НПАОП 10.0-1.01-09Правила безпеки у вугільних шахтах

- електрообладнання з рівнем вибухозахисту РО;

- електрообладнання з рівнем вибухозахисту РВ, якщо воно застосовується з системою автоматичного швидкодійного відключення напруги і одночасного закорочування джерел електрорушійної сили (ЕРС) загальним часом не більшим за 2,5 мс у разі замикання в силових колах між фазами і на землю або будь-якої фази на землю або з іншими системами, що автоматично відключають напругу живлення раніше, ніж концентрація метану досягне небезпечної величини.

Увиробках з вихіднимструменем повітря, що безпосередньо прилягають до очисних вибоїв на крутих пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, може допускатися територіальним органомДержгірпромнагляду України розміщення окремих струмоприймачів без швидкодійного відключення (насос, буровий верстат, лебідка, закладальний комплекс), при цьому подача напруги назазначені струмоприймачі дозволяється в зміни, коли не ведуться роботи з виїмки вугілля та не виконуютьсяпротивикиднізаходи .

Область і умови застосування електрообладнанняз рівнем вибухозахистуРВ встановлюються проектом електропостачання шахти, щозатверджується директором шахти. При цьому має передбачатися автоматичне захисне відключення електроенергії стаціонарними автоматичнимиприладами контролювмісту метану,число і місцявстановлення датчиків контролювмісту метанувизначаються за проектом.

5.2.3. На пологих і похилих пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, схеми електропостачання вибійних машин і комплексів мають забезпечувати дистанційне аварійне відключенняелектроприймачів і кабелів лавиз пультакерування цими машинами. Електрообладнання також має відключатися стаціонарними автоматичнимиприладами контролювмісту метану.

5.2.4. У разі застосування електрообладнання в провітрюванихВМП тупиковихвиробках шахт, небезпечних загазом , газовідсмоктувальних і дегазаційних установок повинні виконуватися додаткові вимоги безпеки.

5.2.5. Увиробках шахт, небезпечних загазом абопилом , мають застосовуватися електровозиз рівнем вибухозахистуРВ . При цьому увиробках з вихіднимструменем повітря та тупиковихвиробках , що провітрюютьсяВМП шахт I категорії та вище на електровозах повинні передбачатисяпереносні (індивідуальні ) автоматичніприлади контролювмісту метану. Новостворювані електровози у виконанніРВ повинні мати автоматичний газовий захист, що забезпечує відключення акумуляторних батарей від струмоприймачів у разі входження електровоза в газове середовище з концентрацією метану (або у разі досягнення цієї концентрації) 2% та більше.

Дозволяється застосування акумуляторних електровозів з рівнем вибухозахистуРП :

а) у відкотнихвиробках шахт I і II категорії загазом або небезпечних запилом , а також у відкотнихвиробкахзі свіжимструменем повітря шахт III категорії за умовою використання на електровозах переносних (індивідуальних) автоматичних приладів контролю вмісту метану;

б) увиробкахзі свіжимструменем повітря на шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу і зсуфлярними виділеннями метану, за умови наближення їх до очисних вибоїв на відстань неближче ніж за 50 м.

Відкаткарудниковими контактними та акумуляторними електровозами у виконанніРН 1 дозволяється у всіхвиробках шахт, безпечних загазом тапилом , увиробкахзі свіжимструменем повітря шахт I і II категорії загазом або небезпечних запилом .

5.2.6. У підземнихвиробках шахт, небезпечних загазом тапилом , дозволяється використання переносних періодично застосовуваних електричнихприладів з рівнем вибухозахистуРП , а також у виконанніРН 1абоприладівзагального призначення, якщо вони не мають частин, що утворюють іскру і не випускаються врудниковомувиконанні . Приєднанню такихприладів домережі або від'єднанню їх повинне передувати вимірювання концентрації метанубіля місця приєднання (від'єднання)приладу , авиробка на всій довжиніділянкимережі , параметриякої вимірюються, повинна нормально провітрюватися. Користування перемикачамиприладів дозволяється до приєднання їх домережі .

5.2.7. У відкотнихвиробкахзі свіжимструменем повітря шахт I і II категорій загазом або небезпечних запилом дозволяється застосування електрообладнанняз рівнем вибухозахистуРП .

5.2.8. У зарядних камерах з відокремленим провітрюванням у шахтах, небезпечних загазом тапилом , у тому числі небезпечних за раптовими викидами, повинне застосовуватися електрообладнанняз рівнем вибухозахисту не нижчеРП . При цьому повітрянийструмінь , що провітрює батареї, які заряджаються, не повиненобмивати електрообладнання зарядної камери.

