НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

- заземлень на вимкнені струмопровіднi частини;

- закороток та без накладених заземлень та закороток.

Робота на контактнiй мережi тролейбуса повинна проводитися за умови накладання закоротки між плюсовими та мінусовими проводами із заземленням мінусового полюса шляхом вмикання стацiонарного заземлювального роз'єднувача мінусової шини пiдстанцiї.

Під час роботи на контактнiй мережi трамвая та в пристроях СЦБ заземлення накладаються в тих випадках, коли конструкцiя мережi та пристроїв дозволяє виконати це накладання заземлень.

Під час роботи на контактнiй мережi трамвая в мiсцi перетину трамвайних проводів з тролейбусними накладається закоротка мiж контактними проводами трамвайної та тролейбусної мереж.

8.2.31 Закоротка та заземлення накладаються на кожнiй дiлянцi контактної мережi, яка має самостiйне живлення.

Якщо робота не потребує роз'єднання контактного проводу, то закоротка накладається в одному мiсцi дiлянки з боку джерела живлення.

Якщо протягом роботи було проведено роз'єднування контактного проводу, то закоротка повинна бути накладена з обох боків вiд мiсця роз'єднання.

8.2.32 Під час роботи на перетинi або стрiлцi тролейбусної мережi закоротки накладаються на контактнi проводи з обох боків перетину або стрiлки.

8.2.33 Закоротки (заземлення) накладаються на струмопровіднi частини (контактнi проводи), на яких проводиться робота, та на вимкнені струмопровіднi частини, до яких під час виконання робiт не виключене випадкове торкання або наближення на вiдстань менше 0,6 м.

8.2.34 Накладання та зняття закороток та заземлень повинно виконуватись двома працівниками: один з них повинен бути із складу бригади з групою з електробезпеки не нижче ІV, другий - не нижче ІІІ.

8.2.35 Накладання закороток або заземлень потрiбно проводити безпосередньо пiсля перевiрки відсутності напруги.

Закоротки або заземлення спочатку приєднують до мінусового проводу або до рейки (у трамвайнiй мережi, перед перевiркою наявності напруги), а потiм накладають на плюсовий провід (струмопровідну частину).

Зняття закороток або заземлень проводиться у зворотному порядку.

Накладання та зняття закороток виконується з площадок монтажних вишок у дiелектричних рукавичках. Накладання заземлень проводиться за допомогою iзолювальних штанг.

Закрiплення затискачiв та зняття заземлень виконується в дiелектричних рукавичках.

8.2.36 Не дозволяється застосовувати як закоротки або заземлення будь-які проводи, не призначенi з цією метою, а також проводити приєднання закороток та заземлень шляхом скручування.

8.2.37 Комплекти переносних закороток та заземлень повиннi бути пронумерованi та зберiгатися у вiдведених мiсцях (у цеху, районi, на монтажнiй вишцi).

Спецiальнi мiсця для розвiшування або укладання переносних заземлень та закороток повиннi мати номери згiдно з номером на комплектi та повірені в установленому порядку.

8.2.38 Робота пiд напругою може виконуватися як за усним розпорядженням, так і за нарядом.

Роботи iз вирiвнюванням потенцiалiв, а також за умов вимкненого мінусового полюса виконуються за нарядом.

Робота виконується бригадою у складі не менше двох осіб.

8.2.39 Робота з вирiвнюванням потенціалiв проводиться на перетинах трамвайних проводів з тролейбусними, якщо за умови роботи неможливо зняти напругу з контактного проводу трамвая. У цьому разі вимикаються плюсові та мінусові проводи тролейбуса та всi проводи на мiсцi роботи з'єднуються мiж собою закороткою на секцiйному iзоляторi з перемиканням його закороткою.

8.2.40 У разі вимкненого мінусового полюса робота проводиться на пристроях СЦБ, пiдвiшених на пристроях контактної мережi (окрiм опор), коли неможливо зняти напругу з контактних проводiв.

