати кришки оболонок вибухобезпечного електрообладнання у газових шахтах можливо тільки після попереднього виміру концентрації метану та зняття напругиз відділення оболонки, що розкривається;

л) змінювати заводську конструкцію та схему електрообладнання, схеми апаратурикерування , захисту та контролю, а такожградуюванняпристроїв захисту допускається тільки після погодженняз заводом-виробником;

м) включати електричну мережуз кабелями, що не мають пошкоджень ізоляціїжил та розривів шлангових оболонок;

н) застосовувати електрообладнання, термін експлуатації якого перевищуєнормативний , тільки після проведення у встановленому порядку експертизи його технічногостану .

5.2.1. У шахтах, небезпечних загазом тапилом , у стволах з вихіднимструменем повітря і у надшахтнихспорудах , що прилягають до стволів, у стволахзі свіжимструменем повітря та прилеглих до них надшахтнихспорудах шахт, небезпечних за раптовими викидами вугілля, породи та газу, якщо не виключене проникнення шахтного повітря в ціспоруди , а також у підземнихвиробках шахт повиннезастосовуватися:

- електрообладнання та стволова сигналізація з рівнем вибухозахисту не нижчеРП ;

- акумуляторні світильники індивідуального користування з рівнем вибухозахисту не нижчеРВ .

5.2.2. В очисних і підготовчихвиробках пластів крутого падіння, небезпечних за газодинамічними явищами, а також увиробках з вихіднимструменем повітряз таких пластів і пластів пологих і похилих має застосовуватися:

Завантажити