5.2.9. В усіхвиробках шахт, безпечних загазом , але небезпечних завибухами вугільного пилу, має застосовуватися електрообладнанняз рівнем вибухозахисту не нижчеРП .

5.2.10. У стволах,приствольнихвиробкахзі свіжимструменем повітря та камерах стаціонарнихустановок , провітрювання яких здійснюється свіжимструменем повітря за рахунок загальношахтної депресії, шахт, небезпечних загазом тапилом , за винятком випадків, коли в цих та прилеглих до них виробках , що подають свіжийструмінь повітря, є суфляри або коли шахта віднесена до небезпечних за раптовими викидами, дозволяється застосування електрообладнання врудниковомунормальномувиконанні .

5.2.11. На шахтах, небезпечних загазом тапилом , у приміщеннях вентилятоних і калорифернихустановок дозволяється застосування електрообладнаннязагального призначення за умови, що в ці приміщення непотрапляє шахтне повітря та вугільний пил.

За цієї ж умови дозволяється застосування електрообладнаннязагального призначення велектромашинних приміщеннях підйомнихустановок , розташованих на копрах стволів з вихіднимструменем повітря шахт, небезпечних загазомчи пилом .

На шахтах, небезпечних за раптовими викидами,пристрої , що унеможливлюють проникнення шахтного повітря тавугільногопилу , повинні бути також на стволахзі свіжимструменем повітря.

5.2.12. В усіхвиробках шахт, безпечних загазомчи пилом , має застосовуватися електрообладнання врудниковомувиконанні .

Вимірювальнимиприладамизагального призначення дозволяється користуватися у всіхвиробках шахт, безпечних загазомчи пилом .

5.2.13. Застосування електрообладнання в шахтах, небезпечних занафтогазопроявам , має здійснюватися відповідно до НПАОП 10.0-5.22-84.

5.2.14. Перед введенням до експлуатації і надалі один раз на рік спеціалізована налагоджувальна організація, за участю представників енергомеханічної служби шахти, повинна проводити ревізію, налагодження та випробування поверхневих підстанцій і підземних електроустановок шахт в обсягах,предбачених «Руководством по ревизии, наладке и испытанию поверхностных подстанций шахт и разрезов» та «Руководством по ревизии, наладке и испытаниюподземных электроустановок шахт».Продовження експлуатації електрообладнання, строк застосування якого перевищує граничний термін експлуатації, здійснюється напідставі позитивноговисновку після експертного обстеження й виконання необхідних регламентних робіт з ремонту й налагодження електрообладнання відповідно до вимог пункта 1.2.9 цих Правил.

5.3.1. Дляпередаванняабо розподілу електроенергії в підземнихвиробках і надшахтних будівлях, віднесених до вибухонебезпечних, мають застосовуватися кабелі:

а) для стаціонарної прокладки капітальними та основними вертикальними і похилимивиробками ,проведеними підкутом понад 45º, таобсадженими свердловинами – броньовані екрановані кабелі, зміцнені дротяною бронею, у полівінілхлоридній (ПВХ) оболонці з полівінілхлоридною або гумовою ізоляцією струмопровідних жил (СПЖ);

б) для стаціонарної прокладки горизонтальними і похилими виробками, проведеними під кутом до 45º включно - броньовані екрановані кабелі, зміцнені стрічковою бронею, у ПВХ оболонці з ПВХ або гумовою ізоляцією СПЖ;

в) для приєднання пересувних дільничних підстанцій і розподільних пунктів дільниць - броньовані екрановані кабеліпідвищеної гнучкості та міцності;

д) для приєднання освітлювальнихмереж - гнучкі екрановані кабелі;

ж) для приєднаннявиїмкових машин на пологих пластах - вибухозахищені гнучкі екрановані кабелі;

з) для приєднання виїмкових машин на крутих пластах із застосуванням кабелеукладачів – гнучкі екрановані кабелі спеціальної конструкції підвищеної міцності;

к) дляживлення ручних електросвердел - особливо гнучкий екранований кабель;

л) для стаціонарних освітлювальнихмереж - броньовані екранованіабо гнучкі екрановані кабелі.

Допускається приєднання стаціонарно встановлених електродвигунів до пускових апаратів гнучкими екранованими кабелями, якщо ввідні пристрої цих двигунів призначені тільки для гнучкого кабелю.

Допускається приєднання розподільних пунктів гнучкими екранованими кабелями.

Кабелі,які призначені длязастосування в шахтах, мають бути стійкими до впливу полум'я і непоширювати горіння.

