НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

2.6.5. Під час проведення ремонтних робіт у вертикальних і похилих виробках не дозволяється підіймання (опускання) і пересування у них людей, не зайнятих ремонтом виробок. Не дозволяється одночасне проведення ремонтних робіт в зазначених виробках більш ніж в одному місці. Ця вимога не діє у виробках, які мають кут падіння до 18 о.

В місцях опускання і підіймання вантажів, призначених для ремонту стволів, похилів і бремсбергів, повинна бути сигналізація між особами, що приймають вантаж і рукоятником-сигналістом або машиністом підйомної установки.

Після виконання робіт з ремонту ствол повинен бути ретельно оглянутий посадовою особою, відповідальною за ремонт, і проведені контрольні опускання і підіймання посудин без перебування в них людей і вантажів.

2.6.6. Ремонт похилих відкотних виробок з безкінцевою відкаткою дозволяється робити тільки за звільненого від вагонеток каната. Дозволяється залишати в похилій частині виробки вагонетки, призначені для її ремонту, за умови надійного їх закріплення, а у виробках з кінцевою канатною відкаткою, крім того, за умови прикріплення їх до тягового каната.

2.6.7. У проекті ремонту ствола повинні передбачатися:

а) перекриття ствола нижче місця проведення ремонту запобіжним помостом, що перешкоджає падінню предметів у ствол;

б) перекриття ствола вище місця проведення ремонту на висоті не більшій ніж 5м запобіжним помостом, що перешкоджає падінню предметів зверху;

в) під час проведення робіт із закріпленого нерухомого або підвісного помосту має бути передбачене з'єднання їх підвісними драбинами з помостом сходового відділення.

Працівники, які виконують ремонт ствола, зобов'язані користуватися запобіжними поясами.

Не допускається виконання робіт з ремонту і обслуговування стволів поодинці.

2.6.8. Під час проведення будь-яких робіт у зумпфі рух підйомних посудин у стволі цілком припиняється, а робітники в зумпфі мають бути захищені від випадкового падіння предметів зверху.

2.6.9. Розкриття і відновлення стволів і шурфів старих шахт ведеться за проектом, погодженим з ДАРС (ДВГРС) і територіальним органом Держгірпромнагляду України.

2.6.10. Погашення виробок на діючих шахтах має виконуватися за проектом, затвердженим головним інженером шахти, а погашення підготовчих виробок слідом за лавою – за затвердженим проектом виїмкової дільниці, у якому передбачається порядок вилучення кріплення, механізація, міри безпеки та розділ «Протиаварійний захист». Виймання кріплення в похилих виробках з кутом від 15 одо 30 опроводиться знизу угору.

2.7.1. Устя діючих вертикальних і похилих виробок (стволів, шурфів, тощо), обладнаних підйомними установками, мають бути огороджені з неробочих боків стінками або металевою сіткою висотою не меншою за 2,5 м, а з робочих боків мати ґрати або двері, обладнані блокуванням, що включає сигнал «стоп» у машиніста за відкритих дверей. Огородження устя ствола повинне бути пофарбоване червоною фарбою.

Кріплення устів стволів, шурфів та інших вертикальних і похилих виробок, що мають вихід на поверхню, не обладнаних підйомом, мають виступати над поверхнею не менше ніж на 1 м у напрямку виробки.

Устя повинні перекриватися лядами або ґратами, жорстко закріпленими на кріпленні, з надійними запорами.

Зумпфи стволів повинні мати огорожі для запобігання падінню в них людей.

При пересіченні вертикальної виробки з горизонтальною для переходу людей має бути проведена обхідна виробка. Дозволяється влаштування проходу під сходовими відділеннями.

2.7.2. Устя виробок з кутом нахилу понад 25° у місцях їх сполучень з горизонтальними виробками повинні бути огороджені або перекриті міцними помостами, лядами або металевими ґратами.

У випадку ліквідації цих виробок устя їх повинні бути перекриті помостами й огороджені.

2.7.3. Під щитовим перекриттям за щитової системи виймання металеві ґрати повинні бути підвішені до перекриття, при цьому найближча до цілику вуглеспускна піч повинна бути перекрита ґратами на рівні підошви вхідної збійки. Інші збійки між хідниковою та вуглеспускною печами повинні бути ізольовані.