8.2.41 Під час виконання робіт пiд напругою з вирiвнюванням потенціалiв або під час вимкненого мінусового полюса необхiдно:

- працювати із застосуванням захисних засобiв або стоячи на iзолювальній основi (iзолювальна пiдставка, монтажна площадка автомашини);

- ужити заходів для огородження струмопровідних частин, якi перебувають пiд напругою, а також конструкцiй, що не iзольовані вiд землi і розташовані на вiдстанi менше 0,6 м вiд працюючих;

- працювати в одязi з рукавами, що застебнуті до кисті рук, та в головному уборi.

8.2.42 Працівники, якi виконують роботу на струмопровідних частинах, що перебувають пiд напругою, не повиннi торкатися нi безпосередньо, нi через металевi предмети не iзольованих вiд землi конструкцiй, струмопровідних частин другого полюса, будь-яких проводів iншого призначення, тросiв, а також працівників, які стоять на землi.

8.2.43 Не дозволяється перебувати мiж плюсовими та мінусовими контактними проводами, коли вiдстань до них менше 1,5 м.

8.2.44 Обладнання, матерiали та інструмент дозволяється пiднімати на площадці монтажної вишки за умови, якщо під час пiдйому працівники та предмети, що пiднiмаються, не наблизяться до струмопровідних частин на вiдстань менше 0,6 м.

8.2.45 До початку роботи на натяжному чи пiдвiсному iзоляторах необхiдно перевiрити справнiсть iзоляторiв, які встановлені послiдовно з цим iзолятором.

Перевiрка справностi iзолятора проводиться переносним вольтметром чи покажчиком напруги постійного струму.

Фарфоровi натяжнi та пiдвiснi iзолятори перевiряються на справнiсть шляхом їх зовнiшнього огляду.

8.2.46 Під час роботи на контактно-сигнальному проводі необхiдно встановлювати закоротку мiж ним та контактними проводами.

8.2.47 Перед виконанням замiни iзоляцiйних деталей мiж контактними проводами тролейбуса в жорсткому пiдвiсi один з проводів повинен бути накритий дiелектричним килимком. Попередньо контактний провід повинен бути звiльнений iз затискача чи пiдвiсу.

8.2.48 Врiзка вставки контактного проводу або контактно-сигнального проводу в лiнiю, яка перебуває пiд напругою, дозволяється в тих випадках, коли довжина вставки не перевищує 60 м у трамвайнiй мережi та 3 м у мережi тролейбуса (під час виконання робiт з однiєю монтажної вишки), а в разі виконання робiт з двох і більше монтажних вишок у мережi тролейбуса допускається врiзка вставки проводу довжиною до одного прольоту.

8.2.49 Роботи, якi виконуються без зняття напруги, подалі від струмопровідних частин, що перебувають пiд напругою, проводяться на елементах контактної мережі, пристроях та спорудах, відокремлених від струмопровідних елементів двома ступенями ізоляції.

8.2.50 Указані роботи на висотi менше 3 м можуть виконуватися одним працівником.

Допуском до роботи є проведення iнструктажу з видачею усного розпорядження.

8.2.51 Роботи в аварійних випадках, а також роботи з усунення несправностi мереж та обладнання, які не можуть бути вiдстроченi, проводяться за усним розпорядженням електродиспетчера.

8.2.52 Відповідальний за виконання робiт керівник пiсля прибуття на мiсце визначає порядок проведення робіт і безпеку їх виконання. У разі необхідності виконання робiт без зняття напруги він органiзовує вiдповiдну пiдготовку до роботи (установлення монтажної вишки, огороджень тощо), пiсля чого допускає бригаду до роботи.

У разі, коли потрiбно зняти напругу, він повiдомляє про це електродиспетчера та за його розпорядженням виконує необхiднi перемикання чи отримує повiдомлення про виконанi вже перемикання, пiсля чого здiйснює допуск бригади до роботи.