5.3.2. Для контрольних кіл і кілкерування та сигналізації під час нового стаціонарного прокладення вертикальними і похилимивиробками зкутом похилу понад 45омають застосовуватися контрольні кабеліз дротяною бронею, у горизонтальнихвиробках - контрольні кабелізі стрічковою бронею, гнучкі контрольні та силові кабелі. Для пересувних машин повинні застосовуватися контрольні гнучкі кабелі або допоміжні жили силових гнучких екранованих кабелів.

5.3.3. Для ліній загальношахтного, диспетчерського та аварійного телефонного зв'язку, а такожмісцевогозв'язку підйомнихустановок мають застосовуватися шахтні телефонні кабелі. Для місцевих ліній зв'язку у вибоях повинні застосовуватися гнучкі контрольні кабелі, а також допоміжні жили гнучких силових екранованих кабелів.

5.3.4. Дляіскробезпечних кілкерування ,зв'язку , сигналізації, телеконтролю та диспетчеризації мають застосовуватися контрольні кабелі, вільні жили у кабельних лініях зв'язку. Дозволяєтьсявикористовувати шахтні телефонні кабелі.

Дозволяється застосування для ліній сигналізації й аварійної зупинки електроустановок голихпроводів (крім алюмінієвих) за напруги не більшої за 24 В. У шахтах, небезпечних загазомчи пилом , додатковою умовою їх застосуванняє забезпеченняіскробезпеки з рівнем Іа.

5.3.5. Допоміжні жили в силових кабелях дозволяється використовувати для кілкерування ,зв'язку , сигналізації та місцевогоосвітлення . Використання допоміжних жил силового кабелю дляіскробезпечних кіл допустиме тільки в екранованих кабелях.

Використання допоміжних жил одного кабелю дляіскронебезпечних таіскробезпечних кіл не дозволяється, якщо ці жили не розділені екранами.

5.3.6. В підземнихвиробках і стволах шахт, а також у вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2, 20 приміщень на поверхні шахт відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32-01 мають застосовуватися кабелі відповідно до свого призначення,за винятком кабелівз алюмінієвими жилами або в алюмінієвій оболонці.

5.3.7. Допускається прокладання силових кабелів похилими стволами, бремсбергами та уклонами, що подаютьструмінь свіжого повітря та обладнані рейковим транспортом із шахтними вантажними вагонетками, тільки у випадках, колизазначений транспорт використовується тільки для доставки обладнання, матеріалів і виконання ремонтних робіт.

5.3.8. У випадку застосування на діючих шахтах ігоризонтах броньованих кабелів із зовнішнім джутовим (горючим) покриттям останнєповиннезніматисязвідрізків кабелів, прокладених у камерах.

5.3.9. На гнучких кабелях допускаються:

- вулканізованіз'єднання ;

-з'єднання за допомогою вибухобезпечнихпристроїв ;

-з'єднання лінійними з'єднувачами напруги за умови застосуванняіскробезпечних схем дистанційногокерування рівня Іа із захистом від замикання вколікерування .

Контактні пальці з'єднувачів напруги при розмиканні кола, за виняткоміскробезпечних кіл напругою не більшою за 42В, маютьзалишатися без напруги, у зв'язку з цим їх слід монтувати на кабелі з бокуэлектроприймача (електродвигуна).

З'єднання та ремонт броньованих екранованих кабелів у шахтахповинні здійснюватися вибухобезпечнимипристроями (муфтами) і матеріалами, що забезпечують механічну міцність і пожежну безпеку.

5.3.10. Для живильних кабельних ліній напругою до 1200В, якими проходить сумарнийструм навантаження споживачів, мають, як правило, застосовуватися кабелі одного перерізу. Допускається для цих ліній застосування кабелів з різними перерізамижил за умови забезпечення всіхдільниць лінії захистом відструмів короткого замикання.

У місцях відгалуження від магістральної живильної лінії, де перерізжил кабелю зменшується,має встановлюватися апарат захисту відструмів короткого замикання відгалуження. Від живильної лінії дозволяється мати відгалуження довжиною до 20 м, якщо забезпечується захист відструмів короткого замикання апаратоммагістральної лінії.

Застосування розподільних коробок безвстановлення на відгалуженнях до електродвигунів апаратівзахисту дозволяється лише длябагатодвигунових приводів за умови, що кабель будь-якого відгалуження захищений відструмів короткого замикання груповим захисним апаратом.

5.3.11. Кабелі, що прокладаються в лавах, мають захищатися від механічних пошкоджень кабелеукладачами, що входять до складу комплексу. Допускаються й іншізасоби механічного захисту кабелів,передбачені проектом електропостачання вибійної машини (комплексу).

