НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

Забороняється без запобіжних поясів виконувати роботи з армування стволів і переміщення підвісних помостів.

2.3.28. Під час проходження стволів спеціальними способами, крім вимог цих Правил, необхідно керуватися НПАОП 10.0-1.04-64 та СОУ
10.1-00174131.004-2006.

2.3.29. Не дозволяється підтоплення ствола, розташованого на гірничому відводі діючої шахти, без узгодження з головним інженером шахти, проектною організацією і територіальним органом Держгірпромнагляду України.

2.4.1. Виймання вугілля в очисних вибоях повинно здійснюватися відповідно до проекту виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок із застосуванням комплексу заходів щодо запобігання небезпечним і шкідливим виробничим факторам.

Проекти виїмкових дільниць на пластах із важкообвалюваними бічними породами та відробки окремих виїмкових дільниць (ціликів), що розташовані на вищих поверхах (етажах), необхідно затверджувати на шахті з урахуванням рекомендацій галузевої постійно діючої комісії з управління гірничим тиском.

На діючих шахтах не рідше одного разу на місяць спеціально призначеними особами повинна організовуватися перевірка відповідності проектів виїмкових дільниць, проведення та кріплення підготовчих виробок фактичним гірничо-геологічним умовам з відміткою результатів перевірки.

2.4.2. Не дозволяється ведення експлуатаційних робіт більше, ніж на двох суміжних поверхах (етажах) одночасно.

2.4.3. У разі підготовки виїмкових дільниць стовпами великої довжини (більшої за 1000 м) необхідно передбачати збійки між відкотною, вентиляційною та іншими виробками для безпечного виходу людей у разі виникнення аварії.

2.4.4. Все обладнання очисних вибоїв (мехкріплення, конвеєри, виїмкові машини тощо) повинне пройти передпускове налагодження перед прийманням виїмкової дільниці в експлуатацію. Під час експлуатації налагодження необхідно проводити регулярно в строки, встановлені інструкцією підприємства-виробника.

2.4.5. Ведення очисних робіт до первинної посадки основної покрівлі, первинна посадка основної покрівлі, а також підхід вибою до технічних меж виїмкової дільниці мають проводитися згідно із заходами, передбаченими проектом виїмкової дільниці. Факт первинної посадки основної покрівлі оформлюється актом, який затверджується головним інженером шахти.

2.4.6. У випадку зупинки робіт в очисній виробці на час понад добу необхідно вжити заходів щодо запобігання обваленню покрівлі, її загазуванню чи затопленню. Поновлення робіт дозволяється з письмового дозволу головного інженера шахти після огляду очисної виробки керівниками дільниці.

2.4.7. У процесі роботи повинна проводитися перевірка стійкості покрівлі та вибою шляхом огляду й обстукування. При наявності ознак небезпеки обвалення покрівлі вибою чи сповзання підошви на крутих пластах необхідно оббирати гірничу масу, що відшарувалася, і встановлювати додаткове кріплення.

2.4.8. Ширина проходу для людей в очисних виробках незалежно від виду застосовуваного кріплення має бути не меншою за 0,7м, висота – не меншою за 0,5 м.

2.4.9. У лавах, обладнаних механізованими комплексами, вузькозахватними комбайнами і струговими установками, вздовж конвеєра повинен бути встановлений гучномовний зв'язок із приймально-передавальними пристроями, встановленими через кожні 10 м, а також у штреках (хідниках), на їх сполученнях з лавою. Експлуатація вибійного обладнання при несправній попереджувальній (звуковій і світловій) сигналізації не дозволяється.

2.4.10. Під час роботи комбайнів, що переміщаються на рамі конвеєра на пластах з кутами падіння 9 оі більше, повинні застосовуватися запобіжні лебідки або за узгодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду України інші рівноцінні пристрої.

На пластах з кутом падіння 20 ота більше, а також в умовах можливого ковзання виймальних машин підошвою під впливом власної ваги, робота їх дозволяється тільки із застосуванням запобіжної лебідки з дистанційним керуванням.

Не дозволяється перебування людей у лаві нижче комбайна:

а) під час роботи і опускання вузькозахватних комбайнів на пластах з кутом падіння понад 25°, за винятком лав, оснащених механізованим кріпленням та обладнаних огорожею, що перешкоджає влученню кусківвугілля і породи в місця перебування людей.

б) під час опускання широкозахватних комбайнів на пластах з кутом падіння понад 18°.

