НПАОП 60.2-1.01-06Пpавила охорони праці на міському електричному транспорті

Ланки колії необхідно надійно закрiплювати, а надійність їхнього крiплення під час переміщення слiд постійно оглядати.

7.6.4 Транспортування ланок колії по трамвайних колiях повинно проводитися під час нічної перерви руху тiльки з дозволу центрального диспетчера та за попередньо узгодженим маршрутом.

Не дозволяється у негабаритних мiсцях зустрiчний рух платформ, навантажених готовими ланками колії.

Не дозволяється проїзд працівників на платформах з готовими ланками колії.

7.6.5 Не дозволяється під час укладання ланок колії у трамвайну колiю рух трамвайних вагонiв по зустрічній трамвайній колiї.

7.6.6 Навантаження, розвантаження та укладання в трамвайну колiю готових ланок колії проводиться тiльки кранами вiдповiдної вантажопiдіймальності.

Кожна ланка колії повинна пiднiматися та укладатися тiльки одним краном. Перед підняттям ланки колії необхiдно впевнитися у вiдсутностi на нiй будь-яких стороннiх предметiв.

Пiдняття та перемiщення ланки колії кiлькома кранами дозволяється у випадках, передбачених проектною документацією, відповідно до технологiчної карти. У карті повиннi бути схеми стропування та перемiщення ланок колії з установленим порядком виконання послідовності операцiй, положення вантажних канатiв, а також вимоги до підготовки і стану трамвайних колiй та іншi вказівки з безпечного пiдняття та перемiщення ланок колії.

У разі пiдняття ланки колії кiлькома кранами навантаження, яке припадає на кожний кран, не повинно перевищувати його вантажопiдіймальності.

7.6.7 Крани, призначенi для укладання ланок колії, а також пристрої, що застосовуються під час укладання, повиннi відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.03-02.

7.6.8 Ланка колії повинна закріплюватися спецiальними стропами, які забезпечують захват її в попередньо намiчених мiсцях.

Перед підняттям ланки колії необхiдно впевнитися, що захвати мiцно утримують її в рiвновазi, i тiльки пiсля цього починати пiдняття.

7.6.9 Направляти рух ланки колії необхідно iнвентарними баграми, перебуваючи не ближче ніж 2 м вiд ланки колії.

Не дозволяється перебувати на ланці колії під час її пiдйому та перемiщення до мiсця укладання.

7.6.10 Не дозволяється під час укладання у трамвайну колію ланки колії:

- перебувати пiд пiднятою ланкою колії та ближче 1 м вiд неї або помiж ланкою колії та краном;

- стояти мiж шпалами в разі опущеного кiнця ланки колії та під час її рихтування.

7.7 Вимоги безпеки під час експлуатації пересувних електростанцій,

перетворювачів та електроінструменту

7.7.1 Експлуатація електростанцiй, перетворювачів та електрифікованого iнструменту (далі – електроiнструмент) має вiдповiдати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 1.1.10-1.04-01, ДНАОП 0.00-5.24-01.

7.7.2 Перемiщати електростанцiю чи перетворювач уздовж фронту робiт дозволяється тiльки пiд керiвництвом машинiста.

Під час завантаження та розвантаження потрiбно тримати їх за поручнi, якi повиннi бути справними.

Не дозволяється у разі роботи ПЕС чи перетворювача наближатися до струмопровідних частин та торкатися їх.

7.7.3 У разі перемiщення ПЕС чи перетворювача необхідно поступово перекладати кабель, який потрiбно розташовувати в сухих мiсцях.

Якщо магiстральний кабель необхiдно прокласти через трамвайні колiї, то його пропускають помiж шпалами пiд рейками.

Розподiльчi коробки розташовують на дерев`яних пiдставках у зручних мiсцях, щоб не заважати рухові транспорту та виконанню робіт.

7.7.4 Кабелi, що йдуть вiд ПЕС чи перетворювача до переносного iнструменту, повиннi бути захищенi гумовими шлангами від механiчних пошкоджень та вологи. Кабель можна ремонтувати тiльки пiсля його відключення.

Не дозволяється працювати з пошкодженим кабелем, а також замiнювати пошкоджений кабель окремими проводами.

