НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

3.13. Наряд-допуск повинен бути виписаний ще раз, якщо до закінчення робіт по виписаному наряду були змінені обсяг і характер робіт і заходи безпеки, що передбачені в наряді-допуску, стали недостатніми. В цьому випадку роботи необхідно припинити, поки не буде виписаний новий наряд-допуск.

Наряд-допуск видаєтся на термін виконання роботи. У разі перерви у виконанні робіт понад добу виданий наряд-допуск втрачає силу і при відновленні перерваної роботи видається новий.

3.14. Працівник служби охорони праці, особа, що здійснює на підприємстві нагляд за об'єктами Держнаглядохоронпраці, начальники цехів, в яких виробляється робота, пов'язана з видаванням нарядів-допусків, головний механік, головний енергетик, особа, відповідальна за газове господарство підприємства, відповідальний керівник робіт і головний інженер повинні перiодично перевіряти дотримання робітниками правил охорони праці. При виявленні порушень чи вияві інших обставин, що погрожують безпецi працюючих, у виконавця робіт вилучається наряд-допуск і бригада відсторонюється від проведення роботи. По усуненні виявлених порушень і неполадок бригада знов може бути допущена до роботи у присутності відповідального керівника робіт з поверненням наряду-допуску.

3.15. Всі оформлені наряди-допуски, за якими робота закінчена, зберігаються протягом одного року, після чого можуть бути знищені.

Якщо при виконанні робіт по нарядах-допусках були нещасні випадки, аварії, то ці наряди-допуски зберігаються в архіві підприємства.

3.16. Перелік робіт, на виконання яких вимагаєтся оформлення нарядів-допусків, затверджуєтся головним інженером підприємства і орієнтовно може бути таким.

1. Будівельно-монтажні роботи:

будівельно-монтажні роботи із застосуванням будівельних машин в охоронних зонах повітряних ліній електропередач;

будівельно-монтажні роботи, що виконуються у колодязях, шурфах або закритих ємкостях;

земляні роботи на дільницях з патогенним зараженням грунту (смітниках, скотомогильниках, цвинтарях і т.п.);

будівельно-монтажні роботи, що виконуються на території діючого підприємства, коли є або може виникнути виробнича небезпека, що походить від діючого підприємства;

будівельно-монтажні роботи, що виконуються на дільницях, де є або може виникнути виробнича небезпека, що походить від інших видів робіт, які виконуються на суміжних дільницях.

2. Кранове господарство:

робота кранів, підіймачів і екскаваторів поблизу повітряних ліній електропередач;

монтаж, демонтаж і ремонт вантажопідiймальних кранів і підкранових шляхів;

ремонт підкранових балок і ремонтних майданчиків;

пофарбування кранів, посадочних майданчиків;

ремонт вентиляційних повітроводів з кранів;

склiння і миття скла ліхтарів і віконних рам, кранів.

3. Посудини і трубопроводи, що працюють під тиском:

проведення гідравлічних і пневматичних іспитів посудин, що працюють під тиском понад 0,07 мПа.

4. Теплове господарство:

очищення і ремонт котлів, топок, паронагрівників, економайзерів, бойлерів;

приєднання знов змонтованих водопроводів і паропроводів до діючих;

випробування теплової мережi на розрахункове тиснення і температуру теплоносiя;

виробництво робіт у хлораторної станції зм'якшення води;

теплоiзоляційні роботи на діючих теплопроводах і устаткуванні.

5. Електроустановки, електромережi, лінії електропередач.

Роботи, що виконуються з повним зняттям напруги.

В електроустановках вище 1000В:

чистка силових трансформаторів (технічне обслуговування);

монтажні і ремонтні роботи на кабельних лініях.

В електроустановках до 1000В:

електромонтажні і ремонтні роботи, що проводять на магістралях, розподільних шинопроводах і кабельних лініях;

ремонтні роботи в силових розподільних шафах;

монтажні роботи на кранових тролеях;

ремонт головних тролей;

ремонт шинопроводів і секційних рубильників кранів;

огляд, ремонт і монтаж світильників усередині корпусів, що проводяться з електромостових кранів;

обслуговування світильників загального освітлення кранів і тих, що розташовані на висоті вище 5 м.