2.7.4 Перед устями стволів у разі підіймання баддями як на нижньому, так і на верхньому приймальних майданчиках мають бути встановлені перегородки для опори рукоятників і бадьових. За відсутності механічного приводу для відкриття ляд рукоятники і бадейники повинні працювати з запобіжними поясами.

2.7.5 Сходові відділення стволів і шурфів мають бути ізольовані від інших відділень дощатою або металевою перегородкою, пришитою з внутрішньої сторони за всією довжиною виробки всуцільно або врозгін з проміжками, не більшими за 0,1 м.

3.1.1. Витрата повітря для провітрювання шахт до виходу нового
НПАОП «Вентиляція вугільних шахт. Керівництво із проектування» повинна визначатися у відповідності з вимогами НПАОП 10.0-7.08-93. Провітрювання шахти повинне бути стійким. Вміст кисню в гірничих виробках повинен становити не менш 20% (за об’ємом).

Концентрація метану в рудниковому повітрі не повинна перевищувати величин, наведених у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Вентиляційний струмінь

Неприпустима концентрація метану, % за об’ємом

Вихідний з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується

понад 1,0

Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за відсутності апаратури АКМ

понад 1,0

Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за наявності апаратури АКМ

1,3 і понад

Вихідний крила, шахти

понад 0,75

Вхідний на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок і до камер

понад 0,5

Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках

2,0 і понад

Концентрація діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) в атмосфері гірничих виробок не повинна перевищувати: на робочих місцях, у вихідних струменях виїмкових дільниць та тупикових виробок - 0,5%; у виробках з вихідним струменем крила, горизонту і шахти в цілому - 0,75%; при проведенні і відновленні виробок по завалу - 1%.

Концентрація водню в зарядних камерах не повинна перевищувати 0,5%.

Концентрація шкідливих газів в атмосфері гірничих виробок не повинна перевищувати ГДК, зазначених у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Шкідливі гази

Гранично допустима

концентрація шкідливих газів у

діючих виробках шахт

% за об’ємом

мг/м 3

Оксид вуглецю (СО)

0,00170

20

Оксиди азоту (у перерахуванні на NO 2)

0,00025

5

Діоксид азоту (NO 2)

0,00010

2

Сірчастий ангідрид (SO 2)

0,00038

10

Сірководень (H 2S)

0,00071

10

При невідповідності складу повітря у виробках нормам по одному з параметрів, зазначених у табл. 3.2, роботи повинні бути зупинені і люди виведені на свіжий струмінь. Про це необхідно негайно повідомити гірничого диспетчера та вжити заходів з приведення складу повітря у відповідність із зазначеними вимогами.

Перед допуском людей у виробку після підривних робіт вміст шкідливих газів, зазначених у таблиці 3.2, не повинен перевищувати 0,008% за об’ємом в перерахуванні на умовний оксид вуглецю. Таке розрідження шкідливих газів повинне досягатися не більш ніж за 30 хвилин після підривання зарядів. При перевірці достатності розрідження шкідливих продуктів вибуху 1 л оксидів азоту приймати еквівалентним 6,5 л оксиду вуглецю.

У випадку використання матеріалів або технологічних процесів, при яких можливе виділення інших шкідливих речовин, повинен здійснюватися контроль за їхнім вмістом відповідно до вимог державних стандартів.

3.1.2. На негазових шахтах у разі зупинки головних або допоміжних вентиляторних установок тривалістю понад 30 хвилин люди повинні бути виведені у виробки зі свіжим струменем повітря.

На газових шахтах у разі зупинки головних або допоміжних вентиляторних установок або при порушенні провітрювання необхідно припинити роботи у гірничих виробках, де порушено провітрювання, негайно вивести людей у виробки зі свіжим струменем повітря, зняти напругу з електроустаткування.

Якщо зупинка вентиляторної установки триває понад 30 хвилин, то люди повинні вийти до ствола, що подає свіже повітря, або піднятися на поверхню. Подальші дії повинні визначатися планом ліквідації аварій.

Поновлення робіт дозволяється після провітрювання і обстеження очисних і тупикових виробок посадовими особами дільниці ВТБ.

3.1.3. Швидкість повітря в гірничих виробках не повинна перевищувати величин, зазначених у таблиці 3.3.