Не дозволяються утворення петель, скручування та перебільшення його натягу.

7.7.5 Електроiнструмент застосовується на напругу:

- 220 В - у примiщеннях без пiдвищеної небезпеки;

- 24 В або 42 В - у приміщеннях з пiдвищеною небезпекою та поза примiщенням.

7.7.6 Не дозволяється працювати електроiнструментом пiд дощем.

7.7.7 У разі виявлення напруги на корпусi електроiнструменту необхiдно припинити роботу.

7.7.8 Живлення електроінструменту дозволяється тільки через спецiальну iзольовану вилку. Штепсельнi з'єднання (розетки, вилки), що застосовуються на напругу 24 В або 42 В, своїм зовнiшнiм виглядом та кольором повиннi вiдрiзнятися вiд штепсельних з'єднань на напругу 220 В.

7.7.9 Під час переходу на нову дiлянку роботи, перерв, а також перед пропуском трамвайного вагона електроiнструмент необхідно вiдключити та прибрати за межi габарита колії.

Залишати трамвайні колiї у разі наближення трамвайного вагона необхідно своєчасно та органiзовано.

7.7.10 Рейкосвердлильний верстат приводиться в дiю тiльки пiсля щiльного закрiплення свердла, установлення станка на потрiбне мiсце та закрiплення його скобою.

7.7.11 Рейкорiзальний верстат до приведення його в дію необхідно надiйно закрiпити, а рама з пилкою повинна бути зверху рейки.

7.7.12 Не дозволяється під час роботи рейкосвердлильних та рейкорiзальних верстатів очищати свердла та ножівкові полотна.

Пiд час свердлiння отворiв у шпалах не дозволяється вiдмiтати вiд свердла дерев`янi стружки.

7.7.13 Не дозволяється під час роботи тримати шлiфувальну машину за наждачний круг.

Точильнi та шлiфувальнi круги повиннi бути закриті стальними кожухами.

Не дозволяється працювати зi знятим кожухом та без захисних окулярiв.

7.7.14 Працювати дозволяється тiльки з перевiреними та випробуваними наждачними кругами, на яких повинна бути нанесена дата останнього випробування.

7.8 Вимоги безпеки під час гнуття рейок

7.8.1 Гнуття рейок на машині для гнутя рейок (далі – машина) та переносному гідравлічному або ручному пресi (далі - прес) проводиться під керівництвом особи, яка має відповідну пiдготовку та посвiдчення на право управлiння машиною (пресом).

7.8.2 Машина на монтажній площадці повинна бути встановлена горизонтально та мiцно закрiплена.

7.8.3 У разі гнуття рейок за межами монтажної площадки необхідно застосовувати прес.

7.8.4 Машину та прес до початку роботи потрiбно оглянути, змастити та вiдрегулювати відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

7.8.5 Машина та прес повиннi бути заземленi вiдповідно до вимог ДНАОП 0.00.1.21-98.

7.8.6 Рейки в машину та прес подають за допомогою кранових пристроїв.

Під час подачі рейок вручну необхiдно керуватися вказівками керівника робіт.

7.8.7 Під час гнуття рейки машиною i пресом не дозволяється стояти із зовнішнього боку вигину рейки.

7.8.8 Не дозволяється вимiрювати радiус рейки радіусометром або лекалом у разі, якщо рейка затиснута у вальцях машини або преса, а також під час гнуття рейки.

7.8.9 Під час роботи машини та преса не дозволяється оглядати, ремонтувати та очищати, а також пiдіймати вигнуту рейку, переставляти та встановлювати на пiдкладки.

7.8.10 Не дозволяється виконувати роботи за допомогою машини чи преса:

- особам, що не мають відповідної підготовки з гнуття рейок;

- у разі несправностi огорожі муфти, яка з'єднує насос з електродвигуном;

- у разі недостатньої кiлькостi мастила в бачку для насоса та його несправностi.

7.9 Вимоги безпеки під час розбирання та влаштування дорожнього

покриття на трамвайних коліях

7.9.1 Зона виконання робіт з розламування дорожнього покриття з асфальту або штучного каменю повинна бути огороджена, працівники повинні бути розставлені так, щоб не поранити один одного ломами.