Роботи, що виконуються з частковим зняттям напруги.

В електроустановках вище 1000В:

ремонтні роботи в чарунках на ЦРП і РП;

роботи по перевірці захисту;

ремонт і монтаж кабельних закладень;

монтажні і ремонтні роботи на кабельних лініях.

В електроустановках до 1000В:

електромонтажні і ремонтні роботи, що проводяться на магістральних і кабельних лініях;

монтажні і ремонтні роботи в силових розподільних шафах.

7. Інші види робіт:

роботи, що виконують у колодязях, тунелях, траншеях, димоходах і газоходах;

роботи по очищенню і ремонту повітроводів, фільтрів і вентиляторів, витяжних вентиляційних систем виробничих дільниць із токсичними виділеннями (лакофарбувальні, просочувальні, металiзаційні);

земляні роботи в зоні розміщення підземних комунiкацiй;

земляні роботи, що виконуються вручну на глибині понад 2 м;

роботи на дахах будов, що пов'язані з ремонтом чи заміною конструктивних елементів; склiння та обмазка вікон на другому поверсi і вище, а також робота по пiднiманню та опусканню вантажів при ремонті на висоті понад 5 м;

такелажні роботи по переміщенню великовагових і крупногабаритних вантажів масою понад 0,2 т за відсутності піднімальних засобів;

навантажувально-розвантажувальні роботи на авто- і залізничному транспорті, що виконуються робiтниками, які тимчасово залучені до цiєї роботи;

роботи по розбиранню будов і споруд, а також укрiпленню та відбудові аварійних частин і елементів будов і споруд;

зливання агресивних рідин із залізничних цистерн;

монтаж і демонтаж вузлів і деталей при ремонті трубопроводів, повітропроводів, вентиляційних систем і мереж водопостачання, стислого повітря, якщо ці роботи проводяться на висоті понад 5 м від підлоги;

пiднiмання вантажів на покрівлю будови за допомогою нестаціонарно встановлених піднімальних споруд iз застосуванням лебідок, блоків, консолей тощо.

ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації)

Затверджено:

Гол. інженер________________

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання робіт підвищеної небезпеки

від ___________________19 р.

І. НАРЯД

1. Відповідальному виконавцю робіт_________________________________________________________

збригадою у сккладі ____________чоловік виконати такі роботи:

________________________________________________________________________________

(найменування робіт, місце проведення)

2. Необхідні для виконання робіт:

матеріали_______________________________________________________________________

інструменти_____________________________________________________________________

захисні засоби_____________________________________________________________________________

3. При підготовці і виконанні робіт забезпечити такі засоби безпеки:_________________________________________________________________________

(перелічити основні заходи і засоби по

________________________________________________________________________________

забезпеченню безпеки праці)

4. Особливі умови__________________________________________________________________________

5. Початок роботи о _____год.______хв._______________________19____р.

Закінчення роботи о _______год._______хв.____________________19_____р.

Режим роботи_______________________________________________________________________

(одно-, дво-, тризмінний)

6. Відповідальним керівником робіт призначається_______________________________________

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-бітькові)

7. Наряд-допуск видав__________________________________________________________________

(посада, п., і., по-батькові, підпис)

8. Наряд-допуск пррийняв:

відповідальний керівник робіт___________________________________________________________

(посада, п., і., по-батькові, підпис)

9. Заходи по забезпеченню безпеки праці і порядок виконання робіт погодження:_____________________________________________________________________

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці* )

___________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-бітькові

*Пункт слід заповнювати тільки при виконанні будівельно-монтажних робіт на території (в цеху) діючого підприємства

ІІ. ДОПУСК

10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці згідноо з інструкціями__________________

_________________________________________________________________________________

(найменування інструкцій або стислий зміст інструктажу)

провели:

відповідальний керівник робіт_______________________________________________________________

(дата, підпис)

відповідальна особа діючого підприємства (цеху, дільниці8)

_______________________________________________________________________________________

(дата, підпис)

11. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім’я, по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис особи, яка пройшла інструктаж

12. Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді-допуску, забезпечені

Дозволяю приступити до робіт______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-бітькові особи

якадопускає до роботи представника діючого

підприємства, дата, підпис*)

Відповідальний керівник робіт_______________________________________________________________

дата, підпис

Відповідальний виконавець робіт____________________________________________________________

дата, підпис

14. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріали, інструменти, пристрої і т. п. прибрані), люди виведені.