Середня швидкість повітря в привибійних просторах очисних виробок всіх шахт і в тупикових виробках газових шахт повинна бути не менше 0,25м/с, а на шахтах ІІІ категорії та вище в тупикових виробках з проектною довжиною 75 м та більше, що проводяться вугільними пластами потужністю 2 м та більше, при різниці між природною та залишковою метаноносністю пласта на ділянці проведення виробки 5 м 3/т і вище – не менш 0,5 м/с; під час проходження та поглиблення вертикальних стволів і шурфів, у тупикових виробках негазових шахт та в решті виробок, що провітрюються за рахунок загальношахтної депресії, на всіх шахтах, окрім камер, – не менш 0,15 м/с. Мінімальна швидкість повітря в камерах не регламентується.

Таблиця 3.3

Гірничі виробки, привибійні простори, вентиляційне обладнання

Максимальна

швидкість повітря, м/с

1

2

Вентиляційні свердловини

Не обмежена

Стволи та вентиляційні свердловини з підйомними установками, призначеними тільки для піднімання людей в аварійних випадках, вентиляційні канали

15

Стволи для опускання та піднімання тільки вантажів

12

Кросинги трубчасті та типу перекидних мостів

10

Стволи для опускання та піднімання людей і вантажів, квершлаги, головні відкотні та вентиляційні штреки, капітальні та панельні бремсберги та похили

8

Усі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі

6

Привибійні простори очисних і тупикових виробок

4

У привибійних просторах очисних виробок, обладнаних механізованими комплексами, на пластах з природною вологістю вугілля понад 8% допускається за узгодженням з МакНДІ швидкість повітря до 6 м/с за умови відсутності людей у зоні пилового потоку, що утворюється при роботі комбайну та очищення вихідного струменя за допомогою пиловловлюючих установок для зменшення виносу та відкладення пилу у виробках.

3.1.4. При стволах і штольнях із поступаючим струменем повітря повинні бути калориферні установки, що забезпечують підтримку температури повітря не нижче +2°С у 5 м від сполучення каналу калорифера зі стволом (штольнею).

Не допускається використовувати в калориферах розчини та речовини, небезпечні для здоров'я людей у разі попадання в повітряний струмінь.

3.1.5. Проектування, устрій і експлуатація калориферних установок, які використовують у якості проміжного теплоносія високотемпературну воду або насичений пар, повинні здійснюватися у відповідності до
НПАОП 10.0-7.08-93.

3.1.6. Проектування, устрій і експлуатація вогневих калориферів, які використовують як паливо шахтний дегазаційний метан, повинні здійснюватися відповідно до СОУ 10.1-00174088.004-2005.

Не допускається експлуатувати вогневі калорифери, якщо концентрація шкідливих газів у повітрі, що подається на провітрювання в ствол (штольню), перевищує ГДК, зазначені в табл. 3.2 .

3.1.7. Об'єднання шахт із незалежним провітрюванням в одну вентиляційну систему повинне здійснюватися за проектом, виконаним проектною організацією та узгодженим з генеральним проектувальником і мати єдиний план ліквідації аварії та одну дільницю ВТБ.

У виробках, що з'єднують дві шахти з незалежним провітрюванням, повинні встановлюватися глухі вибухостійкі та вогнестійкі перемички. Місця встановлення та конструкція перемичок визначаються проектом.

3.1.8. Тимчасово зупинені виїмкові дільниці та виробки, а також виробки, що тимчасово не використовуються, повинні провітрюватися. Тимчасова ізоляція цих виробок допускається за погодженням з територіальним органом Держгірпромнагляду України. Перед ізоляцією з виробок повинне бути вилучено все електроустаткування та кабелі. Трубопроводи, рейки та стяжки металокріплення в місцях зведення перемичок повинні бути роз'єднані та прибрані протягом 2 м з обох сторін від перемички.

Ізоляція відпрацьованих виїмкових дільниць (полів) або виробок, що тимчасово зупинені і не використовуються, повинна здійснюватися відповідно до проекту, погодженого з командиром загону ДАРС (ДВГРС) і затвердженого головним інженером шахти. Відпрацьовані виїмкові дільниці (поля) повинні бути ізольовані постійними перемичками. Конструкції перемичок, оболонок і способи контролю їхньої герметичності повинні відповідати вимогам Керівництва з ізоляції відпрацьованих ділянок, тимчасово зупинених і не використовуваних гірничих виробок у шахтах [24].