При двокомбайновому вийманні пересування комбайнів по одному тяговому ланцюгу дозволяється тільки із застосуванням спеціальних секціонуючих пристроїв, що унеможливлюють складання тягових зусиль ланцюга. Місця кріплення ланцюгів на секціонуючих пристроях мають бути чіткопозначені і видимі машиністами комбайнів. Одночасна робота двох комбайнів з ланцюговою подачею дозволяється тільки на пластах з кутом падіння меншим за 9°.

2.4.11. Не дозволяється перебування і переміщення людей під час роботи стругової установки:

а) між стояками першого ряду кріплення та конвеєром, за винятком стругових комплексів, де вільний прохід не менший за 0,7 м;

б) між конвеєром і вибоєм лави;

в) на відстані меншій за 1 м за падінням пласта від спрямовуючих балок або інших пристроїв закріплення приводних головок;

г) у нішах на відстані меншій за 1,5 м від тягового ланцюга струга або секції конвеєра.

Під час підтягування стругової установки за підняттям пласта не дозволяється проводити інші роботи в лаві.

2.4.12. Виймання надштрекових ціликів біля вентиляційних штреків одночасно (по одній лінії) з відпрацьовуванням лав нижче розташованого поверху дозволяється тільки при кутах падіння пласта до 30 оі за наявності штреків, що оконтурюють, (просіків).

2.4.13. Доставляння вугілля з очисної виробки до навантажувального пункту за наявності ціликів над штреком на пологих і похилих пластах дозволяється тільки на передні печі або гезенки.

У разі наближення очисних виробок до технічних меж і охоронних ціликів допускається доставка вугілля з лави до навантажувального пункту на задні печі або гезенки відповідно до заходів щодо безпеки гірничих робіт, затверджених головним інженером шахти.

2.4.14. У випадку відпрацьовування пластів з кутами падіння понад 25° лавами за простяганням уступами або прямолінійними вибоями обов'язкове застосування біля вибою запобіжних помостів. При транспортуванні вугілля самопливом мають бути влаштовані гасителі швидкості, а в місцях вигинів лави – захисні огороджувальні пристрої.

Не дозволяється робити виймання вугілля в уступі відбійним молотком у напрямку знизу нагору, а також працювати в уступах без рятівних ніш у кутках уступів.

2.4.15. Вугле- і породоспускні скати (гезенки, печі) повинні бути забезпечені засобами для їх розбучування і передбаченими проектом, який затверджує головний інженер шахти, а такж містити заходи з безпечного ведення цих робіт.

2.4.16. У лавах на пластах з кутом падіння понад 18° не дозволяється доставка лісоматеріалів конвеєрами, не обладнаними спеціальними пристроями для утримання лісоматеріалів.

2.4.17. Кріплення та керування покрівлею в очисних вибоях мають здійснюватися відповідно до вимог КД 12.01.01.503-2001 [6]. Кріплення приводних і натяжних станцій скребкових конвеєрів передбачається проектом.

2.4.18. В очисних виробках повинно застосовуватися однотипове механізоване або індивідуальне кріплення з характеристиками, що відповідають гірничо-геологічним умовам.

Постійне індивідуальне кріплення повинне складатися з однотипних стояків з однаковими характеристиками щодо несучої здатності.

Тип, конструкція і параметри кріплення очисного вибою визначаються проектом виїмкової дільниці.

2.4.19. У разі застосування в очисній виробці дерев'яного кріплення поблизу вибою має розміщуватися незнижуваний змінний запас кріпильних матеріалів.

При застосуванні кріплення очисного вибою індивідуальним металевим кріпленням поблизу вибою повинен розміщуватися незнижуваний змінний запас цього кріплення в кількості - не меншій за 5% від кількості встановленого відповідно до проекту.

2.4.20. При вийманні вугілля вузькозахватними комбайнами і стругами індивідуальне металеве кріплення має застосовуватися з консольними металевими верхняками. Дозволяється застосування інших видів кріплення, що забезпечують надійну підтримку покрівлі в привибійному просторі, особливо за комбайном у місці вигину конвеєра без заходу людей до вибою за конвеєр.

У лавах, закріплених металевим кріпленням, крім гідравлічних стояків, дозволяється застосування дерев'яних верхняків, а дерев'яних стояків - як контрольних.

2.4.21. Сполучення очисних виробок з відкотними (конвеєрними) і вентиляційними штреками (бремсбергами, похилами, хідниками тощо) повинні бути закріплені спеціальним пересувним кріпленням .Спеціальні види кріплення цих сполучень вносяться до проекту.