Наряд закрито о_______год.________хв.____________________________19___р.

Відповідальний виконавець робіт____________________________________________________________

дата, підпис

Відповідальна особа діючого підприємства*_________________________________________________

дата, підпис

*Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории (в цехе, на участке) дествующего предприятия.

Примечание.Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й — у ответственного руководителя работ), при работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).

ДОДАТОК 5

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. Закон України "Про охорону працi"

1. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ

Шум. Общие требования безопасности.

2. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.

Пожарная безопасность. Общие требования.

3. ГОСТ 12.1.005-88ССБТ.

Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

4. ГОСТ 12.1.007-76ССБТ.

Вредные веществА. Классификация и общие требования безопасности.

5. ГОСТ 12.1.012-90ССБТ.

Вибрация. Общие требования безопасности.

6. ГОСТ 12.1.044-89ССБТ.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалоВ. Номенклатура показателей и методы их определения.

7. ГОСТ 12.1.046-85ССБТ.

Строительство. Нормы освещения строительных площадок. НИИСФ.

8. ГОСТ 12.2.011-75ССБТ.

Машины строительные и дорожные. Общие требования безо пасности.

9. ГОСТ 12.2.098-84 ССБТ.

Кабины звукоизолирующие. Общие требования

10. ГОСТ 12.3.003-86ССБТ.

Работы электросварочные. Требования безопасности.

11. ГОСТ 12.3.005-75ССБТ.

Работы окрасочные. Общие (СТ СЭВ 3951-82) требования безопасности.

12. ГОСТ 12.3.009-76ССБТ.

Работы погрузочно-разгру (СТ СЭВ 3518-81) зочные. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ.

Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

14. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ.

Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

15. ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ.

Газопламенная обработка металлоВ. Требования безопасности.

16. ГОСТ 12.4.026-76ССБТ.

Цвета сигнальные и знаки безопасности.

17. ГОСТ 9356-75

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлоВ. Технические условия.

18. ГОСТ 18698-79

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия.

19. ГОСТ 21807-76

Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м для бетонной смеси. Общие технические условия.

20. ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. ЦНИИОМТП.

21. ГОСТ 24211-94

Добавки для бетоноВ. Общие технические требования.

22. ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования.

1. ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічнi умови. Правила застосування.

2. ДСТУ 2587-94

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Засоби контролю. Правила застосування.

3. РСТ УРСР 1967-86

Машини, механізми дорожні і комунальні. Кольори покриттiв, сигнальні знаки і спеціальні свiтлові сигнали. Технiчнi вимоги.

1. СНиП II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий.

2. СНиП II-4-79

Естественное и искусственное освещение. НИИСФ.

Изменения — БСТ Nо 8, 101986г.

3. СНиП III-4-80*

Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. Изд. 1989г.

4. СНиП 2.09.02-85

Производственные здания. ЦНИИпромзданий.

5. СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания.

6. СНиП 2.11.01-85*

Складские здания.

7. СНиП 3.01.01-85

Организация строительного производства.

8. СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройствА. ВНИИпроектэлектромонтаж.

9. СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги.

1. ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідiймальних кранів

2. ДНАОП 0.00-1.06-77

Правила будови і безпечної експлуатації екскаваторів

3. ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

4. ДНАОП 0.00-1.08-88

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрiйних котлів

5. ДНАОП 0.00-1.10-67

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів i повітряних резервуарів паровозiв промислових пiдприємств

6. ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари i гарячої води

7. ДНАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезбеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

8. ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компре сорних установок, повiтропрово дів і газопроводів

9. ДНАОП 0.00-1.14-70

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорiв, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах

10. ДНАОП 0.00-1.15-71

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зрiджених газів (ПУГ-69)

11. ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварювальників

12. ДНАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

13. ДНАОП 0.00-1.18-85

Правила будови, монтажу та безпечної експлуатації вибухо-захищених вентиляторів

14. ДНАОП 0.00-1.19-83

Правила перевезення вибухових матеріалів автомобільним транспортом

15. ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

16. ДНАОП 0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

17. ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворюваньі аварій на підприємствах, в установах і організаціях

18. ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, iнструктаж і перевірку знань працiвникiв з питань охорони працi

19. ДНАОП 0.00-4.15-85

Положення про розробку iнструкцій з охорони праці

20. ДНАОП 0.00-5.01-92

Інструкція про порядок видачi дозволу на право монтажу або (i) налагодження об'єктів котлонагляду та підіймальних споруд

21. ДНАОП 0.00-5.03-66

Інструкція з безпечного ведення робіт для машиністів (кранiвників) стрілових самохідних кранiв (залізничних, автомобiльних, гусеничних, пневмоколiсних)

22. ДНАОП 0.00-5.04-66

Інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників ( зачiплювачів), якi обслуговують вантажопідiймальні крани

23. ДНАОП 0.00-5.05-66

Інструкція з безпечного ведення робіт для машиністів (кранiвників) баштових кранів

24. ДНАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

25. ДНАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідiймальних кранів у справному станi

26. ДНАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, лiфтера по обслуговуванню лiфтiв

27. ДНАОП 0.00-5.10-70

Типова інструкція для персоналу котельнi

28. ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

29. ДНАОП 0.00-5.12-74

Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах

30. ДНАОП 0.00-8.01-93

Перелiк посад посадових осiб, які зобов'язанi проходити попередню i перiодичну перевiрку знань з охорони працi

31. ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою

32. ДНАОП 0.03-1.47-89

Санiтарнi правила при виробництвi та використаннi епоксидних смол i матерiалiв на їх основi № 5159-89

33. ДНАОП 0.03-3.01-71

Санiтарнi норми проектування промислових пiдприємств СН 245-71

34. ДНАОП 0.03-3.11-84

Санiтарнi норми i правила при роботi з машинами та обладнанням, якi створюють локальну вiбрацiю, що передається на руки працюючих № 3041-84

35. ДНАОП 0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

36. ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працiвникiв певних категорiй

37. ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці, на котрих забороняється застосування праці неповнолітніх

38. ДНАОП 0.03-8.08-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці, на котрих забороняється застосування праці жінок

39. ДНАОП 12.11-1.01-94

Правила безпеки при розробцi родовищ корисних копалин вiдкритим засобом

1. НАОП 1.1.21-1.11-79

Правила пожежної безпеки при експлуатацiї нафтопереробних пiдприємств

2. НАОП 1.1.21-6.01-88

Відомчі вказівки щодо протипожежного проектування підприємств, будівель і споруд нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості

3. НАОП 1.1.30-5.02-84

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазовими викидами

4. НАОП 1.2.90-1.03-77

Єдинi правила безпеки при дрiбненнi, сортуваннi, збагаченнi корисних копалин i огрудкуваннi руд та концентратiв

5. НАОП 1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

6. НАОП 1.4.10-1.16-63

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів

7. НАОП 1.6.10-1.03-71

Правила технiки безпеки i виробничої санiтарiї на заводах i заводських полiгонах залiзобетонних виробiв

8. НАОП 3.0.00-1.01-85

Правила з охорони працi в лiсовiй, деревообробнiй промисловостi та лiсовому господарствi

9. НАОП 5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення

10. НАОП 5.1.12-1.01-80

Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті

11. НАОП 5.1.12-6.02-84

Вказівки з організації безпеки праці при обслуговуванні та ремонті автомобілів із застосуванням підставок і упорів РД 200УРСР 184-84

12. НАОП 6.1.00-1.02-86

Правила з охорони працi при вишукуванні і проектуванні автомобільних доріг

1. Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені 14.06.95р.

2. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства корпорації "Укравтодор". Затверджені 20.12.1995р.

1. ВСН 24-88Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

2. ВСН 123-77Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночногравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими

3. ДБН В.2.8-3-95Технічна експлуатація будівельних машин

4. КНД 5.1.12-6.001-94 Вказівки по застосуванню кольорів сигнальних та знаків безпеки на автомобільному транспорті

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

3.1. Будівельний майданчик 

3.2. Зберiгання матеріалів, виробів і конструкцій 

Завантажити