Місця розташування всіх постійних перемичок із вказівкою їхніх номерів наносять на плани гірничих виробок. Перемички повинні прийматися за актом. Акти зберігаються у начальника дільниці ВТБ протягом терміну служби перемички.

Розкривання перемичок та розгазування ізольованих виробок повинно проводитися працівниками ДАРС (ДВГРС) відповідно до заходів, затверджених головним інженером шахти та погоджених з командиром загону ДАРС (ДВГРС). Про розкривання ізольованих виробок головний інженер до початку робіт повідомляє територіальному органу Держгірпромнагляду України.

Ізольоване відведення метану по виробках, що не підтримуються, дозволяється за відповідним проектом, який має бути погодженим з МакНДІ та НДІГС. Неконтрольовані виробки, що використовуються для відведення метану, повинні захищатися ґратчастими перемичками. Ця вимога не розповсюджується на розробку нових проектів на будівництво, реконструкцію шахт, відробки блоків, горизонтів та панелей .

Не допускається огородження тимчасово не використовуваних виробок, що провітрюються за рахунок загальношахтної депресії, ґратчастими перемичками.

3.1.9. Роботи у вибоях, що наближаються до виробок, у яких можливі скупчення небезпечних газів, а також розкривання таких виробок повинні проводитися по затверджених головним інженером шахти проектах, що передбачають міри захисту від прориву газу.

3.1.10. Не допускається використовувати той самий ствол шахти для одночасного пропускання свіжого та вихідного струменів повітря. Ця заборона не поширюється на час проведення стволів і приствольних виробок до з'єднання з іншим стволом або вентиляційною збійкою.

3.1.11. Не допускається підводити свіже повітря в діючі камери, тупикові та очисні виробки, а також відводити повітря з них через завали, виробки, які не обстежуються ,за винятком робіт з ліквідації аварій, згідно з проектом, узгодженим МакНДІ, НДІГС «Респіратор» та Держгірпромнаглядом.

3.1.12. Кожна очисна виробка з прилеглими до неї тупиковими виробками повинна провітрюватися відокремленим струменем свіжого повітря.

Не допускається застосування схем провітрювання виїмкових дільниць, у яких та сама виробка використовується для подачі на виїмкову дільницю свіжого та відведення вихідного вентиляційного струменя повітря, за винятком схем провітрювання з підсвіженням вихідного вентиляційного струменя, а також випадків ізоляції (погашення) частини виробки між вхідним і вихідним струменями дільниці глухими перемичками, або перемичками з лазами для проходу гірничорятувальників. При цьому ізоляція (погашення) виробки у випадку пожежі або вибуху не повинна збільшувати тривалість виходу підземних робітників з дільниці в непридатній для дихання атмосфері. Величина перерізу отворів у перемичках повинна бути достатньою, щоб забезпечувати стійке провітрювання виїмкових дільниць, і визначається розрахунковим шляхом.

3.1.13. Зарядні камери та склади вибухових матеріалів повинні провітрюватися відокремленим струменем свіжого повітря.

Допускається обладнання зарядних камер без відокремленого провітрювання за умови одночасної зарядки не більше двох акумуляторних батарей електровозів. При цьому вихідний вентиляційний струмінь повітря із зарядної камери не повинен безпосередньо (без підсвіження) надходити в очисні та тупикові виробки.

Всі інші камери для машин і електроустаткування в газових або небезпечних за пилом шахтах повинні провітрюватися свіжим струменем повітря; камери глибиною до 6 м допускається провітрювати за рахунок дифузії повітря. Вхід у камеру повинен мати ширину не менш 1,5м , висоту не менш 1,8 м та закриватися ґратчастими дверима. Допускається обладнання таких камер у виробках з вихідним струменем повітря, що містить не більше 0,5% метану, за винятком виробок на пластах, небезпечних по ГДЯ та небезпечних за суфлярним виділенням метану.

3.1.14. При проектуванні головних транспортних виробок, обладнаних стрічковими конвеєрами, необхідно передбачати їх відокремлене провітрювання або провітрювання шляхом відведення по них вихідного вентиляційного стуменя. На діючих шахтах експлуатація таких виробок дозволяється за спеціальними проектами, які погоджуються в МакНДІ, НДІГС, ДВГРС.