2.4.22. У комплексно-механізованих лавах дозволяється застосування індивідуального металевого кріплення на кінцевих ділянках, а також дерев'яного кріплення - у місцях викладення бутових смуг і геологічних порушень.

Застосування дерев'яного кріплення в лавах з індивідуальним металевим кріпленням дозволяється: на кінцевих ділянках і в місцях геологічних порушень, у місцях викладення бутових смуг або зведення інших споруд для підтримки сполучень очисних вибоїв з примикаючими виробками.

2.4.23. Заходи, що гарантують безпеку робіт під час посадки покрівлі в очисній виробці, мають вноситися до проекту.

Пересування секцій механізованого кріплення на пластах з кутом падіння понад 35 одозволяється здійснювати у напрямку знизу угору, а в лавах з індивідуальним кріпленням при куті нахилу пласта більшому за 15° вибивку кріплення в лаві під час посадки покрівлі дозволяється виконувати в напрямку знизу нагору.

Не дозволяється ведення інших робіт під час посадки покрівлі в лаві на похилих, крутопохилих і крутих пластах нижче місця пересування посадочного кріплення.

2.4.24. Гірники очисного вибою, що виконують роботи з посадки покрівлі в лавах з індивідуальним кріпленням, повинні знаходитися в закріплених місцях. В органному кріпленні повинні бути вікна шириною не меншою за 0,7м на відстані не більшій за 5м одне від одного.

У лавах, закріплених дерев'яним кріпленням, на пластах з кутом падіння до 18 о, дозволяється одночасно з посадкою покрівлі ведення інших робіт (крім підривних робіт і роботи механізмів, що створюють шум) за умови перебування людей на відстані не меншій за 30м від ділянки, наміченої до посадки. У разі посадки покрівлі окремими ділянками, а не одночасно по всій довжині лави, вибивка кріплення та посадка покрівлі мають проводитися послідовно в одному напрямку. Порядок посадки покрівлі окремими ділянками або по всій лаві та заходи щодо безпечного ведення цих робіт визначаються в кожному окремому випадку проектом виїмкової дільниці.

У випадку застосування індивідуального металевого вибійного і органного кріплення на пластах з кутом падіння до 25 оодночасно з посадкою дозволяється виконання й інших робіт в лаві на відстані від місця посадки, визначеній проектом, але не меншій за 20 м.

2.4.25. У лавах із плавною посадкою або частковою закладкою покрівлі бутовий штрек має бути закріплений тимчасовим кріпленням протягом не менше ніж 3м від його вибою і мати закріплений вихід у робочий простір лави. Перед підривкою породи в бутових штреках у робочому просторі лави по лінії відриву породи повинно бути встановлене оконтурююче органне кріплення.

У бутових штреках з верхнім підриванням і бурінням шпурів з боку вибою на похилих, крутопохилих і крутих пластах з утворенням бутових смуг самопідбучуванням кріплення може не застосовуватися.

2.4.26. При слабких, нестійких бічних породах у лавах, для забезпечення безпеки робіт повинно здійснюватися затягування покрівлі, а на крутих пластах – покрівлі та підошви, а також повне затягування нависаючого масиву вугілля з встановленням додаткових стояків кріплення.

Під час розробки пластів стелеуступними вибоями обов'язкове кріплення вибою із затяжкою ніжок уступів.

2.4.27. Кріплення, вибите під час підривних робіт, зарубки й відбою вугілля, перенесення обладнання, а також таке, що вийшло з ладу через деформацію, витоки робочої рідини або втрати деталей, що забезпечують безпеку його обслуговування, має бути відновлене або замінене.

2.4.28. Видалення дерев'яного кріплення під час посадки покрівлі в лавах повинне здійснюватися дистанційно механізованим або буропідривним способом.

2.4.29. У випадку затримки обвалення покрівлі більше за встановлений проектом крок посадки необхідно застосовувати штучне обвалення. При цьому не дозволяється виконувати роботи в лаві з видобутку вугілля до обвалення покрівлі.

Роботи з підготовки до штучного обвалення покрівлі проводяться за заходами, затвердженими головним інженером шахти.

Роботи з первинної посадки у лаві з важкообвалюваною покрівлею проводяться відповідно до рекомендацій постійно діючої комісії з керування гірничим тиском. Не суміщуються очисні і посадочні роботи в лавах із важкокерованою покрівлею довжиною до 100м, закріплених індивідуальним кріпленням.