8.2.53 Бригада, яка прибула на допомогу вже працюючiй на цій дiльницi іншій бригадi, пiдпорядковується відповідальному керівникові бригади, яка прибула на дiльницю роботи першою.

Якщо на дільницю робiт прибуває спеціально призначений працівник інженерно-технічного персоналу, який має оперативнi права, то він перебирає на себе права вiдповiдального керiвника.

8.2.54 Дозволяється замiна пiд напругою окремих деталей та частин перетину схiдних та керованих стрiлок контактної мережi тролейбуса, а також поворотних кронштейнiв.

Перелiк деталей перетинів, східних та керованих стрiлок контактної мережi тролейбуса, замiна яких допускається пiд напругою, а також iнструкцiя з виконання таких робiт затверджується керівником електрогосподарства.

8.3 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту

контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв’язку, які виконуються на висоті

8.3.1 До робiт на висотi належать усi роботи, якi виконуються на висотi понад 1,3 м згідно з ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

8.3.2 Верхолазними вважаються роботи, які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні землі, перекриття або робочого настилу, і основним засобом, що запобігає падінню працівників з висоти, є запобіжний пояс.

8.3.3 Електромонтажні роботи на висоті повинні виконуватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-5.26-01 Інструкції з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 615/5806 (далі - ДНАОП 0.00-5.26-01).

8.3.4 Роботи на контактних мережах, пристроях СЦБ та зв`язку, які проводяться з площадок підйомників, що мають спеціальне огородження, роботами на висоті не вважаються.

8.3.5 До робіт на висоті і верхолазних робіт допускаються працівники, стан здоров`я яких відповідає медичним вимогам, установленим для даних видів робіт згідно з ДНАОП 0.03-4.02-94.

Працівники, які виконують верхолазні роботи, повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань з охорони праці.

До одноосібного виконання верхолазних робіт допускаються працівники віком не молодше 18 років, які мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і кваліфікаційний розряд не нижче четвертого.

Працівники, які вперше допускаються до верхолазних робіт, протягом одного року повинні проходити стажування під безпосереднім наглядом досвідчених спеціалістів, призначених наказом керівника електрогосподарства.

Працівники мають бути навчені безпеці праці до початку виконання верхолазних робіт.

8.3.6 Драбини, риштування, примости, кігті, лази тощо, які застосовуються для виконання робіт на висоті і верхолазних робіт, повинні бути сертифіковані, а також відповідати вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01.

8.3.7 Роботи на висоті та верхолазні кваліфікуються як роботи з підвищеною небезпекою і повинні виконуватися за наряд-допуском, визначеним у додатку 2 до Правил.

8.4 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту

контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв’язку із застосуванням

монтажних пристроїв

8.4.1 Роботи із застосуванням монтажних пристроїв (підйомників, драбин тощо), які виконуються в електроустановках (ВРУ, охоронних зонах ПЛ), слід проводити згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02, ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01, ДНАОП 0.00-1.21-98.

Роботи із застосуванням підйомників слід виконувати згідно з НПАОП 0.00-1.36-03.

Роботи із застосуванням будівельних машин і механізмів в охоронній зоні високовольтних ліній (ПЛ, КЛ) слід виконувати згідно з ГОСТ 12.1.013-78.

8.4.2 Під час робіт з підйомників на трамвайних колiях вночi або в туманi, а також у мiсцях з обмеженою видимiстю незалежно вiд наявностi свiтлових сигналiв на підйомниках необхiдно додатково виставляти переносний лiхтар червоного кольору:

- за 25 м вiд мiсця робiт – на горизонтальній ділянці колiї або на пiдйомi;

- на 30 м – на спуску;

- перед початком кривої – у разі роботи на криволiнiйнiй дiльниці колiї за умов обмеження видимості.