3.2.1. Для попередження короткого замикання (закорочування) і забезпечення реверсування вентиляційних струменів повинні встановлюватися шлюзи, кросинги та глухі перемички. Конструкція шлюзів не повинна допускати одночасного відкривання дверей.

Шлюзи, що встановлюються у виробках, які з'єднуть стволи (подавальний та витяжний), а також призначених для запобігання закорочуванню вентиляційних струменів, що надходять на крило, панель, групу виїмкових дільниць, повинні споруджуватися з негорючих матеріалів. Допускається спорудження дерев'яних дверей, що мають вогнезахисне покриття, у виробках крила, панелі, дільниць.

Стволи, шурфи та інші виробки, обладнані вентиляторними установками і призначені для пересування людей і транспортування вантажів, повинні мати шлюзові пристрої.

Кожна перемичка в шлюзі повинна мати основні та реверсивні двері (ляди), що відкриваються в протилежні сторони.

Вентиляційне обладнання повинне зводитися відповідно до типового проекту. Допускається, до виходу типового проекту, зведення вентиляційних пристроїв по проектах, затверджених головним інженером шахти і погоджених територіальним органом Держгірпромнагляду України.

Вимога до обладнання реверсивних дверей (ляд) не поширюється на перемички з автоматизованими вентиляційними дверима (лядами).

3.2.2. При обладнанні вентиляційних дверей відстань від найбільш виступаючої кромки рухомого состава до верхньої границі прорізу в перемичці повинна бути не менш 0,5 м (для монорейкових і підвісних канатних доріг - до нижньої границі), а до бокових границь (косяків) - не менш 0,25 м.

Перемички з вікнами для регулювання кількости повітря можуть бути дощатими. При зведенні перемичок, призначених для ізоляції вентиляційних струменів, неохідно робити оббирання породи, що відшарувалася.

При встановленні одностулкових дверей у відкатних виробках необхідно передбачати в них спеціальні двері шириною не менше 0,7 м для проходу людей. У прорізах двостулкових дверей в одноколійних виробках, за відсутності в перемичці спеціальних дверей для проходу людей, зазор між косяком і виступаючою кромкою рухомого состава з одного боку повинен становити не менш 0,7 м. Ця вимога не поширюється на автоматизоване шлюзове обладнання.

При депресії шлюзів 50 даПа та більше вентиляційні двері повинні бути обладнані пристроєм, що полегшує їхнє відкривання.

Всі вентиляційні двері (у тому числі і реверсивні) повинні бути самозакривними й постійно закритими. У виробках з інтенсивною відкаткою (шість і більше составів поїздів у зміну) вони повинні відкриватися і закриватися автоматично або дистанційно.

Не допускається встановлення вентиляційних дверей на дільницях похилих виробок, обладнаних рейковим транспортом, а також монорейковими, підвісними та напідошвенними канатними дорогами. Вентиляційні двері, установлені нижче ділянок виробок, по яких проводиться відкатка, повинні бути захищені бар'єрами.

Справність автоматизованих дверей повинна перевірятися щодобово посадовими особами дільниці ВТБ або спеціально призначеними особами.

Вентиляційні двері та перемички при відсутності в них необхідності повинні прибиратися.

3.2.3. Регулювання повітряних струменів у виробках, за винятком вентиляційних режимів, передбачених ПЛА, дозволяється робити тільки за вказівкою начальника дільниці ВТБ.

Не допускається позмінне регулювання вентиляційного струменю.

3.3.1. Провітрювання підземних виробок повинне проводитися за допомогою безперервно працюючих головних вентиляторних установок, розташованих на поверхні шахт біля устів герметично закритих стволів, шурфів, штолень, свердловин.

У разі реконструкції шахти або вентиляційної мережи допускається тимчасове використання допоміжних вентиляційних установок у підземних гірничих виробках допускається з дозволу територіального органу Держгірпромнагляду України, та за умови дотримання відповідних рекомендацій
МакНДІ.

3.3.2. Головні вентиляторні установки повинні складатися не менш ніж із двох вентиляторних агрегатів, причому один з них повинен бути резервним. Вентилятори на газових шахтах, а також для нових та реконструйованих установок повинні бути одного типу і розміру.

Всі вентилятори, що випускаються, повинні бути обладнані гальмовими або стопорними пристроями, що перешкоджають мимовільному обертанню ротора вентилятора.

Завантажити