7.9.2 Під час розпушування дорожнього покриття плужними розпушувачами, причіпленими до тракторiв-тягачiв, необхiдно попередньо зняти з трамвайних колiй тяги та електроз`єднувачі.

У зонi робіт з розпушування не повинно бути сторонніх осіб.

7.9.3 Під час розламування асфальту та розпушування дорожнiх покриттiв iз штучного каменю вiдбiйними молотками з використанням компресора необхiдно дотримуюватися заходів безпеки (установити попереджувальні знаки, огородити робочу зону тощо).

7.9.4 Транспортування та складування старого асфальту, а також прибирання штучного каменю повиннi здiйснюватися автонавантажувачем з ковшем.

У разі вiдсутностi автонавантажувача роботу з перенесення асфальту або каменю необхідно виконувати з використанням засобів малої механізації (тачок, нош тощо). Перекидання камiння не повинно перевищувати відстані 6 м з наступним складуванням у купи в мiсцях складування.

Під час перекидання камiння робоча зона повинна бути огороджена.

7.9.5 Камiння, асфальт та залiзобетоннi плити покриття повиннi складатися в мiсцях, де вони не будуть перешкоджати руху трамвайних вагонів, автотранспорту, пiшоходiв, а також колiйним роботам.

Не дозволяється складувати цi матерiали мiж коліями.

Під час складування асфальту та каміння працівники повиннi, не скупчуючись, розташуватися з одного боку штабеля.

7.9.6 Навантаження старого асфальту та камiння на транспортнi засоби повинне проводитися автонавантажувачами або екскаваторами.

7.9.7 Під час навантаження вручну працівникам необхідно розташуватися тiльки з одного боку завантажуваного транспортного засобу на достатнiй вiдстанi один вiд одного.

Не дозволяється перекидати камiння на протилежний бік транспортного засобу.

7.9.8 У разі укладання покриття із щебеню без закриття руху трамвайних вагонів рівень накиданого камiння не повинен перевищувати висоти головки рейок бiльш нiж на 3 см.

7.9.9 Демонтаж та монтаж у трамвайних колiях залiзобетонних плит покриття, розвантаження i завантаження їх на транспортнi засоби повинне проводитися автокранами або iншими вантажопідіймальними механiзмами

7.9.10 Працівники, зайнятi на вкладаннi плит покриття, повинні розташовуватися обличчям назустрiч руху трамвайних вагонів та автотранспорту.

Якщо за технологiєю робiт розташовуватися обличчям назустрiч руху неможливо, то повинен виставлятися сигнальник, який попереджає працівників про наближення транспортних засобів.

7.10 Вимоги безпеки під час технічного обслуговування (утримання)

трамвайних спецчастин

7.10.1 Очищення та змащування трамвайних спецчастин, регулювання та дрiбний ремонт перевідних стрілкових механізмiв (автозамикачiв, тяг тощо) та стрiлочних вістряків повиннi виконуватися механiзованими бригадами у складi не менше трьох осіб згідно з технологією робіт, затвердженою роботодавцем.

7.10.2 Під час роботи машина для очищення та змащування стрілок (далі –МОС) повинна бути загальмована стоянковим гальмом та огороджена дорожніми знаками відповідно до вимог Правил дорожнього руху України та ГОСТ 23407-78.

Уночi необхідно вмикати габаритнi та сигнальнi вогнi.

7.10.3 Не дозволяється вiдкривати фланці, запорну арматуру, оглядові вiкна, роз`єднувати трубопроводи та шланги тощо під час роботи двигуна, а також за наявності у цистерні та інших резервуарах стиснутого повiтря.

7.10.4 Перед початком роботи з очищення, регулювання та змащення стрiлок автоматичне (централiзоване) керування, а також пристрої обігріву повиннi бути вимкненi, а стрiлки повнiстю знеструмлені.

7.10.5 Під час роботи на стрiлках кришки стрiлкових коробок, iнструмент та пристрої необхідно складати поблизу мiсця роботи таким чином, щоб не заважати рухові трамвайних вагонів, транспортних засобів та працюючим.