2.4.30. Доробка ціликових запасів вугілля повинна виконуватися за спеціальним проектом.

2.5.1. Віднесення пластів до категорій небезпечності за газодинамічними явищами (ГДЯ), їх перелік і порядок відпрацювання, розкриття гірничими виробками, ведення підготовчих і очисних робіт, застосування способів прогнозу і запобігання ГДЯ, а також заходів щодо забезпечення безпеки працюючих повинні проводитися відповідно до чинних "Правил ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ".

2.5.2. Проекти будівництва і реконструкції шахт, підготовки нових горизонтів, на яких вугільні пласти або породи схильні до ГДЯ, мають містити спеціальний розділ, який передбачає технічні та технологічні рішення, спрямовані на створення умов для безпечного і ефективного ведення гірничих робіт на таких пластах.

2.5.3. Для кожного пласта, схильного до ГДЯ, який відпрацьовується в межах шахтного поля, щороку має бути складений комплекс заходів щодо боротьби з цими явищами, на основі якого розробляються проекти (або діючі паспорти) на розкриття пластів і проведення та кріплення підготовчих виробок і ведення очисних робіт.

Комплекс заходів і проекти або діючі паспорти в частині заходів щодо боротьби з ГДЯ мають бути погоджені з МакНДІ та затверджені головним інженером шахти для діючих виробок до початку календарного року, а для нових виробок – до початку ведення гірничих робіт.

2.5.4. У випадку розкриття та підготовки шахтних полів з пластами, схильними до ГДЯ ,повинно максимально використовуватися випереджальне відпрацьовування захисних пластів.

Незахищені пласти повинні розроблятися із застосуванням способів прогнозу та запобігання ГДЯ або буропідривних робіт у режимі струсного підривання.

2.5.5. Закладення польових виробок необхідно робити на відстані не менш ніж 5м по нормалі від пластів, схильних до ГДЯ.

Якщо польова виробка проводиться буропідривним способом, то за наближення її до пласта на відстань не менш ніж 3м по нормалі повинен уводитись режим струсного підривання.

2.5.6. На незахищених пластах, схильних до ГДЯ, підготовчі виробки з кутами спаду понад 10˚ повинні проводиться в напрямку зверху донизу.

В аварійних випадках дозволяється проведення виробок з кутами нахилу понад 10 оу напрямку знизу угору відбійними молотками із застосуванням способів запобігання ГДЯ з контролем їх ефективності і заходів щодо забезпечення безпеки працюючих.

На захищених пластах або ділянках (зонах) похилі виробки можуть проводитися знизу нагору за умови дотримання вимог безпеки для газових шахт.

2.5.7. Виймання вугілля в очисних вибоях на пологих і похилих пластах, небезпечних за ГДЯ, має здійснюватися вузькозахватними самозарубними комбайнами за однобічною або двобічною схемою або струговими установками.

В небезпечних зонах, встановлених прогнозом, а також на особливо небезпечних щодо ГДЯ пластах або ділянках виймання вугілля вузькозахватними комбайнами слід виконувати за однобічною схемою.

На крутих пластах, небезпечних за ГДЯ, виймання вугілля в очисних вибоях повинно проводити щитовими агрегатами в лавах за падінням, а в лавах за простяганням -комбайнами з дистанційним керуванням або відбійними молотками в стелеуступних (підошвоуступних) вибоях.

2.5.8. Величина випередження очисного вибою вибоєм підготовчої виробки встановлюється в залежності від гірничо-геологічних та гірничотехнічних умов відповідно до чинних "Правил ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ".

2.5.9. Для виконання локальних способів запобігання ГДЯ і проведення струсного підривання виділяється спеціальний час ,строк якого вказується в проекті.

2.5.10. Управління покрівлею в очисних вибоях на пластах, небезпечних за ГДЯ, має робитися повним обваленням або повним закладанням виробленого простору. Застосування інших способів управління покрівлею дозволяється за узгодженням з МакНДІ і ДонВУГІ.

2.5.11. За появи ознак, що передують ГДЯ, усі працюючі мають бути негайно виведені з виробок у безпечне місце, а електроенергія відключена. Поновлення робіт може відбутися за письмовим дозволом головного інженера шахти після оцінки небезпеки виникнення цих явищ і (або) застосування заходів щодо запобігання їм.