Найближча до машиничастина гнучкого кабелю, що живить пересувні машини, може бути прокладена на підошві на відстань не більшу за 30 м.

Для машин, що маютькабелепідбирачабо інші аналогічніпристрої , дозволяється прокладання гнучкого кабелю на підошвівиробки .

У разі роботи комбайнів та інших машин на пластах потужністю до 1,5 м дозволяється прокладання гнучкого кабелю на підошві очисноївиробки , якщо конструкцією цих машин не передбачений кабелеукладач.

5.3.12. Гнучкі кабелі, що перебувають під напругою, мають бути розтягнуті та підвішені. Не дозволяється тримати гнучкі кабелі під напругою в бухтах і „вісімках”.

Ця заборона непоширюється на екрановані кабеліз оболонками, що нерозповсюджують горіння та які за умовами експлуатації маютьзнаходитися в бухтах або на барабанах. У цьому випадку струмове навантаження на кабель має бути знижене на 30% проти номінального.

5.3.13. У горизонтальних і похилихвиробках кабелі розміщуються на такій висоті, яка унеможливлює їх пошкодженнярухомим транспортом.

У шахтах, небезпечних загазом , кабелі слід прокладати на такій висоті, де малоймовірнеутворення шарових скупчень метану.

Прокладання кабелівзв'язку та сигналізації, а також голихпроводіввиробками маєпроводитися на відстані не меншій за 0,2 м від силових кабелів. Голі проводи мають прокладатися на ізоляторах.

Не допускається сумісне прокладання з одногобокувиробки електричних кабелів і вентиляційних труб.

5.4.1. Дляживленняелектричних машин та апаратів у підземних виробках має застосовуватися напруга:

- для стаціонарних споживачів електричної енергії, пересувних підстанцій і трансформаторів, а також під час проходження стволів - не більша за 6000 В;

- для пересувнихелектроприймачів- не більша за 1140 В.В окремихвипадках дозволяється з дозволуДержгірпромнаглядуУкраїнизастосування підвищеноїнапруги (понад 1140 В);

- для ручних машин та інструментів - не більша за 220 В;

- дляіскробезпечнихкіл дистанційногокеруваннятасигналізації КРП– не більша за 60 В, якщо жоден із провідників цього кола неприєднуєтьсядо заземлення;

- дляіскробезпечнихкіл дистанційногокеруваннястаціонарними і пересувними машинами - не більша за 42 В.

5.4.2. Потужністькороткогозамикання в підземніймережішахти має бути обмеженавеличиною,щовідповідає номінальним характеристикам встановленого в шахті електрообладнання та перерізові кабелів, але не повинна перевищувати 100МВ·А.

5.4.3. Кабельні вводи електрообладнання мають бути надійно ущільнені. Невикористані кабельні вводи повинні мати заглушки,щовідповідають рівню вибухозахистуелектрообладнання.

5.4.4.Приєднання жилкабелів дозатискачів електрообладнаннямаєпроводитися за допомогоюнаконечників, спеціальнихшайбабо інших рівноцінних пристроїв,щоунеможливлюють наявністьпроводів жил кабелюпозазатискачем.

Допускається приєдання більше однієї жили кабелів до одного затискача, якщо це передбачено конструкцією затискача.

5.4.5.Продовженняексплуатації електроустановок напругою понад 1000 В, граничний термін служби яких закінчився, здійснюється відповідно до вимог НПАОП 00.0-6.18-04.

5.4.6. Застосовувані на шахтах КРП не повинні мати пристроїв поздовжнього шунтування вимикаючих контактів.

5.5.1. В підземних виробках мають застосовуватися комутаційні та пускові апарати й силові трансформатори, що не містять масло або іншу горючу рідину. Ця вимога не поширюється на КРП, встановлені в камерах з найвищим ступенем вогнестійкості кріплення.

В нових камерах між паралельними виробками мають встановлюватися КРП з електромагнітними або вакуумними вимикачами.

5.5.2. В усіх камерах, де встановлене електрообладнання з масляним заповненням, повинні влаштовуватися суцільні протипожежні двері. В інших камерах мають бути ґратчасті двері із запірним пристроєм. Двері камер, у яких немає постійного обслуговуючого персоналу, мають бути зачинені. Біля входу камери вивішується знак "Вхід стороннім заборонено", а в камері на видному місці - укріплені відповідні попереджувальні плакати.

У камерах, де встановлене електрообладнання з масляним заповненням, влаштовується поріг висотою не меншою за 100 мм.

5.5.3. У камерах підстанцій та електромашинних камерах довжиною понад 10 м має бути два виходи, розташовані у найбільш віддалених одна від одної частинах камери.