8.4.3 Мiсце розкатування та пiдйому контактного проводу вздовж вулицi необхiдно огороджувати з в'їзного та виїзного боків у напрямку руху транспортних засобів на вiдстанi 2 м вiд дiлянки робiт штахетними бар'єрами на всю ширину смуги робiт. Додатково перед огородженням назустрiч напрямку руху на вiдстанi 10 м вiд огородження встановлюється переносний попереджувальний знак.

У зонi робiт, де контактний провід чи трос перебувають на землi або на висотi менше 4 м, штахетні бар'єри встановлюються через кожнi 30-50 м, а також на перетинах та в мiсцях виїздiв у зону робiт iз дворiв, мiсцевих проїздiв тощо.

8.4.4 У разі перекидання з підйомників контактних проводів або тросiв через вулицю огороджувати мiсце роботи не потрiбно, якщо провід або трос не опускатиметься над проїзною частиною вулицi нижче 4 м.

Під час опускання проводу або тросу нижче зазначеної висоти необхiдно огороджувати зону робiт штахетними бар'єрами або виставляти перед мiсцем проведення робiт сигнальника.

8.4.5 Під час проведення робiт у транспортних тунелях необхiдно огородити зону робiт шляхом установлення:

- попереджувального дорожнього знака – на вiдстанi не менш як 40 м вiд в'їзду в тунель;

- бар'єра або щита – на вiдстанi 2 м перед мiсцем роботи.

8.4.6 Мiсце роботи, яка виконується з драбини, необхідно огородити бар'єрами або сигнальним шнуром з кольоровими прапорцями (сигнальною стрiчкою).

Під час робіт з драбин на трамвайних колiях мiсце робiт повинно бути огороджено бар'єрами, установленими за 2 м вiд мiсця роботи, та додатково переносним попереджувальним дорожнім знаком, установленим за 12 м перед бар'єром назустрiч напрямку руху трамвайного вагона.

8.4.7 Під час виконання робіт на контактній мережi або пристроях СЦБ з використанням підйомників або драбин чисельність бригади повинна бути не менше 2 осіб (не рахуючи водія).

8.4.8 Вiдповiдальним за справний стан підйомника протягом його роботи на лiнiї є водiй. Перед виїздом на лiнiю водiй зобов'язаний перевiрити дiю пiдйомного та гальмівного механiзмiв самохідного підйомника, справність драбини.

8.4.9 Керівник робіт, який дає команду на переміщення підйомника, повинен перебувати на його площадці або на проїзній частині вулиці у визначеній зоні робіт.

Керівник робіт повинен використовувати підйомник як прикриття вiд наїзду транспортних засобів, що проходять мимо.

8.4.10 Керівник робіт, який подає команду на рух підйомника з працівниками, що перебувають на площадці підйомника, повинен стежити за рухом підйомника та попереджувати працівників про наближення до тросiв, контактних проводів, проводів електричних лiній, лiнiй зв'язку тощо.

Працівники, якi перебувають на площадці підйомника, повиннi стояти в переднiй її частинi обличчям у напрямку його руху.

8.4.11 Рух підйомника з працівниками на його площадці та транспортних засобів на ділянки робіт не дозволяється, якщо:

- їхня швидкiсть перевищує 5 км/год;

- не виключена можливiсть дотику до проводів контактної мережi, тросiв та iнших перепон;

- потрібно переїжджати через бортовi камені, вiдкритi рейки трамвайних колiй тощо.

8.4.12 З телескопiчних вишок дозволяється виконувати роботи на елементах контактної мережi, якi не перебувають пiд напругою.

Дозволяється з телескопiчних вишок, обладнаних ізольованою площадкою, виконувати оперативнi переключення та роботу в пристроях СЦБ і зв'язку, якi перебувають пiд напругою до 1000 В, за умови застосування запобiжних засобiв (дiелектричних рукавичок, дiелектричних килимків тощо).