Не дозволяється вкладати будь-які предмети в рейковi жолоби.

7.10.6 Під час роботи на спецчастинах необхiдно дотримуватись таких вимог безпеки:

- вiдкривати кришки стрiлкових коробок та водостічних колодязiв тiльки спеціальними гаками;

- регулювання стрiлкових перевідних механiзмiв, ручного очищення та змащування стрiлок необхідно виконувати спеціальним інструментом та пристроями.

- не дозволяється ставати на рамнi рейки та стрілкові вістряки.

7.10.7 Під час ручного переведення стрiлкових вістряків ломик слiд уставляти мiж вістряком та рамкою рейки якомога ближче до гострого кінця вістряка на всю глибину жолоба.

Для зняття вістряка необхідно застосовувати спецiальний захват.

7.10.8 Для пропуску трамвайних вагонів, а також у разі несправних перевідних механізмів необхідно обов`язково в жолоби стрiлки бiля початку вістряка закласти пружинисту круглу гуму.

7.10.9 Закiнчивши роботу на спецчастинах вузла, необхідно впевнитися у чiткій роботi всiх стрiлок.

7.11 Вимоги безпеки під час очищення трамвайних колій

7.11.1 Спеціальні трамвайні вагони з навiсним обладнанням (снiгоочисники, вагони для очищення жолобів рейок та змащування кривих, для шліфування рейок, для вимірювання трамвайних колій тощо) та автомобілi (трактори) з навiсним обладнанням (для пiдмiтання, прибирання, змащування рейок тощо) повиннi обслуговуватися на лiнії постійно закрiпленими за ними бригадами: водіями, водiями-машинiстами, трактористами, бригадами колiйних працівників, слюсарями тощо.

Замiна працівників у таких бригадах проводиться тільки за розпорядженням керівника служби (дистанції) колії.

7.11.2 Випуск на лiнiю спеціальних трамвайних вагонів з навiсним обладнанням здійснюється з дозволу центрального диспетчера, який встановлює маршрут руху.

7.11.3 Трамвайні вагони та автомобілі (трактори), які вкомплектовані навiсним обладнанням для обслуговування трамвайних колій, повиннi:

- випускатися на лiнiю в справному станi;

- мати заземлення електрообладнання;

- мати габаритне та сигнальне освітлення;

- мати необхідний комплект iнструментiв для дрiбного ремонту, замiни шлiфувальних брускiв, фрез, скребків тощо, а також для регулювання змащувальних пристроїв;

- бути обладнані первинними засобами пожежогасiння (вогнегасниками, пiском, лопатами тощо).

У кабінах трамвайних вагонiв і автомобілів (тракторів), які виконують роботи з очищення, повиннi бути вивiшенi на видних мiсцях iнструкцiї з експлуатацiї, охорони праці, маршрутні схеми.

Навісне та причіпне спеціальне обладнання перед виїздом повинно бути оглянуте, змащене і випробовуване.

Усі рухомі частини механізмів (ланцюги, муфти, важелі тощо), апарати та окремі їх частини, які перебувають під напругою, повинні мати огородження.

7.11.4 Не дозволяється обслуговувальному персоналу під час роботи на лiнiї трамвайних вагонів, автомобілів (тракторів) з навiсним обладнанням:

- передавати керування вагонами, машинами та навiсним обладнанням стороннiм особам;

- вiдволiкатися вiд своїх обов`язкiв, відлучатися та залишати рухомий склад без нагляду;

- стояти на пiдніжках, заходити та виходити на ходу, виглядати з вiкон та дверей;

- порушувати правила дорожнього руху.

7.11.5 Не дозволяється під час роботи на лінiї трамвайних вагонів та автомобiлiв (тракторів) з навісним обладнанням виконувати на ходу будь-який ремонт, огляд, змащування та iншi роботи.

Усi названі роботи, а також замiна деталей (шлiфувальних брускiв, фрез або скребків тощо) повинні виконуватися в депо, на запасних коліях кінцевих пунктів або на магiстральних колiях (вночi) за наявності діючого габаритного, сигнального та загального освiтлення, огорож місць виконання робіт дорожніми знаками, з опущеними струмоприймачами та вимкненими головними електричними вимикачами.