5.5.4. Між машинами й апаратами в камерах мають залишатися проходи, достатні для транспортування машин і апаратів під час їх ремонту або заміни, але не менші за 0,8 м. З боку стін камер залишаються монтажні проходи завширшки не менші за 0,5 м.

Якщо не потрібний доступ до машин або апаратів з тильної та бокової сторони для обслуговування, монтажу та ремонту, їх можна встановлювати впритул один до одного і до стіни камери.

Відстань між верхньою частиною апарата та покрівлею має бути не меншою за 0,5 м.

5.5.5. Пересувні трансформаторні підстанції, комплектні розподільні пристрої мають розміщуватися в закріплених і зручних для обслуговування місцях, бути захищеними від води і механічних пошкоджень та не заважати роботі транспорту й пересуванню людей. Відстань від електрообладнання до рухомого состава поїзда або конвеєра має бути не менше ніж 0,8 м, від стінки виробки і до покрівлі зазор має бути не менше ніж 0,5 м. Не допускається встановлення підстанцій у рейкових похилах, за винятком ніш і заїздів, обладнаних бар'єром і вловлювачем.

В окремих випадках допускається встановлення комплектного обладнання, якщо це передбачено конструкцією, над скребковим конвеєром. Про міжок між електрообладнанням і покрівлею в цьому випадку має бути достатнім для обслуговування, але не меншим за 0,5 м, а між бортом конвеєра та помостом - не меншим за 0,4 м.

У цих місцях у покрівлі не повинно бути куполів та інших факторів, що сприяють утворенню місцевих (шарових) скупчень метану.

5.6.1. Влаштування, монтаж та експлуатація поверхневих і підземних компресорних установок і повітропроводів повинні відповідати вимогам НПАОП 00.0-1.13-71.

5.6.2. Встановлення пересувної компресорної станції в шахті має проводитися за затвердженим головним інженером шахти проектом, що повинен містити заходи загальної та пожежної безпеки відповідно до
НАПБ Б.01.009-2004.

Підземні пересувні компресори повинні мати тепловий захист, що відключає компресор сухого стиснення при температурі стиснутого повітря понад 182°С, а маслозаповнений - при температурі понад 125°С.

Робочий тиск стиснутого повітря цих компресорів не повинен перевищувати 0,6 МПа, а запобіжний клапан компресора має налагоджуватися на тиск спрацьовування 0,66 МПа та пломбуватися.

Маслозаповнені компресори повинні мати захист, що унеможливлює займання масла.

5.6.3. Підземна пересувна компресорна установка розташовується на горизонтальному майданчику на свіжому струмені повітря в місцях з негорючім кріпленням. Протяг негорючого кріплення повинен бути не менше 10 м з обох боків компресорної установки. Відстань до місця вантаження вугілля повинна бути не менше 30 м.

У місці розташування установки силові кабелі і кабель зв'язку потрібно прокладати на протилежній стороні виробки із захистом від пожежі або вибуху (труби, екрани і тому подібне).

З обох боків установки розташовуються ящики з піском або інертним пилом місткістю не менше 0,4 м 2і по 5 порошкових вогнегасників. Телефонний апарат повинен розташовуватися на відстані, що дає можливість вести розмову при роботі компресора.

Допускається застосування шахтних пересувних гвинтових компресорних установок в тупикових виробках шахт небезпечних по газу і пилу за умови оснащення їх системою автономного пожежогасіння і контролю газу метану з узгодженням проекту на її установку з НДІГМ імені М.М.Федорова і уповноваженою експертною організацією з подальшим узгодженням його з територіальним органом Держгірпромнагляду України.

При цьому повинні дотримуватися наступні правила:

  1. компресорна установка повинна бути обладнана захистом, що забезпечує її відключення при роботі прохідницького комбайна, вантажної машини;

  2. повітряний фільтр компресора повинен забезпечувати очищення повітря на 99% при концентрації в нім пилу до 30 мг/м 3і бути обладнаний індикатором забруднення фільтру;віднесення масла при роботі компресора не повинне перевищувати 0,02 г/м 3;

  3. перша ділянка пневмопроводу довжиною 3 м, вважаючи від колектора роздачі компресора, повинна бути швидкороз'ємною для проведення очищення усередині нього;

  4. компресорна установка повинна мати не менше трьох ступенів теплового захисту, одна з яких – електродвигуна;

  5. масло, вживане для змащування і охолоджування компресора, повинне мати температуру займання не нижче 200 С;

  6. температура та шум при працюючому компресорі у виробці не повинні перевищувати санітарні норми.

Завантажити