8.4.13 Натяг елементiв контактної мережi необхiдно виконувати з використанням монтажних натяжних засобів. Передавати зусилля на площадку підйомника не дозволяється.

8.4.14 Не дозволяється виконувати роботи з монтажних пристроїв, якщо:

- швидкiсть вiтру перевищує 10 м/сек;

- не справнi блокувальнi пристрої;

- немає додаткових опор, передбачених конструкцією;

- не справна або вiдсутня iзоляцiя площадки підйомників.

8.4.15 Під час виконання робiт з лейтера одна з колiсних пар повинна бути загальмована.

8.4.16 Під час виконання робіт з переносними приставними драбинами слід дотримуватись вимог, викладених у ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01.

8.4.17 Не дозволяється виконувати роботу з драбини:

- приставленої до контактного проводу або до гнучких поперечок контактної мережi, крім випадків роботи на трамвайних лініях з незамощеними коліями, де неможливий проїзд підйомників.

У цьому разі верх драбини повинен виступати над контактним проводом на 1,0 -1,5 м ;

- з використанням механізованого, пневматичного або електричного інструмента;

- у разі натягу проводів, тросів;

- водночас двом особам.

8.5 Вимоги безпеки під час установлення та демонтажу опор

8.5.1 Роботи з установлення та демонтажу опор, проведення всіх видів земляних робіт для котлованів, опор контактної мережі необхідно виконувати з урахуванням вимог СНиП ІІІ-4-80.

8.5.2 Підготовка котлованів під опори проводиться за розпорядженням керівника робіт, який має групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

Установлення та демонтаж залiзобетонних, металевих або дерев`яних опор повинні проводитися за допомогою вантажопідіймальних механізмів.

8.5.3 Закрiплення опори в грунтi повинно здійснюватися негайно пiсля її монтажу.

Уразі, коли закрiплення опори в грунтi не закiнчене, її необхiдно закрiпити допомiжними пристроями та поставити огорожу.

8.5.4 Роботу на нововстановленiй опорi, яка остаточно не закрiплена в грунтi, дозволяється проводити тiльки з площадки підйомника.

На опорах, закрiплених у грунтi, дозволяється проводити роботи з приставної драбини або безпосередньо на опорах.

8.5.5 Під час роботи на опорах необхідно надiйно обпиратися на обидва кiгтi та додатково закріплюватися запобiжним поясом до опори.

8.5.6 Пiд час роботи на опорах вiдстань вiд працюючих, ремонтної оснастки та iнструмента до неогороджених частин, якi перебувають пiд напругою, повинна бути не менше 0,6 м.

8.6 Вимоги безпеки під час виконаня робіт на контактних проводах

та тросових системах

8.6.1 Виконання робiт на контактних проводах та тросових системах під час розбирання стиків, розрізування стального проводу та натягнених елементів контактної мережі із стального каната або проводу повинно гарантувати безпеку вiд можливих ударiв унаслiдок виникнення у цьому випадку перепадів натягу в мережi.

Натягнутi елементи звiльнюються вiд навантаження за допомогою лебiдки або iнших пристроїв, прикрiплених до елементів мережi з обох боків вiд мiсця розриву.

8.6.2 Пiдтягувати та розпускати температурні гвинти дозволяється без попереднього установлення запобіжних пристроїв, якщо в конструкцiї гвинта є запобiжний трос.

У випадку вiдсутностi запобiжного тросу, а також пiдтягування або розпускання натяжних муфт, установлених у поперечинах, застосування запобіжних натяжних пристроїв обов'язкове.

8.6.3 Монтажнi затискачі необхiдно встановлювати на дріт, трос або контактний провід таким чином, щоб вони були посерединi затискача вздовж його довгої грані.

Пiсля утворення попереднього натягу дроту, тросу або контактного проводу гвинти затискачів необхідно додатково затягнути.