2.6.1. Технічний стан горизонтальних і похилих діючих виробок має перевірятися (для виробок із анкерним кріпленням із записами у журнал встановленого зразку)посадовими особами дільниць, у веденні яких вони знаходяться: гірничими майстрами дільниць - щозмінно, начальниками дільниць або їх заступниками (помічниками) - щодобово, гірничими майстрами ВТБ – під час контролювання стану рудникової атмосфери.

Всі діючі виробки протягом всього строку експлуатації мають утримуватися в справному стані, чистоті та відповідати вимогам цих Правил.

2.6.2. Керівники дільниць гірничих робіт і гірники зобов'язані вживати негайних заходів щодо відновлення відсутнього, вибитого або порушеного кріплення, а у виробках, що експлуатуються без кріплення або закріплених анкерним кріпленням, - після видалення відшарованих з боків і покрівлі кусків породи і вугілля.

Кріплення і армування вертикальних, похилих (понад 45°) стволів і свердловин, обладнаних підйомними установками, повинні оглядатися: щодобово - спеціально призначеними особами, щотижня - механіком підйому, щомісяця - головним механіком і щокварталу - головним інженером шахти.

Кріплення похилих (до 45 о) стволів щозмінно оглядається гірничими майстрами, щодобово - начальниками дільниць або їх заступниками (помічниками), у веденні яких знаходяться виробки, щокварталу - головним інженером шахти. Результати огляду і вжиті заходи щодо усунення порушень заносяться перевіряльниками у Книгу огляду стволів шахт (додаток 1).

У період будівництва (реконструкції, поглиблення) шахти кріплення і армування стволів під час їх проходження, поглиблення та експлуатації мають бути оглянуті головним інженером шахтопрохідницької організації не рідше одного разу на місяць. Крім того, армування повинне бути оглянуте головним механіком не рідше двох разів на місяць, а механіком підйому - не рідше одного разу на тиждень.

У проектахбудівництва головних стволів шахт повинно бути передбачено спостереження за станом кріплення в процесі будівництва за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Спостереження за станом кріплення покладається на маркшейдерську службу організації, що здійснює будівництво.

У вертикальних стволах у терміни ,які встановлені головним інженером шахти, але не рідше одного разу на два роки, повинні проводитися виміри зазорів і профільна зйомка армування ствола.

2.6.3. Перекріплення виробок повинно виконуватися за проектом, затвердженим головним інженером шахти з попереднім ознайомленням гірничих майстрів і робітників під розпис перед початком робіт. Перекріплення сполучень штреків із квершлагами, бремсбергами, похилами, камерами, хідниками мають робитися в присутності змінного керівника робіт на дільниці.

Під час перекріплення та ремонтних робіт у горизонтальних виробках з локомотивною відкаткою мають бути виставлені світлові сигнали та попереджувальні знаки "Ремонтні роботи" на відстані довжини гальмівного шляху, але не меншій за 80м в обидва боки від місця роботи. Не дозволяється знімати сигнали і знаки, що відгороджують місце перекріплення виробок і ремонтних робіт, до повного їх закінчення та перевірки стану колій.

У випадку перекріплення виробки з метою збільшення її поперечного перерізу або у разі замінення кріплення, що стало непридатним, не дозволяється одночасно видаляти більше двох рам (арок). Рами (арки), що знаходяться спереду та позаду тих, що видаляють, повинні бути тимчасово посилені розпірками або стояками та розшиті не менше ніж по п’ять рам в обидва боки.

2.6.4. Роботи з ліквідації завалів в очисних і підготовчих виробках (незалежно від розміру завалу по довжині виробки) мають виконуватись за спеціальними заходами, затвердженими головним інженером шахти. Місця завалів наносяться на плани гірничих виробок.

Під час розбирання завалів з порожнечами в покрівлі прибирання породи та відновлення кріплення слід вести під запобіжним помостом, конструкція якого визначається проектом. Кріплення виробки від останньої рами перед завалом має бути посилене на відстань не меншу за шестиразову величину відстані від центра верхняка, на непорушеній ділянці виробки, до купола вивалу породи в завалі.

У разі суцільного завалу виробок до робіт щодо їх відновлення допускаються не менше двох досвідчених кріпильників, що мають досвід роботи на відновленні виробок не менше 2 років. Роботи виконуються в присутності посадових осіб дільниці або шахти.

Під час розбирання завалів і відновлення старих виробок у першочерговому порядку забезпечується провітрювання місця робіт і ведення постійного контролю за газом метаном та діоксидом вуглецю.

Завантажити