У разі виявлення несправностей роботу спеціальних трамвайних вагонiв та автомобілiв (тракторів) на лiнії слiд припинити. Подальший ремонт повинен виконуватися в стацiонарних умовах.

7.11.6 Для запобігання пожежам необхідно керуватися вимогами НАПБ А.01.001-2004.

7.11.7 Під час спiльної роботи на лінiї вагона-снiгоочисника та притиральної машини мiж ними повинен витримуватись iнтервал не менше 40 м.

7.11.8 Щіткові барабани снiгоочисникiв та притиральної машин слiд опускати в робоче положення плавно, без ривкiв.

Робоче положення щiткових барабанiв фiксується спецiальними пристроями, якi встановлюють барабан на 5 см нижче рiвня торкання щіткою шляхового покриття (головки рейки).

7.11.9 Під час роботи снiгоочисника на лiнiї щiтковi барабани повиннi вимикатися:

- у разі проїзду бiля зупинок, де перебувають пасажири, а також у мiсцях скупчення людей;

- на вузьких вулицях навпроти низько розташованих вікон будинкiв та вiтрин магазинiв;

- під час перетину колій трамвайних стрілок.

За наявності на колії перешкод снігоочисник потрiбно зупинити та прибрати перешкоду.

7.11.10 При великих снiгових заметах снігоочисник з боковим плужним вiдвалом повинен рухатися зі зниженою швидкiстю.

Не дозволяється використовувати боковий плужний вiдвал снігоочисника:

- у вузьких проїздах, якщо житловi будинки розташованi на відстанi менше 3 м вiд колiй;

- за наявності iнтенсивного руху транспортних засобів у безпосереднiй близькості від трамвайних колiй.

7.11.11 Прибиральна машина повинна сповiльнювати руx або припиняти роботу на окремих дiлянках з урахуванням місцевих обставин з таким розрахунком, щоб не забруднювати громадян.

7.11.12 Під час ожеледi та в разі слизького покриття притиральна машина повинна рухатися з меншою швидкістю, не обганяти транспортні засоби, що рухаються попереду, зменшувати швидкiсть на ухилах, на крутих поворотах.

7.11.13 Пропускаючи трамваний вагон, підмiтальна машина повинна з'їжджати з колій тiльки праворуч. У цьому разі водій підмітальної машини повинен стежити за проїжджим трамвайним вагоном та не наближатися до нього на відстань менше 1 м.

7.11.14 Водій пiдмiтальної машини не повинен зупинятися в межах трамвайних колiй, на перетинах, переїздах, на мостах та шляхопроводах.

7.11.15 Очищення щіткового барабана, огляд та ремонт навісних пристосувань необхiдно проводити під час зупинки підмітальної машини в безпечному мiсцi.

Очищення барабана виконується спеціальним iнструментом у рукавичках.

7.11.16 Колiєприбиральна машина під час прибирання листя та смiття з трамвайних колiй не повинна перешкоджати рухові трамвайних вагонів.

7.11.17 Щiткові барабани заряджаються ворсом у майстернi на спеціальному обладнанні відповідно до вимог підприємства-виготівника.

Заряджання проводиться під наглядом моториста, який зобов`язаний у разі необхідності негайно зупинити роботу спеціального обладнання.

Під час заготівлі ворсу треба застосовувати відповідні ЗІЗ.

7.11.18 Під час роботи на трамвайному вагоні, автомобілі (тракторі) з навiсним обладнанням для чищення жолобів та пристроїв для змащування необхiдно:

- не допускати, щоб величина тиску в резервуарах з графітовою сумішшю була більшою за встановлену інструкцією підприємства-виробника;

- не палити та не користуватися вогнем поблизу змащувальних та горючих матеріалiв;

- не допускати стороннiх осiб до органів керування навiсним обладнанням та агрегатами;

- перед заправкою графiтовою сумішшю резервуар не повинен бути пiд тиском.

7.11.19 Конструкція резервуара повинна вiдповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94 щодо його безпечної експлуатації та можливості огляду, очищення, промивання, продування та ремонту.

7.11.20 Шліфувати рейки слiд пiд час нiчної перерви руху за попередньо узгодженим графiком.