Ослаблювати натяжні пристрої слiд повільно, контролюючи стан змонтованих елементiв.

8.6.4 Під час виконання робiт на криволiнiйній дiлянцi контактної мережi площадка підйомника та персонал повиннi перебувати зовні кривої.

Виконувати роботи на криволiнiйних дiлянках контактної мережi з розмiщенням площадки підйомника та працівників усередині кривої, у зонi спрямлення контактних проводів дозволяється пiсля попереднього огляду виконавцем робiт тросiв та арматури зовні кривої за умови додаткового закріплення внутрішнього контактного проводу монтажним пристосуванням, установленим на трос із зовнішнього боку кривої.

Під час виконання робіт на криволінійній ділянці на контактних проводах або поблизу них працівники повинні бути розміщені із зовнішнього боку кривої або під проводами.

8.6.5 Під час виконання ремонтно-монтажних робiт на комбiнованих системах пiдвiски (трикутники, трапецiї, повiтрянi кiльця) трос та провід завжди повиннi бути над працівниками.

Натяг систем, з'єднаниx у повiтрянi кiльця, необхiдно здiйснювати на найбiльш навантажених поперечинах.

8.6.6 Під час заготовлювання поперечин забороняється розмотувати провід або трос поперек проїжджої частини вулицi.

Якщо поперечини планується підвішувати через деякий час пiсля їхньої заготiвлi, то провід чи трос повиннi бути змотанi в бухти, зв'язанi та пiдвiшенi на висотi не нижче 2,5 м вiд землi або прибранi так, щоб не заважати рухові пiшоходів.

8.6.7 Перекидати троси або проводи через контактнi проводи, якi перебувають пiд напругою, дозволяється за наявностi двох або бiльше підйомників. У цьому випадку трос чи провід необхiдно за допомогою мотузки поступово перетягувати з однієї площадки підйомника на iншу, не допускаючи доторкання троса чи проводу до елементів контактної мережi, якi перебувають пiд напругою.

8.6.8 За умов поперечної відстанi мiж контактними проводами рiзних напрямкiв руху електротранспорту 30 м та бiльше перекидання тросiв або проводів через контактнi проводи, що перебувають пiд напругою, необхідно виконувати з трьох площадок підйомників або двома заходами - спочатку через одну групу проводів, а потiм через другу.

8.6.9 Під час перекидання контактного проводу або тросу через контактнi проводи, якi перебувають пiд напругою, або проводи іншого призначення, а також через дiючi тросовi та проводові системи персонал, який розміщений на землi, повинен працювати в дiелектричних рукавичках та дiелектричних калошах (ботах).

8.6.10 Не дозволяється пiд час грози працювати на контактнiй мережi та приєднаних до неї пристроях СЦБ і зв'язку.

8.7 Вимоги безпеки під час обслуговування інших пристроїв та приладів,

що приєднані до контактної мережі

8.7.1 До контактної мережi можуть бути приєднанi пристрої та прилади постiйно або тимчасово, випробувальнi стенди, двигуни та iнше обладнання депо та ремонтних майстерень, пристрої та прилади допомiжного призначення (освiтлювальнi прилади для виконання робiт з ремонту трамвайних колiй тощо), конструкцію яких та спосiб приєднання необхідно узгоджувати з електрогосподарством.

8.7.2 Обслуговування цих пристроїв та приладiв здiйснюється працівниками пiдприємства, в яких вони перебувають на балансi.

8.7.3 Інструкцiї з обслуговування цих пристроїв та приладiв повиннi бути узгодженi з пiдроздiлом, який вiдповiдає за експлуатацiю контактної мережi.

8.8 Вимоги безпеки під час виконання робіт на електрифікованих стрілках

та світлосигнальних пристроях

8.8.1 Під час виконання робiт на електрифiкованих стрiлках та світлосигнальних пристроях працівники повинні розташовуватися обличчям назустрiч напрямку руху транспортних засобів.

Завантажити