Маршрут проїзду рейкошлiфувальникiв до мiсця роботи і випуск їх на лінiю щоразу повинні погоджуватися з центральним диспетчером з відміткою у колійному листі.

7.11.21 Шлiфувати рейки повинна бригада з двох осіб: водiя, який керує вагонами і шліфувальними механiзмами, та слюсаря, що контролює якiсть шліфування, замiнює шлiфувальнi бруски та стежить за їхнім станом і огородженням.

7.11.22 Вагон-колієвимірювач та самохiдний колiєвимiрювальний візок допускаються до роботи на лінії з дозволу центрального диспетчера.

На вагоні-колієвимірюваючі та самохідному колiєвимiрювальному вiзку необхідно передбачати габаритне та сигнальне освiтлення.

7.11.23 Під час зупинок на лінії вночі вагон-колiєвимiрювач та самохідний колiєвимiрювальний вiзок повинні вмикати габаритні та сигнальні вогні та огороджуватися дорожніми знаками відповідно до вимог Правил дорожнього руху України.

У разі проведення контрольних промiрів з боку можливого руху транспортних засобів необхідно виставити сигнальника iз складу бригади.

7.12 Вимоги безпеки під час роботи з хопер-дозаторами

7.12.1 До початку роботи і пiсля завантаження баластним матеріалом (щебінь тощо) обладнання хопер-дозаторів повинне бути оглянуте та перевiрене.

Перевiряються з'єднання повiтряних магiстралей помiж вагонами, справнiсть кранiв, дiя розвантажувальних та дозувальних пристроїв, шарнірних з'єднань, замкiв та люкiв.

7.12.2 Не дозволяється обслуговувальному персоналові під час навантаження та розвантаження хопер-дозатора перебувати в зонi роботи екскаватора або пiд бункером (якщо бункерне завантаження), а також у кузові хопер-дозатора.

7.12.3 Для управлiння хопер-дозатором та регулювання положення розвантажувальних люкiв та кришок необхідно застосовувати тiльки спецiальний iнструмент.

7.12.4 Баластний матеріал (щебінь тощо) вивантажують під час руху хопер-дозаторiв iз швидкiстю 3-5 км/год пiд керiвництвом керівника робіт.

Роботи з розвантаження баластного матеріалу (щебінь тощо) повинна виконувати особа, яка несе вiдповiдальнiсть за безпечну роботу хопер-дозаторів.

7.12.5 Не дозволяється пролазити через вiдкритi люки в бункер хопер-дозатора, регулювати механiзми, а також перебувати в зонi пiдняття та опускання дозаторiв під час подачі стиснутого повiтря.

7.12.6 Не дозволяється розвантажувати баластний матеріал (щебінь тощо) iз хопер-дозаторiв під час руху трамвайних вагонів по сусідніх трамвайних колiях.

7.12.7 Вивантажений баластний матеріал (щебінь тощо) повинен перебувати за межами габариту рухомого складу, а рейки пiсля розвантаження необхідно очистити на обох колiях.

Пiсля розвантаження баластного матеріалу (щебінь тощо) обладнання хопер-дозаторiв слiд закрiпити у транспортному положеннi.

7.12.8 Не дозволяється завантажувати та розвантажувати з хопер-дозаторiв мерзлий баластний матеріал (щебінь тощо) .

7.12.9 Не дозволяється прогрiвати замерзлi крани резервуарiв стиснутого повiтря паяльною лампою або факелом.

Перед подачею повітря у магiстралi крани необхiдно продути.

7.13 Вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних

і транспортних робіт

7.13.1 Вантажно-розвантажувальнi та транспортнi роботи повиннi виконуватися за допомогою вантажопiдйомних кранів і механiзмiв, засобів малої механізацiї відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-02 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказами Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363 та від 23.03.98 № 90 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 та 14.04.98 за № 242/2682, ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5 (далі - ДНАОП 0.00-1.28-97), ДНАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України 25.09.95 № 135 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 371/907 (далі - ДНАОП 0.00-5.03-95), ГОСТ 12.3.009-76 „ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 3518-81). Изменения: 1982” (далі - ГОСТ 12.3.009-76).

Завантажити